KLIKNIJ by pobrać prezentację Banku Ochrony Środowiska

Download Report

Transcript KLIKNIJ by pobrać prezentację Banku Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Dominika Siuta Główny Ekolog

Kredyty na cele związane z usunięciem odpadów zawierających azbest

Doświadczenie BOŚ w finansowaniu ekologii

Wartość kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

od początku działalności do 31 grudnia 2011 r. wyniosła 10,25 mld zł.

Efekty ekologiczne zrealizowanych zadań

(w okresie 1991 r. – 31 grudnia 2011 r.) Redukcja emisji zanieczyszczeń: Pył - 138,4 tys. Mg/a Dwutlenek siarki - 476,1 tys. Mg/a Tlenki azotu - 42,8 tys. Mg/a Dwutlenek węgla - 1 560 tys. Mg/a Przepustowość oczyszczalni ścieków Długość sieci kanalizacyjnej - 2,6 mln m 3 - 8,4 tys. km /d

Unieszkodliwiane odpady i odzyskane surowce wtórne – 6,3 mln Mg/a

Pojemność składowisk - 15,9 mln m 3 Produkcja en. w OZE i oszczędność en. elektrycznej - 72,6 tys. MWh/a

Kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi

Kredyty z

dotacją na częściową spłatę kapitału z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Programy: Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych , Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

Kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi

Programy c.d.:

Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych,

Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych

Przedmiot kredytowania:

Zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych takich jak np. stodoły, obory, wiaty, szopy, garaże, altany oraz usuwaniem wyrobów azbestowych zdemontowanych uprzednio z budynków i zgromadzonych na posesji Beneficjenta.

Z kredytu finansowane mogą być: demontaż powierzchni dachowych azbestowych i/lub elewacji z płyt azbestowych, transport i unieszkodliwianie zdemontowanych elementów zawierających azbest, zakup i montaż nowych pokryć dachu i/lub elewacji.

Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych

Koszty kwalifikowane:

koszty związane z realizacją zadania, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego tj.

dotyczące usunięcia wyrobów zawierających azbest, przeznaczone na ich: demontaż, przygotowanie do transportu załadunek oraz transport, rozładunek, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce.

Koszt kwalifikowany nie może przekroczyć

1.000,00 zł za 1 Mg

kompleksowej usługi polegającej na usunięciu z posesji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwieniu

Koszty niekwalifikowane:

koszty wykonania nowego pokrycia dachowego oraz koszty demontażem starej konstrukcji dachu.

związane z

Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych

Dotacja nie może przekroczyć 99% kosztów kwalifikowanych zadania

Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych

Adresaci kredytu:

Kredyty przeznaczone dla działalnością terenu osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną gospodarczą oraz rolników będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej w województwie łódzkim, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest .

właścicielami lub

Warunki kredytowania:

Kwota kredytu – do 100 % kosztu inwestycji, Okres kredytowania – do 5 lat, Oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M + 4 p.p. Prowizja przygotowawcza – 3,5% kwoty kredytu.

Zakup i montaż urządzeń i wyrobów proekologicznych

Przedmiot kredytowania:

Kredyt przeznaczony na pokrycie kosztów różnych urządzeń i wyrobów, których wykorzystanie wiąże się z korzyściami dla środowiska (np. kolektory słoneczne , pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych).

Warunki kredytowania:

udział kredytu w kosztach zadania – do 100% kosztów zakupu i montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane gdy: Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu okres kredytowania – do 8 lat; 10

Zakup i montaż urządzeń i wyrobów proekologicznych

oprocentowanie w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem, a sprzedawcą bądź producentem urządzeń, kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane preferencyjnie kredyty dostępne są na terenie całego kraju, niezależnie od lokalizacji sprzedającego.

w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń oprocentowanie od 1% w skali roku

Wyszukiwarka porozumień: strona internetowa Banku w zakładce: ekologia/ kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska/znajdź sprzedawcę urządzeń proekologicznych.

11

Dziękuję za uwagę

Dominika Siuta

Główny Ekolog Centrum Korporacyjne w Łodzi tel. (42) 664 65 12 kom.

515 111 216 [email protected]

Bank Ochrony Środowiska S.A.

http://www.bosbank.pl