Przyszłość instrumentów inżynierii finansowej

Download Report

Transcript Przyszłość instrumentów inżynierii finansowej

Budżet UE oraz instrumenty inżynierii
finansowej w ramach Polityki Spójności
Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.
1
Kontekst debaty o reformie wdrażania funduszy UE w perspektywie
2007-2013 oraz po 2013 r.
 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu – COM(2010) 2020 z 3.03.2010
 Przegląd budżetu UE – COM(2010) 700 z 19.10.2010
 Stanowisko RP w sprawie Polityki Spójności po 2013 r:
 Przegląd efektów reformy WPR
 5 Raport Kohezyjny
2
Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.
Reforma Polityki Spójności – ograniczanie liczby funduszy
2000-2006
4 Fundusze strukturalne:
• EFRR
• EFS
• EFOiGR - Sekcja Gwarancji
• IFOR
F. Spójności
Polityka zewnętrzna:
• Fundusze przedakcesyjne
• Współpraca zewnętrzna
(Tacis, Meda, Cards...)
Zintegrowane Programy
Operacyjne Rozwoju
Regionalnego
3
2007-2013
2014-2020 (?)
2 Fundusze strukturalne:
• EFRR
• EFS
1 Fundusz strukturalny:
• EFRR + EFS
F. Spójności
Zintegrowany F. Spójności
(LIFE +, Wspólna Polityka
Rolna)
Wspólna Polityka Rolna:
• EFRROW
• EFR
Polityka zewnętrzna:
• Instrument Pomocy
Przedakcesyjnej (ang. IPA)
• Europejski Instrument Sąsiedztwa
i Partnerstwa (ang. ENPI)
Regionalne Programy
Operacyjne
Polityka zewnętrzna:
• fundusze Europejskiej
Współpracy Terytorialnej i
Polityki Sąsiedztwa
Regionalne Programy
Operacyjne + Umowy o
partnerstwie w dziedzinie
rozwoju i inwestycji
Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.
Układ celów Polityki Spójności po 2013 r.
€ 20072013
% 20072013
€ 20142020
% 20142020
Priority 1. Smart Europe
167,7
48,7%
176,7
43,1%
1.1. Research and technological development (R&TD)
64,1
18,6%
65,2
15,9%
1.2. ICT Infrastructures
15,2
4,4%
16,4
4,0%
1.3. Energy Infrastructures
6,6
1,9%
13,7
3,4%
1.4. Transport Infrastructures
81,7
23,7%
81,4
19,9%
Priority 2. Sustainable Europe
71,7
20,8%
119,0
29,0%
2.1. Energy savings in non energy sectors
15,4
4,5%
35,0
8,5%
2.2. Ecosystem-based climate change adaptation and risk/pollution prevention
13,0
3,8%
18,4
4,5%
2.3. Water and waste
28,4
8,2%
32,8
8,0%
2.4. Ecosystem and biodiversity protection and Green Infrastructures
2,7
0,8%
20,5
5,0%
2.5. Sustainable Tourism
12,3
3,6%
12,3
3,0%
Priority 3. Inclusive Europe
89,7
26,1%
94,0
22,9%
3.1. Increasing the adaptability of workers, enterprises and entrepreneurs
14,3
4,2%
16,4
4,0%
3.2. Improving access to employment and sustainability
58,8
17,1%
61,1
14,9%
3.3. Social infrastructures
16,5
4,8%
16,5
4%
Priority 4. Partnership and capacity building
15,5
4,5%
19,7
4,8%
344,3
100,0%
409,9
100,0%
Obszary priorytetowe
Total
4
Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.
Przyszłość instrumentów inżynierii finansowej
1.
Poparcie szerszego stosowania w ramach PS instrumentów zwrotnych dla przedsiębiorstw;
2.
Utrzymanie formuły dotacyjnej w przypadku sektora publicznego;
3.
Decyzja w sprawie objęcia finansowaniem zwrotnym określonych obszarów tematycznych musi należeć
do państwa członkowskiego i powinna być poprzedzona wnikliwą analizą potrzeb;
4.
Szersze stosowanie instrumentów zwrotnych musi być równoznaczne z większą skutecznością i
efektywnością działań, w ramach których będą one stosowane oraz przyczynić się do racjonalizacji
obecnie obowiązujących przepisów z zakresu inżynierii finansowej.
5.
Wskazywane najczęściej obszary, takie jak rewitalizacja miast, zrównoważony transport miejski,
działalność badawczo – rozwojowa, rozwój lokalny, działania z zakresu uczenia się przez całe życie i na
rzecz mobilności, zmiana klimatu i środowisko naturalne oraz technologie teleinformatyczne i sieci
szerokopasmowe, obok wsparcia przedsiębiorstw, są obszarami najbardziej wskazanymi do
finansowania za pomocą instrumentów inżynierii finansowej.
5
Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.
Przyszłość instrumentów inżynierii finansowej
6.
We wszystkich tych obszarach i wobec wszystkich rodzajów beneficjentów powinna być zastosowana
zasada, że instrumenty zwrotne stanowią jeden z możliwych instrumentów wsparcia – konieczne jest
zapewnienie możliwości udzielania także dotacji. Podział środków pomiędzy wsparcie bezpośrednie
(dotacje) i zwrotne (pożyczki, poręczenia, reporęczenia, wejścia kapitałowe) powinien być zróżnicowany
w zależności od uwarunkowań zewnętrznych i potrzeb beneficjentów, a także w zależności od stopnia
realizacji przez projekty założonych celów polityki spójności.
7.
W niektórych przypadkach proponowane jest zastosowanie możliwości umarzania części pożyczek pod
warunkiem prawidłowej realizacji projektu, na który pożyczka była przeznaczona.
8.
Niezbędne jest prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu zwiększenie
zainteresowania beneficjentów (w tym przede wszystkim przedsiębiorców) korzystaniem z instrumentów
zwrotnych takich jak pożyczki, gwarancje czy wejścia kapitałowe.
9.
Instrumenty inżynierii finansowej, w tym przede wszystkim takie instrumenty zwrotne jak pożyczki i
poręczenia mogą stanowić istotną zachętę do realizacji projektów partnerstwa publiczno – prywatnego
(pożyczki i poręczenia mogą być potencjalnie udzielane ze środków strukturalnych zarówno stronie
publicznej, jak i prywatnej przedsięwzięć PPP). Niezbędna jest analiza, na ile może przyczynić się to
zwiększenia zainteresowania strony prywatnej wzięciem na siebie większości ryzyka (co przyczyni się
do nieuznawania danego przedsięwzięcia za wpływające na wysokość długu publicznego partnera
publicznego).
6
Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.
Stan wdrażania RPO – instrumenty inżynierii finansowej
Stan na dzień 28.02.2011
55
22
561
561 556
556 445
445
22
88
106
106 106
106 106
106
429
429 429
429 322
322
Liczba podpisanych umów dotyczących PF
144
144 144
144 142
142
11
11
172
172 172
172 166
166
44
W tym Inicjatywa JEREMIE/JESSICA
22
27
27 27
27 26
26
814
814 814
814 616
616
109
109 109
109 109
109
33
11
66
189
189 189
189 123
123
171
171 171
171 135
135
Wartość realizowanych projektów PF
11
406
406 406
406 406
406
44
141
141 141
141 116
116
77
76
76 76
76 76
76
332
332 331
331 278
278
55
14
14
180
180 173
173 144
144
7
68
68 67
67 53
53
77
Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.
Inicjatywa JESSICA – działania podjęte na Mazowszu
 Decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego o zaangażowaniu Województwa Mazowieckiego
w Inicjatywę JESSICA – 12 października 2010 r.
 Zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego – 19 października 2010 r.:
– rozpoczęcie prac nad studium ewaluacyjnym oceniającym możliwość realizacji Inicjatywy
JESSICA w województwie mazowieckim,
– przystąpienie do negocjacji umowy pomiędzy EBI a Zarządem Województwa
Mazowieckiego dotyczących wdrożenia inicjatywy Jessica w ramach RPO WM
Wystosowany został List intencyjny w celu otwarcia Studium Ewaluacyjnego oraz rozpoczęcia negocjacji
Umowy Ramowej dotyczącej utworzenia Funduszu Holdingowego przez EBI.
Planuje się, że Inicjatywą Jessica objęte zostaną inwestycje realizowane w ramach działania:
 5.2 Rewitalizacja miast (30 mln EURO)
 4.3 Ochrona powietrza, energetyka projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii,
kogeneracji i efektywności energetycznej(10 mln EURO)
Szacuje się, iż podpisanie Umowy o Finansowanie FP nastąpi na przełomie I i II kwartału 2011 r.,
8
Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.
Instrumenty inżynierii finansowej skierowane do MSP
Inicjatywa JEREMIE – Zarząd Województwa Mazowieckiego na tym etapie wdrażania programu nie przewiduje
zaangażowania środków w ramach Inicjatywy JEREMIE
Działanie 1.4
Wsparcie funduszy pożyczkowych:
• Konkurs ogłoszono w okresie 30.09 – 30.11.2009 r. – alokacja na konkurs: 9 350 288 euro
– dofinansowanie otrzymały 2 projekty o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 38 900 000 zł
Wsparcie funduszy poręczeniowych:
• Konkurs ogłoszono w okresie 30.09 – 30.11.2009 r. – alokacja na konkurs: 17 869 231 euro
– dofinansowanie otrzymał 1 projekt o wartości dofinansowania z EFRR blisko 70 mln zł
Inicjatywa JASPERS – podjęte działania
Objęcie wsparciem doradczym czterech dużych projektów:
• Zakup 20 szt. czteroczłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (projekt został usunięty z listy projektów
kluczowych – unieważnienie procedury przetargowej, problemy budżetowe SW)
• Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej
z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki)
•Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny
•Internet dla Mazowsza (projekt włączony do wsparcia JASPERS w roku 2010, odbyły się dwa spotkania, przekazano
uwagi JASPERS do Studium Wykonalności oraz modelu biznesowego)
9
Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.
Dziękuję za uwagę
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
[email protected]
10
Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.