SATLERAMAN BAB PRANATACARA

Download Report

Transcript SATLERAMAN BAB PRANATACARA

SATLERAMAN BAB
PRANATACARA
YUANA A. DIRGANTARA
WICARA
PRANA/ PERNAPASAN
• Napase sing landhung
POCAPAN/ ARTIKULASI
• Kung (gandem-marem)
• Membat-mentul
• Dudu swara lugas
• Ora kakean pedhotan eeee...
• Ora swara bindheng
DIALEK
• Migunakake dialeg Jawa baku Yogya/Sala.
• PATRAP
• Ngadeg ngapurancang, ora strandar pit, ora
methentheng, tangane ora dilebokake sak
• Ora kukur-kukur
• Sumeh
• Yen ana cagak mikrophone rasah dicopot
• Sing teteg, ora wigah-wigih
TATA BUSANA LAN TATA RIAS
• Panganggone Klambi Besus (ora keciliken ora
gegedhen)
• Ngerti cak-cakane cara ngendi. Yoja apa Sala.
• Dijumbuhake karo nuansane (abang, ijo, ungu, lsp)
• Milih kelir sing cocok karo pakulitane
• Ora kakean asesoris
• Yen pupuran salapan wae ora perlu meblok-meblok
kaya tembok
WIRAMA
•
•
•
•
•
•
INTONASI
STRESSING
PHRASING
SPEED
VOLUME
POWER
WIRASA
• Wirasa gumantung saka jinising acara:
Yen ing acara upacara penganten digawe
khidmad, wondene acara ing sripah digawe
tintrim, dene yen acara hiburan digawe
meriah. Ora kena kuwalik-walik.
WIBASA
1. PEPINDHAN
2. WANGSALAN
3. PANYANDRA
4. BASA RINENGGA
5. PURWAKANTHI
6. PARIKAN
7. PARIBASAN
8. BEBASAN
9. SALOKA
10. TEMBANG
MENTAL
PAWIYATAN
GLADHEN
PANGRENGGA SWARA
KETEWAJUHAN
KASAMAPTAAN
TEMBAYATAN
MENTAL
KENDEL
/
WAJA
AJRIH/
CIYUT
MIYUR
PAWIYATAN
1. KURSUS
2. GLADHEN
3. SINAU PIYAMBAK MATERI
4. SINAU OLAH SWARA SAKING
REKAMAN-REKAMAN
GLADHEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DAMEL “KEPEKAN” ALIT-ALIT RAPI
GLADHEN TERUS-TERUSAN
TAKEN INGKANG LANGKUNG PANA
GLADHEN SESARENGAN
NYANTRIK
WANTUN PRAKTEK KANGGE SINAU
(LEARNING BY DOING)
PANGRENGGA SWARA
1. KAGUNGAN MANEKA WARNI IRINGAN
(WONTEN CD, DVD, MP3, TABLET).
2. IRINGAN MARDIKA (SORAN, LELAGON)
3. IRINGAN UPC PENGANTEN YK & SALA
KETEWAJUHAN
•
•
•
•
•
GLADHEN TERUS-TERUSAN
BOTEN ISINAN
TEKAT
RAGAT
GREGET
KASAMAPTAN
• SAWEGA SANGUNING WICARA (MATERI,
WICARA, BUSANA)
• SAMEKTA SADERENGIPUN TUMAPAK ADICARA
(Tebih sadarengipun utawi > 30 menit
saderengipun adicara kawiwiatan).
• SAWEGA ING DHIRI, SAMEKTA ING GATI
(cekat-ceket boten ngleler).
• NARIMA MRING PANYARUWE (kritik)
TEMBAYATAN
•
•
•
•
•
•
•
NEGOSIASI
MITRA BISNIS
NGLANGGENGAKEN MITRA
MBIJI PAKARYAN (EVALUASI)
SILIH PANYARUWE
BOTEN ISIN TAKEN
BOTEN RUNTIK KRITIK.