departament ksiegowosci - a.michalska

Download Report

Transcript departament ksiegowosci - a.michalska

Zasady rozliczania dotacji
w ramach Instrumentu Finansowego LIFE +
na podstawie dokumentów księgowych
•
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Przekazywanie środków Beneficjentom:
• Przekazanie środków dla beneficjanta następuje na podstawie umowy
o dofinansowanie;
• Zabezpieczeniem zwrotu środków, o ile zostało przewidziane w umowie;
• Przedłożonym oświadczeniu VAT; podpisanym przez beneficjenta
zgodnie z reprezentacją;
• Złożonym w terminie zgodnie z umową zestawieniem dokumentów
rozliczeniowych wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione
koszty;
• Przedstawieniu sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przekazywanie środków Beneficjentom
• Środki przekazywane są w PLN ze środków krajowych NFOŚiGW;
• NFOŚiGW dokonuje wypłat na rzecz beneficjentów w formie refundacji:
• Środki dotacji przekazywane są na rachunek wskazany w umowie
o dofinansowanie;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zasady przekazywania środków
• Beneficjent jest zobowiązany przedłożyć dokumenty rozliczeniowe do
NFOŚiGW nie później niż 14 dni przed upływem terminu przekazania
dofinansowania wynikającego z Harmonogramu wypłat;
• NFOŚiGW przysługuje prawo kontroli prawidłowości przedstawionych
dokumentów;
• W przypadku nieprawidłowości NFOŚiGW może wezwać beneficjenta do
uzupełnienia dokumentów bądź może zawiesić przekazywanie
dofinansowania;
• Za dzień przekazania Dofinansowania uznaje się dzień obciążenia
rachunku bankowego NFOŚiGW;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dokumentowanie wydatku
• Zgodnie z art.4 warunków ogólnych umowy o dofinansowanie:
• - dokumentami potwierdzającymi wydatek jest faktura bądź inne dowody
księgowe;
• - do NFOŚiGW przedkładane są kserokopie dowodów księgowych, które
powinny być obustronnie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
osobę odpowiedzialną za gospodarkę finansową Jednostki;
• -wraz z fakturami i dowodami księgowymi należy załączyć kserokopie
protokołów odbioru robót/dostaw;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dokumentowanie wydatku – opis dokumentu
• Dokument powinien spełniać znamiona dowodu księgowego określonego
w art. 21 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. czyli
zawierać:
- stwierdzenie sprawdzenia merytorycznego
- stwierdzenie sprawdzenia formalno-rachunkowego i zakwalifikowania
dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych;
- wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekret),
- zatwierdzenie do wypłaty przez upoważnioną osobę;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dokumentowanie wydatku – opis dokumentu
•
Należy wskazać związek wydatku z projektem, np.:” wynajęcie sali dla
celów przeprowadzenia szkolenia w dniu …. W szkoleniu wzięło udział
20 osób- w tym 18 uczestników oraz dwóch trenerów”
•
Opis dokumentu musi zawierać stwierdzenie:
„sfinansowano ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy o
dofinansowanie nr …… w kwocie ogółem …..
kosztów kwalifikowanych, w tym:
wysokość środków na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych w kwocie […..]
wysokość środków na realizację zadań bieżących w kwocie ”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dokumentowanie wydatku – zakup towarów i usług
• Faktura
• Faktura zaliczkowa
• Rachunek
• błędy w dokumencie należy korygować poprzez:
- fakturę korygującą- służy do korekty błędu typu błędna ilość towaru, cena
towaru, w kwocie podatku. Fakturę korygującą wystawa wystawca faktury.
- notę korygującą- służy do korekty danych identyfikacyjnych na fakturze np. NIP,
adres. Notę może wystawić odbiorca faktury.
•
Proforma nie jest dokumentem księgowym, nie jest uznawana przez NFOŚiGW jako dokument
rozliczeniowy.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dokumentowanie wydatku – zakup towarów i usług
• Nota obciążeniowa:
– wystawiana jest w przypadku gdy nie mają zastosowania przepisy
ustawy o VAT, dotyczące obowiązku wystawiania faktury;
- może być rozliczana w NFOŚiGW po jej zatwierdzeniu do zapłaty,
zadekretowaniu i zaksięgowaniu;
- może być traktowana jako dokument zewnętrzny otrzymany przez
beneficjenta np. Lasów Państwowych;
- Nota obciążeniowa nie może być wystawiona na NFOŚiGW;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dokumentowanie wydatku - wynagrodzenia
• Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz
rachunki pod wymienione umowy;
•
W przypadku pracowników Jednostki oddelegowanej do pracy przy
projekcie na umowę zlecenie, ważne jest aby dany pracownik nie był
jednocześnie osobą wykonującą i odbierającą pracę.
• Wynagrodzenia osobowe:
- lista płac – dokument księgowy potwierdzający naliczenie wynagrodzeń
dla pracowników wraz ze wszystkimi obowiązującymi składkami
płaconymi przez pracodawcę i pracownika, które powinny być na liście
wyszczególnione procentowo i kwotowo.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dokumentowanie wydatku – Koszty podróży
• Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja):
• Składa się z dwóch części:
- polecenie wyjazdu, w którym zawarte są informacje takie jak: dane
pracownika, cel podróży, miejsce wyjazdu i docelowe, czas podróży
i środek lokomocji;
- rachunek kosztów podróży i pobytu zawiera informacje o diecie i/lub
zwrocie kosztów np. za przejazd, noclegi.
• Do rozliczenia kosztów podróży należy dołączyć dokumenty
potwierdzające poszczególne wydatki. Są to faktury, rachunki, bilety;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dokumentowanie wydatku – Koszty podróży
• W przypadku korzystania z samochodu osobowego (prywatnego) do
wyjazdu służbowego należy dodatkowo na delegacji podać jego markę,
nr rejestracyjny oraz pojemność silnika, która jest podstawą do przyjęcia
stawki jednostkowej za km podróży;
• Osoby będące pracownikami Jednostki na umowę zlecenie mogą
otrzymywać zwrot tylko niektórych wydatków pod warunkiem, że wydatki
te zostały wskazane w umowach z tymi osobami.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dokumenty rozliczeniowe - Zakup nieruchomości
• W celu ważności umowy kupna/sprzedaży nieruchomości wymagana jest
forma aktu notarialnego.
• W przypadku gdy sprzedawcą jest podmiot prowadzący działalność
gospodarczą i/lub podatnik VAT czynny do umowy należy dołączyć
rachunek lub fakturę VAT.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wewnętrzne dokumenty rozliczeniowe
• Polecenie Księgowania (PK):
- dokument wystawiany jest przez wewnętrzne komórki organizacyjne
jednostki np. dla skorygowania błędnego zapisu księgowego, na otwarcie
ksiąg, dokonania zbiorczych zestawień dowodów źródłowych;
- PK może być przyjmowane w NFOŚiGW jako wewnętrzny dokument
rozliczeniowy w przypadku dokumentowania kosztów ponoszonych przy
realizacji przedsięwzięcia „siłami własnymi”;
- pod PK powinny być załączone dokumenty potwierdzające dane koszty;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wewnętrzne dokumenty rozliczeniowe
• Nota księgowa:
- wystawiana jest, kiedy transakcji miedzy dwoma podmiotami nie można
udokumentować fakturą VAT;
-tak jak PK może być przyjmowane w NFOŚiGW jako wewnętrzny
dokument rozliczeniowy w przypadku dokumentowania kosztów
ponoszonych przy realizacji przedsięwzięcia „siłami własnymi”;
- powinna być wystawiona na podstawie odpowiednio udokumentowanej
przez Beneficjenta kalkulacji kosztów sporządzonej w oparciu
o opracowaną, przedłożoną wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz
zaakceptowaną przez NFOŚiGW metodykę kalkulacji i dokumentowania
kosztów;
- nota księgowa nie może być wystawiona na NFOŚiGW;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Najczęściej popełniane błędy:
• Brak wymaganych opisów;
• Brak informacji na dokumencie o finansowaniu/ współfinansowaniu
przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW;
• W opisie dokumentu przywoływany jest błędny nr umowy
o dofinansowanie;
• Umieszczanie wymaganych opisów na kopii dokumentu zamiast na oryginale;
• Nieprawidłowy NIP beneficjenta na fakturze;
• w przypadku listy płac brak wskazania składek wynagrodzenia, które są
kwalifikowane do finansowania;
• Dokumenty nie są potwierdzone „za zgodność z oryginałem”;
• Dokumenty są nieczytelnie skserowane;
• Nieprawidłowe korygowanie dokumentów;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dziękuję za uwagę
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej