Kuriama vertė 2015

Download Report

Transcript Kuriama vertė 2015

Kuriama vertė
2015
Seminaras -Mūsų pakuotė
Kaip atliekas tvarkysim 2015
Kęstutis Pocius
Klausimai
1. Žaliojo taško misija
2. ES žiedinės ekonomikos politika: tikslų peržiūra
3. Tikslai 2015 metams
Kuriame vertę
Aplinkos apsaugai
- Mažiau atliekų į sąvartynus
- Mažiau gamtos išteklių
naudojimo
- Mažiau CO2 taršos
Visuomenei
- Švaresnė aplinka
- Patogios priemonės rūšiavimui
- Aiški informacija apie pakuočių
rūšiavimą
Verslui
- Užtikrintas Gamintojo
atsakomybės įgyvendinimas
- Teisinga pakuočių atliekų
tvarkymo kaina
- Tiksli atliekų apskaitos sistema
- Profesionalus konsultavimas
Kuriama vertė aplinkos apsaugai
Esama atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje
(statistiniai 2012 metų duomenys, tonomis)
Susidarymas
Komunalinės atl.
Pakuočių atl.
Viso:
1.125.064
305.000
1.430.064
Tame tarpe pakuočių:
Šalinimas
sąvartyne
909.519
Tvarkymas
215.545
118.943 186.057 (61%)
1.028.462
401.602
72%
28%
12%
Strateginis tikslas – mažinti pakuočių
atliekų šalinimą sąvartynuose
ES žiedinės ekonomikos politikos gairės
EUROPA BE ATLIEKŲ
ES Atliekų tvarkymo politikos ir tikslų peržiūra
atliekos tampa žaliava
Siekiant padidinti ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę naudą geriau tvarkant
komunalines atliekas Europos komisija siūlo:
1. Iki 2030 metų padidinti komunalinių atliekų antrinį panaudojimą ir perdirbimą iki 70%
2. Iki 2030 metų padidinti pakuočių atliekų perdirbimą iki 80% sekančiais etapais:
a) Iki 2020 metų pasiekti 60% perdirbimo lygį;
b) Iki 2025 metų pasiekti 70% perdirbimo lygį;
3. Iki 2025 metų uždrausti perdirbamų plastiko, metalo, stiklo, popieriaus ir kartono bei
biodegraduojančių atliekų vežimą į sąvartynus.
Europos komisijos siūlomos pakuočių atliekų perdirbimo užduotys
Kuriama vertė aplinkos apsaugai
Esamų užduočių palyginimas su siūlomomis užduotimis
Lietuvos
reglamentavimas
PAKUOTĖS
Panaudojimas
iš jo
perdirbimas
ES reglamentavimas
Tame
tarpe
komunali
Pakuočių tvarkymo užduotys
nis
srautas iki
2020
metų
Panaudoji
mas
Stiklas
Popierius
Plastikas
PET
Metalas
Medis
Kita
70%
80%
32%
32%
54%
15%
45%
70%
76%
27%
32%
54%
15%
22%
Kombi (pop)
25%
20%
Kombi (kt)
25%
0-25%
ES komunikatas
iš jo perdirbimas
>60%
>60%
Panaudoji
iki
mas
2020m.
70%
85%
>22,5%
>60%
>55%
>50%
>15%
-
Perdirbimas pagal pakuočių
rūšis
>50%
iki
2025m.
80%
90%
iki
2030m.
90%
90%
45%
60%
-
70%
50%
80%
65%
90%
80%
-
-
-
Perdirbimas (suminis visoms
pakuotėms)
iki
2020m.
iki
2025m.
iki
2030m.
>60%
>70%
>80%
Tikslai 2015 metams
1. Efektyvi konteinerinio tinklo plėtra
a) Esamo konteinerinio tinklo, jo apkrovos ir aptarnavimo maršrutų inventorizacija
b) Trūkstamų surinkimo priemonių kiekio, vietų ir projektinių apkrovų
identifikavimas
c) Investicinio projekto paruošimas nustatant finansavimo šaltinius (ES-GPATSavivaldybės-organizacijos), tinklo plėtros intensyvumą ir finansavimo
terminus
2. Efektyvus pakuočių atliekų tvarkymas – realūs kiekiai ir teisinga kaina
a) Surenkamų pakuočių kiekiai nustatomi pagal instaliuotus konteinerių
pajėgumus, aptarnavimo dažnį ir morfologinę atliekų struktūrą
b) Paslaugų kaina pagrįsta būtinaisiais kaštais efektyviam pakuočių atliekų
tvarkymui
3. Visuomenės ekologinio sąmoningumo skatinimas
a) Visuomenės švietimas
b) Ekonominis motyvavimas?
1.Efektyvi konteinerinio tinklo
plėtra
1. Efektyvi konteinerinio tinklo plėtra
a) Esamo konteinerinio tinklo, tūrių,
nusidėvėjimo, nuosavybės
formos ir aptarnavimo maršrutų
inventorizacija
Gyventojų sk. xxx. Konteinerių sk. yyy
1. Efektyvi konteinerinio tinklo plėtra
a) Esamo konteinerinio tinklo, tūrių,
nusidėvėjimo, nuosavybės
formos ir aptarnavimo maršrutų
inventorizacija
b) Aptarnaujamų namų ir gyventojų
identifikavimas
1. Efektyvi konteinerinio tinklo plėtra
Gyventojų sk. xxx. Konteinerių sk. yyy
a) Esamo konteinerinio tinklo, tūrių,
nusidėvėjimo, nuosavybės
formos ir aptarnavimo maršrutų
inventorizacija
b) Aptarnaujamų namų ir gyventojų
identifikavimas
c) Trūkstamų surinkimo priemonių
kiekio, vietų ir projektinių apkrovų
identifikavimas
d) Investicinio projekto paruošimas
nustatant finansavimo šaltinius
(ES-GPAT-Savivaldybėsorganizacijos), tinklo plėtros
intensyvumą ir finansavimo
terminus
1. Efektyvi konteinerinio tinklo plėtra
10% Buitinės atliekos
70% Antrinės žaliavos
pakuotės
20% Antrinės žaliavos
ne-pakuotės
RINKLIAVOS AR KITOS
ĮMOKOS UŽ
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ
SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ
TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ
TVARKYMĄ DYDŽIO
NUSTATYMO METODIKA
6. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, atsižvelgiant į savivaldybės (ių) organizuojamoje (-ose) komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje (-ose) taikomus komunalinių
atliekų tvarkymo būdus ir priemones, apima šias komunalinių atliekų tvarkymo veiklos
sąnaudas:
6.3.komunalinėse atliekose esančių antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo ir tvarkymo
sąnaudas, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai
ir importuotojai;
2. Efektyvus pakuočių atliekų
tvarkymas – realūs kiekiai ir
teisinga kaina
a) Surenkamų pakuočių kiekiai nustatomi pagal instaliuotus
konteinerių pajėgumus, aptarnavimo dažnį ir morfologinę
atliekų struktūrą
b) Paslaugų kaina pagrįsta būtinaisiais kaštais efektyviam
pakuočių atliekų tvarkymui
Konteinerių plėtra individualiose
valdose 2014-2015
Konteinerių plėtra individualiose valdose
2014-2015
Stiklas
Kt.
pakuotės
VISO
VISO BUS konteinerių:
182.483
247.540
430.023
Turimi
40.791
92.478
133.269
Statomi
141.692
155.062
296.754
LAAIF
79.162
89.958
169.120
GIO
62.530
65.104
127.634