Reda Pelakauskiene

download report

Transcript Reda Pelakauskiene

VŠĮ UTENOS LIGONINĖS
CHIRURGIJOS KLINIKOS
PACIENTŲ POŽIŪRIO Į SLAUGOS
PASLAUGAS ANALIZĖ
Baigiamasis darbas
Darbą parengė: BPS. Stud. Reda Pelakauskienė
Darbo vadovė: Lektorė Zita Petravičienė
1
Darbo
objektas:
Darbo
tikslas:
VŠĮ
Utenos
ligoninės chirurgijos klinikos pacientų
požiūrio į slaugos paslaugas analizė.
Išanalizuoti VŠĮ
Utenos ligoninės chirurgijos klinikos
pacientų požiūrį į slaugos paslaugas.
2
DARBO UŽDAVINIAI:
1.
Nustatyti slaugytojų bendravimo kokybę
su pacientais;
2.
Įvertinti slaugytojų gebėjimą informuoti
pacientus apie slaugos paslaugas;
3.
Išanalizuoti slaugytojų veiklą, įtakojančią
kokybišką slaugą.
3
DARBO METODAI






Mokslinė literatūros analizė;
Medicininė literatūros analizė;
Anketinė apklausa;
Informacinių šaltinių analizė;
Dokumentų analizė;
Statistinių duomenų analizė;
4
TYRIMO CHARAKTERISTIKA
Tyrimo vieta: VŠĮ Utenos ligoninės
chirurgijos klinika. Respondentai pasirinkti
atsitiktinės atrankos būdu. Tyrimas vyko
2012 11 12 iki 2012 12 12. Pasirinktas
imties tūris – 30. Po tyrimo imties
tūris – 28. Tyrimo instrumentas –
anketa.
5
Tiriamųjų pasiskirstymas pagal
amžių
6
Tiriamųjų atsakymų pasiskirstymas
pagal tai, ar slaugytojai buvo malonūs
pacientams
7
Tiriamųjų atsakymų pasiskirstymas
pagal tai, kaip slaugytojai išklausydavo
nusiskundimus
8
Tiriamųjų atsakymų pasiskirstymas
apie tai, ar slaugytojai aptarė slaugymą
su pacientu
9
Tiriamųjų atsakymų pasiskirstymas
pagal tai, ar slaugytojai moka išaiškinti
vaistų poveikį
10
Tiriamųjų atsakymų pasiskirstymas
pagal tai, ar perrišant žaizdas yra
laikomasi sterilumo
11
Tiriamųjų nuomonių pasiskirstymas
apie chirurginio skyriaus slaugytojus
12
IŠVADOS
1. Tyrimas parodė, jog slaugytojai geba tinkamai
bendrauti su pacientais, psichologiškai palaiko juos,
tačiau ne visada slaugytojai prisistato pacientams, kas
ir apsunkina bendravimą.
2. Įvertinus slaugytojų gebėjimą informuoti pacientus
paaiškėjo, jog:
 pacientai, supažindinami su skyriaus taisyklėmis,
aplinka, todėl jaučiasi saugūs;
 slaugytojai,
informuodami
apie
medicininių
procedūrų atlikimo laiką, derina su pacientais, bet
ne visada tai pavyksta ne dėl slaugytojų kaltės, o
dėl per didelio darbo krūvio kitų sveikatos
priežiūros specialistų.
13
3. Išanalizavus slaugytojo veiklą, įtakojančią
kokybišką slaugą, galima teigti, jog:
 slaugytojai
kartu su pacientais planuoja
slaugą , akcentuoja slaugos problemas ir
įpareigoja
pačius
pacientus
prisiimti
atsakomybę už slaugos rezultatus;
 ne visi slaugytojai pakankamai gerai atlieka
slaugytojo – mokytojo vaidmenį, rengiant
pacientus operacijoms, tačiau atlikdami slaugos
bei medicinines intervencijas laikosi aseptikos
ir antiseptikos taisyklių.
14
REKOMENDACIJOS
Darbo
autorė
rekomenduoja
būsimiems
diplomantams, rašantiems panašiomis temomis:
 apklausti ne tik chirurgijos klinikos pacientus;
bet visos ligoninės;
 paanalizuoti slaugos paslaugų kokybę, taikant
Donobediano kokybės matavimo instrumentus
(struktūros, proceso, turinio standartai ir
rezultatų kriterijai).
15
Ačiū už
dėmesį!
16