Kömür Madenlerinde İşyeri Hekiminin Akut İnhalasyon Hasarına

Download Report

Transcript Kömür Madenlerinde İşyeri Hekiminin Akut İnhalasyon Hasarına

SOMA’DAN NE ÖĞRENDİK?
Kömür Madenlerinde İşyeri Hekiminin Akut İnhalasyon
Hasarına Karşı Alınacak Koruyucu Önlemler ve İzlemdeki Rolü
Görün(e)mezlikSaptan(a)mazlık
0 Ahmet’in 889 günlük öyküsü,
0 Ahmetlerin yaşadıkları,
0 Zonguldak’ta (2012)ik:3918 (57) (14), mh:221 (58) (0)
0 Harrington, J., Ulusal İSİG Konseyi Politika Belgesi:
mh.% 0,4-0,12
0 İLO, 2,3milyon ölüm (360bin ik, 1,950milyon mh)
0 ABD CDC, hergün ik 14, iih 134 ölüm
0 Türkiye mesleki kanser yıllık 15bin
Meslek Hast.
Ortam Ölçümleri
-Sıklık
-Method
Erken Tanı
Erken Maruziyet
Bulguları
BEM
X
-Kan
-İdrar
-Metabolit
SFT
Ne Ölçüde Maruz Kaldığına
Dair Gösterge
-KCFT
-BFT
-EMG
Hasarın Şiddeti
Periyodik Muayene
Yakınma
Madencilikte En Sık Karşılaşılan
Meslek Hastalıkları
0 Gürültüye bağlı işitme
kaybı
0 Kas iskelet sistemi
hastalıkları
0 Titreşime bağlı beyaz
parmak hastalığı
0 Karpal tünel sendromu
0 Bel rahatsızlıkları
0 Epikondilit
0 Bursit
0 Mesleki deri hastalıkları
0 Sıcak stresi
0 Mesleki kanser
0 Biyolojik risk etkenleri;
tetanos, leptospiroz,
mantar enfeksiyonları
0 Madenci nistagmusu
0 Psikososyal sorunlar
0 Toza bağlı gelişen meslek
hastalıkları
0 Mesleki astım
Kömür Ocaklarında
Tehlikeli Gazlar ve Sağlık Etkileri
0 Metan(CH4)--------------Yanıcı, patlayıcı, basit boğucu
0 Karbon monoksit(CO)--Kimyasal boğucu
0 Karbon dioksit(CO2)----Basit boğucu
0 Hidrojen sülfür(H2S)---ÜSY’da tahriş, Ak. Solunum
depresyonu
0 Oksijen eksikliği---------Anoksi
0 Patlama ürünleri--------Solunum irritanı
0 Dizel egzozu-------------Solunum irritanı, Akc. CA
Madencileri Bekleyen Tehlike
GRİZU
0 % 1 metan bulunması durumunda patlatma yapılmaz
0 % 1,5 metan varsa, elektrik enerjisi kesilir
0 % 2 metan bulunması durumunda çalışma durdurulur
0 Yanma, şok ve darbe tesiri ile ölüme sebep olur
0 Esas yıkımı şok darbesinin geri dönüşünde yapar. Patlama
sonucunda oluşan, ince parçalar patlama merkezine emilir. Bu
da patlama merkezinin tespitinde önemlidir
0 Patlamada raylar ve vagonlar dahi parçalanır
0 Şiddetli patlama sonucu ortamdaki oksijeni tüketir
0 Kurtulabilen işçiler eğer maske kullanmazlarsa
oksijensizlikten boğulabilirler
Karboksihemoglobin Düzeyine
Göre Klinik Etkiler
HbCO(%)
0.3-0.7
2.5-5
5-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
Semptom ve Bulgular
Semptom ve bulgu yok. Normal endojen düzey.
Semptom yok. Vital organlara kan akışında kompanzatuvar artış. Ciddi
kalp hastalarında bu kompanzasyon bozulabilir. Hafif eforla angina olabilir.
Görsel ışık eşiği biraz artabilir.
Hafif baş ağrısı. Görsel uyarı potansiyelinde artma. Eforla hafif nefes
darlığı. Fetüs için öldürücü olabilir. Ağır kalp hastaları için öldürücü
olabilir.
Hafif ve orta derecede baş ağrısı, zonklama, kızarma, bulantı, ince el
becerisinde bozulma.
Ciddi baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, halsizlik, sinirlilik, sersemlik,
eforla senkop.
Yukardakiler gibi. Senkop olasılığı daha fazla
Konvülziyonlar, koma, Cheyne-Stokes solunumu
Konvülziyonlar, koma, solunum ve dolaşım depresyonu, ölüm.
Nabız ve solunum yavaşlaması, solunum merkazinin depresyonu, ölüm.
CO Maruziyeti
0 Kronik başağrısı, genel yorgunluk, çabuk yorulma
yakınmaları dikkate alınmalıdır
0 Sigara bırakma eğitimi çok önemlidir
0 Ciddi kalp hastalıklarında kompanzasyonun bozulması
ile karboksihemoglobin düzeyi % 2,5-5 üzerine
çıkıldığında hafif eforla angina başlıyabilir
0 İşe giriş muayenesinde kalp, dolaşım sistemi (ağır
ateroskleroz) rahatsızlığı olanlara dikkat edilmelidir
0 Mesai sonu ölçümü günlük maruziyeti yansıtır
0 Haftasonu ölçümü haftayı yansıtması açısından
anlamlıdır (Biyolojik yarı ömrü ort. 5 saat)
CO
Duyarlılığı
0 Anemi, hemoglobinopatiler
0 Oksijen ihtiyacının arttığı durumlar;ateş,
hipertiroidi, gebelik
0 Akciğer hastalıklarına bağlı sistemik hipoksi
0 İskemik kalp hastalığı
0 Serebral veya genel ateroskleroz
0 Çocuklar, gençler
0 Sigara içenler
