atsisiųsti - Skaitmeninė statyba

download report

Transcript atsisiųsti - Skaitmeninė statyba

STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ, INŽINERINIO
PASIRENGIMO STATYBAI (IPS)IR SERTIFIKAVIMO PROCESŲ
INFORMACINIS MODELIAVIMAS IR INTEGRAVIMAS
SKAITMENINĖS STATYBOS SĄLYGOMIS
Gintaris Cinelis, Kauno technologijos universitetas (KTU);
Odeta Viliūnienė, Kauno technologijos universitetas (KTU);
Audronė Kučinskienė, Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacija;
Dainius Gudavičius, Skaitmeninė statyba;
PROBLEMA
 Esamo turto fondo registro duomenys yra netikslūs (geometrija, medžiagiškumas
ir kt.);
 Statinių sertifikavimo, auditavimo procesas apsunkinamas netobulais matavimo
metodais, netiksliais duomenimis;
 Pastatų modernizacijos projektams pateikiami duomenys turi esminę įtaką
projekto sėkmei; Netikslūs duomenys sąlygoja nesėkmingus renovacijos
rezultatus ir klaidina renovacijos suinteresuotąsias šalis.
PASTATŲ MODERNIZACIJOS PROCESO
PAGRINDINĖS PROBLEMOS
Dėl netiksliai užfiksuotos esamos situacijos ar informacijos trūkumo:
 Sunku pristatyti investicinius projektus užsakovams, kitoms suinteresuotoms
šalims
 Netiksliai paruošiami investiciniai projektai
 Perkant pagal investicinius projektus labai rizikuoja rangovas
 Sudėtingiau atlikti techninę priežiūrą
 Eksploatacijai perduodama neišsami informacija
MATAVIMO METODŲ PALYGINIMAS
3D SKENAVIMAS – TIKSLUS IR GREITAS
BŪDAS
3D SKENAVIMO IR ESAMOS SITUACIJOS BIM
MODELIO PARUOŠIMO PROJEKTAS UKMERGĖJE
• Miškų g. 56
3D SKENAVIMO IR ESAMOS SITUACIJOS BIM
MODELIO PARUOŠIMO PROJEKTAS UKMERGĖJE
• Vilniaus g. 98A
SKAITMENINIO MODELIO PANAUDOJIMAS
PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
VERTINIMUI
PASTATŲ SKENAVIMAS AKTUALUS
 Savininkams, savivaldybėms, NT vystytojams ir investuotojams;
 Projektuotojams ir statybininkams;
 Pastatų modernizavimo investicijų projektų rengėjams;
 Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo specialistams;
 Pastatus administruojančioms ir eksploatuojančioms įmonėms;
 Mokslinio tyrimo darbams, daugiakriteriniam vertinimui, statistikai;
 Visuomenės informavimui.
PROJEKTAS „EKSPERTAI – BENDRUOMENĖMS“
 Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacija įgyvendinanti projektą „Ekspertai –
bendruomenėms“, pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos
bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą,
gavo dalinį finansavimą internetiniam puslapiui sukurti, programinei įrangai įsigyti
ir parengti galimybių studiją „NVO veiksmingumas ir galimybės sukuriant
integralią pastatų duomenų bazę, remiantis energinio naudingumo ekspertinio
vertinimo ir naujausių informacinių technologijų galimybėmis“. Paprojekčio metu
parengtos galimybių studijos pagrindu bus kuriama integrali pastatų duomenų
bazė, kurioje numatoma kaupti pagrindinius duomenis apie pastatą, reikalingus
pastatų tipologijai identifikuoti ir skaitmenizuoti, vykdant pastato renovacijos,
administravimo ar monitoringo darbus ir kuri įsilies į bendrą skaitmeninės
statybos įgyvendinimo procesą kuriant valstybinį klasifikatorių, diegiant BIM
metodologijas, darnaus ir tvaraus pastato daugiakriterinio vertinimo standartą.
 Universitetų patirtis padės spręsti modernizavimo ir statybos problemas atsiradus
skaitmeninės statybos sąlygoms, kurios leis apjungti ir išbandyti taikomuosius
tyrimus demonstraciniuose projektuose;
 Lietuvos mokslas dirba šia kryptimi.
TYRIMŲ KRYPTYS
 AKS procesų optimizavimas;
 Projektavimo/inventorizacijos automatizavimo sprendimai;
 Projektų valdymo metodikų taikomieji tyrimai;
 Studentų rengimas naujų technologijų ir metodų taikymui praktikoje;
 Ir kt.
MODERNIZACIJOS PROBLEMŲ SPRENDIMO
PAVYZDYS
PROBLEMA – KONVERTUOTI 2D BRĖŽINIUS Į 3D
PILNO FUNKCIONALUMO PARAMETRINIUS
MODELIUS
 BIM formavimo procesas yra lėtas nežiūrint į tai, kad BIM poreikis yra nemažas.
Viena iš priežasčių - efektyvesnių modelių konstravimo metodų ir priemonių
nebuvimas.
 Konversijos proceso esmė : įvairūs 2D geometriniai objektai (tiesės atkarpos,
taškai, blokai simboliai ir pan.) automatizuotu būdu programiškai pakeičiami į
parametrinius elementus. Kur tikslinga, generuojama papildoma geometrija
(charakteringos linijos, vidiniai taškai).
 Procesas - interaktyvus.
PRADINĖ SITUACIJA – 2D PLANAS
IŠORĖS SIENŲ MODELIO KONVERSIJA,
NAUDOJANT VIELINĘ 2D GEOMETRIJĄ
VIZUALIAI SLEPIAMA DALIS 2D OBJEKTŲ
DALIS 2D OBJEKTŲ PASLĖPTA
IŠORĖS SIENŲ MODELIO PLANAS
VIDAUS LAIKANČIŲJŲ SIENŲ MODELIO
KONVERSIJA, NAUDOJANT VIELINĘ 2D
GEOMETRIJĄ
VIDAUS SIENŲ KONTŪRŲ ESKIZŲ
AUTOMATIZUOTAS GENERAVIMAS
VIDAUS SIENŲ KONTŪRŲ ESKIZŲ
GENERAVIMAS (TĘSINYS)
NEREIKALINGŲ (BESIDUBLIUOJANČIŲ)
SEGMENTŲ ELIMINAVIMAS
VIDAUS LAIKANČIŲJŲ SIENŲ KONTŪRŲ
ESKIZAS
LAIKANČIŲJŲ SIENŲ MODELIS
PERTVARŲ MODELIO KONVERSIJA
PERTVARŲ KONTŪRŲ ESKIZO
GENERAVIMAS
PERTVARŲ MODELIO PLANAS
SIENŲ PLANAS BE ANGŲ, LANGŲ, DURŲ
PIRMO AUKŠTO SIENŲ MODELIS BE LANGŲ
IR DURŲ (SKAIDRI REPREZENTACIJA)
LANGŲ, NAUDOJANT 2D BLOKUS
SIMBOLIUS, MODELIŲ KONVERSIJA
2D LANGŲ BLOKŲ IŠRINKIMAS
LANGŲ MODELIŲ GENERAVIMAS (SKAIDRI
REPREZENTACIJA)
LANGŲ MODELIŲ SPALVINTA
REPREZENTACIJA
EKSPORTUOTAS / IMPORTUOTAS MODELIS IFC
FORMATU KITOS PROGRAMOS APLINKOJE
STATYBOS PROCESO INŽINERINIO
PASIRENGIMO STATYBAI (IPS)
OPTIMIZAVIMO ANALIZĖ
INŽINERINIO PASIRENGIMO STATYBAI
SISTEMOS INTEGRACIJA Į STATINIO
INFORMACINĮ MODELĮ
I etapas
(F)
II etapas
(P)
Tikslų ir
poreikių
formulavimas
2.2
Projektavimas
Projekto
užbaigimas
Projekto įgyvendinimas
Projekto plėtojimas
2.1
Prieš
projektinė
stadija
IV etapas
(U)
III etapas
(Į)
2.3
Konkursas,
sutartis
3.1
Inžinerinis
pasirengimas
statybai
65-80%
3.2
Statyba
Projekto išlaidos
Gebėjimas įtakoti
pakeitimus
Projekto
pakeitimo kaina
9-16%
10-15%
1-4%
1-5%
24-26%
Trukmė,%
55-65%
9-15%
 Inžinerinio pasirengimo statybai sistemoje yra kuriama skaitmeninių elementų duomenų
bazė, kurioje yra suvesta detali informacija apie statybvietės paruošimą bei statybos
procesą.
