Energinio efektyvumo ženklinimo aktualijos Lietuvoje

Download Report

Transcript Energinio efektyvumo ženklinimo aktualijos Lietuvoje

VALSTYBĖS ĮMONĖ
ENERGETIKOS AGENTŪRA
ENERGINIO EFEKTYVUMO
ŽENKLINIMO AKTUALIJOS
LIETUVOJE
Vytautas ABRUTIS
Vilnius | 2014-11-06
VALSTYBĖS ĮMONĖ
ENERGETIKOS AGENTŪRA
1.
Ženklinimo paskirtis
•nurodyti su energija susijusių gaminių
energijos ir kitų išteklių suvartojimą, ženklinant
gaminį ir pateikiant apie jį kitą reikšmingą
informaciją;
•suteikti vartotojams galimybę pasirinkti
energiškai efektyviausius gaminius ir skatinti
efektyviai juos naudoti;
•skatinti mažiau energijos ir kitų išteklių
vartojančių gaminių gamybą.
VALSTYBĖS ĮMONĖ
ENERGETIKOS AGENTŪRA
Ženklinimo pradžia Lietuvoje
Iki 2004-05-01 ūkio ministro įsakymu patvirtinti buitinių
prietaisų ženklinimo techniniai reglamentai:
1. Buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių suvartojimo
ženklinimo ir standartinės informacijos apie šiuos prietaisus
pateikimo (bendrasis);
2. Buitinių elektrinių orkaičių;
3. Buitinių elektrinių šaldytuvų, šaldiklių ar jų derinių;
4. Buitinių skalbimo mašinų;
5. Buitinių elektrinių būgninių džiovintuvų;
6. Buitinių lempų;
7. Buitinių indaplovių;
8. Buitinių kombinuotųjų skalbimo mašinų su džiovintuvais;
9. Buitinių oro kondicionierių.
2.
3.
VALSTYBĖS ĮMONĖ
ENERGETIKOS AGENTŪRA
Dabartinė teisinė bazė
• Direktyva 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių
ženklinimo (ES)
• Su energija susijusių gaminių ženklinimo reglameñtas (LT)
• Delegúotieji ženklinimo reglameñtai pagal gaminių tipus (ES):
•buitinių indaplovių;
•buitinių šaldymo aparatų;
•buitinių skalbyklių;
•buitinių būgninių džiovyklių;
•buitinių orkaičių ir gartraukių;
•televizijos aparatų;
•oro kondicionierių;
•elektros lempų ir šviestuvų;
•dulkių siurblių;
•patalpų šildytuvų, komb. šildytuvų,
patalpų šildytuvo, temp. reguliatoriaus ir
saulės energijos įrenginio komplektų,
taip pat komb. šildytuvo, temp.
reguliatoriaus ir saulės energijos
įrenginio komplektų;
•vandens šildytuvų, karšto vandens
talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir
saulės energijos kolektoriaus komplektų.
• Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo (ES)
VALSTYBĖS ĮMONĖ
ENERGETIKOS AGENTŪRA
4.
Delegúotieji ženklinimo reglameñtai
Juose nurodoma:
•tikslus gaminių tipų
apibūdinimas;
•matavimo standartai ir
metodai;
•informacija apie
techninę dokumentaciją;
•reikalavimai etiketėms ir
jų demonstravimo vietai;
•etikečių (ir kt.
informacijos) pateikiamo
siūlant parduoti gaminius
būdai;
•reikalavimai vardinių
parametrų lentelėms ir kt.
papildomai informacijai;
•kt. reikalavimai.
VALSTYBĖS ĮMONĖ
ENERGETIKOS AGENTŪRA
5.
Taikymas viešųjų pirkimų metu
•Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms
viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo
reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo
reikalavimų sąrašas (energetikos ministro 2011-10-27
įsakymas Nr. 1-266) (Dir. 2010/30/ES);
•Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos
vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos
vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašas (Vyriausybės
2008-10-08 nutarimas Nr. 1023) (Dir. 2006/32/EB).
VALSTYBĖS ĮMONĖ
ENERGETIKOS AGENTŪRA
6.
Teisės aktų projektai
•Energetikos ministro įsakymas „Dėl viešųjų pirkimų metu
taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms,
išskyrus kelių transporto priemones, paslaugoms ir
pastatams“ (toliau – em įsakymo projektas) (Dir. 2010/30/ES
ir 2012/27/ES).
•Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d.
nutarimą Nr. 1023 „Dėl prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu
taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių
prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo
patvirtinimo“ planuojama pakeisti išdėstant jį nauja redakcija.
VALSTYBĖS ĮMONĖ
ENERGETIKOS AGENTŪRA
em įsakymo projektu siekiama (1a)
patvirtinti naują Prekių, išskyrus kelių transporto priemones,
kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo
efektyvumo reikalavimai sąrašą (25 tipų prekės):
7.
8.
VALSTYBĖS ĮMONĖ
ENERGETIKOS AGENTŪRA
Prekių sąrašas pagal tipus (1b)
Buitinės
indaplovės
Buitiniai šaldymo
aparatai
Buitinės
skalbyklės
Televizoriai ir
televizijos
monitoriai
El. oro
kondicionieriai
(≤12 kW)
Mažos, vidutinės
Buitinės būgninės Buitinės el. ir
ir didelės galios
džiovyklės
dujinės orkaitės
transformatoriai
(≥ 1 kVA)
Autonominiai
Elektros lempos ir
beriebokšliniai
Buitinės kaitvietės
šviestuvai
apytakiniai
siurbliai
Buitiniai sausojo
valymo dulkių
Buitiniai elektriniai Gryno vandens
siurbliai
siurbliai, jungiami gartraukiai
į el. tinklą
Patalpų
Vandens
šildytuvai, [...]
šildytuvai, [...]
Buitiniai
saulės energijos saulės energijos ventiliatoriai
(≤125 W)
kolektoriaus
įrenginio
komplektai
komplektai
Biuro įranga
Kompiuteriai ir
kompiuteriniai
serveriai
Pramoniniai
ventiliatoriai
Elektros varikliai
Išoriniai maitinimo
šaltiniai
Paprastieji
televizorių
priedėliai
Buitinė ir biuro
elektros ir
elektroninė įranga
Padangos
VALSTYBĖS ĮMONĖ
ENERGETIKOS AGENTŪRA
9.
em įsakymo projektu siekiama (2)
nustatyti, kad:
•perkančiosios organizacijos perka (arba nuomojasi) kuo
aukštesnės energinio efektyvumo klasės prekes (išskyrus
kelių transporto priemones), paslaugas ir pastatus;
•Vyriausybės įstaigos, jai atskaitingos institucijos ir įstaigos,
Ministro Pirmininko tarnyba, ministerijos, jų ir joms pavaldžios
institucijos ir įstaigos privalo:
••pirkti (arba nuomotis) tik aukščiausio energinio efektyvumo
klasės prekes ir paslaugas;
••pirkti (arba nuomotis) pastatus, kurie būtų ne žemesnės
STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas“ nustatytos energinio naudingumo klasės.
VALSTYBĖS ĮMONĖ
ENERGETIKOS AGENTŪRA
Geros likusios dienos!
Vytautas ABRUTIS
————————————————————
Vyriausiasis specialistas
Darnios energetikos plėtros skyrius
Valstybės įmonė Energetikos agentūra
http://www.ena.lt