Mokytojų ir mokinių apklausa

download report

Transcript Mokytojų ir mokinių apklausa

MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ
APKLAUSOS REZULTATAI
2014 m. sausis
PAGALBA MOKINIUI. MOKYTOJŲ
APKLAUSOS REZULTATAI (15 MOKYTOJŲ)
5 aukščiausios vertės.
 Mokykla
veiksmingai bendradarbiauja su
PPT ugdant specialiųjų poreikių vaikus.
 Laiku pastebimi gabūs vaikai.
 Žinau, kur kreiptis, jei įtariu, kad vaikui
šeimoje kyla pavojus.
 Žinau, kokie ženklai liudija, kad vaikas
patiria smurtą (fizinį, emocinį,
seksualinį).
 Laiku nustatomi mokinių specialieji
mokymosi poreikiai.
5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS
 Mokykloje
mokiniams teikiama psichologinė
pagalba.
 Mokykloje socialinė pedagoginė pagalba
mokiniams yra sėkminga.
 Mokinių tėvai noriai lankosi mokyklos
organizuojamuose renginiuose.
 Mokyklos pagalbos specialistai mane
paremia, kai susiduriu su mokinių
psichologinėmis ar socialinėmis problemomis.
 Mokymosi sunkumų turinčių vaikų tėvams
yra teikiamos konsultacijos, kaip padėti
vaikui mokytis.
DETALŪS REZULTATAI
 Mūsų
mokykloje yra aiškūs susitarimai dėl
patyčių, žalingų įpročių prevencijos vykdymo.
92 proc.
 Man pavyksta padėti mokytis silpniau
besimokantiems, pamokoje sukurti draugišką
santykį tarp manęs ir mokinių, sudominti
pamoka, valdyti klasę pamokoje. 100 proc.
 Reguliariai informuoju savo klasės tėvus apie
mokykloje galiojančias taisykles. 100 proc.
 Man sekasi dirbti su probleminio elgesio
mokiniais. 77 proc.
MOKINIŲ APKLAUSA. (5-10 KLASĖS)
MOKYKLOS KULTŪRA. 5 AUKŠČIAUSIOS
VERTĖS.
 Mokyklos
mokinių pasiekimai ir
laimėjimai yra įvertinami (paskatinimais,
geru žodžiu ir kt.).
 Mokykloje taikomos vienodos taisyklės
visiems mokiniams.
 Aš pasitikiu savo mokytojais.
 Mūsų mokykla yra tvarkinga.
 Mokykloje vyrauja teigiamas požiūris į
mokymąsi.
5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS
Pamokose nėra triukšmaujama, todėl lengva
susikaupti ir mokytis.
 Mokiniai laikosi mokyklos taisyklių.
 Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi
net ir tada, kai nemato mokytojai.
 Mokyklos mokiniai draugiški ir padeda vienas
kitam.
 Bendraklasiai nesišaipo iš tų, kurie stengiasi
gerai mokytis.

DETALŪS REZULTATAI. MOKYKLOS
MIKROKLIMATAS
Mokytojams rūpi, kaip aš jaučiuosi. 82 proc.
 Mokytojai draugiški man. 84 proc.
 Mokyklos mokinių pasiekimai yra įvertinami
(paskatinimais, geru žodžiu ir kt.). 94 proc.
 Mokyklos mokiniai draugiški ir padeda vienas
kitam. 59 proc.
 Mano santykiai su mokytojais nėra įtempti. 91
proc.

MOKYMOSI PASIEKIMŲ LŪKESČIAI
Mokytojai stengiasi, kad klasė suprastų ir
išmoktų pamoką. 88 proc.
 Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali
padaryti pažangą, mokantis jo dalyko. 81 proc.
 Manau, kad mano mokytojams rūpi kaip aš
mokausi. 75 proc.
 Mokytojai į aktyvų dalyvavimą pamokoje
įtraukia visus mokinius. 81 proc.

TAPATUMO JAUSMAS
Aš
esu patenkintas, kad
mokausi būtent šitoje
mokykloje. 81 proc.
Aš pasitikiu savo
mokytojais. 88 proc.
Aš pasitikiu savo
bendraklasiais. 68 proc.
MOKYKLOS TRADICIJOS
Man
patinka mokyklos
renginiai. 88 proc.
Aš dalyvauju mokyklos
šventėse. 79 proc.
MOKYKLOS TRADICIJOS
Man
mokyklos taisyklės yra
aiškios. 79 proc.
Jei mokiniai mokykloje blogai
elgiasi, mokytojai stengiasi
išsiaiškinti priežastis. 81 proc.
Mokiniai laikosi mokyklos
taisyklių. 58 proc.
MOKYKLOS ĮVAIZDIS
Dirba
stiprūs visų dalykų
mokytojai, geri vadovai,
vyrauja teigiamas požiūris
į mokymąsi. 88 proc.
Rūpinamasi mokiniais. 85
proc.
MOKINIŲ APKLAUSA. (9-10 KLASĖS).
UGDYMAS IR MOKYMASIS. 5 AUKŠČIAUSIOS
VERTĖS.
Pamokos metu į užduočių atlikimą įtraukiami
visi klasės mokiniai.
 Mokytojų rašomi kontrolinių darbų įvertinimai
yra pelnyti.
 Iš mokytojų rašomų namų darbų įvertinimų aš
suprantu, kokias temas reikėtų pasikartoti.
 Mokytojai su mokiniais aptaria jų mokymosi
pažangą, pataria, kaip jie galėtų geriau mokytis.
 Gabesni klasės mokiniai, kurie per pamoką
greitai atlieka užduotis, gauna papildomų
užduočių.

