PKO BP - maj 2010

Download Report

Transcript PKO BP - maj 2010

Kredyt czy leasing
zewnętrznym źródłem finansowania
przedsiębiorstw
Wałbrzych, maj 2010
Agenda (wybrane produkty):
Produkty rozliczeniowe
- pakiety rachunków firmowych
Produkty kredytowe
- SLK i inne kredyty obrotowe,
- SKI i inne kredyty inwestycyjne,
Leasing (oferta BFL – wybrane produkty)
- Leasing operacyjny a kapitałowy
- Oferta specjalna dla Klientów PKO BP S.A. (pakiety sprzedażowe: „Rating” oraz
„Ekspress”)
Zabezpieczenie transakcji kredytowych – poręczenia
- współpraca z BGK, DFG, FPK
PAKIETY BIZNESOWE DLA MSP




Biznes Debiut
Pakiet adresowany jest do podmiotów rozpoczynających wykonywanie działalności
gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy
Biznes Rozwój
Pakiet skierowany do małych firm, prowadzących działalność ponad 12-mcy. Wykonujących
stosunkowo niewielką ilość transakcji. Pakiet ten zapewnia korzystne warunki współpracy z
klientami, którzy przy wyborze oferty zwracają szczególną uwagę na niską, stałą miesięczną
opłatę za prowadzenie rachunku.
Biznes Komfort
Pakiet skierowany jest dla średnich i dużych firm, dynamicznie się rozwijających, intensywnie
korzystających z oferowanych produktów i usług, firm dokonujących częstych rozliczeń.
Biznes Sukces
Pakiet skierowany do dużych firm, rozwijających się, intensywnie korzystających z szerokiej
gamy usług i produktów bankowych. Grupa docelowa są podmioty prowadzące działalność
gospodarczą ponad 12 m-cy, dokonujące częstych rozliczeń krajowych i zagranicznych.
PAKIETY BIZNESOWE DLA MSP-korzyści









Bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet lub serwis telefoniczny i terminale
samoobsługowe w ramach IPKO i IPKO Biznes
Bezpłatne przelewy do ZUS I US przez serwis internetowy
Bezpłatne przelewy za pośrednictwem usługi IPKO lub IPKO Biznes na rachunki w
PKO BP SA
Bezpłatne wyciągi na skrzynkę poczty elektronicznej
Bezpłatne wydanie karty debetowej
Bezpłatne prowadzenie rachunków pomocniczych ( Biznes Komfort-1 szt, Biznes
Sukces -2 szt)
Bezpłatne prowadzenie złotego konta osobistego ( Biznes Sukces)
Uproszczone zasady wydania kart kredytowych ( Biznes Rozwój, Komfort i
Sukces)
Możliwość skorzystania z Dopuszczalnego salda Debetowego już od chwili
otwarcia rachunku
SLK - Szybki Limit Kredytowy
Przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności
gospodarczej np.:
 zakup towarów do odsprzedaży,
Przeznaczenie
 zakup materiałów do produkcji,
 spłata zobowiązań handlowych,
 spłata zobowiązań z tytułu kredytów obrotowych.
4
SLK - Szybki Limit Kredytowy
 Klienci posiadający rachunek bieżący Biznes Partner,
 podmioty funkcjonujące na rynku nie krócej niż
15 miesięcy,
Dla kogo?
 Klienci nie zalegający ze zobowiązaniami wobec
US, ZUS i innych instytucji finansowych,
 Klienci nie figurujący w kartotekach jako Klienci niesolidni,
 podmioty wobec których w ciągu 12 miesięcy nie było
prowadzone postępowanie egzekucyjne związane
z wykonywaną działalnością.
