Rett til innsyn og opplysninger - Hms

download report

Transcript Rett til innsyn og opplysninger - Hms

Vikarbyrådirektivet : Likebehandling av ansatte og innleide

- Rett til innsyn og opplysninger Advokat (H)Sigrun Sagedahl

Kontaktinfo

[email protected]

Mobil : 95 14 98 88 Sentralbord : 51 85 84 00

Vi gjør oppmerksom på :

Denne presentasjonen ble laget i forbindelse med et kort foredrag på HMS dagen 2013 Det pekes kun på hovedpunkter i regelverket, og det er mange nyanser og problemstillinger som ikke fremgår av denne presentasjonen.

Ta gjerne kontakt for konkrete vurdering.

opplysningsplikt Vikarbyrådirektivet Oppholdstillatelse solidarfritak Bemanningsforetak Likebehandling innsynsrett produksjonsbedrift

Entreprise

Ønsket norm i norsk rett

Prop. 74 L (2011-2012) s. 8 : ”Departementet understreker at normen i norsk arbeidsliv om faste, direkte ansettelser skal videreføres”

”De fire friheter”

• EUs mål om fri flyt av personer, varer, tjenester og kapital i det indre markedet.

• Utg.pkt : restriksjoner mot innleie forbudt

vikarbyrådirektivet art 4

Forbud mot og

restriktioner i anvendelsen af vikararbeijde kan kun begrundes i almene hensyn til især beskyttelse af vikaransatte og krav til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen eller i behovet for at sikre et velfungerende arbejdsmarked og forebygge misbruk”

Overblikk og utvikling (1)

Norske begrensninger i adgang til innleie og midlertidig ansettelse : • • • Begrepene produksjonsbedrift og bemanningsforetak 4 års regel Registreringskrav (bemanningsforetak/vaskebyrå)

Overblikk og utvikling (2)

• Allmenngjøringsloven – gir tariffnemnda myndighet til å gjøre deler av tariffavtale gjeldende som ”lov” • 4 forskrifter : verft, jordbruk/gartneri, byggeplass og renhold (noe avvikende innhold)

Overblikk og utvikling (3)

• Vikarbyrådirektivet • • Likebehandling Tiltakspakken – informasjon – solidaransvar • • • Gjelder kun innleie - ikke entreprise Gjelder kun innleie fra bemanningsforetak (ikke fra produksjonsbedrift) Gjelder uavhengig av hvilke land arbeidskraften kommer fra

Nytt lovforslag (4)

Om å gi : • • Arbeidstilsynet utvidet myndighet Fagforeninger hos innleier søksmålsrett ift om innleie er lovlig Høringsbrev, og høringsnotat 19.12.12

Høringsfrist 08.02.13

• Skillet entreprise – utleie stadig viktigere (mange rettssaker) • Obs : selv om man har en klar entreprise kan tilleggsarbeid bli ansett som innleie. • Skillet produksjonsbedrift – bemanningsforetak stadig viktigere

Virkeområde – vikarbyrådirektivet

• • • • • Utleie fra et ”bemanningsforetak”– hva er det ?

Selskap med formål å drive utleie Registrering ikke avgjørende Avgrenses mot produksjonsbedrift samme fagområde, ikke over 50% § 14-13 : Helhetsvurdering av virksomhetens aktiviteter og realiteten i disse LG-2012-25739 1 person utleid var nok

Likebehandlingsregelen § 14-12 a

Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville ha kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder :

Aml § 14-12 a (1) a-f

a)arbeidstidens lengde og plassering b) overtidsarbeid (mengde og komp) c) varighet/plassering, pauser/hvileperioder d)nattarbeid e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager f) Lønn og utgiftsdekning

Uttalelse fra dep på hjemmesiden : Den ansatte skal ”likebehandles med seg selv som direkte ansatt i innleievirksomheten ”

Likebehandlingsregelen i praksis

• Prop 74 L : Arbeidsvilkår fastsatt i lov, forskrift, tariffavtale eller andre bindende generelle bestemmelser i en bedrift, også personalhåndbøker og andre generelle rutiner og retningslinjer i bedriften som gjelder for alle eller for grupper av arbeidstakere • Enkeltansattes individuelle rettigheter gir ikke grunnlag for likebehandling

Hvis det ikke foreligger objektive kriterier

• • • hypotetisk vurdering se hen til sammenlignbare ansattes vilkår • Hvis det ikke er noen - se hen til tariffavtaler i område Utpreget skjønnsmessig vurdering, bemanningsforetaket må innrømmes skjønnsmessig margin

