BOŚ - Fundusze Europejskie

Download Report

Transcript BOŚ - Fundusze Europejskie

9 maja 2012 r.
Bank Ochrony Środowiska
Alicja Siemieniec
Dyrektor Departamentu Finansowania
i Projektów Ekologicznych
Instrumenty bankowe
w finansowaniu OZE
„Energetyka odnawialna, kogeneracja i podnoszenie efektywności
energetycznej – dobre praktyki, źródła wsparcia”
Fundusze Europejskie, Green Power, Poznań
Finansowanie inwestycji
– instrumenty bankowe
 Dedykowane
 Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia
 Kredyty we współpracy z innymi instytucjami finansowymi
 Kredyty komercyjne ze środków banku
 Uniwersalne
 Kredyty hipoteczne
 Kredyty inwestycyjne
2
Finansowanie OZE przez BOŚ S.A.
(1991 – 2011)
Liczba [szt.]
Kwota [tys. zł]
Elektrownie wiatrowe
78
852 280
Kotły opalane biomasą
856
134 578
Kolektory słoneczne
4 525
106 011
Pompy ciepła
1 039
77 506
Produkcja biopaliw
21
53 278
Biogaz
10
37 495
Małe elektrownie wodne
73
35 757
Inne
5
7 116
6 607
1 304 022
Łącznie
3
Kredyty preferencyjne – system
finansowania ochrony środowiska
Kredyty preferencyjne
– system finansowania ochrony środowiska
 Kredyty udzielane w ramach współpracy
z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW
 Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami
do kapitału lub odsetek
 Kredyty ze środków donatorów
 Kredyty ze środków łączonych
!
Preferencje po stronie cenowej – obniżone
oprocentowanie kredytu w stosunku do
standardowej oferty banku
Preferencje po stronie nakładów na inwestycję –
możliwość uzyskania dotacji ze środków
Funduszu
5
Słoneczny EKOkredyt
Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w ramach Programu
priorytetowego pt. „Program dla przedsięwzięć w zakresie
odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej
kogeneracji”
(część 3) – Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów
słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
 Adresaci kredytu:
 osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem
mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie,
 wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych
budynkach wielolokalowych,
którym to budynkom mają służyć instalowane kolektory
z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania
wody użytkowej
6
Słoneczny EKOkredyt
Przedmiot kredytowania:
 Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo
do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych
odbiorników ciepła w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na
cele mieszkaniowe.
Wysokość kredytu:
 Wysokość kredytu objętego dotacją wynosi do 100%
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem,
że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może
przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora,

Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, z tym
że dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty
kwalifikowane.
Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez
beneficjenta działalności gospodarczej.
7
Kredyty preferencyjne we współpracy
z WFOŚiGW
 Wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska
 Wykorzystanie dźwigni finansowej
 Mechanizmy:
 Kredyty ze środków Funduszu
 Dopłaty do oprocentowania
 Dopłata do kapitału
w ramach umów lub decyzji indywidualnych
8
Kredyty preferencyjne we współpracy
z WFOŚiGW
 Przykłady lokalnych priorytetów – ochrona powietrza
 Eliminacja niskiej emisji
 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 Termomodernizacja
 Warunki kredytowe ustalane indywidualnie przez WFOŚiGW





