Preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy UE JESSICA

Download Report

Transcript Preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy UE JESSICA

Marek Rudnicki
Departament Programów Europejskich, BGK
IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”
Kraków, 5 grudnia 2011 r.
1. JESSICA – czym jest, jak działa oraz zalety jej stosowania
2. Komplementarność z POIiŚ
3. Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich w BGK
4. Projekty miejskie
5. Wnioskowanie o pożyczkę
6. Oprocentowanie pożyczki i wskaźnik społeczny
7. Zintegrowane Plany Rozwoju Obszarów Miejskich
8. Zrównoważony projekt miejski
9. Przykłady inwestycji
10. Kompleksowa oferta BGK
2
 Inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w 2005 roku,
wspierana przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Rozwoju
Rady Europy
 Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
(wspólne europejskie wsparcie dla zrównoważonych inwestycji
na obszarach miejskich)
 Instrument wspomagający skuteczniejsze i efektywniejsze
wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) na okres programowania 2007-2013
 Propozycja wobec: limitowanych środków EFRR, potrzeb miast
zw. z inwestycjami rozwojowymi, potrzeby włączenia sektora
prywatnego w projekty rozwoju miast oraz potrzeby wykorzystania
know-how instytucji finansowych
3
 W ramach JESSICA środki z EFRR są:
– wykorzystywane dla wsparcia wybranych projektów rozwoju
obszarów miejskich – realizowanych m.in. w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP)
– użytkowane jako środki zwrotne / odnawialne
 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
dla danego województwa przekazała środki przez Fundusz
Powierniczy (HF - EBI) do Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich
(FROM / UDF – Urban Development Fund), którego rolę pełni BGK
 Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich inwestuje w wybrane
projekty rozwoju obszarów miejskich, ujęte w Zintegrowanych
Planach Rozwoju Obszarów Miejskich
4
 Środki EFRR stają się środkami odnawialnymi – możliwość
wielokrotnego finansowania projektów
 Instytucja Zarządzająca RPO deleguje zadania wdrożenia
instrumentu do innych instytucji upraszczając swoje zarządzanie
finansowe
 Efekt dźwigni – potencjalna zdolność przyciągania sektora
prywatnego; źródło większych inwestycji w realizacji projektów
 Możliwe wsparcie projektów dochodowych, samofinansujących
się, powiązanych gospodarczo z innymi działaniami w regionie
5
 Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości
przyrodniczych i ochrona brzegów morskich
 Priorytet IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do
wymogów ochrony środowiska
 Priorytet VII – Transport przyjazny środowisku
Działanie 7.3 – Transport miejski w obszarach metropolitalnych
 Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie 8.3 – Rozwój inteligentnych systemów transportowych
 Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i
efektywność energetyczna
 Priorytet X – Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł
energii
Działanie 10.1 – Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu
ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu
ziemnego
6
Podpisanie umowy z EBI (Funduszem
Powierniczym) 29 września 2010 r.
Dostępna kwota: ok. 300 mln zł
- 60% dla miast > 50 tys. mieszkańców,
- 40% dla miast < 50 tys. mieszkańców
Nabór ogłoszony już 29 października 2010 r.
wykorzystanie środków – do końca 2014 r.
Dostępny produkt: preferencyjne pożyczki
(oprocentowanie aktualnie od 2,5 do 4,5 %)
– do 75% wydatków kwalifikowalnych
Okres kredytowania: do 20 lat,
karencja w spłacie kapitału: do 4 lat
7
Podpisanie umowy z EBI
(Funduszem Powierniczym)
13 października 2011 r.
Dostępna kwota:
ok. 154 mln zł – projekty z terenu
Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu
Nabór ogłoszony 18 listopada 2011 r.
wykorzystanie środków – do końca 2014 r.
Dostępny produkt: preferencyjne pożyczki
(oprocentowanie aktualnie od 0,9 do 4,5%)
– do 75% wydatków kwalifikowalnych
Okres kredytowania: do 20 lat,
karencja w spłacie kapitału: do 4 lat
8
Potencjalni
inwestorzy
Podmioty prowadzące
działalność gospodarczą
bez względu na formę
prawną m.in. JST,
przedsiębiorcy, PPP
• Mała rentowność
inwestycji
• Projekty ujęte
w ZIPROM
• Efekty zewnętrzne
projektu (nieistotne
w ocenie projektu
dokonywanej przez
komercyjne instytucje
finansowe)
• Nowe inwestycje
9
 Lokalny Program Rewitalizacji
 Strategia Rozwoju Miasta
 Plan Rozwoju Lokalnego
 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Miejskiego
 Gminny Plan Zaopatrzenia w Energię
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 Wieloletni Plan Inwestycyjny/Wieloletnia Prognoza Finansowa
 inne dokumenty, a także zbiór innych istniejących dokumentów
10
ZRÓWNOWAŻONY
ŚRODOWISKOWE
GOSPODARCZE
SPOŁECZNE
PROJEKT MIEJSKI
EFEKTY ZEWNĘTRZNE
