VIKARBYRÅDIREKTIVET - Norsk Arbeidsrettslig Forening

download report

Transcript VIKARBYRÅDIREKTIVET - Norsk Arbeidsrettslig Forening

VIKARBYRÅDIREKTIVET
Norsk Arbeidsrettslig Forening
.
10.05.2011
Nils Kristian Lie
LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET
BEHOV FOR LOVENDRINGER
VIKARBYRÅENES LEVEVILKÅR
•
•
•
•
•
•
•
•
Forskrift
Krav om registrering hos Arbeidstilsynet.
I 2010 over 2000 byråer.
I 1993 ca 140 byråer
I 2008 var over 100 000 personer tilknyttet
Utgjør 1% av arbeidsstyrken totalt
Internasjonal bransje – både byråer og arbeidstakere
Ingen lovfastsatte krav om lønn- og arbeidsvilkår for vikaren
VIKARBYRÅDIREKTIVET
(2008/104/EF)
• Historikk
•
•
•
•
Forslag lagt frem i 1982
1990-tallet (deltidsarbeid, midlertidig ansettelse)
2002 nytt forslag uten enighet
Vedtatt november 2008
• Implementeringsfrist er satt til 5.12.2011
• Rettsgrunnlag EF-traktatens art 137 2.ledd
HOVEDPUNKTER
•
•
Formål artikkel 2
To delt:
•
•
•
•
•
•
•
•
Beskytte vikaransatte og forbedre kvaliteten av vikararbeide gjennom prinsippet for
likebehandling
Etablere passende rammer for anvendelsen av vikararbeide med henblikk på å bidra effektivt
til å skape arbeidsplasser og til å utvikle effektive former for arbeide
Likebehandlingsprinsipp
”vesentlige arbeids- og ansettelsesvilkår”
Kravene til likebehandling fastsatt i direktivets art. 5 og art 3 1. f)
Arbeidstid, etc
Ikke-diskriminering
Unntaksadgang
Andre faktorer som kan være/er
relevant for forståelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
Tjenestedirektivet
Utsendingsdirektivet
ILO 181
Midlertidig ansettelser
Deltidsansettelser
Likestillingsloven
Ikke diskrimineringsbestemmelser
Krav til vikarens arbeidsavtale
Anvendelsesområde
•
•
•
•
•
•
•
Art 1:
Arbeidstakere som har inngått arbeidsavtale med vikarbyrå og som
sendes til en brukervirksomhet for midlertidig utføre arbeid under
dennes tilsyn og ledelse.
Definisjoner i art. 3 1. a) – e)
Offentlig og privat virksomhet.
Samme anvendelsesområde som dagens aml. § 14-12
Gjelder ikke utleie etter § 14-13
Utsendingsdirektivet – aml. §1-7 med forskrift.
• Vikarbyrådirektivets fortale pkt. 22
PRINSIPPET OM
LIKEBEHANDLING
• Art. 5
• 1: ”... væsentlige arbejds- og ansætelsesvilkår...skal
mindst svare til dem der ville vært gældende, hvis de
vikaransatte havde været ansat direkte af denne virksomhed
til udførelse af samme arbejdsopgave”
Ytterligere krav til likebehandling
• Når første afsnit finder anvendelse, skal de regler, der gælder
i brugervirksomheten, vedrørende:
• a) beskyttelse af gravide og ammende kvinder samt børn og
unge, og
• b) ligebehandling af mænd og kvinder og foransatltninger til
bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller
etnisk oprindelse, religion eller tro, hanicap, alder eller seksuell
orientering
Nærmere innhold er definert i
art 3
• Arbeidstidens lengde, overtid, pauser og hvileperioder,
nattarbeid, ferie, helligdager og fridager og lønn
• Fastsatt i:
•
•
•
•
lovgivning
administrative bestemmelser
tariffavtaler
og/eller bindende generelle bestemmelser som gjelder i
virksomheten.
Tekst art 3
•
•
•
•
•
Dette direktiv forstås ved:
....
f) ”væsentlige arbejds- og ansætelsesvilkår”: arbejds- og
ansættelsesvilkår fastatt i henhold til love og administrative
bestemmelser, kollektive overenskomster og/eller andre bindende
bestemmelser, der gælder i brugervirksomheden, vedrørende:
i)
arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder,
natarbeide, ferie og helligdage
ii)
aflønning
