Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2013

Download Report

Transcript Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2013

Baltosios Vokės “Šilo” vidurinė mokykla
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
(2013 – 2014 m.m.)
SRITIS: 4. Pagalba mokiniui
Tema: 4.1. Rūpinimasis mokiniais
Parengė: Lina Bujūtė, Vilma Vaičekauskaitė,
Agota Rimkutė, Jelena Jermalovič-Mysina
Baltoji Vokė 2014
Tikslas
Išanalizuoti mokyklos pagalbos mokiniui srities,
rūpinimosi mokiniais temos veiklos rodiklius
(bendroji rūpinimosi mokiniais politika; mokinių
asmenybės ir socialinė raida).
Bendrojo lavinimo mokyklos
įsivertinimo rekomendacijų
1 lentelė
Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliai
Sritis
4. Pagalba
mokiniui
Tema
Veiklos rodikliai
Rodiklių paaiškinimai
4.1. Rūpinimasis
mokiniais
4.1.1. Bendroji rūpinimosi
mokiniais politika
Mokyklos susitarimai dėl pagalbos mokiniams
ir jų apsaugos nuo prievartos, nusikalstamumo,
žalingų įpročių ir jų laikymasis. Personalo
pasidalijimas rūpinimosi pareigomis ir savo
atsakomybės suvokimas. Pagalbos priemonių
dermė ir jų tikslingumas.
4.1.2. Mokinių asmenybės Mokinių saugumo, savigarbos, pasitikėjimo
ir socialinė raida
savimi, savarankiškumo ir gebėjimo
gyventi su kitais lygis.
Bendrojo lavinimo mokyklos
vidaus audito tvarkos aprašo
1 priedas
`
Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vertinimų lygių skalė
Tyrimas atliktas 2014 metų gegužės, birželio
mėnesiais. Jame dalyvavo:
2-4 klasių 30 mokinių ( 75 proc.),
5-12 klasių 50 mokinių (75 proc.),
71 mokinių tėvas (62 proc.),
19 mokyklos mokytojų (95 proc.).
Tyrime dalyvavo (%)
95%
100
75 %
75 %
62 %
80
60
40
20
0
2-4 klasių mokiniai
5-12 klasių
mokiniai
mokinių tėvai
mokyklos
mokytojai
4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika
MOKYKLOS STIPRESNĖS
PUSĖS
Mokytojai bendradarbiauja su kitais
pedagogais ir pagalbos mokiniui specialistais
Mokytojų bendradarbiavimas
su kitais pedagogais ir
pagalbos mokiniui
specialistais (mokytojų
atsakymai)
Mokykloje sistemingai vyksta Vaiko gerovės
komisijos, mokytojų tarybos, mokyklos
tarybos, metodinių grupių posėdžiai dėl
pagalbos mokiniams teikimo.
Mokykloje sistemingai vyksta
Vaiko gerovės komisijos,
mokytojų tarybos, mokyklos
tarybos, metodinių grupių
posėdžiai dėl pagalbos
mokiniams teikimo (mokytojų
atsakymai)
MOKYKLOS SILPNESNĖS PUSĖS
Trūksta aiškumo dėl mokyklos pagalbos
teikimo mokiniams ir prevencinio darbo su
mokiniais programų (sistemų).
Mokykloje yra aiški
pagalbos teikimo
mokiniams programa
(sistema) (mokytojų
atsakymai).
Mokykloje yra aiški
prevencinio darbo su
mokiniais programa
(sistema) (mokytojų
atsakymai).
Gana nemažai mokytojų dokumentuose
nefiksuoja informacijos apie suteiktą pagalbą
mokiniui
Mokytojų informacijos
apie suteiktą pagalbą
mokiniui fiksavimas
dokumentuose
(mokytojų atsakymai).
Nemažai mokytojų mano, jog mokyklos
personalas netinkamai pasidalija
pareigomis dėl pagalbos mokiniui teikimo.
Mokyklos personalas
tinkamai pasidalija
pareigomis dėl pagalbos
mokiniui teikimo
(mokytojų atsakymai).
PASIŪLYMAI, REKOMENDACIJOS
• Mokyklos administracijai didinti švietimo pagalbos
mokiniui teikimo tvarkos aprašo sklaidą mokytojų
kolektyve (paskelbimas mokyklos internetinėje
svetainėje ir pan.), akcentuojant mokyklos personalo
pasidalijimą pareigomis dėl pagalbos mokiniui teikimo.
• Mokyklos administracijai didinti prevencinio darbo su
mokiniais tvarkos aprašo sklaidą mokytojų kolektyve
(paskelbimas mokyklos internetinėje svetainėje ir pan.).
• Mokytojams nuolat fiksuoti informaciją apie suteiktą
pagalbą mokiniui.
4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida
MOKYKLOS STIPRESNĖS PUSĖS
Mokytojai skatina mokinių bendradarbiavimą,
savarankiškumą, saviraišką, pasitikėjimą savimi
Mokytojai pamokų
(klasės valandėlių,
popamokinės veiklos)
metu skatina mokinių
bendradarbiavimą
tarpusavyje (mokytojų
atsakymai).
Būdai, kuriais mokytojai pamokų (klasės valandėlių, popamokinės
veiklos) metu skatina mokinių bendradarbiavimą tarpusavyje
Būdai, kuriais mokytojai pamokų (klasės valandėlių, popamokinės
veiklos) metu skatina mokinių pasitikėjimą savimi.
10
9
Atsakiusiųjų skaičius
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Pokalbiai (mokinio
išklausimas, palaikymas,
padrąsinimas,
pagyrimas)
Žaidimai
Individualios užduotys
Bendradarbiavimo
skatinimas
Atsakymai
Mokinio pažangos
Skatinimas viešai kalbėti
stebėsena ir pagalbos
ir išsakyti nuomonę.
teikimas.
Mokiniai drąsiai ir noriai
bendrauja su mokytojais
5-12 klasių mokiniai noriai bendrauja su mokytojais
(5-12 klasių mokinių atsakymai)
2-4 klasių mokiniai drąsiai bendrauja su mokytojais
(2-4 klasių mokinių atsakymai)
0%
23%
77%
Visiškai nesutinku
Ko gero nesutinku
Ko gero sutinku
Visiškai sutinku
Mokiniams patinka jų klasė
5-12 klasių mokiniams patinka jų klasė (5-12 klasių
mokinių atsakymai)
2- 4 klasių mokiniams patinka jų klasė (2-4 klasių
mokinių atsakymai)
0% 7%
17%
76%
Visiškai nesutinku
Ko gero nesutinku
Ko gero sutinku
Visiškai sutinku
MOKYKLOS SILPNESNĖS PUSĖS
Mokiniai vengia kreiptis pagalbos į
klasės auklėtoją ar socialinį
pedagogą dėl savo sunkumų
Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi
pagalbos į klasės auklėtoją (5-12 kl. mokinių atsakymai)
Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi
pagalbos į socialinį pedagogą (5-12 kl. mokinių atsakymai)
Atlikus tam tikrų dokumentų analizę (elektroninis
dienynas, budinčiojo mokytojo registracijos
žurnalas) pastebėtas nepakankamas mokinių
drausmės pažeidimų (įskaitant ir patyčių atvejus)
fiksavimas pertraukų ir pamokų metu.
PASIŪLYMAI, REKOMENDACIJOS
• Skatinti auklėtojus ir socialinį pedagogą didinti
mokinių pasitikėjimą jais, skiriant mokiniams daugiau
dėmesio, paskatinant, primenant jiems apie pagalbos
teikimo galimybes.
• Olweus koordinaciniam komitetui skatinti mokyklos
darbuotojus (mokytojus, techninį personalą) visada
užfiksuoti drausmės pažeidimus (įskaitant ir patyčių
atvejus) pertraukų ir pamokų metu. Techniniam
personalui skirti atskirą sąsiuvinį drausmės pažeidimų
fiksavimui.
AČIŪ UŽ DĖMESĮ