Prezentacja PEKAO S.A

Download Report

Transcript Prezentacja PEKAO S.A

OFERTA BANKU PEKAO SA DLA PRZEDSIĘBIORSTW
NA OBSZARACH SŁABYCH STRUKTURALNIE
Katarzyna Basiewicz
Dyrektor ds. Klientów Biznesowych w Regionie
Gdańsk, 29 maj 2012
Bank Pekao SA
Tradycja i nowoczesność
Mamy już 80 lat!

Działamy od 1929 roku i jesteśmy jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej.
Docieramy do wszystkich


Dysponujemy drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju)
Dysponujemy siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie..
Nagrody i wyróżnienia




Tytuły najlepszego banku w Polsce przyznane przez magazyny finansowe The Banker, Euromoney i Global Finance.
Bank uzyskał także liczne wyróżnienia za najwyższą jakość oferty dla klientów m.in.: bankowości elektronicznej
Pekao24 oraz obsługi telefonicznej (contact center).
Został wyróżniony statuetką AS w Rankingu Instytucji Finansowych organizowanym przez Warszawską Izbę
Przedsiębiorców
nagrodzony przez Magazyn ekonomiczny Home&Market wyróżnieniem "Róża bez kolców" za NAJLEPSZE
RACHUNKI DLA BIZNESU
Konkursy


patron konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”
coroczny „Raport o sytuacji Mikro i Małych Przedsiębiorstw (próba ok. 7000 badanych firm)
Międzynarodowa siła

2
Bank Pekao SA od 1999 r. należy do włoskiej Grupy UniCredit, prowadzącej szeroko zakrojoną działalność w 22
krajach w Europie. Grupa UniCredit to instytucja finansowa głęboko zakorzeniona w kontynencie europejskim, która
jednocześnie cieszy się silną pozycją na globalnym rynku usług bankowych.
OFERTA KREDYTOWA
 Kredyty na finansowanie działalności bieżącej
 Kredyty finansujące inwestycje
 Ubezpieczenie CPI do kredytów inwestycyjnych – zabezpieczenie spłaty kredytu
 Pionierskie rozwiązanie zapewniające Klientom ochronę na wypadek nieprzewidzianych sytuacji
losowych
 Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 500.000 PLN na jedną osobę ubezpieczoną
 szeroki zakres ryzyk objętych ubezpieczeniem, odpowiadający na najczęściej zgłaszane obawy
dotyczące pracy, zdrowia i życia
 poczucie bezpieczeństwa - gwarancja spłaty całości lub części zadłużenia przez
Ubezpieczyciela
3
PROWIZJI ZA UDZIELENIE KREDYTU dla przedsiębiorców
na obszarach słabych strukturalne
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ
 Produkty przeznaczone dla posiadaczy rachunku bieżącego lub
pakietu dla firm:
 Limit debetowy - przeznaczony jest na pokrycie płatności
wynikających z bieżącej działalności, w sytuacji przejściowego braku
środków na rachunku firmy,
Finansowanie bieżącej
działalności
 Kredyt w rachunku bieżącym - wspomaga przejściowy brak środków
finansowych / obrotowych na rachunku lub w kasie,
4
 Kredyt zaliczka - przeznaczony na zaliczkowe finansowanie faktur
wystawionych przez firmę,
 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - przeznaczony jest na
zakup majątku obrotowego (zapasów, środków do produkcji itp.) i
uruchamiany po przedstawieniu faktury. Udzielany także na VAT
 Kredyty preferencyjne ARiMR – udzielane przez Bank we
współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako
kredyty obrotowe, na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej
LIMIT DEBETOWY / KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM



Finansowanie bieżącej
działalności



5
Zabezpiecza przejściowy brak środków obrotowych na rachunku lub w kasie,
Możliwość dokonywania płatności do wysokości ustalonego limitu kredytu,
W czasie trwania umowy kredytowej firma może mieć wielokrotnie saldo ujemne na rachunku,
każdorazowo, maksymalnie do ustalonej w umowie wysokości. Każde zasilenie rachunku
powoduje ponowne zwiększenie środków do wykorzystania. Spłata kredytu następuje
automatycznie z bieżących wpływów,
Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym zależy od rocznych przychodów ze sprzedaży,
Waluta PLN,
Okres kredytowania do 1 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.
 Korzyści:







dostępny w rachunku bieżącym do wysokości zadłużenia określonego w umowie kredytowej,
każdy wpływ środków na rachunek powoduje odnowienie dostępnego limitu,
indywidualnie ustalany limit zadłużenia oraz zabezpieczenie kredytu,
odsetki płacone od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu,
szybki sposób dofinansowania działalności gospodarczej,
wygodny i elastyczny sposób spłaty.
możliwość przedłużenia okresu kredytowania bez zbędnych formalności,
środki mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z codziennym funkcjonowaniem firmy.
KREDYT ZALICZKA




Finansowanie bieżącej
działalności



6





Przeznaczony na zaliczkowe finansowanie faktur wystawionych przez firmę,
Finansowana jest część należności, które przysługują firmie za sprzedane kontrahentom
towary i usługi – do 80% kwoty z faktury,
Kwota wykorzystanego kredytu jest spłacana ze środków, które wpływają na rachunek firmy
tytułem zapłaty za fakturę,
Kredyt może być wykorzystywany od następnego dnia, po zaakceptowaniu przez Bank kopii
faktur VAT, w kwocie stanowiącej określony procent wartości faktur VAT, ustalony w umowie
kredytu, do daty zapłaty za fakturę,
Kredyt może zostać udzielony firmie, która:
- jest płatnikiem podatku VAT,
- przedstawi faktury, których terminy płatności odroczone są na okres od 14 do 90 dni (faktury
krajowe)
oraz od 14 do 120 dni (faktury zagraniczne),
- przedstawi do akceptacji Banku wykaz kontrahentów handlowych (dłużników),
Maksymalna wysokość kredytu Zaliczka wynosi 35% przychodów ze sprzedaży za ostatni rok
obrotowy,
Kredyt ma charakter odnawialny,
Waluta PLN, EUR i USD,
Okres wykorzystania 12 miesięcy
 Korzyści:





kwota kredytu nawet do 35% przychodów rocznych ze sprzedaży,
wcześniejszy dostęp do środków za sprzedane towary,
niskie oprocentowanie kredytu,
monitorowanie przez Bank terminów płatności faktur,
prosta forma zabezpieczenia spłaty kredytu
KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM
DLA MŁODYCH FIRM – START UP
Kredyt ma charakter finansowania celowego. Przeznaczony jest na zakup majątku obrotowego
(zapasów, środków do produkcji itp.) i uruchamiany po przedstawieniu faktury.
Kredyt udzielany jest wyłącznie firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą,
czyli mikroprzedsiębiorstwom, które wystawiły co najmniej 1 fakturę/1rachunek zapłacony
przez kontrahenta /odbiorcę/ i które działają przez okres nie dłuższy niż 2 lata.
 Kwota kredytu:

Maksymalna kwota kredytu – 20.000 PLN
Finansowanie bieżącej
działalności
 Okres kredytowania:
7

Kredyt jest nieodnawialny i udzielany na okres do 12 miesięcy, z harmonogramem spłat w
ratach miesięcznych.
 Waluta:

Kredyt udzielany jest w PLN .
 Korzyści :


możliwość finansowania potrzeb firm rozpoczynających działalność gospodarczą,
możliwość budowania historii kredytowej po rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Kredyty inwestycyjne
FINANSOWANIE INWESTYCJI
8


Kredyt inwestycyjny
dzięki niemu można sfinansować nawet do 80% wartości
netto inwestycji,


Prosty kredyt inwestycyjny SIL
uproszczony kredyt inwestycyjny przeznaczony na zakup
nowych i używanych środków trwałych, m.in. Maszyn,
środków transportu itp.