 Skaitmeninė duomenų bazė apima kompleksą techninių, teisinių, ekonominių,
technologinių bei organizacinių priemonių, kurios turi užtikrinti nuoseklią statybų pradžią,
ritmingą pagrindinių statybos darbų organizavimą pagal optimalią technologiją.
 Kuriama duomenų bazė tiksliai atvaizduoja fizines, funkcines ir informatyvias statybos
vykdymo projekto charakteristikas 2D (dvimatis projektavimas), 3D (trimatis
projektavimas), 4D (laiko projektavimas), 5D (išlaidų projektavimas) aplinkoje. Šis
sprendimas leidžia statybos rangovams efektyviai ir veiksmingai derinti, peržiūrėti, tikrinti
bei perduoti visą statybos vykdymo projekto informaciją į statinio informacinį modelį.
INŽINERINIO PASIRENGIMO STATYBAI
SISTEMOS INTEGRACIJA Į STATINIO
INFORMACINĮ MODELĮ
III etapas
(Į)
Proceso intensyvumas
Projekto įgyvendinimas
3.1 Inžinerinis pasirengimas
statybai (IPS)
Vykdymo
procesai
Planavimo
procesai
Pradžios
procesai
3.2 Statyba
Gebėjimas
įtakoti
pakeitimus
Kontrolės
procesai
Užbaigimo
procesai
Trukmė
IPS SISTEMA SUSIDEDA IŠ ŠIŲ PAGRINDINIŲ
STRUKTŪRINIŲ ELEMENTŲ
 Pasiūlymo rengimas viešiesiams pirkimams;
 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto įgyvendinimas;
 Statybos darbų vykdymo projektinių sprendimų rengimas ir optimizavimas;
 Statybos darbų technologinio projekto rengimas.
IPS VIETA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPE IR
JAME VYKSTANTYS KOMPLEKSINIAI PROCESAI
III etapas
(Į)
Projekto įgyvendinimas
3.1 Inžinerinis pasirengimas statybai
3.2.Statybos darbai
Į 2.3 etapą dalyvavimas
viešajame konkurse
Pasiūlymo rengimas viešiesiams
pirkimams
Duomenys iš 2.3 etapo
pasiūlymas priimtas
Duomenys iš 2.2. etapo
kuriame ruošiami
Pasirengimo statybai ir
statybos darbų
organizavimo projekto
dalies pagrindiniai
sprendimai STR
1.05.06:2010 "Statinio
projektavimas"
Sutarties sudarymas
Privalomi dokumentai statybai pradėti
STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“
Statybos vietos
analizė
Pasirengimo statybai ir
statybos darbų
organizavimo projekto
įgyvendinimas
Statybvietės
įrengimas
Projektinių sprendinių
tikslinimas
Statybos darbų
struktūrizavimas
Atskirų statybos darbų
struktūrizavimas
(žemės darbai,
betonavimo darbai,
mūro ir kiti darbai)
Statybos darbų
projektinių sprendimų
alternatyvų rengimas ir
optimizavimas
Statybos darbų technologijos
projektas
Statybos darbų kiekių
tikslinimas
Statybos metodai
Statybos mašinos
ir įranga
Darbo
organizavimas
Statybos
medžiagos ir
gaminiai
Darbuotojai
Sutartys su
subrangovais
Sutartys su tiekėjais
Į 3.2 etapą
Statybos darbai
DĖKUI UŽ DĖMESĮ!