arbeidsmiljoloven_som_rettesnor

download report

Transcript arbeidsmiljoloven_som_rettesnor

Det gode arbeidsmiljø; Arbeidsmiljøloven som rettesnor

Professor Ståle Einarsen

Universitetet i Bergen

Håndbok i arbeids- og organisasjonspsykologi

Hva jobben gir oss # 1

• En lønn til å leve av • Meningsfull aktivitet • Tidsstruktur, dagsorden • Dagsorden • Sosial identitet, selvbekreftelse • Sosialt fellesskap • Karrieremuligheter, fremtidsutsikter

Hva jobben gir oss # 2

• Ubehag • Stress • Frustrasjoner og irritasjoner • Konflikter • Dårlig selvbilde

Psykososialt arbeidsmilj

ø

Stress og konflikt Trivsel og motivasjon

Perspektiver på Det psykososiale arbeidsmiljøet

• Helsefremmende perspektiv • Forebyggende perspektiv • Gjenopprettende perspektiv

Rettferd

• Fordelingsrettferd • Samhandlingsrettferd • Prosedyrerettferd • Gjenopprettede rettferdighet

Viktige koblinger

Psykologi  Arbeidsmiljø ”Myk jus”  Konflikt  Jus Kontraktsvern ”Hard jus” Trakassering NB! Saksbehandlerperspektivet

Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers omsorgsplikt Arbeidstakers plikter

To overlappende innfallsvinkler

Arbeidsgivers omsorgsplikt:

Plikt til å ivareta alle ansattes helse og verdighet •

Arbeidsgivers styringsrett:

Retten til å fordele, styre og lede arbeidet – Undersøkelses og aktivitetsplikt – Det fullt forsvarlige arbeidsmiljø – Avgrenset bare av lov/regelverk/avtaler – Saklighet og prosess

Arbeidsgivers styringsrett

Rt-2000 1602 (Nøkk) ”Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.”

Arbeidsgivers styringsrett

Rt-2001 418 (Kårstø) ”Styringsretten begrenses imidlertid også av mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, eller basert på utenforliggende hensyn.”

Aml

§ 1-1. Lovens formål

a) Lovens formål er: å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir

full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger

, og med en velferdsmessig

standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet

, b) c) å sikre trygge ansettelsesforhold og

likebehandling

i arbeidslivet, å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

d)

e)

å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,

å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aml

§ 4-1. Generelle krav til

arbeidsmiljøet

(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være

fullt forsvarlig

ut fra en

enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet

som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i

samsvar med utviklingen i samfunnet.

Forebyggende regelperspektiv kontra gjenopprettende

• • • •

Forebyggende perspektiv: Faglig og personlig utvikling

aml § 4-2 (2) a)

Selvbestemmelse

aml § 4-2 (2) c)

Variasjon i arbeidet

aml § 4-2 (2) d)

Sosial kontakt

aml § 4-3 (2) • • • •

Gjenopprettende perspektiv: Uheldig psykisk belastning

aml § 4-1 (2) 2 pkt.

Integritet og verdighet

aml § 4-3 (1)

Trakassering

aml § 4-3 (3)

Utilbørlig opptreden

aml § 4-3 (3)

Konflikt er en prosess

KONFLIKT Uheldig psykisk belastning Krenking av integritet og verdighet Mobbing og trakassering Utilbørlig opptreden

Juridisk perspektiv

• ” Uheldig psykisk belastning” eller • ” Påregnelig psykisk belastning”

“livet” og “jussen”

Rapportering av arbeidsmiljøproblemer

Søknad

(ønske/behov men ingen brudd) •

Klage

(påstand om brudd for egen del som kreves gjenopprettet) •

Varsling

(Innrapportert observert trakassering eller annen klanderverdig opptreden)

SAKSBEHANDLING

Varsel KLAGE Søknad Undersøkelse

Uheldig?

Påregnelig?

Aktivitet og gjenoppretting Oppfølging og kontroll Vurdering Konklusjon Informasjon til klager og andre involverte parter Informasjon til søker Eventuelt: tiltak