Solunum Hasarına yol açtığı
Bilinen Kimyasallar
Gazlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Astaldehit
Akrolein
Amonyak
Bromin
Klorin
Hidrojen klorid
Hidrojen florid
İzosiyanatlar
Lityum hidrid
Azot oksit
Ozon
Fosgen
Sülfür dioksit
Metaller
0 Antimon
0 Kadmiyum
0 Kobalt
0 Manganez
0 Cıva
0 Nikel
0 Çinko
Boğucu Gazlar
0 Basit Boğucular
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Asetilen
Argon
Karbon dioksit
Etan
Etilen
Helyum
Hidrojen
Metan
Neon
Azot
Azot oksitleri
Propan
Propilen
0 Kimyasal Boğucular
0 Karbon monoksit
0 Hidrojen siyanid
0 Hidrojen sülfit
Yıl Yer/ Ülke Endüstri/Kimyasal
Olay Ölü / YaralıSayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1947 Texas City / ABD-Amonyum Nitrat Patlama 552/3000
1948 Ludigshafen/Almanya Kimya/Dimetil eter Patlama 245/2500
1972 Rio de Janerio/Brezilya-Bütan Patlama 37/53
1974 Flixborough/ABD-Siklohekzan Patlama 28/76
1976 Seveso/İtalya-Dioksin yayınımı ?/300
1978 Santa Cruz/Meksika-Propilen Yangın 52/88
1978 Los Afaque / İspanya-Propilen Yangın ve Patlama 216/400
1981 Potosi / Meksika Demiryolu-Klor Zehirli madde 29/1000
1984 Cubato/ Brezilya Boru hattı-Mazot Patlama ve yangın 508/31
0 1984 Bhopal Hindistan-MIC Metil isosiyanat yayınımı
3887/500.000
0 1989 Nizhnevartovsk/ Rusya-LPG Patlama ve Yangın 462/290
0 1989 Pasadena/ Texas -Petrokimya Patlama 23/130
0 1990 Maharastra/Hindistan-Petrokimya Patlama 35/200
Toksik İnhalasyon Hasarları
0 Solunum irritanlarının inhalasyonundan sonra solunum
sisteminde oluşan nonspesifik inflamatuvar süreç ve
bunun yol açtığı klinik tabloların tümü
0 Genellikle kazalar sonucu
0 Çok sayıda kişiyi etkiler
0 Toksik maddelerin yoğun alınması ile
0 Ciddi, dramatik sonuçlar
0 Bir kez maruziyetinden sonra akciğer hasarı gelişebilir
0 Basit üst solunum yolu irritasyonu/ARDS/ölüm
0 Hastaların çoğu iyileşir, birkaçı ölür
0 Etken, hasta ve hekim tarafından bilinmeyebilir
Akut İnhalasyon Maruziyetinde
İşyeri Hekimi
1-Akut inhalasyon hasarı kaza sonucudur
2-Koruma önlemleri ve acil durum planı
3-Kapsamlı kaza senaryoları
4-Kr. tabloda müh. önlemleri
5-İşe giriş ve periyodik muayeneler
6-Kişisel koruyucu eğitimi
Akut İnhalasyon Maruziyetinde
İşyeri Hekimi
7-Anamnezin maruziyet araştırılmasına
yönlendirilmesi ile tanı
8-İşyeri ortam ölçümü
9-Ak. etkilenmede en az 24-48 saat
gözlemde tutulmaları, kalıcı fonksiyonel
hasar olmadığı kesinleşinceye kadar
irritatif ortamda çalıştırılmaması
10-Kr. etkilenmede etkilenmenin olmayacağı
ortamda kontrol altında çalışmaları
Potansiyel Acil Durum Hallerinin Tanımlanması
Acil Durumlarda Gereken İşlemlerin Yapılması
0 Sık karşılaşılan acil durumlara ve yaralanmalarda uygulanacak
0
0
0
0
ilk yardıma yönelik kontroller, hazırlık. Ekipman ve eğitimli
personel
Uygun bir Acil Durum Planı, rol ve görev dağılımı, çalışanların
bilgilendirilmesi
İlk yardım, yangınla mücadele ve tahlisiye için uzmanlarla
birlikte acil durum ekipler, bu ekiplerin öngörülebilen acil
durumlara müdahale edebilecek şekilde yeterli eğitim alması
Herkesin acil bir durum halinde ne yapması gerektiği ve rolünün
ne olduğunu anlaması için her türlü acil durum olasılığını
kapsayan eğitim ve tatbikatlar
Kazalara hazırlık ve acil durum hizmetleri veren kuruluşlarla ve
komşu işletmelerle işbirliği
Madencilikte / Tozlu İşlerde Mesleki
İşe Giriş ve Periyodik Muayene Algoritması
Sağlık Gözetimi
1-Sağlık gözetimi, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi
esas alınarak yapılır
2-İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapılır
3-İşyeri hekimi çalışanların kişisel tıbbi dosyalarını gizlilik
esasına göre tutar
4-Eğer işyeri hekimi bir çalışanın sağlık durumunun işini
yapmasına uygun olmadığını tespit ederse, benzer risk
faktörlerinin olmadığı bir işe yerleştirilmesi
5-İşyeri hekimi yaralanan veya meslek hastalığı olan
çalışanın sağlık durumunu takip eder
6-İşyerinde tuvalet, yıkanmak için, iş kıyafetlerini ve
KKD`leri bırakmak için ve yemek yemek için uygun alan ve
tesisler vardır ve buraların bakımı yapılır