KLIKNIJ by pobrać prezentację WFOŚiGW w Łodzi

Download Report

Transcript KLIKNIJ by pobrać prezentację WFOŚiGW w Łodzi

Seminarium
„Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów
zawierających azbest – możliwości i koszty”
w ramach kampanii antyazbestowej finansowanej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ UE oraz ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zasady dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi
przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem
wyrobów zawierających azbest
Małgorzata Skupińska
Kierownik Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków
WFOŚiGW w Łodzi
wrzesień 2012 r.
WFOŚiGW w Łodzi udziela dofinansowania
w formie:
bezzwrotnych dotacji
do 99% kosztu
całkowitego zadania
niskooprocentowanych
pożyczek częściowo
umarzalnych oraz pożyczek
pomostowych
nagród za
działalność na rzecz
ochrony
środowiska
i gospodarki
wodnej
dotacji w formie dopłat
do oprocentowania oraz
częściowych spłat
kapitału kredytów
bankowych
przekazania
środków
Państwowym
Jednostkom
Budżetowym
2
Dziedziny ochrony środowiska
dofinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi
Ochrona zasobów
wodnych
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni
ziemi
Ochrona przyrody
i krajobrazu
Badania naukowe i
ekspertyzy/Monitoring
Środowiska
Edukacja ekologiczna
Pozostałe zadania
ochrony środowiska
3
Plan finansowego wsparcia na rok 2012
[PLN] – łącznie plan 250 mln zł
129,000,000
140,000,000
86,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
9,500,000
5,000,000
10,000,000
7,500,000
3,000,000
0
4
Pomoc finansowa udzielona przez WFOŚiGW
w Łodzi w latach 2008 – 2011 na zadania związane z gospodarką odpadami
i ochroną powierzchni ziemi (łącznie ok. 30,4 mln)
2 149 654 zł - 7%
Rozbudowa składowisk odpadów
3 312 506 zł - 11%
Gospodarka osadowa
Rekultywacja składowisk
7 647 542 zł - 25%
2 053 632 zł - 6,7%
13 700 000 zł 45%
Zakup pojazdów do transportu
odpadów
Inne zadania OZ
Segregacja odpadów
1 460 998 zł - 5%
Azbest i mogilniki
Ogółem podpisano w tym okresie 40 umów o dofinansowanie z czego:
16 umów dotacji na łączną kwotę 2.083.976,74 zł (azbest i mogilniki)
24 umowy pożyczek na łączną kwotę 28.322.067,80 zł.
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadania związane
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Dotacja na sporządzenie
programu usuwania
wyrobów zawierających
azbest - do 80% kosztu
całkowitego zadania (jst)
Dotacja na usuwanie
wyrobów zawierających
azbest przez jednostki
samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne
oraz państwowe jednostki
budżetowe – do 99% kosztu
całkowitego zadania
Pożyczki na usuwanie
wyrobów zawierających
azbest - do 95% kosztu
całkowitego zadania
(podmioty inne niż jst
i pjb)
Dotacja na edukację
ekologiczną - do 90%
kosztu całkowitego
zadania
Częściowa spłata
kapitału kredytu – osoby
fizyczne
(w ramach Programu
Priorytetowego)
6
Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Kwalifikowane do dofinansowania są koszty
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest tj.
•demontażu tych wyrobów,
•przygotowania do transportu,
•transportu,
•unieszkodliwienia poprzez składowanie lub poprzez
inne dopuszczalne metody przetwarzania.
Warunki ubiegania się o dotację
opracowany program usuwania wyrobów
zawierających azbest wraz z inwentaryzacją tych
wyrobów (jst)
posiadanie uchwały Rady Gminy/Powiatu określającej
zasady udzielania dotacji celowej
brak zaległości we wnoszeniu opłat za korzystanie ze
środowiska (nie dotyczy osób fizycznych)
8
Prawo ochrony środowiska – art. 403
ust. 4 Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (…), może polegać na
udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
ust. 5. Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące
w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio
rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.
ust. 6 Udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy
zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy
dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa
Unii Europejskiej.
9
