Trumpulyte - Šiaulių valstybinė kolegija

Download Report

Transcript Trumpulyte - Šiaulių valstybinė kolegija

Klaipėdos valstybinė kolegija Sveikatos mokslų fakultetas
Martyna Trumpulytė
Vadovė: lekt. Daiva Narvilienė
Temos aktualumas
 Slaugytojų socialinė kompetencija apibrėžiama kaip
rinkinys savybių, požiūrių, vertybių, leidžiančių atlikti
profesines užduotis, remiantis konkrečiais veiklos
standartais. Viena iš svarbiausių slaugytojo socialinių
kompetencijų yra bendravimas su pacientu
(Jasmontienė, Istomina, 2005).
 Kompetencijos koncepcija glaudžiai siejasi su
gebėjimu valdyti konfliktines situacijas bei taikyti
žinias, įgūdžius įvairaus sudėtingumo veiklos
lygmenyse ir dėl to yra aktualus socialinių tyrimų
objektas (Žydžiūnaitė, 2004).
Tyrimo tikslas
 Ištirti
slaugytojo socialinės kompetencijos
konfliktinėse slaugos situacijose.
raišką
Tyrimo uždaviniai
 Apibūdinti slaugytojo socialinės kompetencijos raiškos
aspektus.
 Išanalizuoti slaugytojo asmenines savybes, lemiančias
gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti su pacientu ir jo
artimaisiais.
 Indentifikuoti slaugytojo socialinių kompetencijų
elementus,
sprendžiant
konfliktines
situacijas
stacionare.
Tyrimo objektas
 Slaugytojo socialinės kompetencijos raiška konfliktinėse
slaugos situacijose.
Tyrimo metodai
 Mokslinės literatūros analizė.
 Anoniminė apklausa raštu, naudojant klausimyną.
Tyrimo metodika
Tyrimo imtis buvo formuojama patogiosios netikimybinės
atrankos būdu: atrenkant respondentus vadovaujamasi
tiriamųjų atrankos kriterijais, pasirinkti respondentai yra
lengvai pasiekiami, t. y. Klaipėdos ligoninėje dirbantys
slaugytojai. Buvo išdalinta 100 klausimynų, grįžtamumas
siekė – 84.
Imties dydis n - 84 (84 proc.). Respondentų pasiskirstymas
pagal lytį 84 – moterys.
Tyrimo etinių principų laikymasis
 Siekiant, kad nebūtų pažeisti etikos principai, buvo
kreipiamasi į įstaigas, kuriose norėjau atlikti tyrimą,
vadovus su prašymu atlikti apklausą raštu.
 Gavus sutikimą, respondentai buvo supažindinti su tyrimo
tema, tikslu, tyrimo metodais.
 Tiriamieji apklausoje dalyvavo savanoriškai. Kiekvienas
respondentas turėjo teisę apsispręsti dėl dalyvavimo
tyrime. Tiriamiesiems buvo paaiškinta apie anonimiškumą
ir konfidencialumą.
Teorinis temos pagrindimas
 Slaugytojas turi būti stipri asmenybė. Jis turi gebėti įvairiose
situacijose optimaliai organizuoti savo elgesį, nekonfliktiškai
spręsti santykius su kitais žmonėmis, kontroliuoti emocijas
arba jas reikšdamas atvirai neįžeidinėti paciento, nepasiduoti
nusivylimui per ilgą konfliktą arba jį pralaimėjus, turi turėti
vidinės valios valdyti ir kontroliuoti save, maksimaliai
panaudoti asmenines savybes, padedančias diagnozuoti iki
konfliktinę situaciją ir objektyviai analizuoti konflikto kilmės
priežastis, mokėti nenuvertinti paciento asmenybės ir
minimalizuoti savo nekonstruktyvų elgesį, gebėti žaibiškai
priimti reikiamą sprendimą, suvokti esminę konflikto problemą
(Smaidžiūnienė, 2006).
TYRIMO REZULTATAI IR JŲ
APTARIMAS
Slaugytojo asmeninių savybių pasiskirstymas (proc.)
19%
Konfliktų valdymas
58,3%
19%
1,2%
2,4%
22,6%
Empatiškumas
56%
8,3%
9,5%
3,6%
45,2%
Atjauta žmogui
52,4%
1,2%
0%
1,2%
50%
Darbštumas
45,2%
3,6%
0%
1,2%
56%
Atsakomybė
41,7%
1,2%
0%
1,2%
22,6%
56%
Jausmingumas
17,8%
1,2%
2,4%
21,4%
Pasitikėjimas savimi
Komunikabilumas
0%
64,2%
12%
1,2%
1,2%
21,4%
56%
20,2%
2,4%
17,9%
Organizuotumas
Pareigingumas
0%
1,2%
56%
21,4%
3,6%
1,2%
44%
6%
48,8%
14,3%
Ramybė
54,8%
29,2%
1,2%
3,6%
10,7%
Iniaciatyvumas
45,2%
39,3%
3,6%
1,2%
0%
10%
20%
Visiškai nebūdinga
30%
Nebūdinga
40%
Iš dalies būdinga
50%
Būdinga
60%
Visiškai būdinga
70%
80%
Slaugytojų socialinių kompetencijų pasiskirstymas (proc.)
Gebėjimas priimti svarbius
sprendimus, konfliktinėse situacijose
Gebėjimas padėti kitiems
Gebėjimas vertinti situaciją
Atsakingumas
38%
0%
1,2%
0%
1,2%
45,2%
15,4%
45,2%
47,6%
6%
44%
0%
1,2%
12%
0%
1,2%
Gebėjimas dirbti komandoje
14,2%
2,4%
Socialinis aktyvumas
48,8%
40,4%
39,2%
17,8%
1,2%
1,2%
Lyderiavimas komandoje
54,8%
38%
6%
38%
Komunikabilumas
52,4%
2,4%
0%
1,2%
38%
35,7%
9,5%
19,0%
20,2%
2,4%
2,4%
56%
36,9%
Kokybiškas bendravimas
0%
1,2%
52,4%
9,5%
27,3%
Tolerantiškumas konflikto metu
1,2%
1,2%
0%
54,8%
15,4%
10%
20%
Visiškai nesutinku
30%
Nesutinku
40%
Iš dalies sutinku
50%
Sutinku
60%
Visiškai sutinku
70%
80%
Slaugytojo bendravimo su pacientu pasiskirstymas (proc.)
Gebu bendraujant su pacientu
pamiršti savo jausmus,
nuoskaudas, nuotaikas
Esu jausminga paciento
išgyvenimams
Gebu būti dėmesinga pašnekovui
Esu nuoširdi bendraujant su
pacientu
21,4%
0%
46,4%
28,5%
3,6%
20,2%
6%
0%
46,4%
27,3%
22,6%
17,80%
1,2%
0%
57,8%
27,3%
60,7%
12%
0%
0%
8,3%
Išmanau paciento psichologiją
0%
Gebu supratingai bendrauti su
emociškai pažeistais asmenimis
Gebu užmegsti ir palaikyti
kontaktą
39,2%
4,8%
47,6%
17,8%
22,6%
1,2%
0%
58,3%
27,3%
0%
0%
0%
58,3%
14,3%
10%
Visiškai nesutinku
20%
Nesutinku
30%
40%
Iš dalies sutinku
50%
60%
70%
Sutinku
Visiškai sutinku
80%
Bendravimo problemų su pacientu pasiskirstymas (proc.)
13,1%
Neįsiklausymas
31%
33,3%
16,7%
6%
6%
23,8%
29,2%
33,3%
Stinga bendravimo įgūdžių
10,7%
9,5%
Paciento uždarumas
Laiko stoka
Per didelis pacientų skaičius
44%
40,4%
4,8%
1,2%
21,4%
1,2%
0%
0%
33,3%
19%
1,2%
0%
10%
20%
Visiškai nesutinku
38%
39,3%
30%
Nesutinku
40%
46,4%
50%
Iš dalies sutinku
60%
Sutinku
70%
80%
Visiškai sutinku
Konfliktinių situacijų pasiskirstymas stacionare (proc.)
