Prezentacja narzędzia RETScreen. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii Mariusz Bogacki, Anna Bogusz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach  www.energiaisrodowisko.pl www.oze.info.pl RETSCREEN.

Download Report

Transcript Prezentacja narzędzia RETScreen. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii Mariusz Bogacki, Anna Bogusz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach  www.energiaisrodowisko.pl www.oze.info.pl RETSCREEN.

Prezentacja narzędzia RETScreen.
Finansowanie przedsięwzięć z zakresu
termomodernizacji oraz wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
Mariusz Bogacki, Anna Bogusz
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach

www.energiaisrodowisko.pl
www.oze.info.pl
RETSCREEN INTERNATIONAL
RETScreen® International jest pakietem narzędzi wspomagających
podejmowanie decyzji w zakresie inwestowania w energooszczędne, czyste
i odnawialne technologie energetyczne. Program został opracowany przez
Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady i CANMET Centrum Technologii
Energetycznych w Varennes we współpracy z UNEP, GEF i NASA.
Oprogramowanie jest udostępniane na całym świecie bezpłatnie przez
Internet i CD-rom. Stanowi narzędzie z którego mogą korzystać zarówno
specjaliści (np. planiści, decydenci, przemysł), jak i osoby nie posiadające
doświadczenia.
RETScreen® International
•
Narzędzia o rozbudowanych możliwościach, które czynią
je łatwiejszymi w użyciu dla planistów, decydentów
i przemysłu przy rozpatrywaniu energooszczędnych
i odnawialnych technologii energetycznych (RETs)
na etapie, bardzo ważnego planowania wstępnego
•
Narzędzia umożliwiające znaczące zmniejszenie kosztu
oceny potencjalnych projektów
•
Bezpłatne rozpowszechnianie narzędzi wśród użytkowników
na całym świecie przez Internet i CD-ROM
•
Szkolenie i wsparcie techniczne prowadzone poprzez
®
międzynarodową sieć instruktorów RETScreen
•
Dostęp do produktów i usług poprzez Internet
RETScreen® International
Narzędzia Oceny Projektów w zakresie Czystej Energii
•
Modele Czystych Technologii Energetycznych
•
Międzynarodowa baza produktów
1 000 dostawców urządzeń
•
Międzynarodowe dane klimatyczne
 1 000 naziemnych stacji meteorologicznych
 Satelitarne dane meteorologiczne z satelitów
NASA oraz zbiór danych o energii słonecznej
•
Podręcznik użytkownika on-line
•
Bezpłatny dostęp do narzędzi w języku
angielskim i francuskim
e-Podręcznik i Przykłady
• Ocena projektów Czystej Energii:
RETScreen® Projektowanie i przykłady





