Plik PPT 2,2 MB

Download Report

Transcript Plik PPT 2,2 MB

BOŚ S.A.
jako
Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w Województwie
Pomorskim
Gdańsk, czerwiec 2013
Pożyczka JESSICA – warunki oferty
Finansowanie wyłącznie w PLN
Okres kredytowania do 15 lat (180 miesięcy)
Montaż finansowy:
 Pożyczka JESSICA – udział w całkowitych wydatkach kwalifikowanych
maksymalnie 75% (min. 25% kosztów kwalifikowanych finansowane ze
środków pozbawionych wsparcia w formie pomocy publicznej)
 Oprocentowanie pożyczki – WIBOR3M minus 2,5% w skali roku (przy czym
oprocentowanie nie może być niższe niż 1 % w skali roku)
 Wkład własny – min. 10% całkowitych kosztów inwestycji
 Finansowanie uzupełniające - 100 mln PLN
(oferta Banku, w tym 2 celowe linie Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego
Banku Inwestycyjnego)
 Prowizje i opłaty – brak
Karencja w spłacie kapitału (max 24 miesiące)
Wartość zabezpieczenia – nie niższa niż 120% kwoty Pożyczki JESSICA
Termin wykorzystania środków – czerwiec 2015 rok lub do wyczerpania środków
•2
2
JESSICA – Kategorie Projektów Miejskich
Typy Projektów Miejskich w woj. pomorskim wpisujących się w Inicjatywę JESSICA:
budowa, rozbudowa, przebudowa, remont obiektów przeznaczonych na stworzenie
lub rozwijanie parków naukowo-technologicznych, centrów zaawansowanych
technologii, centrów doskonałości, centrów edukacyjno wdrożeniowych, inkubatorów
przedsiębiorczości i innych instytucji o podobnym charakterze (wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem otoczenia);
projekty polegające na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów
miejskich (m.in. poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych, portowych i
przyportowych, mieszkaniowych, usługowych);
budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie obiektów
użyteczności publicznej o charakterze i funkcjach metropolitalnych i ponadlokalnych (w
tym m.in. obiektów sportowych, kongresowych, kulturalnych, wystawienniczych i
targowych) wraz z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia tych obiektów;
•3
JESSICA – kategorie Projektów Miejskich
budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej liniowej infrastruktury transportu
trolejbusowego, autobusowego i szynowego (szybkiej kolei miejskiej oraz tramwaju)
oraz punktowej infrastruktury transportu zbiorowego w obszarach regionalnych węzłów
integracyjnych;
kompleksowa termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, połączona
również z przekształceniem istniejących systemów ogrzewania, w tym przebudowa
źródeł ciepła na wykorzystujące odnawialne źródła energii;
likwidacja istniejących systemów ogrzewania węglem i podłączenie odbiorców do
miejskiego systemu ciepłowniczego oraz lokalnych systemów ciepłowniczych;
rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło,
obejmująca źródła, sieci i węzły cieplne (w tym wyposażenie ich w instalacje
ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych);
rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do
produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym m.in.: budowa źródeł
ciepła opalanych biomasą, biogazem lub biopaliwami, budowa instalacji solarnych.
•4
BOŚ S.A. i Wsparcie Wnioskodawców
 Wsparcie
w identyfikacji możliwości zaciągnięcia Pożyczki JESSICA
(współpraca z AMT partner)
 Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej (AMT Partner)
 Konferencje tematyczne i indywidualne konsultacje
 Warsztaty nt. zasad przygotowania dokumentacji aplikacyjnej
 Indywidualne podejście
do każdego Wnioskodawcy środków JESSICA
Przykłady projektów miejskich
Pierwsza inwestycja w ramach JESSICA na Pomorzu
Stary Browar Kościerzyna
Projekt Miejski - podstawowe informacje
Tytuł: „Rewitalizacja Starego Browaru i przystosowanie go do funkcji komercyjnych
szansą rozwoju obszaru miejskiego Kościerzyny”
Inwestor - Stary Browar Kościerzyna Sp. z o.o. (inwestor prywatny)
Przedmiot projektu - rozbudowa i komercjalizacja budynku starej słodowni,
stworzenie nowoczesnego centrum handlowo-usługowego z częścią gastronomiczną
(restauracja sieciowa), gastronomiczno-historyczną (odrestaurowana część Browaru
Kościerskiego z ekspozycją muzealno-tematyczną i zabytkową degustatornią piwa
warzonego na miejscu). Powierzchnia użytkowa: 5300 m²
Lokalizacja – centrum Kościerzyny
Projekt w ZIPROM
•8
„Stary Browar” - efekty społeczne - ekonomiczne








