Finansowanie zrównoważonego rozwoju – środki krajowe i europejskie Niniejsza prezentacja powstała w ramach projektu „Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w.

Download Report

Transcript Finansowanie zrównoważonego rozwoju – środki krajowe i europejskie Niniejsza prezentacja powstała w ramach projektu „Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w.

Finansowanie zrównoważonego rozwoju
– środki krajowe i europejskie
Niniejsza prezentacja powstała w ramach projektu „Lokomotywa zrównoważonego rozwoju –
partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie” dofinansowanego ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Programy Operacyjne, Priorytety i Działania w
obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju w polityce strukturalnej
Poziom wykorzystania funduszy strukturalnych
2007-2013
Największym Programem Operacyjnym poświęconym finansowaniu działań w obszarze ochrony
środowiska i przedsięwzięć ekorozwojowych w Polsce jest Program „Infrastruktura i Środowisko
na lata 2007 – 2013”.
Nr priorytetu
Nazwa priorytetu
Budżet całkowity
w mln EUR
% realizacji według
zawartych umów/
wydanych decyzji o
dofinansowaniu
1
Gospodarka wodno-ściekowa
3 275,2
94,93
2
Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi
1,430,3
56,99
Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska
655,0
21,24
Przedsięwzięcia dostosowujące
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony
środowiska
667,0
89,83
Ochrona przyrody i kształtowanie postaw
ekologicznych
105,6
73,49
3
4
5
6
Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
10 548,3
78,49
7
Transport przyjazny środowisku
12 062,
23,23
Poziom wykorzystania funduszy strukturalnych
2007-2013 (cd.)
Nr priorytetu
8
9
10
Nazwa priorytetu
Budżet całkowity
w mln EUR
% realizacji według
zawartych umów/
wydanych decyzji
o dofinansowaniu
Bezpieczeństwo transportu i krajowe
sieci transportowe
3 465,3
54,32
Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku i efektywność
energetyczna
1 403,0
39,20
Bezpieczeństwo energetyczne, w tym
dywersyfikacja źródeł energii
1 693,2
37,05
11
Kultura i dziedzictwo kulturowe
576,4
98,07
12
Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa
efektywności systemu ochrony
zdrowia
411,8
91,08
588,2
100,59
13
Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Można spodziewać się natomiast otwarcia jeszcze szeregu konkursów z również
wyczerpujących się środków dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Pozyskiwanie informacji o aktualnych konkursach
grantowych


Informacje o aktualnie ogłaszanych konkurach grantowych szybko się dezaktualizują.
Najlepszym sposobem postępowania jest szukanie tego rodzaju wiadomości na oficjalnych
serwisach instytucji publicznych.
Informacje o konkursach grantowych i aktualizacje harmonogramu naboru wniosków najlepiej
sprawdzać pod adresem: http://www.pois.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Wiadomosci.aspx.
Biuletyn informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
http://www.mrr.gov.pl/_layouts/mrrnewsletter.aspx
Wsparcie publiczne w przygotowaniu dużych
projektów (1)
PROGRAM JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions)
Celem Programu jest udzielenie szerokiej pomocy doradczej, od momentu formułowania wstępnej
koncepcji projektu do momentu składania wniosku o dofinansowanie w zakresie:




weryfikacji przygotowanej dokumentacji (studium wykonalności, sposób wyliczenia poziomu
dofinansowania, dokumentacja środowiskowa),
analizy wybranych kwestii problemowych,
doradztwa i wsparcia w rozwiązaniu kwestii istotnych dla przygotowania projektu (np. pomoc
publiczna),
wsparcia o charakterze horyzontalnym związanym z przygotowaniem dużych projektów (wytyczne
dla projektów generujących dochód, programy pomocy publicznej);
Wsparcie publiczne w przygotowaniu dużych
projektów (2)
Cele Programu JASPERS cd.:



polepszenie jakości wniosków o dofinansowanie zatwierdzanych przez Komisję Europejską,
wsparcie przy określaniu warunków dla konsultantów przygotowujących dokumentację
(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia),
wsparcie na etapie koncepcyjnym przygotowania projektów (analiza optymalnych rozwiązań
instytucjonalnych, niezależna ocena przy wyborze wariantu realizacji, weryfikacja przyjętych
założeń, identyfikacja pominiętych lub niedostatecznie uwzględnionych elementów krytycznych,
weryfikacja na wczesnym etapie kwalifikowalności).
Inicjatywa JASPERS wspiera przygotowanie tzw. projektów „dużych” w rozumieniu prawa
wspólnotowego, tj. o wartości powyżej 25 mln euro w sektorze środowiska oraz powyżej 50 mln euro
w sektorze transportu i innych sektorach.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/Jaspers_240310.aspx
Wsparcie publiczne w przygotowaniu dużych
projektów (3)
PROGRAM JESSICA (Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas):



oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dające możliwość lepszego
wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych,
banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu.
zakres wsparcia w ramach inicjatywy obejmuje szeroki krąg tematyczny – rozpoczynając od
rewitalizacji, poprzez edukację, kulturę, turystykę, transport, kończąc na odnawialnych źródłach
energii.
projekty realizowane przy wsparciu z inicjatywy JESSICA powinny generować dochód.
Współwystępowanie w tych projektach elementów komercyjnych z niekomercyjnymi ma umożliwić
wypełnienie luki na rynku pomiędzy dotacjami a kredytami i innymi instrumentami bankowymi.
Wsparcie publiczne w przygotowaniu dużych
projektów (4)
W Polsce Program JESSICA jest wdrażany regionalnie w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych.
Większość Regionalnych Programów Operacyjnych posiada zapisy umożliwiające wdrożenie
inicjatywy, jednak dotychczas decyzję taką podjęło 5 województw: wielkopolskie,
zachodniopomorskie, śląskie, pomorskie oraz mazowieckie.
Środki przeznaczone na realizację inicjatywy JESSICA w Polsce wynoszą ponad 256 mln euro.
Dwa najbardziej zaawansowane (także w Europie) we wdrażaniu instrumentu JESSICA regiony
Więcej o programie JESSICA
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/Jessica_240310.aspx
Spodziewane fundusze UE na lata 2014-2020
Podstawowe kierunki ewolucji polityki regionalnej:
 koncentracja na ograniczonej liczbie celów,
 silne ukierunkowanie na prorozwojowe przedsięwzięcia, istotne w skali kraju i Europy
 koncentracja na projektach wykorzystujących regionalne potencjały rozwoju, a jednocześnie
przyczyniających się do osiągania celów Wspólnoty,
wykorzystanie horyzontalnego i zintegrowanego charakteru polityki spójności,
 zwiększenie koordynacji działań pomiędzy polityką spójności i wspólną polityką rolną w celu
wzmocnienia zintegrowanego podejścia do wspierania obszarów wiejskich,
 realizacja polityki spójności w oparciu o zarządzanie wieloszczeblowe,
 zwrócenie większej uwagi na efektywność wydatkowania środków, a nie jedynie szybkość absorpcji,
 konieczność kompleksowego zdefiniowania wskaźników rozwoju.
Możliwości dofinansowań przedsięwzięć
proekologicznych ze środków krajowych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (1)
Programy priorytetowe dofinansowania NFOŚiGW:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Odnawialne Źródła Energii i Kogeneracja
System Zielonych Inwestycji – GIS
Opracowanie programów ochrony powietrza
Edukacja ekologiczna
Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych
Ochrona przyrody
LIFE+ (Celem programu jest zwiększenie stopnia wykorzystania przez Polskę środków na rzecz
ochrony środowiska i przyrody)
V priorytet POIiŚ (Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych)
KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (2)
Programy priorytetowe dofinansowania NFOŚiGW (cd.):
10. Gospodarka wodna
11. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja skutków
12. Monitoring środowiska i rozwój Państwowej Służby
13.
14.
15.
16.
17.
Hydrologiczno-Meteorologicznej
Ochrona ziemi
Geologia i górnictwo
Ochrona wód
Ekspertyzy
Efektywne wykorzystanie energii
Programy priorytetowe są szczegółowo opisane na stronie
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (3)
Dopłaty do kredytów komercyjnych - tryb ogólny:
1. Wnioskodawca składa w NFOŚiGW „Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia w
formie dopłat do oprocentowania kredytu”.
2. We Wniosku podaje się kwotę dopłat ze środków NFOŚiGW do oprocentowania kredytu, wraz z
proponowanym harmonogramem wypłat i spłat kredyt oraz wskazuje koszty, które mają być objęte
dofinansowaniem.
3. Decyzja określająca warunki dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w formie
dopłat do oprocentowania kredytu udzielana jest na okres do 12 miesięcy od daty podjęcia
uchwały przez Zarząd.
4. Integralną częścią decyzji jest harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia albo
harmonogram projektu.
5. Po uzyskaniu decyzji określającej warunki dofinansowania przedsięwzięcia wnioskodawca
dokonuje wyboru banku
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (4)
Tryb dofinansowania kolektorów słonecznych:

Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż
kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych
w Programie Priorytetowym.

Program Priorytetowy określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania
wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty
kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem.

Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez wybrane banki na podstawie umów o współpracy.
Więcej informacji na stronie:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
W Polsce działa 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z których każdy
samodzielnie przygotowuje linie finansowe dotyczące:





ochrony powietrza,
ochrony wód,
gospodarki wodnej,
ochrony powierzchni Ziemi,
działalności edukacyjnej.
http://www.nfosigw.gov.pl/wfosigw/dane-kontaktowe/
Norweski Mechanizm Finansowy (1)
Fundusze Państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego EOG (ang. European Economic Area,
EEA)
Norweski Mechanizm Finansowy:
http://www.eog.gov.pl/
• Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne i
publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz
organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot
prawny w Polsce.
• Szczegółowe zasady kwalifikowalności zostaną
określone w programach operacyjnych dla
poszczególnych 19 obszarów wsparcia.
• Nacisk na wzmocnienie współpracy dwustronnej
pomiędzy Państwami-Darczyńcami i PaństwamiBeneficjentami.
• Jednym z narzędzi zacieśniania współpracy będzie
partnerstwo na poziomie programu i na poziomie
projektu - partnerzy będą mieli wpływ na kształt
programu i jego wdrażanie.
Norweski Mechanizm Finansowy (2)
Zakres wsparcia w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego:





Wsparcie rozwoju i stosowania technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS) – ok.
137 mln euro.
Ochrona środowiska – ok. 110 mln euro, z czego 75 mln euro zostanie przeznaczone na
wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Wsparcie otrzymają też
działania na rzecz różnorodności biologicznej i ekosystemów, a także przedsięwzięcia służące
wzmocnieniu monitoringu środowiska i działań kontrolnych
Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (ok. 60 mln euro).
Wsparcie obszaru zdrowia - dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznoepidemiologicznych oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (70 mln euro).
Wsparcie polsko-norweskiej współpracy badawczej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, ochrony zdrowia i nauk społecznych (ok. 37 mln euro).
Norweski Mechanizm Finansowy (3)
Inne działania objęte wsparciem ze środków NMF








Funduszu Stypendialnego (10 mln euro);
Program dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie (3 mln euro);
Wsparcie obszaru Schengen i walki z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną (10 mln
euro);
Wsparcie wymiaru sprawiedliwości (ok. 14 mln euro);
wsparcie Służby Więziennej (ok. 13 mln euro);
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (ok. 37 mln euro);
Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego mający na celu promowanie
godnej pracy i poprawę współpracy trójstronnej między organizacjami pracodawców, związkami
zawodowymi i władzami publicznymi przy wspieraniu sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i społecznego (ok 3 mln euro);
Program dotyczący lokalnych i regionalnych inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i
promowania spójności społecznej, o wartości wsparcia ponad 9,5 mln euro.
Program Szwajcarski
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Fundusz Partnerski
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swissgrant.pl
Punkt Informacyjny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Program Szwajcarski – Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych (1)
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych – cele wsparcia:
1. zwrócenie społeczeństwu uwagi, na poziomie lokalnym i regionalnym, na rolę aktywności
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych,
promowanie partycypacyjnego modelu demokracji,
rozwój aktywności i postaw obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy na temat praw i
obowiązków obywateli oraz równouprawnienia płci,
propagowanie rządów prawa, a w szczególności – konstytucyjnej zasady demokratycznego
państwa prawnego,
promowanie włączania się obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,
zachęcanie obywateli i organizacji pozarządowych do zaangażowania się w społeczną kontrolę
instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego,
udoskonalanie już funkcjonujących oraz/lub wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które będą
miały za zadanie wspierać procesy demokratyczne oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów lokalnych, regionalnych i centralnych.
Program Szwajcarski – Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych (2)
Obszary finansowania:



Edukacja obywatelska
Działania kontrolne
Partycypacja w polityce publicznej
Numer edycji
Ogłoszenie naboru wniosków
Wartość alokacji we frankach szwajcarskich
Projekty duże
Projekty małe
Projekty duże
Projekty małe
I
I kwartał 2011
II kwartał 2011
3 666 667
1 890 231
II
IV kwartał 2011
II kwartał 2012
3 666 667
1 890 231
III
III kwartał 2012
I kwartał 2013
3 666 667
1 890 231
Program Szwajcarski – Fundusz Partnerski (1)
Fundusz Partnerski
Działania w ramach Funduszu Partnerskiego powinny mieć na celu
między innymi:
1.
promowanie i wymianę najlepszych praktyk i/lub przekazanie know-how lub wiedzy w obrębie
partnerskich podmiotów/instytucji,
2.
zapewnienie transferu wiedzy i doświadczeń szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji i
partnerów społecznych polskim władzom lokalnym i regionalnym, instytucjom i partnerom
społecznym w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i udziału w procesie podejmowania
dotyczących konkretnych przedsięwziąć takich jak działania informacyjne, konsultacje społeczne i
negocjacje z partnerami społecznymi,
3.
współpracę polskich i szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji, partnerów społecznych
z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania
decyzji dla regionu i/lub podregionu.
Program Szwajcarski – Fundusz Partnerski (2)
Działania objęte dofinansowaniem w ramach Funduszu Partnerskiego:

projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie partnerstw, w szczególności poprzez
wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie
jednostki samorządowe, instytucje i partnerów społecznych w celu promowania i wymiany
najlepszych praktyk i/lub przekazanie know-how lub wiedzy w obrębie partnerskich podmiotów
/instytucji;

projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie partnerstw, w szczególności poprzez
wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie
jednostki samorządowe instytucje i partnerów społecznych w celu zapewnienia transferu wiedzy i
doświadczeń szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji i partnerów społecznych w
zakresie zapewnienia dostępu do informacji i udziału w procesie podejmowania decyzji
dotyczących konkretnych przedsięwzięć takich jak działania informacyjne, konsultacje społeczne i
negocjacje z partnerami społecznymi,

projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie sieci współpracy polskich i
szwajcarskich jednostek samorządowych instytucji, partnerów społecznych z polskimi
organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla
regionu i/lub podregionu.
Finansowanie inwestycji ekologicznych ze środków
bankowych
Bank Ochrony Środowiska
Priorytety:
 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 Termomodernizacja
 Eliminacja niskiej emisji
Kredyty preferencyjne na ochronę środowiska:
 Kredyty ze środków Banku z dopłatami do odsetek
 Kredyty ze środków donatorów
 Kredyty w ramach wspólnego finansowania
Program doradczy w zakresie inwestycji ekologicznych
Bank Gospodarstwa Krajowego (1)
Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)


