Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Najnowsze wspólne instrumenty finansowe NFOŚiGW oraz wfośigw wspierające kompleksowe działania samorządów w walce o jakość powietrza Dr Małgorzata SKUCHA Prezes.

Download Report

Transcript Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Najnowsze wspólne instrumenty finansowe NFOŚiGW oraz wfośigw wspierające kompleksowe działania samorządów w walce o jakość powietrza Dr Małgorzata SKUCHA Prezes.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Najnowsze wspólne instrumenty
finansowe NFOŚiGW oraz wfośigw
wspierające kompleksowe działania
samorządów w walce o jakość
powietrza
Dr Małgorzata SKUCHA
Prezes Zarządu NFOŚiGW
Poprawa jakości powietrza – szansą rozwoju regionu
Katowice, dnia 6 maja 2013 r.
Plan prezentacji
•
Strategia NFOŚiGW na lata 2013 -2016 z perspektywą do 2020 roku
•
Źródła finansowania przez NFOŚIGW
•
Wybrane programy priorytetowe NFOŚiGW
•
•
Programy priorytetowe NFOŚiGW na rzecz niskoemisyjnej gospodarki – nowe
propozycje
Podsumowanie
2
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ochrona atmosfery
Zapisy Wspólnej Strategii Działania NFOŚiGW i wfośigw oraz Strategii Działania
NFOŚiGW na lata 2013 -2016 z perspektywą do 2020 roku wskazują
Priorytet III „Ochrona atmosfery” - zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych;
w którym wspierane będą projekty m.in.:
•
•
•
•
•
likwidacji nieefektywnych systemów grzewczych,
poprawy efektywności energetycznej,
wdrażania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji,
efektywnego zarządzania energią w budynkach (w tym ich
termomodernizacja) oraz budownictwo energooszczędne,
modernizacji sektora energetyki w zakresie inteligentnego
opomiarowania i inteligentnych sieci energetycznych
3
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Niskoemisyjna gospodarka – szersze podejście
W Strategii NFOŚiGW priorytetem stanie się finansowanie przedsięwzięć
stanowiących innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
Kontynuowane będzie wsparcie szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej
realizowanej przez:
• rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,
• poprawę efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,
• rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,
• zapobieganie powstawaniu oraz poprawę efektywności gospodarowania
odpadami,
• promocję nowych wzorców konsumpcji
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Źródła finansowania przez NFOŚIGW zadań
w zakresie niskoemisyjnej gospodarki
 środki statutowe NFOŚiGW
 środki pochodzące z opłat
Urząd Regulacji Energetyki
zastępczych
i
kar
naliczanych
przez
 środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 wg Protokołu z Kioto
z dnia 9 listopada 1997 roku (uprawnienia- jednostki AAU – Assigned
Amount Unit – przyznanej emisji CO2 w systemie ONZ),
w ramach programów GIS (Green Investment Scheme)
oraz pośrednictwo w uruchamianiu środków
 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
System zarządzania finansami publicznymi na
ochronę środowiska i gospodarkę wodną poprzez
programy priorytetowe
W NFOŚiGW został wdrożony i jest doskonalony system zarządzania
finansami publicznymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
poprzez programy priorytetowe.
Program priorytetowy zawiera m.in. następujące elementy:
• cel programu i wskaźniki osiągnięcia celu,
• podstawę prawną udzielania dofinansowania,
• budżet programu i okres jego wdrażania,
• rodzaje beneficjentów i przedsięwzięć,
• procedurę i kryteria wyboru przedsięwzięć
6
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wybrane różnorodne działania NFOŚiGW na
rzecz niskoemisyjnej gospodarki
• Program priorytetowy dla przedsięwzięć w odnawialne źródła energii
oraz obiekty wysokosprawnej kogeneracji
- Dopłaty na częściowe
spłaty kapitału kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów
słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
• Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska
Część 6) REGION – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez WFOŚiGW
• Wdrażanie działań 9.1. - 9.3 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i
Środowisko w zakresie wsparcia efektywności oraz kogeneracji
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wybrane programy priorytetowe NFOŚiGW na
niskoemisyjnej gospodarki
Współfinansowanie opracowania programów
ochrony powietrza i planów działania
Zakres programu:
•
Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działania zgodnie z obowiązkiem
nałożonym przez:
Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21.05.2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE),
o Ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z późn. zm.).
o
Planowane wypłaty w latach 2013 – 2016 – 6 580 tys. zł.
Nabór wniosków – tryb ciągły
Forma dofinansowania:
•
dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
System zielonych inwestycji (GIS – Green
Investment Scheme)
Część 1) Zarządzanie energią w budynkach
użyteczności publicznej
Zakres programu:
•
•
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w zakresie:
o ocieplenie obiektu
o wymiana okien i drzwi zewnętrznych
o przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła)
o wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji
o przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia
o systemy zarządzania energią w budynkach
o wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii
Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadanie realizowane
równolegle z termomodernizacją obiektów).
Planowane wypłaty w latach 2013 – 2016 – 949 897 tys. zł.
Nabór wniosków –
•
•
tryb konkursowy, terminy składania wniosków od 15.04 do 15.05.2013 r.
Forma dofinansowania:
dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych;
pożyczka bez możliwości umorzenia do 60% kosztów kwalifikowanych, oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Efektywne wykorzystanie energii
Część 4) LEMUR - Energooszczędne budynki
użyteczności publicznej
Zakres programu:
•
Projektowanie i budowa nowych budynków:
o
użyteczności publicznej - przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej,
kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, turystyki, sportu;
o
zamieszkania zbiorowego - przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi,
(internaty, domy studenckie) oraz przeznaczonych do stałego pobytu ludzi (domy
dziecka, domy rencistów);
Planowane wypłaty w latach 2013 – 2016 – 87 800 tys. zł.
Nabór wniosków – tryb ciągły – planowany nabór od 06.05.2013 r.
Forma dofinansowania:
•
•
dotacja 30%,50%,70% kosztów kwalifikowanych;
pożyczka z możliwością umorzenia - oprocentowanie WIBOR 3M+50 pkt. bazowych,
lecz nie mniej niż 4,5%;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
REGION – Wsparcie działań ochrony środowiska i
gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW
Cel Programu:
Zachowanie ciągłości realizacji planów działalności wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2013 - 2014 w odpowiedzi
na zmianę terminów wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
skutkujących zmniejszeniem wpływów do Funduszy w 2013 r.
Budżet Programu: 500,0 mln zł
Okres wdrażania programu: 2013 – 2015.
Terminy i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków od WFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym, aż do
wyczerpania puli dostępnych środków.
Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają
indywidualnie WFOŚiGW.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii
Część 1) Program pilotażowy KAWKA
Cel Programu:
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach
w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów
Stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony
powietrza.
Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.
Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (Dyrektywa CAFE).
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii
Część 1) Program pilotażowy KAWKA
Zakres programu
•
Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane
z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów
wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:
o
likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk
węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych
i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie
przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła;
o
rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów
(ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego)
do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;
o
zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle
ciepła opalanym paliwem stałym;
o
termomodernizacja budynków wielorodzinnych;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii
Część 1) Program pilotażowy KAWKA
Zakres programu (cd.)
•
Przedsięwzięcia zmniejszające emisję zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł
komunikacji miejskiej w szczególności:
o
wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach;
o
budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków
transportu zbiorowego;
o
wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji
w powietrzu powodowanych przez komunikacje w centrach miast
(z wyłączeniem wymiany taboru);
o
kampanie edukacyjne;
o
utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii
Część 1) Program pilotażowy KAWKA
Planowane wypłaty w latach 2013 – 2016 – 230 000 tys. zł.
Nabór wniosków – dla WFOŚiGW (od 26.02 – 21.08.2013 r.)
Forma dofinansowania:
•
dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Oszczędzanie energii i promowanie
odnawialnych źródeł energii
Zakres programu
•
poprawa efektywności energetycznej budynków, obejmujące termomodernizację
(wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) budynków użyteczności publicznej,
przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania,
turystyki, sportu;
•
modernizacja lub zastąpienie istniejących źródeł ciepła zaopatrujących budynki
użyteczności publicznej, nowoczesnymi, energooszczędnymi
i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej
do 5 MW, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii
elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/trigeneracji);
•
instalacja, modernizacja lub wymiana węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej
do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Oszczędzanie energii i promowanie
odnawialnych źródeł energii
Planowane wypłaty w latach 2013 – 2016 – 253 081 tys. zł.
Nabór wniosków – planowany nabór – czerwiec 2013 r.
Forma dofinansowania:
•
dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program LIFE+
Komponent II – Polityka i zarządzanie
w zakresie środowiska
Zakres programu:
•
•
Finansowanie innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów z zakresu ochrony
środowiska, w szczególności: zapobiegania zmianom klimatycznym, ochrony zdrowia
i polepszania jakości życia, ochrony wód, powietrza, gleb, ochrony przed hałasem,
monitorowania lasów oraz ochrony przed pożarami, zrównoważonego gospodarowania
zasobami naturalnymi i odpadami.
Tworzenie, wdrażanie i ocena polityk oraz prawa UE w zakresie ochrony środowiska.
Alokacja krajowa na rok 2013 (dla wszystkich komponentów LIFE+) – 18,5 mln €
Nabór wniosków – ostateczny termin nadsyłania wniosków - 25 czerwiec 2013;
Forma dofinansowania:
•
dotacja;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Współfinansowanie LIFE+
Zakres programu:
•
Celem programu jest zwiększenie stopnia wykorzystania przez Polskę środków na
rzecz ochrony środowiska dostępnych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.
•
Dofinansowanie przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych realizowanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które przyczyniają się do osiągnięcia celów
Instrumentu Finansowego LIFE+
Planowane wypłaty w latach 2013 – 2016 – 208 108 tys. zł
Nabór wniosków – do 7 maja 2013 (do godz. 15:30)
Forma dofinansowania:
•
dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych projektu LIFE+;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Programy priorytetowe NFOŚiGW na rzecz
niskoemisyjnej gospodarki – nowe propozycje
 Zarząd NFOŚiGW dokonując oceny, weryfikacji i konsolidacji aktualnych
programów priorytetowych zwróci uwagę, aby ich aplikacja odbywała się w oparciu
innowacyjne i kompleksowe rozwiązania
(np. rozszerzenie problemów efektywnego wykorzystania energii
o zagadnienia zasobów i materiałów)
 W najbliższym okresie rozważymy i ewentualnie wprowadzimy do listy programów
priorytetowych następujące zadania:
 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza (uzupełnienie działania 4.5
POIiŚ (program pożyczkowy).
 Wspieranie wdrożeń Formuły ESCO dla projektów niskoemisyjnej gospodarki.
 Rozszerzenie wsparcia pożyczkowego dla oze, w tym m.in.: rozwój przydomowych
mikroinstalacji, rozwój fotowoltaiki dla prosumentów .
 Działania NFOŚiGW (podobnie jak innych interesariuszy) są uwarunkowane
uchwaleniem ustaw tzw. trójpaku energetycznego w szczególności ustawy oze
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Programy priorytetowe NFOŚiGW na rzecz
niskoemisyjnej gospodarki - podsumowanie
 NFOŚiGW wdraża w okresie 2009 – 2014 ok. 30 programów priorytetowych
na rzecz niskoemisyjnej gospodarki.
 Liczba programów ta nie może być obecnie dokładnie określona, gdyż
działający od 1 stycznia 2013 roku Zarząd NFOŚiGW dokonuje ich oceny,
weryfikacji i konsolidacji.
 Planowane koszty i efekty realizowanych programów są następujące:
 Koszt – 10,8 mld zł
 Redukcja/uniknięcie emisji CO2 – 8.5 mln Mg/rok
 Energia z oze i/lub kogeneracji – 3850 GWh/rok
 Energooszczędność – 4000 GWh/rok
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dziękuję za uwagę
Zapraszam na stronę Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl
dr Małgorzata SKUCHA
Prezes Zarządu
l