Dizaino modulio 11-12 kl metodinės medžiagos pristatymas

download report

Transcript Dizaino modulio 11-12 kl metodinės medžiagos pristatymas

Technologijų kryptis: taikomasis
menas, amatai ir dizainas
Technologijų mokytojas Donatas Kriukas
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija
[email protected]
 Atskleisti
dizaino modulio mokymo galimybes
technologinio ugdymo kontekste
 Aptarti
dizaino modulio mokymo metodinę
medžiagą bei jos taikymo galimybes
 Sąveikos
su mokiniais principai
 Mokytojo vaidmuo
 Mokymosi strategijų taikymas
 Bendrųjų kompetencijų ugdymo elementų
pritaikymas
Aš OK
Tu OK
Aš OK
Tu ne OK
(bendradarbiavimas)
(diktatoriškumas)
Aš ne OK
Tu OK
Aš ne OK
Tu ne OK
(nusižeminimas)
(pasyvumas,
susiniveliavimas)
DALYVIS
DRĄSINTOJAS
PATARĖJAS
PADĖJĖJAS
PLANUOTOJAS
VERTINTOJAS
ORGANIZATORIUS
MOKYTOJAS
(Aš)
MOKYTOJAS
PAVYZDYS
INICIATORIUS
STEBĖTOJAS
REŽISIERIUS
TYRĖJAS
VYKDYTOJAS
Mokymasis bendradarbiaujant – tai mokymo strategija,
priklausanti prie veiksmingų ir sėkmingų mokymo būdų
SOCIALINIAI
AKADEMINIAI
tarpasmeniniai santykiai
bendras akademinis tikslas
Mokėjimo mokytis kompetencija
 Komunikavimo kompetencija
 Pažinimo kompetencija
 Socialinės pilietinės kompetencija
 Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija
 Asmeninės kompetencija
 Kultūrinės kompetencija

Pagal Bendrųjų kompetencijų ugdymas:
http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/vidurinis_ugdymas_bendruju_kompet
enciju_ugdymas_bendrosios_nuostatos.aspx

ILGALAIKIS PLANAS:







Ilgalaikio plano etapas
Veiklos sritys
Valandų skaičius
Bendrųjų kompetencijų ugdymas
Projektinio darbo pavyzdžiai
Galima mokymo (-si) veikla / pastabos
DALYKINĖ MEDŽIAGA:
Dizaino
 Dizaino
 Dizaino
 Dizaino

samprata
ir technologijų ryšys
klasifikacija
paskirtis

INTEGRACIJOS SU INFORMACINĖMIS TECHNOLOGIJOMIS
PAVYZDŽIAI

“Google SketchUp” - nemokama erdinės aplinkos kūrimo

“MKP myHouse” - namų dizaino kūrimo programa
“Wise maping” – nemokama minčių žemėlapio kūrimo programa


programa
UGDYMO METODAI

Mokymosi organizavimo metodai:




Vertinimo ir įsivertinimo metodai:




„Plius-minus-įdomu”
„Minčių žemėlapis“
„Apskritasis stalas“
Į(si)vertinimo formą
Į(si)vertinimas pagal skalę
„Išmokimo paveikslas“
LITERATŪRA IR ŠALTINIAI
Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams išsiugdyti technologinė kompetenciją,
suvokti dizaino įtaką aplinkai bei sugebėti nesudėtingomis
technologijomis sukurti ir pasigaminti dizaino gaminius/prototipus,
puoselėti saugios aplinkos ir darbo vertybines nuostatas.
1.
Aptarti mokinių turimą patirtį, jų poreikius ir galimybes dizaino kūrimo srityje. Nusistatyti ir
suformuluoti mokymosi tikslus, suderinti tvarkos taisykles ir vertinimo kriterijų taikymą projektinio darbo
procese.
2.
Rinkti ir analizuoti,
3.
Sukurti ir tikslinti idėją, atsižvelgti į dizaino kūrimo principus, rinkti ir analizuoti papildomą
informaciją, atrinkti geriausią projektinę idėją, parengti idėjos įgyvendinimo techninės
užduoties projektą, atrinkti darbo priemones ir medžiagas bei įgyvendinimo būdus.
4.
Analizuoti ir planuoti kūrybinės idėjos įgyvendinimo technologinius procesus,
sudaryti technologinę schemą, laikytis dizaino kūrimo principų, numatyti technologinių
procesų privalumus ir galimus sunkumus, jų kontrolės priemones, apskaičiuoti savikainą.
5.
Pagal parengtą kūrybinės idėjos įgyvendinimo technologinę schemą nuosekliai, kokybiškai,
informaciją apie dizaino kūrimo principus, analizuoti
dizaino rūšių skirtumus ir panašumus, rasti jų pavyzdžius, alternatyvas ir pasinaudoti idėjai įgyvendinti.
struktūrizuoti
organizuoti dizaino projekto įgyvendinimą, kuruoti technologinius
procesus, juos koreguoti. Įvertinti ir nustatyti galutinės ir pradinės idėjos pokyčius,
bei juos aptarti.
racionaliai
6.
Rengti, organizuoti ir pristatyti dizaino gaminius, suteikti eksponavimo galimybes ir jų
alternatyvas. Inicijuoti atliktų darbų apibendrinimus ir organizuoti
refleksinius aptarimus.

Veiklos sritys:




Informacija
Projektavimas
Medžiagos
Technologiniai procesai ir rezultatų pristatymas

Valandų skaičius

Bendrųjų kompetencijų ugdymas

Projektinio darbo pavyzdžiai:




„Gyvenu dizaino pasaulyje“
„Eko baldas“
„Ateitis mano rankose“
Galima mokymo (-si) veikla / pastabos :

sukonkretintas galimas projektinių darbų įgyvendinimas

„Plius-minus-įdomu“ Edvard de Bono minties
veiksmų modelis

„Minčių žemėlapis“

„Apskritasis stalas“
3
grupės
narys
1
grupės
narys
2
grupės
narys
 Į(si)vertinimo
formą
 http://prezi.com/aodljjr2exkm/dizaino-
modulio-mokymas-technologinio-ugdymokontekste/?auth_key=81858b928dfac74a8790
2ff7d421281979ae055e – PRANEŠIMAS
 http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/r
ekomendacijos/ - METODINĖ MEDŽIAGA