2014 metų mokyklos įsivertinimas

Download Report

Transcript 2014 metų mokyklos įsivertinimas

GILUMINIS PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS
MOKYKLOS KULTŪRA
TEMA: ETOSAS (1.1)
2013-2014 m. m.

Kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią
organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo
veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių
bei būdų ir siekia juos įgyvendinti
MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS
ĮSIVERTINIMO TIKSLAS

Zinaida Varanauskienė

Aurelija Porvaneckaitė

Danguolė Džiuvienė

Jūra Briedienė

Violeta Šiurkienė

Daiva Rudienė
DARBO GRUPĖ

Mokyklos tradicijos ir ritualai

Tapatumo jausmas (asmuo ir bendruomenė)

Mokyklos mikroklimatas („mokyklos išorė“ ir fizinė būklė,
santykiai, lyderystė ir sprendimų priėmimas, disciplina,
mokymosi aplinkos, nuostatos, mokyklos bendruomenės
santykiai)

Mokyklos įvaizdis (patikimumas ir reputacija)
VEIKLOS RODIKLIAI

Kaip mokyklos bendruomenė suvokia, įsivaizduoja
jos kultūrą?

Kokius idealus, elgesio lūkesčius, normas nurodo?

Ar mokiniai ir mokytojai didžiuojasi tuo, kad priklauso
savo mokyklai?

Kokie santykiai tarp mokyklos bendruomenės narių?

Kaip mokytojai ir mokiniai laikosi bendrų susitarimų?

Koks mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje?

Kaip mokykla kuria savo įvaizdį?
NAGRINĖJAMI KLAUSIMAI
MOKINIŲ APKLAUSA
MOKYKLOS
TRADICIJOS IR
RITUALAI
Visisškai nesutinku
45
40
35
30
25
20
Negaliu atsakyti
15
Ko gero nesutinku
10
5
0
Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
AŠ DIDŽIUOJUOSI MOKYKLOS SIMBOLIKA
(VĖLIAVA, DAINA, ŽENKLELIU..)
Negaliuatsakyti
Visiškai sutinku
Visiškai nesutinku
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ko gero nesutinku
Ko gero sutinku
MAN PATINKA MOKYKLOS RENGINIAI
Negaliu atsakyti
Visiškai sutinku
Visiškai nesutinku
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ko gero nesutinku
Ko gero sutinku
AŠ NORIAI ĮSITRAUKIU Į MOKYKLOS
ŠVENČIŲ ORGANIZAVIMĄ,
DALYVAUJU JOSE
Dauguma mokinių (80%) didžiuojasi
savo mokyklos simbolika
• Mokiniams patinka mokyklos renginiai
(85%)
• Jie noriai įsitraukia į mokyklos renginių
organizavimą ir juose dalyvauja (90%)
• Iš apklausoje dalyvavusių 102 mokinių 9
neturi savo nuomonės apie mokyklos
tradicijas, simboliką ir renginius
•
APIBENDRINIMAS
TAPATUMO
JAUSMAS
Visiškia nesutinku
45
40
35
30
25
20
Negaliu atsakyti
15
Ko gero nesutinku
10
5
0
Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
AŠ PASITIKIU SAVO MOKYTOJAIS
Visiškai nesutinku
60
50
40
30
Negaliu atsakyti
20
Ko gero nesutinku
10
0
Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
AŠ PASITIKIU SAVO BENDRAKLASIAIS
Visiškai nesutinku
60
50
40
30
Negaliu atsakyti
20
Ko gero nesutinku
10
0
Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
AŠ ESU PATENKINTAS, KAD MOKAUSI
BŪTENT ŠIOJE MOKYKLOJE
•
48 procentai mokinių pasitiki savo mokyklos
mokytojais
•
Beveik 60 procentų mokinių pasitiki savo
bendraklasiais
•
Apie 60 procentų mokinių didžiuojasi šia
mokykla
•
Su šiais teiginiais visiškai nesutinka 8
mokyklos mokiniai
APIBENDRINIMAS
MOKYKLOS
MIKROKLIMATAS
Negaliu atsakyti
Visiškai sutinku
Visiškai nesutinku
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ko gero nesutinku
Ko gero sutinku
AŠ JAUČIUOSI SAUGIAI MOKYKLOJE
Negaliu atsakyti
Visiškau sutinku
Visiškai nesutinku
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ko gero nesutinku
Ko gero sutinku
MOKYTOJAI GERBIA MANE IR
MANO NUOMONĖ MOKYKLOJE YRA SVARBI
Visiškai nesutinku
50
45
40
35
30
25
20
Negaliu atsakyti
Ko gero nesutinku
15
10
5
0
Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
MOKYTOJAI DRAUGIŠKI MAN,
JIEMS RŪPI, KAIP AŠ JAUČIUOSI
Visiškai nesutinku
35
30
25
20
15
Negaliu atsakyti
10
Ko gero nesutinku
5
0
Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
MANE VARGINA DAŽNI KONFLIKTAI, ĮTEMPTI
SANTYKIAI SU KAI KURIAIS MOKINIAIS
•
Dauguma mokinių mokykloje jaučiasi
saugiai
•
61 procentas mokinių mokykloje jaučiasi
aktyviais, lygiateisiais bendruomenės
nariais
•
80 procentų mokinių džiaugiasi
draugiškais santykiais su mokytojais
•
41 procentas mokinių neigiamai vertina
klasės mikroklimatą
APIBENDRINIMAS
MOKYKLOS ĮVAIZDIS
Visiškai nesutinku
60
50
40
30
Negaliu atsakyti
20
Ko gero nesutinku
10
0
Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
MOKYKLA YRA GERA,
IŠSISKIRIANTI IŠ KITŲ
Visiškai nesutinku
45
40
35
30
25
20
Negaliu atsakyti
15
Ko gero nesutinku
10
5
0
Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
MOKYKLOJE DIRBA STIPRŪS DALYKŲ VISŲ DALYKŲ
MOKYTOJAI, VYRAUJA TEIGIAMAS POŽIŪRIS Į
MOKYMĄSI
Visiškai nesutinku
60
50
40
30
Negaliu atsakyti
20
Ko gero nesutinku
10
0
Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
MOKYKLOJE DIRBA GERI VADOVAI,
JOJE YRA RŪPINAMASI MOKINIAIS
91 procentas mokinių yra patenkinti ir
didžiuojasi savo mokykla
• 89 procentai mokinių teigia, kad mokykloje
dirba stiprūs visų dalykų mokytojai
• Mokykloje vyrauja teigiamas požiūris į
mokymąsi (89%)
• Mokiniai jaučia mokyklos vadovų rūpinimąsi
jais (91%)
• 11 mokinių neturi nuomonės šiais klausimais
• 9 procentai mokinių neturi teigiamo požiūrio
į mokyklą
•
APIBENDRINIMAS
MOKYTOJŲ APKLAUSA
MOKYKLOS TRADICIJOS IR RITUALAI
 92%
mokytojų didžiuojasi mokyklos
simbolika.
 85% mokyklos mokytojų diskutuoja, teikia
pasiūlymus dėl mokyklos tradicijų, jiems
patinka mokykloje organizuojami
renginiai.
 96% mokytojų noriai įsitraukia į švenčių
organizavimą, dalyvauja jose bei kitose
veiklose.
APIBENDRINIMAS:
TAPATUMO JAUSMAS
• Mokytojai jaučiasi mokyklos bendruomenės dalimi (100 %)
• Mokyklos nariai pasitiki vienas kitu (92%)
• Mokytojai didžiuojasi mokykla, jiems patinka mokytojo
darbas (85%)
APIBENDRINIMAS
MOKYKLOS
MIKROKLIMATAS

Mokykloje yra geras mikroklimatas, kuris vienaip ar
kitaip veikia mokytojų ir vadovų tarpusavio
santykius(96%), o šie turi didelę įtaką bendram
mokyklos mikroklimatui.

89% mokytojų teigia, kad mokytojų nuomonė
mokykloje svarbi.

Apklausa parodė teigiamą pedagogų požiūrį į
kolegas, mokyklos bendruomenę, mokykloje
tvyrančią atmosferą, savijautos mokykloje vertinimą
(81%).
APIBENDRINIMAS
MOKYKLOS ĮVAIZDIS






Mokykloje viena iš pagrindinių vertybių –
atsakingumas (89%).
Mokykloje dirba stiprūs visų dalykų mokytojai
(93%).
Mokykloje vyrauja teigiamas požiūris į mokymąsi
(93%).
Mokyklos vadovai dirba profesionaliai (92%).
Mokykloje yra saugi aplinka (96%).
Mokykloje vyrauja teigiamas požiūris į naujoves
(100%).
APIBENDRINIMAS

Pasigendama glaudesnio bendradarbiavimo su
mokyklos personalu.

Nemaža dalis mokytojų mano, kad reikalingi
pokyčiai gerinant mokinių pasiekimus (ugdymosi,
meninius, sportinius).
DEJA...
TĖVŲ APKLAUSOS
ANALIZĖ
MOKYKLOS TRADICIJOS IR
RITUALAI
MOKYKLOS TRADICIJOS IR
RITUALAI
APIBENDRINIMAS
1.
Tėvams patinka mokyklos renginiai (97%).
2.
Dauguma tėvų dalyvauja mokyklos renginiuose (77%).
3.
Nemaža dalis tėvų padeda organizuoti renginius (42%).
TAPATUMO JAUSMAS
APIBENDRINIMAS
1.
Tėvai pastebi, kad vaikams patinka mokytis mūsų
mokykloje (98%).
2.
Didžioji dalis tėvų mokytojus laiko gerais savo srities
specialistais (73%).
BENDRUOMENĖS SANTYKIAI
APIBENDRINIMAS
1.
Tėvai jaučiasi mokykloje laukiami, pastebi,
kad mokytojai visada pasiruošę su jais
bendradarbiauti (95-97%).
2.
Tėvai sako, kad mokytojai su vaiku elgiasi
teisingai (94%).
3.
Trečdalis tėvų, deja, galvoja, kad mokytojas
kartais įžeidžia vaiką (33%).
MOKYKLOS ĮVAIZDIS
APIBENDRINIMAS
1.
Tėvai mano, kad mūsų mokykla yra gera (90%).
2.
Mokykloje vyrauja teigiamas požiūris į mokymąsi
(92%).
3.
Tėvai džiaugiasi tvarkinga ir jaukia mokykla (98%).
4.
Dauguma tėvų galvoja, kad mokyklos
pedagogai – puikūs savo srities specialistai (73%).
VIENOS MAMOS PASTABOS
1.
2.
3.
4.
Mokytojai privalo įdomiai dėstyti pamokas,
kad vaikams būtų malonu eiti į pamokas.
Ar mano vaikas padarys pažangą,
priklauso nuo mokytojo noro jį mokyti.
Mano vaikui yra geranoriški kai kurie
mokytojai.
Mokykloje vyrauja, deja, „sausas“
mokymas.
•
Mokyklos bendruomenės nariai didžiuojasi savo mokykla, pripažįsta
mokyklos viziją ir mano, kad mokyklos bendruomenė remiasi
aiškiomis vertybėmis (93,6%)
•
Mokykloje vyksta mokyklos veiklą įprasminantys renginiai (90,6%)
•
Visi sprendimai mokykloje priimami kolegialiai, visada susitariama dėl
esminių vertybių (85,3%)
•
Mokiniai jaučia pagarbą mokytojams ir didžiuojasi savo mokykla
(78,6%).
•
Bendruomenės nariai didžiuojasi tradicijomis, ritualais, simbolika
(86%).
•
Mokyklos bendruomenės poreikiai tenkinami gerai, beveik visada
toleruojama nuomonių įvairovė (86%)
•
Tėvams sudarytos sąlygos bendrauti su mokyklos administracija (92%)
•
Dauguma tėvų patenkinti, kad jų vaikai mokosi šioje mokykloje
(94%)
BENDROS IŠVADOS
Deja...
•
Į mokyklos švenčių organizavimą įsitraukia mažiau kaip pusė
tėvų (42 proc.).
•
Daliai tėvų atrodo, kad mokytojai įžeidžia jų vaiką (33 proc.).
•
Kai kurie tėvai galvoja, kad ne visi mokytojai yra stiprūs savo
dalyko specialistai (27 proc.).
•
41 procentų mokinių neigiamai vertina klasės mikroklimatą
•
32 procentai mokinių mano, kad santykiai su kai kuriais
mokytojais yra įtempti
•
63 procentai mokinių teigia, kad kai kurie klasės mokiniai
elgiasi su mokytojais nepagarbiai ir įžūliai
BENDROS IŠVADOS
•
Išsaugoti esamas ir kurti naujas tradicijas mokytojų,
mokinių ir tėvų tarpusavio bendravimo skatinimui
•
Organizuoti veiklas, pokalbius, paskaitas, kas padėtų
spręsti mokinių psichologines problemas, iškilusias
klasių kolektyvuose.
•
Sudarant ateinančių metų auklėjamųjų klasių veiklos
planus, akcentuoti bendradarbiavimą su tėvais bei
miesto visuomene, mokyklos teigiamo įvaizdžio
formavimą, mokinių ir mokytojų tarpusavio santykių
tobulinimą.
•
Tėvams aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime,
nuolatos domėtis vaikų saviraiška ir mokymusi, prisiimti
didesnę atsakomybę už savo vaikų ugdymą.
REKOMENDACIJOS