muzikini* kompiuterini* technologij* naudojimas gimnazini

Download Report

Transcript muzikini* kompiuterini* technologij* naudojimas gimnazini

INTERAKTYVIOS LENTOS IR
MUZIKINIŲ KOMPIUTERINIŲ
TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS
GIMNAZINIŲ KLASIŲ MUZIKOS
PAMOKOSE
2013- 09- 02- 2014- 08- 29
KU MENŲ FAKULTETAS
KO SIEKIU ŠIUO PRISTATYMU?
1. Sugriauti mitus apie interaktyvią lentą, jog medžiagos
ruošimas ja užima daug laiko, yra techniškai sudėtingas ir
labiau skirtas jaunesnio amžiaus mokinių ugdymui.
2. Įtikinti, jog interaktyvi lenta ir muzikinės kompiuterinės
technologijos padeda sukurti naujoviškas ir paveikias
mokymo(si) priemones, skatinančias mokinių motyvaciją ir
kūrybiškumą.
KODĖL RINKAUSI ŠIĄ STAŽUOTĘ?
1. Remdamasi informacinėmis komunikacinėmis
technologijomis norėjau atnaujinti ir susisteminti per 23 metų
darbo mokykloje praktiką sukauptą metodinę medžiagą,
parengti mokiniams patrauklias muzikinio ugdymo priemones.
2. Mokinių interesai bei turtinga mokyklos techninė bazė
skatino inovuoti muzikinio ugdymo turinį, tačiau man trūko
darbo su interaktyvia lenta ir muzikinėmis kompiuterinėmis
technologijomis įgūdžių.
3. KU Menų fakultetai- ta institucija, kuria pasitikėjau, jaučiau
studijų sentimentus.
PROGRAMOS UŽDAVINIAI
1. Tobulinti darbo su interaktyvia lenta bei muzikinėmis
kompiuterinėmis technologijomis įgūdžius.
2. Įgyti naujausių žinių apie muzikinio ugdymo inovacijas
dalyvaujant muzikinių kompiuterinių technologijų ir
kūrybiškumo ugdymo paskaitose, studijuoti su šia tema susijusią
naujausią mokslinę-metodinę literatūrą.
3. Pasitelkiant interaktyvią lentą bei kompiuterines muzikos
technologijas parengti muzikos mokymo(si) vaizdinių priemonių
komplektą gimnazinėms klasėms (10-12 pamokų).
4. Tobulinti dalykinę kompetenciją dalyvaujant stažuotės
institucijos kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
STAŽUOTĖS EIGA
1. Lankiau paskaitas „Muzikinės kompiuterinės technologijos“,
,,Muzikinio ugdymo metodologija“, ,,Kūrybiškumo ugdymas“,
,,Muzikinio ugdymo sistemos“, „Muzikos istorija“, „Muzikos filosofija“.
2. Analizavau ŠMM dokumentus, reglamentuojančius muzikinį
ugdymą.
3. Skaičiau mokslinę- metodinę bei dalykinę literatūrą, kaupiau
medžiagą ir rengiau vaizdinių priemonių komplektą.
4. Dalyvavau kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, vedžiau seminarą
„Muzikinis ugdymas ir naujosios technologijos“.
STAŽUOTĖS REZULTATAI
12 pamokų (temų) gimnazinių klasių mokiniams:
a) 5 pamokos muzikinėmis kompiuterinėmis technologijomis,
b) 8 pamokos interaktyvia lenta,
c) metodinės rekomendacijos mokytojams.
MUZIKINIŲ KOMPIUTERINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
NAUDOJIMAS GIMNAZINIŲ
KLASIŲ MUZIKOS PAMOKOSE
PROGRAMOS FINALE, SIBELIUS
RITMO PRATYBOS 9- 10
(1- 2 GIMNAZINĖMS) KLASĖMS
1. Rinkinį sudaro 10 ritmo užduočių lapų muzikine
kompiuterine programa „Finale“.
2. Užduotys skirtos lavinti ritminę klausą bei įsisavinti ritminius
darinius 2/4, 3/4, 4/4 metru, metodiškai parenkant medžiagą
nuo lengvesnių iki sudėtingų pratimų.
3. Kiekviename užduočių lape įdėta ritmo atmintinė.
4. Mokiniai užduotis gali atlikti programa „Finale“ (užrašyti,
atlikti ir paklausyti) arba raštu popieriaus lape.
SOLFEDŽIO PRATIMAI 9- 10
(1- 2 GIMNAZINĖMS) KLASĖMS
1. Rinkinį sudaro 5 solfedžio užduočių lapai muzikine
kompiuterine programa „Finale“.
2. Užduotys skirtos lavinti melodinę klausą bei solfedžio
įgūdžius C- G- F- D- B mažorinėse bei paralelinėse a- e- d- h- g
minorinėse tonacijose.
3. Solfedžio užduotis sudaro lietuvių liaudies dainos, lietuvių ir
užsienio kompozitorių kūrinių fragmentai, kuriuos mokiniai
gali ne tik solfedžiuoti, bet ir atlikti su literatūriniu tekstu.
PROGRAMOS „FINALE“ RUOŠINIŲ
BIBLIOTEKOS NAUDOJIMAS 9- 10 (1- 2
GIMNAZINIŲ) KLASIŲ MUZIKOS PAMOKOSE
1. Rinkinį sudaro 7 melodinių diktantų lapai ir solfedžio
pratimai muzikine kompiuterine programa „Finale“ bei
metodinės rekomendacijos mokytojams.
2. Užduotys skirtos lavinti melodinę ir ritminę klausą bei
muzikinę atmintį.
3. Mokiniai užduotis gali atlikti programa „Finale“ (užrašyti ir
paklausyti) arba raštu popieriaus lape.
PROGRAMOS „SIBELIUS“ RUOŠINIŲ
BIBLIOTEKOS NAUDOJIMAS 9- 10 (1- 2
GIMNAZINIŲ) KLASIŲ MUZIKOS PAMOKOSE
1. Rinkinį sudaro muzikos rašto, muzikos instrumentų
pažinimo ir komponavimo užduotys muzikine kompiuterine
programa „Sibelius“ bei metodinės rekomendacijos
mokytojams.
2. Mokiniai užduotis gali atlikti programa „Sibelius“ arba raštu
popieriaus lape.
MUZIKINIAI ŽAIDIMAI
• Temą sudaro muzikiniai žaidimai, skirti muzikos kurso
įtvirtinimui bei laisvalaikiui.
INTERAKTYVIOS LENTOS
NAUDOJIMAS GIMNAZINIŲ
KLASIŲ MUZIKOS PAMOKOSE
8 PAMOKOS ( TEMOS ) „SMART“ INTERAKTYVIA
LENTA 11- 12 ( 3- 4 GIMNAZINĖMS ) KLASĖMS
PAMOKŲ STRUKTŪRA
• 1. Metodiniai aprašai.
• 2. Temos dėstymas: muzikos, literatūros, istorijos, dailės,
architektūros, geografijos, kino meno integracija.
• 3. Interaktyvios muzikos klausymo ir vertinimo užduotys,
muzikos istorijos žinių testai.
• 4. Kiekvieną pamoką sudaro 20- 25 skaidrės.
BAROKO DIDYBĖ
J. S. BACHAS- BAROKO
EPOCHOS GENIJUS
„TAURUS PAPRASTUMAS IR
RAMI DIDYBĖ“
W. A. MOZARTAS
ROMANTIZMO EPOCHA
FORTEPIJONO RAFAELIS
F. CHOPINAS
GIUSEPPE VERDI - ITALŲ
OPEROS PASIDIDŽIAVIMAS
MIUZIKLAS
REFLEKSIJA
1. Stažuotės produktus pritaikysiu dirbdama mokykloje muzikos ir muzikinių
kompiuterinių technologijų pamokose bei neformaliame švietime. Tikiuosi, jog jais
naudosis ir kolegos muzikos mokytojai.
2. Stažuotės metu turėjau galimybę perskaityti daug mokslinės- metodinės bei
dalykinės literatūros, atnaujinti žinias, ypač muzikinio ugdymo metodikos tiesas,
peržvelgti ir įsivertinti 23 metų darbo mokykloje patirtį.
3. Patobulinau dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokymo(si) proceso
valdymo, profesinio tobulėjimo, komunikacinę ir informacijos valdymo, mokytojo
veiklos konkrečiame ugdymo turinio koncentre kompetencijas, o ypač- informacinių
technologijų naudojimo kompetenciją.
https://www.youtube.com/watch?v=6bt9RTMDvX4
AČIŪ UŽ DĖMESĮ
DARBĄ PARENGĖ RIMA RAMOŠKIENĖ
KU MENŲ FAKULTETO STAŽUOTOJA
KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖS
GIMNAZIJOS MUZIKOS MOKYTOJA METODININKĖ