Kredyt UNIA
kredyt inwestycyjny przeznaczony dla Klientów,
którzy ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej,


Kredyt technologiczny
udzielany przedsiębiorcom na realizację inwestycji
technologicznej związanej z zakupem i wdrożeniem nowej
lub własnej technologii,


Kredyty preferencyjne (ARiMR)
udzielane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, jako kredyty inwestycyjne dla
rolników, podmiotów prowadzących działalność w działach
specjalnych produkcji rolnej oraz przedsiębiorców
zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym,
KREDYT INWESTYCYJNY
Wydatki na inwestycje wiążą się często z koniecznością ponoszenia istotnych nakładów
finansowych. Korzystając z kredytu inwestycyjnego, przedsiębiorcy nie muszą angażować własnych
środków w kwocie równej inwestycji, lecz posiłkują się środkami Banku.
Przeznaczenie:





zakup, modernizację nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej,
zakup środków transportu,
zakup linii technologicznej,
zakup urządzeń i maszyn,
zakup patentów i licencji, itp.
Podstawowe parametry:
Kredyty inwestycyjne

9





Możliwość sfinansowania nawet do 80% wartości netto inwestycji,
Na pozostałą część potrzebne są udokumentowane środki własne (np. na rachunku lub wpłacona
zaliczka),
Płatnicy VAT, mogą także poprzez kredyt obrotowy, sfinansować przez kilka miesięcy podatek VAT,
Kwota kredytu uzależniona jest od potrzeb kredytowych Klienta, a także jego zdolności kredytowej,
Okres kredytowania: do 10 lat,
Waluta: PLN, EUR i USD.
Korzyści:



długi okres kredytowania, optymalizujący prowadzoną inwestycję,
konieczność zaangażowania jedynie 20% środków własnych,
możliwość obniżenia podatku dochodowego przez wpisanie odsetek i prowizji w koszty działalności
firmy oraz odliczenia amortyzacji środka trwałego od przychodów firmy.
PROSTY KREDYT INWSTYCYJNY - SIL




Uproszczony kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na zakup nowych i używanych
środków trwałych m.in.:
środków transportu,
urządzeń i maszyn,
komputerów,
innych środków trwałych (np. sprzętu medycznego),




Możliwość sfinansowania nawet do 80% wartości netto inwestycji,
Okres kredytowania: do 5 lat,
Kwota kredytu: do 300 tys. zł lub równowartość w walucie,
Waluta: PLN, EUR, USD
Kredyty inwestycyjne

10
 Korzyści:


minimum formalności, bez konieczności składania biznes planu i prognoz finansowych,
konieczność zaangażowania jedynie 20% środków własnych,
możliwość obniżenia podatku dochodowego przez wpisanie odsetek i prowizji w koszty
działalności firmy,
możliwość odliczenia amortyzacji środka trwałego od przychodów firmy,
dogodna spłata kredytu,

proste zabezpieczenie.



KREDYT „UNIA”
Przeznaczenie


kredyt inwestycyjny przeznaczony dla tych klientów Banku (Firmy, Rolnicy, Jednostki Samorządu
Terytorialnego), którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z
funduszy Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków międzynarodowych,
Kredytem "Unia" można sfinansować projekty inwestycyjne, realizowane w ramach programów
strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnych środków
międzynarodowych
Podstawowe parametry:
Kredyty inwestycyjne

