Advokat Nordbø og Ranheim

download report

Transcript Advokat Nordbø og Ranheim

Rådmannens
arbeidsrettslige stilling ved
kommunesammenslåing
Ved advokat Jostein Nordbø og advokatfullmektig Malin Ranheim
Advokatfirmaet Økland & Co DA
Agenda
1. Unntaket
2. Saklig grunn som vilkår for oppsigelse
3. Virksomhetsoverdragelse
4. Utlysning av stilling
5. Utvelgelsen
6. Interesseavveiing
7. Annet passende arbeid
8. Endringsoppsigelse
9. Krav til saksbehandling
10. Sanksjoner
11. Teorien satt i praksis
Kommunesammenslåing;
Rett - plikt
- Rådmannens rett
- Kommunens plikt
- Mulige løsninger
Etterlønnsavtale jf. aml. § 15-16 (2)
Unntaket
Etterlønnsavtale er lovhjemlet adgang for
virksomhetens øverste leder til å frasi seg
stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven mot
etterlønn.
 Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i
virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold
Saklig grunn
Aml § 15-7
 Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller
rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom
arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby
arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i
driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en
avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper
oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.
 Virksomheten i de tidligere kommunene
overdras til den nye kommunen.
Virksomhetsoverdragelse
 Utgangspunktet er at arbeidsforholdene
fortsetter som før.
 Endring av stilling som en konsekvens av
sammenslåingen.
Må stillingen
lyses ut på nytt?
 Nei
Kan stillingen
lyses ut på nytt?
 Tja. Som et utgangspunkt: nei.
 Momenter som kan være relevante ved
utvelgelsen:
Utvelgelsen
 Alder
 Forsørgerbyrde
 Ansiennitet
 Muligheter i arbeidsmarkedet
 Mulighet til å motta pensjon
…
Interesseavveiing
 Konkret vurdering av de ulemper
arbeidstakeren påføres ved oppsigelsen mot
virksomhetens behov.
Hva?
Annet
passende
arbeid
 Arbeidsoppgaver
 Lønnsvilkår
 Arbeidssted
Hvordan?
Samtykke eller endringsoppsigelse
Endringsoppsigelse
 Dersom ikke du samtykker til endringen må
prosessen følge reglene om oppsigelse i
arbeidsmiljøloven kapittel 15.
Krav til
saksbehandling
 Prosessen må følge både forvaltningsloven og
arbeidsmiljøloven
 Ugyldighet jf. aml. § 15-12 (1)
Sanksjoner
 Erstatning, jf. aml. § 15-12 (2)
 Rett til å kreve forhandlinger, jf. aml. § 17-3
 Rett til å stå i stillingen, jf. aml. § 15-11
 Søksmålsfrister, jf. aml. § 17-4
 Forhandlingsposisjon
Teorien satt i
praksis
Mulige løsninger
 Forhandlingsløsninger
 Forhåndsavtaler