Podręcznik elektroniczny
Podstawy technologii
Szczegółowy opis algorytmu RETScreen®
Ponad 60 przykładów wdrożonych na całym świecie projektów
Bezpłatny dostęp do wersji angielsko- i francuskojęzycznej
Przykład stanu bazowego
Zadanie
Rozwiązanie
Studium RETScreen
Projekt wdrożony
Pobierz bezpłatnie z: www.retscreen.net
RETScreen® Demonstracja Programu
Pięć kroków standardowej analizy
Analiza
kosztów
Analiza
GHG
Podsumowanie
finansowe
Analiza ryzyka
i wrażliwości
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Model
energetyczny
aby uzyskaćdostęp do danych
kliknij na niebieskie odnośniki lub
mrugającą ikonę
podarkusz(-e) analityczny(-ne)
Gotowy do podjęcia decyzji
Opcje zintegrowane
Dane
pogodowe
Dane
produktów
Instrukcja
on-line
Szkolenia
Podręcznik projektowania
Przykłady
Rynek on-line
Forum internetowe
Dlaczego warto używać narzędzi RETScreen®?
• Uproszczona wstępna ocena
 Wymaga stosunkowo niewielkiej ilości danych wejściowych
 Automatyczne wyznaczanie wskaźników wykonalności
technicznej i finansowej
• 1/10 kosztu w stosunku do innych metod oceny
• Znormalizowana procedura pozwalająca na obiektywne porównania
• Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia projektów czystej energii
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI GIS –
Programy priorytetowe
www.nfosigw.gov.pl.
1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności
publicznej
Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe
jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących
w użytkowaniu samorządów, zakładów opieki zdrowotnej,
uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych
straży pożarnych oraz kościelnych osób prawnych.
2. Biogazownie rolnicze
Składając wniosek w ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie
na budowę bądź modernizację biogazowni rolniczych.
3. Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę
Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć obejmujących
modernizację lub budowę ciepłowni i elektrociepłowni opalanych biomasą o mocy
cieplnej poniżej 20 MWt.
4. Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu
podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej
Ten program umożliwia uzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięć
ukierunkowanych na budowę lub modernizację sieci elektroenergetycznych
w celu podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej.
5. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora
finansów publicznych
Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie
zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu administracji rządowej,
Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią instytutów naukowych,
państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej.
Przewidywany termin naboru: przełom I i II kwartału 2011 r..
Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji w wysokości do 100% kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia, dla którego będzie możliwe
dofinansowanie - 2 mln zł.
Zakres prac objętych przedsięwzięciem musi wynikać z wykonanych audytów
energetycznych.
Dodatkowe informacje: [email protected], lub tel. 22 45 90 874
Środki krajowe – Program Priorytetowy 5 Ochrona klimatu
5.1 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł
energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji (3 konkursy).
Cześć 1 Budowa OZE i obiektów wysokosprawnej kogeneracji
Część 2 Pożyczki udzielane poprzez WFOŚiGW na cele budowy,
rozbudowy, lub modernizacji OZE lub źródła wysokosprawnej
kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej
Część 3 Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób
fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Spłata do 45% kredytu zaciągniętego
na zakup kolektorów słonecznych
45% dopłaty?
Program dostępny od lipca 2010 roku
Prowizja przygotowawcza 4%
Program realizowany we współpracy z wybranymi bankami komercyjnymi
+ Podatek dochodowy (18% lub 32%)
Beneficjenci: osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie podłączone
do sieci ciepłowniczej
+ Wymagany wniosek wraz z projektem (ok. 1000zł)
Dopłaty na zakup i montaż kolektorów słonecznych jak i aparatury
+ Odsetki
(oprocentowanie
kredytu od.
7,4dodo
11%)
niezbędnej
do ich
prawidłowego funkcjonowania,
a także
kosztów
sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego.
Okres kredytowania:
6 m-cy (6 rat)
5 lat8 (60
lat (96
rat)rat)
Kwota kredytu (100%)
15 000
15 000
15 000
Wysokość dotacji (45%)
6 750 zł
6 750
6 750
zł zł
Odsetki
341,46 zł (11%)
1 626,10
3 791,56
zł (7,4%)
zł
Prowizja
600 zł
300600
zł zł
Podatek dochodowy (18%)
1 215 zł
1 215
1 215
zł zł
Projekt
1 000 zł
1 000
1 000
zł zł
Koszty łącznie zł
3 156,46 zł
4 141,10
6 606,56
zł zł
Rzeczywista dotacja (zł)
3 593,54 zł
2 608,90
143,44złzł
Rzeczywista dotacja (%)
24%
17%1%
Zmiany wprowadzone od 17 stycznia 2011 r.:
• z dopłat mogą skorzystać odbiorcy ciepła z miejskiej sieci cieplnej służącego
jedynie dla centralnego ogrzewania.
• rozszerzono rodzaj przedsięwzięć o zakup i montaż kolektorów słonecznych,
także do wspomagania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach np. c.o.
Dopłatą zostaną objęte, także budynki, które są w budowie. Daje to możliwość
złożenia wniosku o kredyt i zainstalowanie kolektorów w trakcie budowy.
Odebranie inwestycji i wystąpienia o dopłatę może nastąpić po zamieszkaniu.
Bank Ochrony Środowiska
Kredyty z 5 linii KfW - programu SME Finance Facility
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt
małe
i średnie prywatne
przedsiębiorstwa, które nie korzystały do tej pory z
Przedmiot
