Sofie Stoltze - LP

download report

Transcript Sofie Stoltze - LP

LP-MODELLEN
FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
LP-modellen
Hamar
uge 39 2013
Mandag aften
V. Sofie Stoltze
Projektleder, LP-modellen skole og erhvervsskole
UCN act2learn
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
LP-modellen i praksis
• Et udviklingsprojekt, der involverer alle
pædagogiske medarbejdere
• En forskningsbaseret analysemodel til den
pædagogiske praksis
• Et ledelsesværktøj til organisatorisk udvikling
og læring gennem kortlægning og analyse af
det pædagogiske læringsmiljø
Kræver implementering og uddannelse
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Refleksion over vejlederrollen
Individuel tavs refleksion:
• Hvordan ser du din vejlederfunktion i forhold
til din nuværende viden om LP-modellen?
• Hvad er din vigtigste opgave?
Drøftes i grupper …..
Udvælg et par bud på ”vigtigste opgave” til
fremlæggelse og drøftelse i plenum
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Uddannelsesforløb
dagtilbud og fritidstilbud
Indføring i LP-modellen
1. Uddannelsesdag
2. Uddannelsesdag
elæring
elæring
E-læring
Tovholder
3. Uddannelsesdag
elæring
E-læring
Tovholder
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
elæring
Uddannelsesforløbet år 1
skole
Indføring i LP-modellen
Pædagogisk
opstartsarrangement
Indføring i LP-modellen (PPR er vejledere)
e-læring
Systemteori
E-læring
Tovholder
e-læring
Analysedel
E-læring
Tovholder
e-læring
Strategidel
E-læring
Tovholder
e-læring
Kom. og
samarb.
E-læring
Tovholder
Tovholdere uddannes
(UCN er vejledere)
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
5
Uddannelsesmæssigt fokus år 1
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
År 3
År 2
År 1
Implementering år 1 – 3
dagtilbud og fritidstilbud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uddannelsesforløb 1: Indføring i LP-modellen
1. Kortlægning og analyse af pæd. praksis
Evaluering – 1. fokusgruppeinterview (udvalgte)
Uddannelsesforløb 2: Fagligt tema
Arbejde med LP-modellen som analysemodel i
den pædagogiske praksis
Uddannelsesforløb 3: Nyt fagligt tema
Arbejde med LP-modellen som analysemodel i
den pædagogiske praksis
2. Kortlægning og analyse af pæd. praksis
Evaluering - 2. fokusgruppeinterview (udvalgte)
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Faglige temaer - dagtilbud
Udviklet på baggrund af forskningsresultaterne
- Kommunikation mellem børn og voksne
- Det inkluderende læringsfællesskab
- Drenge og piger i dagtilbuddet
- Det lærende/guidende forældresamarbejde
- Relationer
- Ledelse af børnegrupper
- Observation af
læringsmiljøet
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
År 4-5
År 3
År 2
År 1
Implementering år 1 til 3
skoler
• Pædagogisk opstartsarrangement: Indføring i LPmodellen
• 1. Kortlægning og analyse af pæd. praksis
• Evaluering – 1. fokusgruppeinterview (udvalgte)
• Evt. Uddannelsesforløb 2 (tilkøb)
• Arbejde med LP-modellen som analysemodel i den
pædagogiske praksis
• Evt. Uddannelsesforløb 3 (tilkøb)
• Arbejde med LP-modellen som analysemodel i den
pædagogiske praksis
• 2. Kortlægning og analyse af pæd. praksis
• Evaluering - 2. fokusgruppeinterview (udvalgte)
• Kontakt UCN…
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Faglige temaer - Skole
Udviklet på baggrund af forskningsresultaterne
• Motivation og mestring
• Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset
• LP-modellen og specialundervisningen
• Observation som redskab i den pædagogiske analyse
• Klasseledelse
• Relationspædagogik
• Kollegavejledning
• Indføring i LP-modellen for skoleledelsen
• Det gode teamsamarbejde
• Forældresamarbejde
• Vurdering for læring
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Uddannelse og sparring
til ledelsen
Temadage om:
• Ledelse af arbejdet med LP-modellen - herunder
systemisk og innovativ ledelse
• Implementering af LP-modellen
• Praktisk gennemførelse af
kortlægningsundersøgelserne
• Tolkning og analyse af kortlægningen
med fokus på nye interventioner
Mulighed for tilkøb af :
• E-læringsforløb for ledere
• Diverse konferencedage
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Uddannelse og E-læring
– hvordan hænger det sammen?
E-læring for
ledere
Pædagogisk
arrangement
Kursusdage
for
koordinator
og ledere
Tovholder 2
uddannelse
NYHED!
E-læring for det
pædagogiske
personale
E-læring for
tovholdere
Pædagoger/lærere
Tovholdere
LP-vejledere (PPR)
(UCN)
Uddannelse af
vejledere 1
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Tovholder 3
uddannelse
Kortlægning
Evalueringsinterview
Kortlægning:
Webbaseret spørgeskema
• Alle skolebørn – dagtilbudsbørn (4-6 årige)
• Personale og ledelse
• Dagtilbuddet: Forældre
Evaluering:
• Fokusgruppeinterviews (udvalgte)
Følgeforskning på landsplan
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
LP-modellen med det lange lys
- virker det?
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Implementering af LP
- Nordahl
Innovationsprocessen
Initiering
Implementering
Institutionalisering
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Implementering af LP
- Nordahl
Skolens lokale implementeringsplan
Uddannelse af professionerne
LP-modellen
Forpligtelse og integritet
Vejledning
Udvikling af organisationens kultur
Kompetenceudvikling
Tilpasning til lokal kontekst
Forankring og legitimitet
Analyse af praksis
Kortlægningsundersøgelse
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Organisering og roller
•
•
•
•
•
•
•
Ledelsen – leder af implementeringsforløbet
LP-grupper (lærere og pædagoger)
Tovholdere – én for hver LP-gruppe
Koordinator – én eller to pr. organisation
LP-arbejdsgruppe: Ledelse, tovholder, koordinator, PPR
LP- vejledere (e-læring og ekstern vejledning)
Børn/elever og forældre som vigtige medspillere
_________________________
• UCN – temadage og vejledning af tovholdere og ledelse.
• PPR vejledere for LP-grupperne (vi anbefaler 4
vejledninger pr. år)
• Højskolen i Hedmark – uddannelse af PPR
(vejlederuddannelsen), forskning
LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER