Główny Geodeta Kraju, p. Kazimierz Bujakowski

Download Report

Transcript Główny Geodeta Kraju, p. Kazimierz Bujakowski

5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nieodpłatne udostępnianie danych z PZGiK
Wnioskodawca
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Główny Konserwator Przyrody
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowa Straż Pożarna
Komenda Główna Straży Granicznej
Policja
Marszałkowie województw
Wojewodowie
Starostowie
Wójt, burmistrz, prezydent
2010
2011
2012
Liczba
1
Liczba
1
3
Liczba
8
1
1
1
1
4
4
1
1
1
2
3
5
2
1
2
4
1
1
1
4
2
7
36
Nieodpłatne udostępnianie danych z PZGiK
Wnioskodawca
2010
Liczba
2011
Liczba
16 Narodowy Instytut Dziedzictwa
1
17 Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
4
18 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
2
2012
Liczba
2
19 RDOŚ
3
6
1
20 RZGW
1
5
7
21 Lasy Państwowe
1
2
22 Urzędy morskie
1
2
23 Urząd Komunikacji Elektronicznej
1
1
1
24 Instytut Ochrony Środowiska
1
25 Główny Geolog Kraju
1
26 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Poznań
Razem wartość udostępnionych danych (w zł)
Łącznie ilość wniosków: 143
1
26 677 557
37 627266 19 390 183
Łączna kwota: 83 695 006 zł