Bank Ochrony Środowiska SA

Download Report

Transcript Bank Ochrony Środowiska SA

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
TEZY PREZENTACJI
BOŚ S.A. w systemie finansowania
ochrony środowiska (doświadczenia
w kredytowaniu OZE)
Montaż finansowy projektów objętych
dotacjami UE
Obsługa bankowa Samorządów
POTRZEBY INWESTYCYJNE
W OCHRONIE ŚRODOWISKA
Kierunki inwestowania
Przedsięwzięcia
inwestycyjne [mln zł]
2007-2010
2011-2014
ochrona powietrza atmosferycznego
18 600
20 600
gospodarka ściekowa i ochrona wód
28 500
27 900
gospodarka wodna
6 400
5 300
gospodarka odpadami
6 500
4 500
ochrona przed hałasem
2 500
1 750
pozostała działalność w zakresie ochrony środ.
1 352
1 272
80
80
63 932
61 402
monitoring środowiska
razem
wg projektu Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014
NASZE DOŚWIADCZENIA
BOŚ S.A. to jeden spośród blisko 60 banków
komercyjnych, jedyny w Polsce, którego misją
jest finansowa obsługa przedsięwzięć służących
ochronie środowiska
Nasi klienci to samorządy, przedsiębiorcy, osoby
prywatne
Zaangażowanie
Bank Ochrony Środowiska S.A. od lat aktywnie angażuje się
w finansowanie przedsięwzięć proekologicznych.
W ubiegłym roku wypłaciliśmy łącznie 742,3 mln zł kredytów
na wsparcie projektów związanych z ochroną środowiska.
Wśród nich największą grupę stanowiły inwestycje
z dziedziny ochrony atmosfery (łączna, wypłacona kwota –
308,0 mln zł) i ochrony wód (269,3 mln zł).
Od lat działamy w obszarze finansowania efektywności
energetycznej i wykorzystania „zielonej” energii, włączając się
w realizację zobowiązań Pakietu Energetyczno-Klimatycznego
Unii Europejskiej.
FORMY ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA
PROJEKTÓW
Dotacje krajowe i unijne
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne i korporacyjne
Realizacja w „Formule Trzeciej Strony”
i Partnerstwo Publiczno-Prywatne
KREDYTY BOŚ S.A.
Preferencyjne
Udzielane w ramach współpracy z donatorami środków
Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami do odsetek
Kredyty ze środków donatorów
Kredyty ze środków łączonych
Komercyjne
Gdy nie ma możliwości skorzystania z kredytu
preferencyjnego
PARTNERZY BOŚ S.A. W KREDYTOWANIU
INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Realizacja priorytetów krajowych
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Realizacja priorytetów regionalnych
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - „Counterpart Fund”
Zaopatrzenie w wodę, drogi, agroturystyka
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Realizacja polityki Państwa w stosunku do sektora rolnego
Bank Gospodarstwa Krajowego
Przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przedsięwzięcia remontowe i remonty
banki zagraniczne
Finansowanie długoterminowych projektów infrastrukturalnych
producenci i dystrybutorzy urządzeń służących ochronie środowiska
Zakup i montaż urządzeń
USTAWA O WSPIERANIU
TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów. – Dz. U. Nr 223 z dn. 18 grudnia 2008r., poz. 1459
(od dn. 19 marca 2009r. zastąpiła Ustawę o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych z dn. 18 grudnia 1998r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz
części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu
oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – Dz. U.
Nr 43 z dn. 18 marca 2009r., poz. 346
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego
i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie
powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego
może zlecać wykonanie weryfikacji audytów – Dz. U. Nr 43 z dn. 18
marca 2009r., poz. 347
RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne
ulepszenie prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię
zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej
w budynkach
ulepszenie powodujące zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych
sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła jeżeli budynki, do
których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania
w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa
budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie
zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła
w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje
zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków
całkowitą lub częściową zamianę źródła energii na odnawialne lub
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji
RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
Przedsięwzięcie remontowe
zadanie realizowane w budynku wielorodzinnym (mającym więcej
niż 2 lokale mieszkalne), związane z termomodernizacją
polegające na:
•
•
•
•
remoncie
wymianie okien lub remoncie balkonów
przebudowie, w wyniku której następuje ulepszenie budynku
wyposażeniu w instalacje i urządzenia wymagane dla budynków
mieszkalnych oddawanych do użytkowania
Remont
remont budynku jednorodzinnego
RODZAJE PREMII
Premia termomodernizacyjna
na spłatę części kredytu udzielonego na przedsięwzięcie
termomodernizacyjne
Premia remontowa
na spłatę części kredytu udzielonego na przedsięwzięcie remontowe (NIE
NA REMONT)
Premia kompensacyjna
na spłatę części kredytu udzielonego na przedsięwzięcie remontowe
(razem z premią remontową)
na spłatę części kredytu udzielonego na remont
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA
Dla kogo?
Dla właścicieli i zarządców obiektów, z wyłączeniem jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych
Jakich obiektów dotyczy?
budynków mieszkalnych,
budynków zbiorowego zamieszkania (domy opieki społecznej, hotele
robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy emeryta
i rencisty, domy dla bezdomnych oraz budynki o podobnym
przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory),
budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego
służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
lokalnych sieci ciepłowniczych,
lokalnych źródeł ciepła
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA
Ile wynosi premia termomodernizacyjna?
20% wykorzystanej kwoty kredytu
jednak nie więcej niż:
- 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia
- dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA
Na co NIE może być przeznaczony kredyt?
Na sfinansowanie prac:
wykraczających poza zakres określony audytem energetycznym
które zakończono przed wykonaniem audytu energetycznego
za które dokonano już zapłaty (refinansowanie)
na które zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia
termomodernizacyjna lub remontowa
na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
PREMIA REMONTOWA
PREMIA REMONTOWA
Dla kogo?
Dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych z większościowym
udziałem osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw
budownictwa społecznego – właścicieli i zarządców obiektów
Jakich obiektów dotyczy?
budynków mieszkalnych wielorodzinnych (mających więcej niż
dwa lokale mieszkalne), których użytkowanie rozpoczęto przed
14 sierpnia 1961 r.
Premia remontowa stanowi
pomoc de minimis
PREMIA REMONTOWA
Ile wynosi premia remontowa?
20% wykorzystanej kwoty kredytu
jednak nie więcej niż:
- 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia
Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego
znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej
wylicza się uwzględniając wskaźnik udziału powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym
budynku
PREMIA REMONTOWA
Na co NIE może być przeznaczony kredyt?
na remont lokali (z wyjątkiem wymiany okien lub remontu balkonów,
nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali)
na prace prowadzące do zwiększenia powierzchni użytkowej budynku
na sfinansowanie prac:
•
•
•
•
wykraczających poza zakres określony audytem remontowym
które zakończono przed wykonaniem audytu remontowego
za które dokonano już zapłaty (refinansowanie)
na które zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia
termomodernizacyjna lub remontowa
• na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
PREMIA KOMPENSACYJNA
PREMIA KOMPENSACYJNA
Dla kogo?
Dla osoby fizycznej, która w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem
lub spadkobiercą właściciela, bądź po tej dacie została spadkobiercą
właściciela budynku mieszkalnego, w którym był co najmniej jeden
lokal kwaterunkowy.
lokal kwaterunkowy – lokal w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – Dz. U. z 2005r.
Nr 31, poz. 266 z późn. zm., którego najem został nawiązany na podstawie decyzji
administracyjnej o przydziale lub na podstawie innego tytułu prawnego przed
wprowadzeniem w danej miejscowości publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego
trybu najmu, a czynsz za najem tego lokalu był – w jakimkolwiek okresie między 12
listopada 1994r. a 25 kwietnia 2005r.:
- regulowany,
- ustawowo ograniczony do 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,
- ustawowo ograniczony w zakresie możliwości jego podwyższania do 10%
dotychczasowego czynszu w skali roku
PREMIA KOMPENSACYJNA
Ile wynosi premia kompensacyjna?
Premia kompensacyjna równa jest iloczynowi:
- wskaźnika kosztu przedsięwzięcia
(jeśli wskaźnik ten jest mniejszy od 0,5 to do obliczeń przyjmujemy 0,5;
jeśli jest większy od 0,7 – przyjmujemy 0,7)
oraz
- kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1m2
powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy uprawniony
rok, w okresie od 12 listopada 1994r. (lub od dnia nabycia w drodze
innej niż spadkobranie) do 25 kwietnia 2005r.
PREMIA KOMPENSACYJNA
Premię kompensacyjną przyznaje się łącznie z premią
remontową – dla przedsięwzięć remontowych (budynki
wielorodzinne) lub samodzielnie – dla remontów (budynki
jednorodzinne)
Premię kompensacyjną przyznaje się tylko raz w odniesieniu
do jednego budynku
WSPÓŁPRACA Z WFOŚiGW
Lokalne priorytety
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w tym zakup i montaż kolektorów
słonecznych o mocy nie większej niż 10 kW, pomp ciepła, kominków,
turbokominków, pieców c.o. na pelety, instalacja przyłączeń indywidualnych
odbiorców do sieci geotermalnej o mocy nie większej niż 60 kW.
Budowa i rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy
kanalizacji sanitarnej o łącznej przepustowości do 50m3/dobę,
Utylizacja odpadów azbestowych w tym usunięcie i transport azbestowych
elementów budowlanych, azbestowych powierzchni dachowych lub elewacyjnych
i drogowych,
Eliminacja niskiej emisji w tym zakup i montaż instalacji do zasilania pojazdów
samochodowych i innych pojazdów sprężonym gazem ziemnym i gazem płynnym,
Przedsięwzięcia polegające na opracowywaniu i wdrażaniu nowych technik
i technologii w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczególności
dotyczących ograniczenia emisji i zużycia wody, a także efektywnego
wykorzystania paliw.
WSPÓŁPRACA Z WFOŚiGW (c.d.)
Ubiegania się o dofinansowanie:
1. Wnioski o kredyty wraz z Kartami Informacyjnymi Zadania składane są
bezpośrednio przez Inwestorów w BOŚ O/Kraków i weryfikowane przez
WFOŚiGW w Krakowie.
KREDYTY BOŚ / WFOŚiGW
WARUNKI 2010r.
Warunki udzielania kredytów są preferencyjne – Fundusz dopłaca
75% odsetek do oprocentowania dla Klienta,
oprocentowanie zmienne wg stopy bazowej WIBOR 3M + 2% marży
( dla Klienta 25% z WIBOR 3M + 2%),
maksymalna kwota – zależy od przyjętego dla zadania wskaźnika
ustalonego przez Fundusz i wynosi do 100% kosztów zadania.
maksymalny okres kredytowania – do 4 lat,
Okres realizacji inwestycji – 6 miesięcy,
okres karencji – spłata kredytu od momentu zakończenia zadania,
prowizja przygotowawcza jednorazowa nie może przekroczyć 3%
wartości kredytu.
KREDYTY DLA WSI I MIAST DO 20 TYS.
MIESZKAŃCÓW ZE ŚRODKÓW EFRWP
ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
Budowa lub modernizacja sieci wodociągowej lub stacji
wodociągowych
Kwota kredytu: 500.000 zł lecz nie więcej niż 80% wartości kosztorysowej zadania brutto
Okres kredytowania: do 5 lat, w tym karencja do 1 roku
Oprocentowanie: 1,36 s.r.w. lecz nie mniej niż 4% w skali roku
INWESTYCJE DROGOWE
Roboty związane z budową, modernizacją lub remontem dróg
Kwota kredytu: 500.000 zł lecz nie więcej niż 80% wartości kosztorysowej zadania brutto
Okres kredytowania: do 5 lat, w tym karencja do 1 roku
Oprocentowanie: 1,36 s.r.w. lecz nie mniej niż 4% w skali roku
W przypadku zadań objętych dofinansowaniem UE maksymalna
kwota kredytu – do 100% kosztów zadania
KREDYTY DLA WSI I MIAST DO 20 TYS.
MIESZKAŃCÓW ZE ŚRODKÓW EFRWP
AGROTURYSTYKA
Uruchomienie lub rozwój przedsięwzięć z zakresu
agroturystyki w zakresie bazy noclegowej,
gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej i kulturowej oraz
zakup niezbędnego, pierwszego wyposażenia
inwestycyjnego budowanych obiektów
Kwota kredytu:
plafon A: 50.000 zł lecz nie więcej niż 100% wartości kosztorysowej zadania brutto
plafon B: 300.000 zł lecz nie więcej niż 80% wartości kosztorysowej zadania brutto
Okres kredytowania: do 5 lat, w tym karencja do 1 roku
Oprocentowanie:
plafon A: 1,2 s.r.w. lecz nie mniej niż 4% w skali roku
plafon B: 1,68 s.r.w. lecz nie mniej niż 4% w skali roku
W przypadku zadań objętych dofinansowaniem UE
maksymalna kwota kredytu – do 100% kosztów zadania
KREDYTY O INNYCH FORMACH
PREFERENCJI
Kredyty na zakup lub montaż urządzeń
i wyrobów służących ochronie środowiska
Obniżone oprocentowanie w wyniku porozumienia
z dystrybutorem
INNE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA
TPF (formuła trzeciej strony)
Forma współpracy z firmą zewnętrzną, która podejmuje się
technicznej i finansowej realizacji przedsięwzięć, spłacanych
następnie z uzyskanych oszczędności kosztów
eksploatacyjnych
PPP (partnerstwo publiczno-prywatne)
Forma współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym
w celu realizacji projektu lub świadczenia usług tradycyjnie
dostarczanych przez sektor publiczny
KREDYTY BOŚ S.A. – LINIE BANKÓW
ZAGRANICZNYCH
Kredyty ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB)
Finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska
• oczyszczanie ścieków,
• rekultywacja powierzchni ziemi i ochrona wód podziemnych,
• modernizacja urządzeń wodnych na śródlądowych ciekach
wodnych,
• zagospodarowanie odpadów,
• monitoring i ograniczenie hałasu,
• modernizacja urządzeń grzewczych oraz wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii,
• przedsięwzięcia termomodernizacyjne
KREDYTY BOŚ S.A. – LINIE BANKÓW
ZAGRANICZNYCH
Kredyty ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB)
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych
• zaopatrzenie ludności w wodę pitną, gaz, energię elektryczną oraz
infrastruktura służąca odprowadzaniu ścieków,
• budowa, modernizacja i remont dróg publicznych,
• budowa i modernizacja obiektów socjalnych i kulturalnych,
• budowa i modernizacja obiektów podstawowej i specjalistycznej
opieki zdrowotnej
• budowa i modernizacja placówek oświatowych stopnia
podstawowego, średniego i wyższego, oraz placówek
szkoleniowych,
• budowa i modernizacja obiektów sportowych, boisk, sal
gimnastycznych, ścieżek rowerowych, terenów wystawowych.
KREDYTY BOŚ S.A. – LINIE BANKÓW
ZAGRANICZNYCH
Kredyty udzielane łącznie ze środków Banku Rozwoju
Rady Europy (CEB) i Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (EIB)
możliwość finansowania do 100% wartości inwestycji (udział CEB i EIB –
50%/50%)
możliwość stosowania zamówienia z wolnej ręki – szybsza procedura
wyłonienia Wykonawcy (BOŚ S.A.),
prowizja przygotowawcza – 0,25%,
długie okresy kredytowania – do 10.06. 2021r.,
Rozpoczęcie zadania nie wcześniej niż w maju 2009r.,
refinansowanie i 2 lata karencji w spłacie kredytu,
koszt zadania do 25 mln EUR.
Kredyt na realizację przedsięwzięć
energooszczędnych –
„Kredyt EE”
(efektywność energetyczna)
Bank Ochrony Środowiska S.A.
„Kredyt EE”
► Cecha podstawowa:
możliwość – na wniosek kredytobiorcy –
spłaty kredytu z oszczędności
wynikających ze zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej, uzyskanych dzięki
realizacji kredytowanej inwestycji
„Kredyt EE”
Kredytowane przedsięwzięcia:
► wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa,
oświetlenia ulicznego,
► wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego
i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej,
przemysłowych, usługowych itp.,
► wymiana przemysłowych silników elektrycznych,
► wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów
osobowych w budynkach mieszkalnych,
► modernizacja technologii na mniej energochłonną,
► wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i
urządzeń w nowych instalacjach,
► inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii
elektrycznej.
„Kredyt EE”
PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW
Wysokość kredytu:
► w przypadku klientów segmentu finansów
publicznych – do 100% kosztu inwestycji,
z możliwością refundacji kosztów audytu
energetycznego,
► w przypadku pozostałych klientów – standardowo
do 80% kosztu inwestycji.
Waluta kredytu:
► PLN
PARTNERSTWO
DLA ŚRODKÓW UNIJNYCH
Kredyty pomostowe – do czasu wpływu
środków z dotacji
Kredyty na uzupełnienie środków
przeznaczonych na inwestycje realizowane
ze wsparciem UE
MONTAŻE FINANSOWE
gospodarka
wodno-ściekowa
gospodarka
odpadami
środki
unijne
krajowe środki
publiczne
WFOŚiGW
MONTAŻ
FINANSOWY
poprawa jakości
powietrza
odnawialne
źródła energii
zaopatrzenie
w ciepło
zmiana
technologii
MONTAŻE FINANSOWE - KORZYŚCI
Przed udzieleniem kredytu:
Bank opracowuje schemat montażu finansowego zadania
Bank negocjuje udział środków funduszy w kredycie
Bank jest partnerem w negocjowaniu umowy kredytu (w tym
zabezpieczeń)
Po zawarciu umowy kredytu:
Bank monitoruje realizację zadania i uzyskanie efektów ekologicznych
Bank dokonuje podziału płatności z poszczególnych źródeł
finansowania zadania na podstawie przedkładanych faktur
Bank przygotowuje dla NFOŚiGW/WFOŚiGW sprawozdania z realizacji
kredytowanej inwestycji oraz uzyskanych efektów ekologicznych
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SAMORZĄDÓW
Zarządzanie finansami
Rachunki bieżące i pomocnicze
Produkty depozytowe (lokaty terminowe, automatyczne lokaty O/N,
lokaty indywidualnie negocjowane, bony skarbowe)
System bankowości elektronicznej, internet
Finansowanie działań bieżących i inwestycji
w tym kredyty preferencyjne
Obligacje komunalne
OBLIGACJE KOMUNALNE
Korzyści dla Emitenta obligacji komunalnych:
Szybki dostęp do środków finansowych
Możliwość potraktowania emisji jako wkładu własnego w projekty
współfinansowane z UE
Dostosowanie finansowania do potrzeb inwestycyjnych
Finansowanie projektów długoterminowych
Brak wymogu organizowania zamówienia publicznego
Promocja emitenta na rynku kapitałowym
BOŚ S.A. jako agent emisji
Duże doświadczenie, kompetentny zespół, kompleksowe rozwiązania
Trzecie miejsce na rynku pod względem zorganizowanych emisji
Czwarte miejsce na rynku pod względem wartości emisji
Finansowanie biogazowni przez BOŚ S.A.
Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”,
wymienia wśród podstawowych kierunków, ograniczenie
oddziaływania energetyki na środowisko i rozwój
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Jednym z założeń polityki Państwa jest zwiększenie udziału
energii pochodzącej z odnawialnych źródeł do 7,5% w 2010
roku i do 15% w 2020 roku.
DLACZEGO BIOGAZOWNIE?
Program Ministerstwa Gospodarki pn. „Innowacyjna
Energetyka - Rolnictwo Energetyczne”.
Finansowanie
biogazowni
Istotą
Programu jest rozwój
energetyki rozproszonej poprzez
budowę biogazowni
opartych
o biomasę pochodzenia
przez BOŚ
S.A.
• DLACZEGO BIOGAZOWNIE?
rolniczego, o łącznej mocy nie mniejszej niż 2000 MW.
Program zakłada, że do 2020 r. w każdej polskiej gminie
funkcjonować będzie co najmniej jedna biogazownia rolnicza.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO APLIKACJI
KREDYTOWEJ (1)
Project finance - optymalną metodą finansowania projektów
inwestycyjnych polegających na budowie i eksploatacji
biogazowi; projekt realizowany przez spółkę celową (SPV)
wyodrębnioną ze struktur inicjatorów projektu
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO APLIKACJI
KREDYTOWEJ (2)
Udokumentowanie przez Kredytobiorcę zbilansowania
środków na sfinansowanie całości kosztów Projektu,
w tym udziału własnego nie niższego niż 20% kosztu
netto; pozostała kwota może być finansowana
kredytami Banku
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO APLIKACJI
KREDYTOWEJ (3)
Spółka jest właścicielem nieruchomości, na której
posadowiona będzie inwestycja lub przedstawi wieloletnią
umowę dzierżawy, z warunkami akceptowalnymi przez Bank,
Kredytobiorca musi przedstawić polisy ubezpieczeniowe
realizowanego Projektu oraz majątku Kredytobiorcy od
wszystkich rodzajów ryzyk.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO APLIKACJI
KREDYTOWEJ (4)
Poza standardowymi dokumentami formalno-prawnymi dotyczącymi
Kredytobiorcy niezbędne są:
decyzje administracyjne, w tym decyzje z zakresu ochrony
środowiska,
informacje zawierające parametry technologiczne produkcji (ilość i
skład biomasy, przyjęty czas fermentacji itp.),
prognozy dotyczące wielkości produkcji biogazu, energii
elektrycznej, cieplnej,
kontrakty lub inne dokumenty potwierdzające dostawę technologii
oraz wykonanie instalacji wraz z infrastrukturą,
PRZYCHODY Z BIOGAZOWNI
sprzedaży energii elektrycznej,
sprzedaży energii cieplnej,
sprzedaży biogazu,
opłat za unieszkodliwianie odpadów,
sprzedaży uzyskanych praw majątkowych,
sprzedaży (do 2012 roku) jednostek ERU (Emission
Reduction Unit - jednostek unikniętej emisji dwutlenku
węgla), uzyskanych w wyniku realizacji projektów w ramach
mechanizmów Joint Implementation (JI), Clean Development
Mechanizm (CDM).
DOSTĘPNOŚĆ BANKU
PLACÓWKI
- 22 Oddziały
- 78 Oddziałów Operacyjnych
- 6 Punktów Obsługi Klienta
BANKOMATY
- 4 razy w miesiącu bezpłatne
wypłaty gotówki z bankomatów
wszystkich banków
INTERNET
- bieżący dostęp do rachunku
- szczegółowy przegląd operacji
- bezpieczeństwo operacji
ZAPRASZAMY
http:/www.bosbank.pl
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Włodzimierz Rożnowski
Oddział w Krakowie
tel. (0-12) 62 – 84 - 532
[email protected]