Rodzaje pożyczek
Pożyczki na zadania ze środków krajowych
Pożyczki stanowiące krajowy wkład własny na zadania
współfinansowane ze środków UE lub innych funduszy
zagranicznych
Pożyczki pomostowe na zapewnienie ciągłości
finansowania zadań współfinansowanych ze środków
UE lub innych funduszy zagranicznych
10
Pożyczki na zadania ze środków krajowych
Finansowanie pożyczką do 95% kosztu całkowitego zadania
Oprocentowanie w stosunku rocznym oparte o stopę redyskonta weksli
Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi r=(s.r.w. - 2,25 p.p.), lecz
nie mniej niż 2,5%
Długi okres kredytowania – do 10 lat od dnia upływu okresu karencji
Karencja w spłacie rat kapitałowych – do 24 miesięcy od daty zawarcia
umowy, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia zadania
Możliwość umorzenia do 50% kwoty pożyczki
11
Warunki częściowego umorzenia
pożyczki:
•terminowa realizacja zadania
•osiągnięcie wskazanych w umowie efektów ekologicznych
i rzeczowych
•terminowa spłata nie podlegającej umorzeniu części pożyczki wraz
z należnymi odsetkami
•wywiązywanie się Pożyczkobiorcy z obowiązku uiszczenia opłat za
korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych za
przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska
stanowiących przychody Funduszu oraz zobowiązań finansowych
wobec Funduszu
12
Umorzeniem można objąć kwotę
pożyczki w wysokości:
•do 25% wypłaconej kwoty pożyczki
•Wysokość umorzenia
może zostać zwiększona o:
- 10 p.p. gdy wypłata całej kwoty pożyczki na zadanie
objęte dofinansowaniem nastąpiła w roku, w którym
zawarto umowę ,
- 15 p.p. w przypadku przeznaczenia całości środków
pochodzących z umorzenia na realizację innego zadania,
które zostanie zakończone do 2 lat od daty podjęcia
decyzji o umorzeniu pożyczki.
13
Nie podlegają umorzeniu:
•pożyczki, o umorzenie których Wnioskodawca wystąpił po ich spłacie
•pożyczki o okresie spłaty do 1 roku lub spłacone w okresie 1 roku
•pożyczki pomostowe
•pożyczki stanowiące krajowy wkład własny Beneficjenta na pokrycie
kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem
bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
lub z innych funduszy zagranicznych
14
Uproszczony schemat procesu
rozpatrywania wniosku
Złożenie wniosku (do 30.09.2012r.)
lub jego aktualizacji
Ocena formalna wniosku
Ocena merytoryczna wniosku
(w tym ocena sytuacji ekonomicznej i ustanowienie
zabezpieczeń oraz ocena dotycząca pomocy publicznej)
Decyzja Zarządu/Rady Nadzorczej o przyznaniu
/odmowie przyznania dofinansowania
Podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie do
3 miesięcy od daty decyzji o przyznaniu
dofinansowania, ale nie później niż do 31 grudnia
15
Realizacja i rozliczenie zadania
Realizacja zadania przez Beneficjenta
Kontrola u Beneficjenta
Rozliczenie finansowe zadania (wypłata
jednorazowa, w transzach albo sukcesywnie)
Rozliczenie zadania pod kątem uzyskanego
efektu rzeczowego i ekologicznego
Odbiór ustanowionych zabezpieczeń
16
„Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie
ochrony ziemi dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty
kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację
zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest”
Cel i
beneficjenci
• wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu
poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne.
• program jest skierowany dla osób fizycznych na cele niezwiązane
z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz rolników będących
właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości
położonej w województwie łódzkim, z terenu której będą usuwane
wyroby zawierające azbest
Okres wdrażania
i pula środków
• wdrażanie w latach 2012 – 2014, pula środków: 600.000,00 zł.
Intensywność
dofinansowania
• nie więcej niż 99% kosztów kwalifikowanych zadania (koszt
kwalifikowany nie może przekroczyć 1.000,00 zł za 1 Mg
kompleksowej usługi polegającej na usunięciu z posesji wyrobów
zawierających azbest i ich unieszkodliwieniu). Kredytem bankowym
mogą zostać objęte także koszty niekwalifikowane (np. nowe
pokrycie dachowe
17
www.wfosigw.lodz.pl
-Dziękuję za uwagę-