kredytowania:
finansowania w ramach programu, zatrudniające do 250 pracowników, o rocznych
obrotach
do 40źródła
mln EUR
lub sumie bilansowej do 27 mln EUR, spełniające warunek
• Odnawialne
energii,
niezależności UE
• Termomodernizacja obiektów usługowych i przemysłowych,
• Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
Warunki kredytowania
• Pozostałe projekty inwestycyjne o charakterze proekologicznym.
• kwota kredytu: do 85% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 250 000 Euro ,
• okres spłaty kredytu: do 2017 roku,
• waluta Euro lub PLN,
• oprocentowanie: WIBOR 3M lub EURIBOR 3M + marża Banku,
Bank Ochrony Środowiska
Kredyty we współpracy z WFOŚiGW
LG 1 - ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt
Budowa, modernizacja lub wymiana na bardziej efektywne ekologicznie
fizyczne,systemów
w tym prowadzące
działalność
gospodarczą
oraz wspólnoty
i osoby
energetycznie
grzewczych
oraz układów
technologicznych,
mieszkaniowe do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody
przeznaczonych
oraz wytwarzania ciepła technologicznego dla istniejących obiektów.
Warunki kredytowania
• kwota systemów
kredytu: do
90% nakładów
inwestycyjnych,(w
nietym
więcej
niż 300.000 zł ,
Budowa
z udziałem
niekonwencjonalnych
odnawialnych)
• okres
spłatywraz
kredytu:
do 7 lat oddo
terminu
zakończenia
zadania,
źródeł
energii
z instalacjami
przesyłu
energii.
• okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy,
Zastosowanie
rozwiązań
technicznych
zmniejszających
straty ciepła
• okres realizacji
zadania:
do 18 miesięcy
od daty postawienia
kredytu do
w
obiektach,
dla
których
pozwolenie
na
użytkowanie
wydano
dyspozycji Kredytobiorcy,
przed
01.01.1986 r.0,6
wraz
z demontażem,
transportem
• oprocentowanie:
s.r.w.,
lecz nie mniej
niż 3,0% w stosunku rocznym,
i unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpadów zawierających azbest,
• prowizja przygotowawcza: 1,0% wartości przyznanego kredytu,
pochodzących z obiektów zakwalifikowanych do I stopnia pilności
usuwania azbestu.
Podmioty uprawnione do
ubiegania Termomodernizacji
się o kredyt
Fundusz
właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego, zbiorowego
Remontów
zamieszkania, użytecznościi publicznej,
lokalnej sieci ciepłowniczej lub
lokalnego źródła ciepła
Warunki kredytowania
• kredyt do 100% nakładów inwestycyjnych ,
•
premii
bezzwrotnej:
Zmożliwość
dniem 19otrzymania
marca 2009
r. weszła
w życietermomodernizacyjnej,
ustawa o wspieraniu
remontowej
(budynkiiwielorodzinne,
użytkowane
przed
14 która
termomodernizacji
remontów (Dz.
U. Nr 223,
poz.dniem
1459),
sierpnia
1961),
kompensacyjnej,
zastąpiła
dotychczasową
ustawę o wspieraniu przedsięwzięć
• Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20%
termomodernizacyjnych.
wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 16% kosztów
poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Na mocy
nowej ustawy
w Bankurocznych
Gospodarstwa
Krajowego
i dwukrotność
przewidywanych
oszczędności
kosztów
rozpoczął
Fundusz
Termomodernizacji
i Remontów,
energii,działalność
ustalonych na
podstawie
audytu energetycznego;
• wysokość
premii remontowej
stanowi
20% wykorzystanej
kwoty
który
przejął aktywa
i zobowiązania
Funduszu
Termomodernizacji.
kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia
remontowego
Fundusz Termomodernizacji
i Remontów
Warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest sporządzenie audytu
energetycznego, który jest poddany weryfikacji (FEWE, GIG, KAPE) oraz
wykazanie w nim co najmniej:
• 10% oszczędności energii w przypadku modernizacji tylko źródła ciepła,
• 15% oszczędności w przypadku, gdy źródło ciepła było modernizowane po 1984
roku
• 25% w pozostałych przypadkach.
© Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.
Preferencyjne kredyty dla osób fizycznych na zadania
ekologiczne – WFOŚIGW w Katowicach
Kto może korzystać: osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą oraz
wspólnoty mieszkaniowe
Gdzie: Bank Ochrony Środowiska
Środki: 11 mln zł na udzielenie kredytów preferencyjnych dla osób realizujących zadania
związane z ochroną środowiska w naszym regionie, w tym:
• 10 mln zł przeznaczonych będzie na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących
budowy, modernizacji i wymiany, na bardziej efektywne ekologicznie, systemów
grzewczych w istniejących budynkach, budowę systemów z udziałem
niekonwencjonalnych źródeł energii, a także zastosowanie rozwiązań technicznych
zmniejszających straty ciepła, z demontażem odpadów zawierających azbest w
obiektach, dla których pozwolenie na użytkowania wydano przed 1986 rokiem.
• 500 tys. zł przeznaczono na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni i systemów
odprowadzających ścieki.
• Kolejne 500 tys. zł przewidziano na kredytowanie zadań związanych z demontażem,
transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.
Wysokość dofinansowania: do 90% nakładów inwestycyjnych, lecz nie
więcej niż 300 000 zł.
Oprocentowanie: do wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż
3% w stosunku rocznym
Okres spłaty: nie dłuższy niż 7 lat od daty zakończenia zadania, przy czym
karencja nie może przekroczyć 12 miesięcy.
Inne: Kredyt nie podlega umorzeniu, zadanie powinno zostać zrealizowane do
18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.
Dodatkowe warunki zabezpieczenia ustalane będą zgodnie z procedurami
obowiązującymi w Banku. Ważne jest, iż w rozliczeniu środków uwzględniane
zostaną wyłącznie faktury wystawione pod dacie zawarcia umowy kredytowej.
Źródło: http://www.wfosigw.katowice.p
Dziękuję za uwagę