Przedmiot finansowania (lista zadań priorytetowych)
Podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie
Kwota kredytu/pożyczki i jej udział w kosztach zadania
Preferencje w zakresie oprocentowania
Okres finansowania i okres karencji
Kredyty preferencyjne – system
wspierania termomodernizacji
i remontów
Kredyty preferencyjne
– system wspierania termomodernizacji
 Kredyty udzielane w ramach współpracy z BGK
na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów
(Dz. U. Nr 223, poz. 1459)
– m.in. modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł
ciepła (kotłownia lub węzeł cieplny oraz ciepłownia osiedlowa lub
grupowy wymiennik wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do
11,6 MW)
– przyłączenie do scentralizowanego źródła ciepła (z likwidacją źródła
lokalnego)
– całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na odnawialne lub
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji
!
Preferencje po stronie nakładów na inwestycję –
możliwość uzyskania premii termomodernizacyjnej
11
Kredyt na termomodernizację i remonty
 Premia termomodernizacyjna
 Dla właścicieli i zarządców obiektów, z wyłączeniem jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych
 Na termomodernizację:
– budynków mieszkalnych,
– budynków zbiorowego zamieszkania („o charakterze socjalnym”)
– budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego
służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
– lokalnych sieci ciepłowniczych,
– lokalnych źródeł ciepła
 Wysokość premii:
– 20% wykorzystanej kwoty kredytu,
jednak nie więcej niż:
– 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia
– dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów
12
Kredyty we współpracy
z zagranicznymi instytucjami
finansowymi
Kredyty we współpracy
z instytucjami zagranicznymi
 KfW Bankengruppe – Kredyt z Klimatem
 Program Modernizacji Kotłów, dla przedsiębiorstw komunalnych, przedsiębiorstw
(także działających w formie spółdzielni)
 Program Efektywności Energetycznej w Budynkach, dla samorządów, spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw (także działających w formie
spółdzielni), przedsiębiorstw komunalnych
 Nordic Investment Bank (NIB)
 Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych, dla małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów,
przedsiębiorstw komunalnych
!
Preferencje po stronie ceny i konstrukcji finansowania
– obniżone marże i prowizje w stosunku do standardowej oferty
banku,
– możliwość skorzystania z 2-letniej karencji w spłacie kapitału.
14
Kredyty we współpracy
z instytucjami zagranicznymi (c.d.)
 Europejski Bank Inwestycyjny (EIB)
 Finansowanie projektów inwestycyjnych m.in. w sektorze ochrony środowiska
i racjonalnego użycia energii, dla samorządów i przedsiębiorstw komunalnych,
 Projekty inwestycyjne związane z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury, dla
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 Bank Rozwoju Rady Europy (CEB)
 Finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym dotyczących ochrony
środowiska, dla samorządów i przedsiębiorstw komunalnych
!
Preferencje po stronie ceny i konstrukcji finansowania
– obniżone marże i prowizje w stosunku do standardowej oferty
banku,
– możliwość skorzystania z 2-letniej karencji w spłacie kapitału
– możliwość sfinansowania do 100% inwestycji przy połączeniu
środków EIB i CEB
15
Proekologiczne kredyty komercyjne
Kredyt z Dobrą Energią
 Przedmiot kredytowania:
odnawialne źródła energii o mocy powyżej
200 kW z wyjątkiem farm wiatrowych,
dla których próg wynosi 500 kW
 Instalacje biogazowni
 Farmy wiatrowe
 Instalacje energetycznego wykorzystania biomasy
 Elektrownie wodne
 inne inwestycje w OZE
+
 pokrycie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT
związanego z Projektem,
 sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy Projektu
17
Kredyt z Dobrą Energią
 Kwota kredytu:
 do wysokości 80% kosztu netto inwestycji. W przypadku gdy jednym ze
źródeł finansowania Projektu są środki dotacji UE, możliwe jest
sfinansowanie kredytem do 90% kosztów netto inwestycji,
 Okres kredytowania:
 wynikający z z pozytywnie zweryfikowanych przez Bank założeń biznes
planu Projektu, lecz nie dłużej niż na 15 lat, przy czym okres
kredytowania nie może przekroczyć okresu eksploatacji kredytowanego
przedmiotu inwestycji
 Okres karencji:
 do 18 miesięcy lecz nie dłużej niż do czasu osiągnięcia przez Projekt
pełnej zdolności produkcyjnej (okres karencji nie może wykraczać poza
termin realizacji inwestycji potwierdzony uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie z uwzględnieniem, w uzasadnionych przypadkach
maksymalnie 6 miesięcznego okresu rozruchu).
18
Ekologiczny kredyt hipoteczny
Gdy dom jednorodzinny lub dom
wielorodzinny, w którym znajduje się mieszkanie
posiada:
 odnawialne źródło energii (OZE), jako źródło samodzielne lub
pracujące w układzie biwalentnym), w postaci:
 kolektorów słonecznych,
 pomp ciepła,
 ogniw fotowoltaicznych,
albo
 instalację odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatorów
19
Ekologiczny kredyt hipoteczny
lub:
 status budynku niskoenergochłonnego tj. posiadającego ważne
świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat
energetyczny), z którego wynika że roczne zapotrzebowanie na
energię końcową na cele ogrzewania i wentylacji nie jest większe
niż 70 kWh/(m2rok)
albo
 status budynku pasywnego tj. takiego, dla którego wielkość
energii końcowej niezbędnej do zaspokojenia potrzeb na cele
ogrzewania i wentylacji, określona w świadectwie charakterystyki
energetycznej, jest nie większa niż 15 kWh/(m2rok)
20
Ekologiczny kredyt hipoteczny
 Preferencje cenowe
dotyczą obniżenia marży
kredytu
Wysokość marży maleje
wraz z poprawą
efektywności
wykorzystania energii
w budynku (lokalu)
Budynek
pasywny
Budynek
niskoenergochłonny
OZE
21
Kredyt na urządzenia
służące ochronie środowiska
Warunki udzielania kredytów:
 maksymalna kwota kredytu – do 100% kosztów zakupu i montażu
 okres kredytowania – do 8 lat
 oprocentowanie zmienne – ustalane uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR
W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź
producentem urządzeń lub wyrobów albo wykonawcą montażu, oprocentowanie
kredytu nabiera preferencyjnego charakteru (nie może być mniejsze niż 1%
w skali roku)
Wyszukiwarka porozumień: strona internetowa Banku w zakładce:
ekologia/ kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska/ znajdź
sprzedawcę urządzeń proekologicznych.
22
Dziękuję za uwagę
Alicja Siemieniec
Dyrektor Departamentu Finansowania
i Projektów Ekologicznych
Bank Ochrony Środowiska S.A.
tel. 22 850 88 57
http:/www.bosbank.pl