OPŁACALNOŚĆ FINANSOWA (IRR > 0)
11
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (np. instalacja monitoringu
wizyjnego i przyłączenie go do systemu miejskiego)
zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi i edukacji (żłobki,
przedszkola, szkoły)
ochrona dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępu do
instytucji kultury i sztuki (muzea, centra sztuki, biblioteki,
mediateki)
zwiększenie dostępu do miejsc wypoczynku oraz obiektów
sportowych (parki, place zabaw, sale sportowe)
zwiększenie dostępu do Internetu (np. sieć bezprzewodowa,
PIAP – Publiczne Punkty Dostępu do Internetu)
zwiększenie komfortu dojazdu (skrócona odległość, czas dojazdu,
poprawiony stan nawierzchni, zmniejszenie korków ulicznych,
niższa wypadkowość, budowa obiektów typu Park & Ride)
działania na rzecz różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
(np. poprzez tworzenie punktów porad prawnych, świetlic itp.)
12
działania na rzecz wzrostu rozpoznawalności
i atrakcyjności obszaru, tworzenie wizerunku
miejsca przyjaznego inwestorom
działania na rzecz wzrostu natężenia ruchu
turystycznego
tworzenie warunków do zakładania i rozwoju
przedsiębiorstw (np. wsparcie instytucji
otoczenia biznesu)
tworzenie miejsc pracy będących efektem
bezpośrednim i pośrednim inwestycji (po stronie
inwestora jak i np. po stronie podmiotów
wynajmujących powierzchnie)
wspieranie pożądanych kierunków nauki,
poprawa warunków kształcenia (w przyszłości
wzrost wykształcenia i dochodów pracowników,
spadek bezrobocia itd.)
13
wspieranie spadku poziomu
zanieczyszczenia środowiska
wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii
założenie / utrzymanie /
udostępnienie terenów zielonych
(w tym historycznych,
o wysokiej wartości)
budowa / utrzymanie / udostępnienie
małej architektury
14
Niskie oprocentowanie
wyjściowe
stopa referencyjna NBP
(aktualnie 4,50%)
Możliwe obniżenie
oprocentowania pożyczki
na podstawie tzw. wskaźnika społecznego
Wskaźnik społeczny
szacowany na podstawie
przewagi pozytywnych
oddziaływań zewnętrznych
projektu miejskiego
(„elementów społecznych”)
nad częścią komercyjną
inwestycji
Preferencyjne
warunki
oprocentowania
brak opłat i prowizji
15
 Złożenie wniosku
 www.bgk.com.pl/jessica
 Ocena formalna i merytoryczna
 województwo wielkopolskie
 Uzgodnienie warunków
finansowania oraz odpowiedniej
formy zabezpieczenia
 województwo pomorskie
 Przedłożenie wniosku do decyzji
Komitetu Inwestycyjnego
 Zawarcie umowy pożyczki
 Ustanowienie prawnego
zabezpieczenia spłaty pożyczki
 Podczas ubiegania się o pożyczkę
FROM udziela wsparcia przy
przygotowywaniu wniosku oraz
innych dokumentów
 ZASADY udzielania pożyczek
na realizację projektów miejskich
 Wniosek o udzielenie pożyczki
na realizację projektu miejskiego
w ramach inicjatywy JESSICA
 Wytyczne do sporządzania
studium wykonalności
 Nabór ma charakter ciągły – do
wyczerpania środków
16
• Inwestycja lokalizowana na terenie
poprzemysłowym
• Poprawa wizerunku starego miasta,
powierzchnia pod muzeum / bibliotekę /
informację turystyczną, ścieżka
rowerowa, parkingi, przyległy plac miejski
• Całkowita wartość inwestycji: 178 mln zł
• Pożyczka JESSICA: 50 mln zł
• Kredyt komercyjny
• Umowa podpisana maj 2011 r. – pierwsza
tego typu w Europie
• Jeden z 3 etapów inwestycji
obejmującej renowację oraz
budowę nowych budynków
na terenie poprzemysłowym
• Inkubator przedsiębiorczości
• Całkowita wartość inwestycji:
30,3 mln zł
• Pożyczka JESSICA:
18,5 mln zł
• Podpisanie umowy –lipiec 2011 r.
• Modernizacja nieruchomości
poprzemysłowej
• Utworzenie i utrzymanie parku na
działce miejskiej, budowa
i modernizacja dróg dojazdowych
i chodników
• Całkowita wartość inwestycji:
30 mln zł
• Pożyczka JESSICA: 22,5 mln zł
• Podpisanie umowy – lipiec 2011 r.
17
Centrum kulturalne
Inwestor publiczny
(samorząd lokalny)
Całkowita wartość:
1,43 mln zł
Pożyczka JESSICA:
1 mln zł
Rekonstrukcja i rozbudowa starego
poprzemysłowego budynku biurowowarsztatowego
Studio muzyczne i nagraniowe, laboratorium
artystyczne, sala taneczna, pomieszczenia dla
chóru i orkiestry dętej, sala teatralna itp.
Pomieszczenia do wynajęcia (sala
konferencyjna itp.) oraz nowe usługi kulturalne
18
Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia finansowanie uzupełniające
dla projektów realizowanych ze środków JESSICA w formie:
• Kredyt
inwestycyjny
na
finansowanie
projektów
realizowanych
z udziałem
środków
unijnych
• Kredyt na
pokrycie
podatku VAT od
kredytowanego
projektu
• Kredyt
inwestycyjny
na finansowanie
przedsięwzięć
w sektorach
akceptowanych
przez EBI
(środowisko,
infrastruktura,
rozwój gospodarki
opartej na wiedzy,
edukacja,
zdrowie)
• Szeroki wybór
gwarancji
ograniczających
ryzyko projektu
(m. in. dobrego
wykonania
umowy,
przetargowe,
zapłaty
należności,
zwrotu zaliczki)
19
Marek Rudnicki
Departament Programów Europejskich
mail: [email protected], [email protected]
www: www.bgk.com.pl
20