Aml § 14-12a, (1)f

f) Lønn og utgiftsdekning Dep : lønn = alt vederlag for utført arbeid hvis vederlaget bygger på generelle regler i bedriften forståelsen av lønnsbegrepet som gir flest utfordringer

Avklaringer /tolkning av likebehandlingsreglene

• • • • Omfatter ikke pensjonsordning Omfatter ikke kollektive forsikringer Omfatter tillatelser til å avvike fra arbeidstidsreglene hvis disse kunne bli gjort gjeldende for en direkte ansatt Ikke krav på utgifter (reise, kost, losji) som innleid hvis ikke direkte ansatt ville fått dette • Sjekk tariffavtalen

NHOs tolkning :

Utenfor lønnsbegrepet : • • • ”fulle” sykepenger lønn ved foreldrepermisjon generell selskapsbonus som gis uavhengig av arbeidsinnsats

Forholdet til allmenngjøringsforskriftene

• Regelsett som gir ulike rettigheter • Allmenngjøring : • minstesatser lønn + utgifter (unntak jordbruk/gartneri) • Likebehandling : • bedre lønn, men (normalt) ikke utgifter

Utfordring :

Har man krav både på likelønn etter likebehandlingsregler + utgifter etter allmenngjøringsregler?

eks :

Departementet :

”I hvilken grad likebehandlingsreglene vil føre til at en allmenngjøringsforskrift ikke skal gjelde (kan fravikes) beror på en tolkning av allmenngjøringsforskriftenes bestemmelse om fravikelighet og de konkrete vilkår. Det er Tariffnemnda om må ta stilling til hvordan forskriftenes bestemmelse er å forstå. ”

14-12 a (2)

• Rett til samme ”felles goder og tjeneste” hos innleier som ansatte med mindre objektive grunner tilsier noe annet .

• Dep : tilgang til lokaler og andre fysiske goder/tjenester som eksisterer hos innleier • NHO : ”kollektive fysiske fasiliteter” • eks. treningsrom, men ikke treningsavtale

Opplysningsplikt / innsynsrett § 14-12b

• • • • • Innleier skal gi bemanningsforetaket nødvendige opplysninger Bemanningsforetaket skal arbeidstaker opplysninger ved forespørsel gi Bemanningsforetaket skal ved forespørsl dokumentere lønn og arbeidsvilkår overfor innleier (påslag avdekkes) Innleier skal ved forespørsel dokumentere til innleiers tillitsvalgte (kun lokale s. 71) Alle har taushetsplikt og kan kun bruke info for å kontrollere/oppfylle likebehandlingskravet

Hva er ”nødvendige opplysninger ?

• • • • • • Lov/forskrift Tariffavtale Personalpolitiske retningslinjer /generelle rettigheter Praksis for avlønning i sammenlignbart arbeid hvis ingen objektive retningslinjer Kanskje synspunkt fra innleier på riktig lønnsnivå Overfor den ansatte – antakelig informere om grunnlag for skjønnsmessige vurderinger • Innleiers ”goder” faller utenfor opplysningsplikten, jf uttalelse dep

Solidaransvar § 14-12 c

Innleier hefter som selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn mv. etter likebehandlingskravet

• Gjelder ikke hvis arbeidstaker visste det var en forutsetning for oppdrag at innleier skulle betale • Gjelder ikke hvis bemanningsforetaket er konkurs • • • • Feriepenger forfaller samtidig med lønnskravet 3 mnd frist, for å fremme (skriftlig) krav 3 ukers frist for å betale etter mottatt krav Solidaransvar trer i kraft juli 2013

Kontraktsklausuler

• Anbefaler generelle betingelser /rammekontrakt som gir informasjon og definerer plikter for innleier og bemanningsforetak (tilsvarende som ift allmenngjøring, skatteforpliktelser) • Tidsfrist for utlevering av opplysninger • Klausul om taushetsplikten

• Pga solidaransvaret : • • Vurdere klausuler om skadesløsholdelse Vurdere klausuler om tilbakeholdsrett / motregning • Hvis flere leverandører i ”rekken” : • Sikre at forpliktelsen overfor sluttkunde går ”ned i rekken” • Vurdere ”leverandørs erklæring”

• Taushetsplikterklæring fra alle som mottar opplysninger, og erklæring om at kun brukes ift likebehandling • Standard skjema for avkryssing av vilkår?