Representerer vikarbyrådirektivets likebehandlingskrav
noe nytt?
• Ikke ukjent med krav om likebehandling eller forbud mot
forskjellsbehandling
• Vikarbyrådirektivet står allikevel på egne ben
Bestemmelser om likebehandling
•
•
•
•
•
•
•
Lov om offentlige anskaffelser
Midlertidige ansettelser – aml. § 13-1 (3)
Deltidsansatte – aml. § 13-1 (3)
Vern mot diskriminering – aml. kap 13
Likestillingsloven
Diskrimineringsloven
(Virksomhetsoverdragelser – krav om kontinuitet)
Krav til hypotetisk
sammenligningsperson
•
•
•
•
Som om han/hun var ansatt i virksomheten
Fast eller midlertidig ansatt?
Ikke sammenligning på individnivå
Likebehandling er begrenset til bestemmelser som finnes i
lov, administrative bestemmelser, tariffavtaler og/eller
bindende generelle bestemmelser som gjelder i virksomheten
• Ikke forbud mot forskjeller dersom disse begrunnes i forhold
som ikke strider mot likebehandlingsprinsippet, eks.
ansiennitet
Referanseramme for
likebehandling
•
•
•
•
lov
administrative bestemmelser
tariffavtaler
og/eller bindende generelle bestemmelser som gjelder i
virksomheten
arbejdstidens længde,
overarbejde, pauser,
hvileperioder, natarbeide, ferie og
helligdage
•
•
•
•
Her finnes aktuell lovgivning og/eller tariffavtaler
Utfordring der vikaren har flere vikaroppdrag hos ulike
oppdragsgivere.
Utfordringer mht arbeidstid. Eks. gjennomsnittsberegning av
arbeidstiden. Avtaler etter aml. §10-12
Kravene til arbeidsavtale – aml. §14-3 og § 14-4
ii)
•
•
•
•
•
•
aflønning
Nasjonal lovgivning
I dag: Ingen lovbestemmelse som definerer lønn.
Departementet uttaler:
”Lønnsbegrepet må føre til at formålet med direktivet, og
likebehandlingsprinsippet, realiseres”
Knytter lønnsbegrepet opp mot arbeidstidsbestemmelsene i art 3 f)
(i): Overtidstillegg, ferielønn, nattillegg og lønn på offentlige
helligdager. ”Også eventuell kost, losji og arbeidstøy utgjør etter
departementets vurdering viktige elementer i et lønnsbegrep med
sikte på likebehandling.”
Høringsinstansene
KONTROLL AV AT DET
LIKEBEHANDLES
• Dir. art. 10:
• Departementet uttaler at det bør være en form for
innsynsrett.
• Foreslås innsynsrett for tillitsvalgte i innleiebedriften.
• Innebærer en rekke utfordringer.
ANDRE KRAV TIL
LIKEBEHANDLING
•
•
•
•
•
•
•
Art 6
Informeres om ledige stillinger
Ikke forbud mot direkte ansettelse hos innleier
Ikke kreve betaling av vikar der denne ansettes hos innleier
Adgang til felles fasiliteter etc
Krav til å forbedre vikaransattes videreutdanning etc.
Departementets forslag til lov
REPRESENTASJON
• Dir. art 7.
• Vikaransatte inngår i beregningen av eks. antall ansatte i
vikarbyrået. Eks. valgforskriften, drøftingsplikt etter kap 8 etc.
• Medlemsstatene kan velge hvorvidt de vikaransatte skal
medregnes bergningen av antall ansatte hos utleier
• Departementets forslag
• Høringsinstansenes syn
Unntak fra
likebehandlingsprinsippet
Art. 5 2. – 4. ledd.
Garantilønn
Tariffavtaler
Særregel i 4.ledd.
Departementet foreslår unntak for tariffavtaler. Nivå:
Landsomfattende.
• Høringssvar.
•
•
•
•
•
Restriksjoner på utleiebedriftenes
virksomhet
• Formål 2
• Aksept for restriksjoner dersom:
• ”almene hensyn til især beskyttelse af vikaransatte og krav til
sundhet og sikkerhed på arbejdsplassen eller i behovet for at
sikre et velfungerende arbejdsmarked og ofrebygge misbrug”
• ILO
• §14-12 og §14-9: Restriksjon
• Gyldig sådan?
TARIFFAVTALE LO-NHO
• Foreligger prinsippavtale.
• Oppfyller kravet til likebehandling?
• Tilfredsstiller den de materielle kravene i art. 5 3.ledd