Termomodernizacja budynków mieszkalnych
Całkowita lub częściowa zamiana źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej
Kogeneracji dla właścicieli i zarządców obiektów, z wyłączeniem jednostek budżetowych i
zakładów budżetowych
Udzielane jest wsparcie dla inwestorów (umorzenie części kredytu) w wysokości 20% wykorzystanej
kwoty kredytu jednak nie więcej niż:


16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia
dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów
Bank Gospodarstwa Krajowego (2)
Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)
Kredyty dla gmin i ich związków przeznaczone na finansowanie
dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych przewidzianych do
współfinansowania z funduszy UE:
 studium wykonalności inwestycji,
 analizę kosztów i korzyści
 pozostałą dokumentację projektową, analizy, ekspertyzy i studia niezbędne do przygotowania
realizacji inwestycji.
Preferencyjne kredyty mają na celu umożliwienie gminom i ich
związkom finansowanie kosztów przygotowania dokumentacji
projektowej inwestycji komunalnych, przewidzianych do
współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.
Finansowanie przez stronę trzecią TPF - firmę typu
ESCO.





W ramach systemu ESCO (Energy Saving Company) inwestor spłaca koszt modernizacji z
oszczędności w kosztach eksploatacji wynikających z działań modernizacyjnych.
Tę formułę można realizować przy modernizacji:
systemu cieplnego,
gospodarki odpadami
gospodarki wodno-ściekowej
oświetlenia ulicznego
urządzeń energetycznych w obiektach komunalnych, przemysłowych i zasobach mieszkaniowych
Montaż finansowy projektów (1)
W montażu finansowym projektu dąży się do minimalizacji kosztu
pozyskania kapitału.
Kolejność branych pod uwagę źródeł finansowania powinna być
następująca:
1.
Dotacje — w kolejności od źródeł z najmniejszym wymaganym wkładzie własnym;
2.
Finansowanie z opłat użytkowników lub z oszczędności – opisane wcześniej jako finansowanie
przez stronę trzecią (TPF);
3.
Finansowanie z pożyczek częściowo umarzalnych lub o zerowym (lub bliskim zeru) koszcie
kredytu;
4.
Finansowanie z środków własnych;
5.
Finansowanie z kredytu komercyjnego o możliwie najniższym koszcie pozyskania kapitału.
Montaż finansowy projektów (2)
W projektach komercyjnych zakłada się zazwyczaj, że projekt jest opłacalny jeśli czas zwrotu
zainwestowanego kapitału wynosi około 3 lat.
Menedżerowie samorządowi są jednak w zasadniczo innej sytuacji, ponieważ:


realizowane projekty publiczne nie zawsze zakładają, że będą generować przychody gotówkowe.
Przykładowo: za przejazd za most nie pobiera się myta
korzyści z inwestycji mają często charakter rozproszony i są bardzo zróżnicowane.
Analiza Kosztów i Korzyści – oszacowanie w wartościach pieniężnych różnego rodzaju kosztów i
korzyści, jakie będą efektem realizacji planowanej inwestycji.
Fundraising przedsięwzięć ekospołecznych
Projekty ekospołeczne
projekty edukacyjne




projekty konsultacji i debat
publicznych
Są przeciętnie znacznie tańsze od projektów inwestycyjnych
Mogą być finansowane z funduszy promocyjnych firm – sponsorów, zbiórek publicznych oraz
innych nietypowych form finansowania
Nie zakładają zwrotu finansowego
Mogą przynosić korzyści promocyjne oraz zwiększyć społeczny prestiż i akceptację społeczną
sponsora
www.fundraising.org.pl.
Serwis http://fundusze.ngo.pl/ prowadzony przez stowarzyszenie KLON/JAWOR
Zapraszamy do zadawania pytań autorowi wykładu!
Link do wykładu oraz okienko dialogowe znajduje się tutaj:
Niniejsza prezentacja powstała w ramach projektu „Lokomotywa zrównoważonego rozwoju –
partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie” dofinansowanego ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.