5
SLK - Szybki Limit Kredytowy
 W skład produktu wchodzi kilka form kredytowania
działalności gospodarczej znajdujących się obecnie w ofercie
banku tj.:
- kredyt w rachunku bieżącym Biznes Partner
- kredyt obrotowy nieodnawialny
- karta kredytowa PKO Euro Biznes
 Możliwość jednoczesnego korzystania ze wszystkich
produktów wchodzących w skład SLK
Cechy
produktu
 Okres kredytowania - 12 miesięcy
 Waluta kredytu – PLN
 wykorzystanie kredytu w PLN lub EUR, USD, CHF (kredyt
obrotowy nieodnawialny)
 Minimalna kwota kredytu - 2 000 PLN
 Maksymalna kwota kredytu - 250 000 PLN, ale nie więcej niż:
- 100% średniomiesięcznych wpływów na rachunek oraz
- 100% średniomiesięcznych przychodów ze sprzedaży
 Limit na kartę kredytową wydaną w ramach SLK do 50 000 zł
6
SLK - Szybki Limit Kredytowy
 Wkład własny - nie jest wymagany
 Forma wypłaty:
- bezgotówkowa,
- gotówkowa
Cechy
produktu
 Oprocentowanie:
- zmienne (WIBOR 3M + marża 3 pp.) = 6,85%
- możliwość zastosowania oprocentowania stałego
 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0 PLN
 Prowizja za udzielenie, podwyższenie kredytu lub
przedłużenie okresu kredytowania 3 %
7
SLK - Szybki Limit Kredytowy
 Szybkość
- wstępna rekomendacja – w 1 dzień
- decyzja kredytowa – do 7 dni
 Przejrzyste warunki cenowe
- marża kredytu określona przed złożeniem wniosku,
- brak prowizji za rozpatrzenie wniosku,
Korzyści
 Wygoda:
- minimum dokumentowe (wniosek kredytowy i wywiad
z klientem),
- możliwość odstąpienia od składania zaświadczeń z ZUS i US,
- spłata kredytów z wpływów na rachunek BIZNES PARTNER lub
w dogodnych ratach (w zależności od rodzaju kredytu
w ramach SLK),
- możliwość jednorazowej spłaty kredytu wraz z odsetkami na
koniec okresu kredytowania (kredyt obrotowy nieodnawialny
z okresem spłaty do 6 miesięcy)
8
SLK - Szybki Limit Kredytowy
 Atrakcyjne dla klienta zabezpieczenie kredytu:
- dla kredytu do 120 tys. zł:
* klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku BIZNES
PARTNER,
* weksel własny wraz z poręczeniem wekslowym,
* ewentualnie pełnomocnictwo do pobierania środków
z rachunku w innym banku
Korzyści
- dla kredytu powyżej 120 tys. zł:
* zabezpieczenia rzeczowe (zastaw rejestrowy, blokada
środków na rachunku),
* poręczenie regionalnego funduszu poręczeń kredytowych
(DFG, FPK).
 Pomocny w utrzymaniu bieżącej płynności,

Pomocny w zwiększaniu skali działalności,
 Pomocny przy negocjowaniu terminów płatności i upustów
cenowych z dostawcami,
9
Inne kredyty obrotowe w ofercie PKO BP:
- kredyt w rachunku BIZNES PARTNER,
- kredyt nieodnawialny,
- kredyt „Plan obrotowy”,
- dopuszczalne saldo debetowe (DSD),
- karta kredytowa PKO Euro Biznes.
Przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności
gospodarczej np.:
 zakup towarów do odsprzedaży,
Przeznaczenie
 zakup materiałów do produkcji,
 spłata zobowiązań handlowych,
 spłata zobowiązań z tytułu VAT,
 spłata zobowiązań z tytułu kredytów obrotowych.
10
Inne kredyty obrotowe w ofercie PKO BP:
 Dostępne dla podmiotów rozpoczynających działalność:
- DSD już od chwili otwarcia rachunku,
- kredyt w rachunku BIZNES PARTNER już po 3 miesiącach
prowadzenia działalności gospodarczej
 Dostępne w kwotach wyższych niż 250 tys. zł (wybrane
produkty),
Korzyści
 Dostępne na dłuższe niż 12 miesięcy okresy kredytowania:
- do 36 miesięcy (kredyt nieodnawialny),
- do 60 miesięcy (kredyt „Plan obrotowy” – na całkowitą
spłatę zobowiązań kredytowych wynikających z kredytów
obrotowych oraz na finansowanie bieżących potrzeb
związanych z działalnością gospodarczą innych niż potrzeby
inwestycyjne),
 Pomocne w utrzymaniu bieżącej płynności,
 Pomocne w zwiększaniu skali działalności,
 Pomocne przy negocjowaniu terminów płatności i upustów
cenowych z dostawcami,
 Atrakcyjne dla klienta formy zabezpieczeń kredytu.
SKI - Szybki Kredyt Inwestycyjny
Przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych na
zakup:
 pojazdów (z wyłączeniem pojazdów specjalistycznych),
 lokali, budynków wraz z gruntem,
Przeznaczenie
 gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności
gospodarczej,
 znajdujących się w powszechnym obrocie:
- maszyn i urządzeń technicznych,
- sprzętu komputerowego,
- narzędzi,
- przyrządów,
- sprzętu medycznego,
- przedmiotów długotrwałego użytku stanowiących
wyposażenie przedsiębiorstwa np. mebli.
12
SKI - Szybki Kredyt Inwestycyjny
 Klienci posiadający rachunek bieżący Biznes Partner,
 podmioty funkcjonujące na rynku nie krócej niż 24
miesiące,
Dla kogo?
 Klienci nie zalegający z zobowiązaniami wobec US, ZUS
i innych instytucji finansowych,
 nie figurujący w kartotekach jako Klienci niesolidni,
 podmioty wobec których w ciągu 12 miesięcy nie
było prowadzone postępowanie egzekucyjne
związane z wykonywaną działalnością.
13
SKI - Szybki Kredyt Inwestycyjny
 Okres kredytowania - 36 miesięcy
Waluta kredytu - PLN (wykorzystanie w PLN lub innej walucie)
 Minimalna kwota kredytu - 5 000 PLN
 Maksymalna kwota kredytu - 120 000 PLN, ale nie więcej niż
100% dochodu po opodatkowaniu za rok ubiegły
Cechy
produktu
 Wkład własny - 20 % wartości netto przedsięwzięcia
inwestycyjnego
 Forma wypłaty:
- bezgotówkowa,
- gotówkowa (w uzasadnionych przypadkach).
 Oprocentowanie:
- zmienne (WIBOR 3M + marża 5 p.p.) = 8,85 %
- możliwość oprocentowania stałego (kredyt do 12 miesięcy)
 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0 PLN
 Prowizja za udzielenie kredytu 3 %
14
SKI - Szybki Kredyt Inwestycyjny
 Szybkość
- wstępna rekomendacja – w 1 dzień
- decyzja kredytowa – do 7 dni
 Przejrzyste warunki cenowe
- marża kredytu określona przed złożeniem wniosku,
- brak prowizji za rozpatrzenie wniosku,
Korzyści
 Wygoda:
- możliwość spłaty w ratach równych lub malejących,
- możliwość jednorazowej spłaty kredytu wraz z odsetkami na
koniec okresu kredytowania (okres spłaty do 6 miesięcy)
- minimum dokumentowe (wniosek kredytowy i wywiad z
klientem bez konieczności składania Biznes Planu)
- możliwość odstąpienia od składania zaświadczeń z ZUS i US
 Atrakcyjne dla klienta zabezpieczenie kredytu:
- brak zabezpieczeń rzeczowych dla kredytu do 60 tys. zł,
15
Inne kredyty inwestycyjne w ofercie PKO BP:
- kredyt
- kredyt
- kredyt
- kredyt
inwestycyjny, kredyt „Hipoteka Partner”,
„Auto Partner”,
„Plan inwestycyjny”,
pomostowy, kredyt współfinansujący.
Na finansowanie nakładów inwestycyjnych:
Przeznaczenie
 zakup lub budowa nowych, odtwarzanie zużytych bądź
modernizacja istniejących środków trwałych,
 finansowanie pierwszego wyposażenia w środki obrotowe,
 finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych np.:
- leasing,
- spłata zadłużenia wobec PKO BP, innych banków lub instytucji
finansowych,
 zakup na rynku pierwotnym lub wtórnym lokalu lub gruntu,
 budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów,
 refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych nie
wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt,
 spłatę pożyczek pieniężnych zaciągniętych przez
przedsiębiorców od osób fizycznych lub prawnych,
 finansowanie pomostowe oraz współfinansowanie projektów
inwestycyjnych dotowanych z funduszy UE.
16
Inne kredyty inwestycyjne w ofercie PKO BP:
 Dostępne dla nowych podmiotów gospodarczych (wybrane
produkty),
 Dostępne w kwotach wyższych niż 120 tys. zł,
 Dostępne na dłuższe niż 36 miesięcy okresy kredytowania
(„Hipoteka Partner” do 25 lat),
Korzyści
 Możliwość sfinansowania do 100% nakładów inwestycyjnych
netto,
 Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa,
 Pomocne w zwiększaniu skali działalności,
 Wsparcie w pozyskaniu środków z funduszy UE,
 Atrakcyjne dla klienta formy zabezpieczeń kredytu.
17
Kredyty inwestycyjne ze środków CEB
(Bank Rozwoju Rady Europy):
WSPÓŁPRACA PKO BP SA z CEB – cel projektu:
„Tworzenie i zachowanie opłacalnych z ekonomicznego punktu widzenia
miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach”
 MSP zgodnie z kryteriami definicji stosowanej w Unii
Europejskiej: zatrudniające poniżej 250 pracowników,
posiadające obrót roczny równy lub poniżej 50 mln
EUR, oraz legitymujące się sumą aktywów równą lub
poniżej 43 mln EUR.
Dla kogo?
 Zgodnie z ogólną zasadą wszystkie sektory wg PKD
2007 są kwalifikowane do objęcia finansowaniem
środkami z linii kredytowej CEB, z wyjątkiem:
działalności rolniczej, broni, energii jądrowej, tytoniu,
produkcji napojów spirytusowych, hazardu,
pornografii, i produktów uznanych przez regulacje Unii
Europejskiej, które mają szkodliwy wpływ dla zdrowia
lub środowiska naturalnego.
18
Kredyty inwestycyjne ze środków CEB
(Bank Rozwoju Rady Europy):
- kredyt inwestycyjny, kredyt „Hipoteka Partner”,
- kredyt „Auto Partner”,
- SKI
 Przedmiot finansowania:
- maszyny i urządzenia,
- pojazdy,
- sprzęt IT i urządzenia biurowe,
- budowa/remont/modernizacja lub zakup budynków
bezpośrednio powiązanych z projektem, w tym koszt
nabycia i/lub przygotowanie gruntu do tego celu.
Przeznaczenie
 Kredyt w ramach oferty pakietowej mogą zostać
przeznaczone na współfinansowanie projektów
unijnych. Środki z linii kredytowej nie stanowią
instrumentów finansowych stanowiących pomoc
publiczną, są udostępniane finalnym beneficjentom na
warunkach komercyjnych. Bank Rozwoju Rady Europy
nie jest instytucją powiązaną z Unią Europejską a
jedynie z Radą Europy.
19
Kredyty inwestycyjne ze środków CEB
(Bank Rozwoju Rady Europy):
- kredyt inwestycyjny, kredyt „Hipoteka Partner”,
- kredyt „Auto Partner”,
- SKI
 Maksymalna kwota pojedynczego finansowanego
przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć
2,0 mln zł wartości netto (bez podatku VAT) oraz
maksymalna kwota pojedynczego kredytu w ramach
oferty pakietowej nie może być wyższa niż 2,0 mln zł.
Cechy
produktu
 Kredyty udzielane w ramach oferty pakietowej są
udzielane jedynie w walucie polskiej z możliwością
przewalutowania.
 Kredytobiorca może zawrzeć kilka lub więcej umów
kredytowych w ramach linii CEB – z zastrzeżeniem
jedynie maksymalnych kwot.
20
Kredyty inwestycyjne ze środków CEB
(Bank Rozwoju Rady Europy):
- kredyt inwestycyjny, kredyt „Hipoteka Partner”,
- kredyt „Auto Partner”,
- SKI
Korzyść
dodatkowa
Obniżona o 0,25% prowizja
za udzielnie kredytu
21
Linia Kredytowa
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
WSPÓŁPRACA PKO BP SA z EBI – cel projektu:
„Finansowanie inwestycji i wydatków w kontekście rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw w rolnictwie, przemyśle i usługach”
 MSP zgodnie z kryteriami definicji stosowanej w Unii
Europejskiej: zatrudniające poniżej 250 pracowników,
posiadające obrót roczny równy lub poniżej 50 mln
EUR, oraz legitymujące się sumą aktywów równą lub
poniżej 43 mln EUR.
Dla kogo?
 Zgodnie z ogólną zasadą wszystkie sektory wg PKD
2007 są kwalifikowane do objęcia finansowaniem
środkami z linii kredytowej CEB, z wyjątkiem: broni i
amunicji, sprzętu dla wojska i policji lub infrastruktury
i wyposażenia, sektorów związanych z grami losowymi,
produkcji tytoniu i produktów uznanych przez regulacje
Unii Europejskiej, które mają szkodliwy wpływ dla
zdrowia lub środowiska naturalnego.
22
Linia Kredytowa
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
 Przedmiotem finansowania środkami z linii kredytowej
EBI jest finansowanie wzrostu kapitału obrotowego w
małych i średnich przedsiębiorstwach w ramach
kredytu obrotowego nieodnawialnego.
Cechy
produktu
 Okres kredytowania nie może być krótszy niż 24
miesiące włącznie, oraz dłuższy niż 36 miesięcy
włącznie
 Maksymalna kwota kredytu obrotowego
nieodnawialnego w ramach linii EBI nie może
przekroczyć równowartości 25 mln EURO
 Kredyty obrotowe nieodnawialne w ramach linii EBI są
udzielane jedynie w PLN.
23
Linia Kredytowa
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
 Kredytobiorca może zawrzeć kilka umów kredytowych
w ramach linii EBI- z zastrzeżeniem jedynie
maksymalnej kwoty 25 mln EURO
Cechy
produktu
 Środki z linii kredytowej EBI nie stanowią
instrumentów finansowych stanowiących pomoc
publiczną, są udostępniane Bankowi oraz finalnym
beneficjentom na warunkach komercyjnych
24
Linia Kredytowa
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
Korzyść
dodatkowa
Obniżona o 0,50 p.p stawka marży minimalnej
25
Zabezpieczanie transakcji kredytowych – poręczenia
Współpraca z :
Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Dolnośląskim Funduszem Gwarancyjnym we Wrocławiu
Funduszem Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze
Uzyskanie dostępu do oferty kredytowej pomimo krótkiej
historii funkcjonowania przedsiębiorstwa,
Korzyści
 Uzyskanie dostępu do oferty kredytowej pomimo posiadania
aktywów o małej wartości lub nieakceptowanych jako
wiarygodne zabezpieczenia,
 Oszczędność czasu,
 Możliwość swobodnego dysponowania majątkiem,
 Atrakcyjna cena.
26
Podsumowanie
Kredyt a Leasing
Leasing a Kredyt
Aspekt podatkowy
Wałbrzych, listopad 2009
- Umowa leasingu jest to umowa quasi kredytowa, dotycząca oddania
określonej rzeczy w odpłatne posiadanie i używanie.
- Umowa kredytu ( brak definicji kredytu) – umowa zobowiązująca bank do
oddania do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie
określoną kwotę środków pieniężnych, a z drugiej zobowiązująca
kredytobiorcę do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z
odsetkami w umownym terminie spłaty oraz do zapłaty prowizji.
Aspekt podatkowy
Kryterium
Leasing operacyjny
Leasing finansowy
Umowa kredytu
Przedmiot finansowania
a składniki majątku
Stanowi własność
leasingodawcy (
finansującego)
Stanowi własność
leasingodawcy a po
upływie umownego
okresu korzystającego
Stanowi własność
korzystającego kredytobiorcy
Odpisów
amortyzacyjnych
dokonuje
Finansujący
leasingodawca
Korzystający
leasingobiorca
Właściciel
kredytobiorca
Prawo do nabycia
przedmiotu
Fakultatywne –zawarte
w umowie leasingu
Obligatoryjne –
przeniesienie
własności po
zakończeniu umowy
Właściciel
kredytobiorca jest
posiadaczem i
rozporządzającym
rzeczą w sposób
nieograniczony
Skutek podatkowy VAT
Naliczany od raty
leasingu
Naliczany z góry od
sumy wszystkich opłat
Naliczany od podstawy
(przedmiotu)
podlegającej
opodatkowaniu ze
skutkiem kasowym
Koszty uzyskania
przychodu
korzystającego
Opłata wstępna,
prowizja, rat
leasingowa
Część odsetkowa,
odpisy amortyzacyjne
Rata odsetkowa, opłaty
i prowizje bankowe,
odpisy amortyzacyjne
Myślisz o inwestycji
Myślisz o swym rozwoju
Myślisz o wyborze partnera
Myślisz kredyt czy leasing – leasing czy kredyt
Działaj i wybierz
BANKOWY
LEASING
Zapraszamy do nas
PKO BP SA
Oddział 1 w Wałbrzychu Rynek 23
Wydział Przedsiębiorstw
Anna Plata 074 8494506 [email protected]
Ewa Woźniak-Mendak 074 8494524 [email protected]
Agnieszka Domagalska 074 8494411 [email protected]
Anna Jędraszczyk 074 8494411 [email protected]
Katarzyna Szymkiewicz 074 8494457 [email protected]
Magdalena Możdżeń 074 8494523 [email protected]
31
oraz na strony internetowe:
www.pkobp.pl
www.bankowyleasing.pl
Wałbrzych maj 2010
32