Stworzenie miejsc pracy – (po stronie inwestora, jak i po stronie podmiotów
wynajmujących powierzchnie), poprawa aktywności zawodowej mieszkańców
Zwiększenie dostępu do bezpłatnego Internetu
Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego i ochrona dziedzictwa kulturowego (ekspozycja
prac archeologicznych, studni, muzeum)
Estetyka centrum miasta, wprowadzenie ładu i porządku architektonicznego
Parking ogólnodostępny, jako element infrastruktury publicznej
Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez zamontowanie dodatkowego oświetlenia
zewnętrznego oraz monitoring obiektu
Udostępnienie przestrzeni ogólnodostępnej w obiekcie lokalnym grupom do prezentacji
swoich zainteresowań (zespołom tanecznym i muzycznym), organizacja imprez
okolicznościowych
Likwidacja barier architektonicznych (windy i podjazdy)
Stan przed rozpoczęciem inwestycji
Stan przed rozpoczęciem inwestycji
•11
Stary Browar Kościerzyna - wizualizacja
Basen w Pruszczu Gdańskim
Basen w Pruszczu Gdańskim – podstawowe informacje
Tytuł projektu: „Zwiększenie potencjału społecznego Pruszcza Gdańskiego poprzez
budowę basenu wraz z infrastrukturą techniczno-sportową”
Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdański (inwestor publiczny)
Przedmiot projektu: zwiększenie potencjału społecznego Pruszcza Gdańskiego poprzez
budowę basenu wraz z infrastrukturą techniczno-sportową.
Projekt w ZIPROM – zgodność projektu z dokumentem strategicznym Pruszcza
Gdańskiego tj. „Strategią Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2011- 2018” w ramach
obszaru „Kultura, rekreacja i sport” i mieści się w VII celu generalnym „zwiększenie
atrakcyjności i różnorodności oferty na spędzanie wolnego czasu przez dzieci, młodzież i
całe rodziny.
Lokalizacja – Pruszcz Gdański
Basen w Pruszczu Gdańskim - efekty społeczne -ekonomiczne
stworzenie 10 nowych miejsc pracy
 prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie uczniów Zespołu Szkół nr 4,
bezpłatne udostępnienie obiektu na potrzeby szkolnego koła sportowego
(wydzielenie sekcji pływackiej).
pełne przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (regulowana
głębokość – ruchome dno, dedykowane miejsca parkingowe, rampy, podnośniki,
wydzielone szatnie, dostosowane sanitariaty, dedykowane miejsca na widowni)
oraz gama zajęć rehabilitacji ruchowej w wodzie dla osób niepełnosprawnych, w
tym dla dzieci z klas integracyjnych Zespołu Szkół nr 4. Obiekt będzie
wykorzystywany także przez osoby niepełnosprawne pochodzące spoza Pruszcza
Gdańskiego i okolic.
stworzenie miejsca integracji społecznej, przystosowanego do organizacji zawodów
sportowych dzięki odpowiedniemu oznakowaniu oraz montażu widowni na 104
miejsca.

Basen w Pruszczu Gdańskim – grudzień 2014
Dane Kontaktowe
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Centrum Korporacyjne w Gdańsku
Wiesław Kostrzewa – Dyrektor CK
Tomasz Chwiołka – Doradca
tel. 515 111 128
[email protected]
Partner :
AMT Partner Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 15
80-252 Gdańsk
[email protected]
tel. 58 341 33 35, fax 58 341 33 63