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS
 Mokytojai
skiria namų darbus, kuriuos reikia
atlikti kartu su vienu ar keliais klasės
draugais.
 Mokiniai pamokos metu gali pasirinkti, kiek
jie sugebės išmokti žodžių ar atlikti pratimų.
 Nebūna taip, kad tą pačią dieną kelių
pamokų metu reikia rašyti kontrolinį darbą.
 Pamokų metu mokyklos mokytojai leidžia, jei
mokiniai nori, vieniems atlikti užduotį raštu,
o kitiems – žodžiu.
 Mokytojai pamokos metu pateikia įvairius
tos pačios užduoties variantus. Mokiniai gali
pasirinkti, kurį užduoties variantą atlikti.
DETALŪS REZULTATAI. MOKYTOJŲ VEIKLA
ORGANIZUOJANT UGDYMĄ
Mokytojai
per pamoką mane
sudomina savo dalyku. 45 proc.
Mokytojai stengiasi kuo geriau
mus išmokyti. 73 proc.
Jei ko nors per pamoką
nesuprantu, aš galiu paklausti
savo mokytojų. 73 proc.
MOKINIŲ APKLAUSA (5-8 KLASĖS).
MOKYMASIS IR UGDYMAS. 5 AUKŠČIAUSIOS
VERTĖS
Mokytojai stengiasi kuo geriau mus išmokyti.
 Jei ko nors per pamoką nesuprantu, aš galiu
paklausti savo mokytojų.
 Mokytojai laikosi vienodos mokinių vertinimo
tvarkos.
 Per pamokas atkreipiamas mano dėmesys, kaip
praktiškai būtų galima panaudoti įgytas žinias.
 Iš mokytojų rašomų pažymių už kontrolinius ir
savarankiškus darbus aš suprantu, kokias temas
man reikėtų dar kartą pasikartoti.

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS
Mokytojai mokiniams skiria skirtingas užduotis.
 Nebūna taip, kad tą pačią dieną kelių pamokų
metu reikia rašyti kontrolinį darbą.
 Pamokų metu mokyklos mokytojai leidžia, jei
mokiniai nori, vieniems atlikti užduotį raštu, o
kitiems – žodžiu.
 Mokiniai pamokos metu gali pasirinkti, kiek jie
sugebės išmokti žodžių ar atlikti pratimų.
 Per pamokas mokytojai skiria užduotis, kurias
reikia atlikti kartu su vienu ar keliais klasės
draugais.

DETALŪS REZULTATAI. MOKINIŲ
MOKYMASIS.
Mokytojai
per pamoką
mane sudomina savo
dalyku. 78 proc.
Mokytojai informuoja
mano tėvus apie tai, kaip
man sekasi mokykloje. 91
proc.
MOKINIŲ MOKYMASIS
 Nebūna
taip, kad mokytojai kontrolinį darbą
pavadina savarankišku ir tada rašome kelis
kontrolinius darbus per dieną. 68 proc.
 Namų darbų, užduodamų per įvairių dalykų
pamokas, krūvis nėra per didelis. 74 proc.
 Grįžęs namo aš mielai pasakoju tėvams ir
kitiems namiškiams, kaip man sekėsi
mokykloje. 62 proc.
 Tėvams ir kitiems namiškiams įdomu, kaip
man sekasi mokykloje. 83 proc.
MOKYMO IR MOKYMOSI
DIFERENCIJAVIMAS
 Mokiniai
pamokos metu gali pasirinkti,
kiek jie sugebės išmokti žodžių ar atlikti
pratimų. 54 proc.
 Jei mokiniui ar mokinių grupei pamokos
metu prireikia pagalbos atliekant
užduotis, mokytojai tą pagalbą visada
suteikia. 92 proc.
 Mokytojai įvairiais mokiniams
patraukliais būdais pristato naują
pamokos medžiagą. 65 proc.
VERTINIMAS UGDANT
 Mokytojų
padedamas aš mokausi vertinti
ir įsivertinti savo paties pasiekimus ir
pažangą. 87 proc.
 Mokytojai mokslo metų eigoje su
mokiniais aptaria jų mokymosi pažangą,
paaiškina, pataria, kaip jie galėtų geriau
mokytis. 79 proc.
 Mokytojų rašomi įvertinimai už
atsakinėjimą pamokų metu yra pelnyti.
87 proc.
AČIŪ UŽ DĖMESĮ