2,4%
10,7%
Konfliktai su savo vidumi
25%
25%
1,2%
Konfliktai tarp slaugytojų
ir paciento artimųjų
13,1%
35,7%
7,1%
7,1%
Konfliktai tarp kolegų
16,7%
2,4%
21,4%
6%
0%
Visiškai nesutinku
10%
20%
Nesutinku
42,9%
34,5%
33,3%
8,3%
Konfliktai tarp slaugytojų
ir paciento
36,9%
30%
38%
32,1%
40%
Iš dalies sutinku
50%
Sutinku
60%
70%
Visiškai sutinku
80%
Slaugytojo elgesio konfliktinėje situacijoje pasiskirstymas (proc.)
27,3%
Kontroliuojate emocijas konflikto metu
Vengiate konfliktų
Mokate priimti reikiamą konflikto sprendimą
Analizuojate konflikto kilmės priežastis
58,3%
14,3%
0%
0%
46,4%
45,2%
8,3%
0%
0%
29,2%
54,8%
19%
0%
0%
28,6%
14,3%
0%
0%
57,1%
25%
Turite valios valdyti ir kontroliuoti save
Nepasiduodate nusivylimui per ilgą konfliktą
0%
0%
2,4%
0%
Neįžeidinėjate oponento (paciento, jo artimųjų, kolegų)
6%
0%
1,2%
Stengiatės sušvelninti konfliktą
0% 6%
1,2%
Stengiatės aptarti susidariusią nepalankią situaciją
Kovojate su neigiamomis emocijomis
Nesutinku
17,8%
15,4%
64,30%
35,7%
57,1%
31%
0%
1,2%
3,6%
0%
0%
Visiškai nesutinku
61%
14,3%
10%
62%
31%
14,3%
53,6%
20,2%
19%
20%
Iš dalies sutinku
30%
Sutinku
57,1%
40%
50%
60%
Visiškai sutinku
70%
80%
IŠVADOS

Socialinės kompetencijos raiška pasireiškia su bendravimo
kultūra įstaigoje, artimiausioje aplinkoje. Socialinėje
kompetencijoje aktualūs gebėjimai bendrauti ir
bendradarbiauti su pacientu, jo artimaisiais, kolegomis.
Socialinės kompetencijos raišką apima asmeninės
savybės: iniciatyvumas, pareigingumas, pasitikėjimas
savimi, atsakomybė, darbštumas, atjauta žmogui,
lyderiavimas komandoje, vertybės, įgūdžiai, gebėjimas
valdyti konfliktines situacijas.
IŠVADOS (tęsinys)
 Viena iš svarbiausių slaugytojo socialinių kompetencijų yra
bendravimas ir bendradarbiavimas su pacientu, jo artimaisiais,
kolegomis. Bendravimo procesas tarp slaugytojo, artimųjų ir
kolegų labai priklauso nuo slaugytojo asmeninių savybių, tokių
kaip gebėjimo užmegzti ir palaikyti kontaktą, nuoširdumo
bendraujant, gebėjimo bendraujant pamiršti savo jausmus,
nuoskaudas ir emocijas. Pagrindinės problemos slaugytojui
bendraujant su pacientu yra per didelis pacientų skaičius, laiko
stoka ir paciento uždarumas. Slaugytojai bendradarbiaudami taip
pat turi atkreipti dėmesį į paciento artimuosius, siekti kurti
bendravimu grįstus santykius, dalintis informacija apie pacientą.
IŠVADOS (tęsinys)
 Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma bendrosios praktikos
slaugytojų yra stiprios asmenybės. Slaugytojas geba konfliktinėse
situacijose optimaliai organizuoti savo elgesį, nekonfliktiškai
spręsti santykius su kitais žmonėmis, geba kontroliuoti emocijas
arba jas reikšdamas atvirai neįžeidinėti paciento, jo artimųjų,
kolegų, nepasiduoda nusivylimui ilgo konflikto metu arba jį
pralaimėjus, turi vidinės valios kontroliuoti ir valdyti save.
Tyrimo duomenimis dauguma slaugytojų pritaiko savo asmenines
savybes, kurios padeda bendrauti ir bendradarbiauti su pacientu,
jo artimaisiais, kolegomis, konfliktinėse slaugos situacijose, geba
priimti reikiamą sprendimą konflikto metu.
Ačiū už dėmesį !