11



Wymagany jest minimum 10% udział własny od wartości netto projektu inwestycji. Podatek VAT
musi być sfinansowany przez inwestora z innych środków, własnych albo pożyczonych,
Kwota kredytu: uzależniona od potrzeb kredytobiorcy oraz przedmiotu inwestycji,
Okres kredytowania: na okres 10 lat,
Waluta kredytu: PLN, USD, EUR
Korzyści:






promesa ważna aż 9 miesięcy,
preferencyjne warunki cenowe (marże kredytowe niższe niż w przypadku standardowych kredytów
inwestycyjnych),
do czasu otrzymania kwoty wsparcia ze środków unijnych brak konieczności angażowania przez
przedsiębiorcę środków własnych w kwocie większej niż wymagany udział własny,
możliwość dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie przelewu na Bank wierzytelności
z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i instytucją
wdrażającą dane działanie ze środków pomocowych (wskaźnik korygujący – 80%),
możliwość odpisania odsetek od podatku,
miesięczne odliczenia amortyzacji od podatku,
KARTA KREDYTOWA MOTO BIZNES –
1% ZWROTU ZA KAŻDĄ TRANSAKCJĘ NA STACJI BENZYNOWEJ
Korzyści dla Klienta:
 Indywidualnie ustalany limit
 Elastyczna spłata zadłużenia (min. 10 % zadłużenia, automatycznie z
rachunku firmy)
 Zwrot 1% wydanej kwoty za wszystkie transakcje realizowane na
stacjach paliw w Polsce
 Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń typu Assistance – pomoc medyczna,
Car Assistance oraz Pakiet Usług Concierge
 Zniżki na ubezpieczenia AC i OC w Allianz Direct
 Nieoprocentowany kredyt do 47 dni z dogodnymi warunkami spłaty
 Rabaty w programie „Płać kartą, bo warto”
Opłaty:
 Bezpłatne użytkowanie karty przez pierwszy rok
 Brak opłaty rocznej za kartę w kolejnych latach w przypadku
dokonywania transakcji na kwotę min. 1 500 zł miesięcznie.
W przeciwnym wypadku opłata za kartę wynosi 98 zł
 Transakcje bezgotówkowe bez prowizji
12
PAKIETY MÓJ BIZNES
13
PAKIET MÓJ BIZNES NET
 Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego
 Nowoczesna karta debetowa z technologią transakcji
zbliżeniowych
 Bezpłatne wypłaty z ponad 20 000 bankomatów w Europie,
w tym z ponad 4000 w Polsce
 Łatwa, przyjazna w obsłudze, bezpłatna bankowość
elektroniczna PekaoFIRMA24
 Bezpłatne przelewy internetowe na rachunki w Banku Pekao SA
 Lokowanie środków na rachunku oszczędnościowym „Dobry Zysk
dla Firmy”
 Opieka dedykowanego Doradcy
14
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA PEKAOFIRMA24
Nowoczesny system bankowości elektronicznej zapewniający
kompleksowe zarządzanie środkami finansowymi z zachowaniem
najwyższych standardów bezpieczeństwa. System PekaoFIRMA24
został nagrodzony tytułem EUROPRODUKT w Ogólnopolskim
Programie Promocyjno Gospodarczym.
Unikalne funkcjonalności systemu PekaoFIRMA24 to m.in.:
 Wielopodpis – opcjonalne akceptowanie zleceń przez kilka osób
w firmie zgodnie z podziałem kompetencji w firmie lub wymogami prawa
 Dostęp do rachunku w zależności od indywidualnie zdefiniowanych
uprawnień np. wyłącznie dostęp do informacji finansowych bez
możliwości dokonywania zleceń
 Autodealing – wykonywanie operacji walutowych z zastosowaniem
preferencyjnego kursu wymiany walut
 E-faktury – możliwość automatycznego otrzymywania i opłacania faktur
 Import/ eksport danych – możliwość wymiany danych z innymi
systemami np. finansowo-księgowymi, HR
 Rozbudowana autoryzcja zleceń (klucz na nośniku lokalnym, karta
procesorowa, certyfikat kwalifikowany, dodatkowa autoryzacja kodem
SMS)
15
PLACÓWKI BANKU PEKAO SA
Obszary słabe strukturalnie
11 placówek
Banku Pekao SA
16
Dziękuję za uwagę
i zapraszam do współpracy
Katarzyna Basiewicz
Dyrektor ds. Klientów Biznesowych w Regionie
E-mail: katarzyna,[email protected]
Tel: 691 202 634