Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliai

download report

Transcript Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliai

Baltosios Vokės “Šilo” vidurinė mokykla Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (2013 – 2014 m.m.) SRITIS: 4. Pagalba mokiniui Tema: 4.1. Rūpinimasis mokiniais Parengė: Lina Bujūtė, Vilma Vaičekauskaitė, Agota Rimkutė, Jelena Jermalovič-Mysina Baltoji Vokė 2014

Tikslas Išanalizuoti mokyklos pagalbos mokiniui srities, rūpinimosi mokiniais temos veiklos rodiklius (bendroji rūpinimosi mokiniais politika; mokinių asmenybės ir socialinė raida).

Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo rekomendacijų 1 lentelė

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliai

Sritis 4. Pagalba mokiniui Tema 4.1. Rūpinimasis mokiniais Veiklos rodikliai 4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika 4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida Rodiklių paaiškinimai Mokyklos susitarimai dėl pagalbos mokiniams ir jų apsaugos nuo prievartos, nusikalstamumo, žalingų įpročių ir jų laikymasis. Personalo pasidalijimas rūpinimosi pareigomis ir savo atsakomybės suvokimas. Pagalbos priemonių dermė ir jų tikslingumas.

Mokinių saugumo, savigarbos, pasitikėjimo savimi, savarankiškumo ir gebėjimo gyventi su kitais lygis.

Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos aprašo 1 priedas ` Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vertinimų lygių skalė

Tyrimas atliktas 2014 metų gegužės, birželio mėnesiais. Jame dalyvavo: 2-4 klasių 30 mokinių ( 75 proc.), 5-12 klasių 50 mokinių (75 proc.), 71 mokinių tėvas (62 proc.), 19 mokyklos mokytojų (95 proc.).

Tyrime dalyvavo (%)

4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika

MOKYKLOS STIPRESNĖS PUSĖS

Mokytojai bendradarbiauja su kitais pedagogais ir pagalbos mokiniui specialistais

Mokytojų bendradarbiavimas su kitais pedagogais ir pagalbos mokiniui specialistais (mokytojų atsakymai)

Mokykloje sistemingai vyksta Vaiko gerovės komisijos, mokytojų tarybos, pagalbos mokiniams teikimo.

mokyklos tarybos, metodinių grupių posėdžiai dėl

Mokykloje sistemingai vyksta Vaiko gerovės komisijos, mokytojų tarybos, mokyklos tarybos, metodinių grupių posėdžiai dėl pagalbos mokiniams teikimo (mokytojų atsakymai)

MOKYKLOS SILPNESNĖS PUSĖS

Trūksta aiškumo dėl mokyklos pagalbos teikimo mokiniams ir prevencinio darbo su mokiniais programų (sistemų).

Mokykloje yra aiški pagalbos teikimo mokiniams programa (sistema) (mokytojų atsakymai).

Mokykloje yra aiški prevencinio darbo su mokiniais programa (sistema) (mokytojų atsakymai).

Gana nemažai mokytojų dokumentuose nefiksuoja informacijos apie suteiktą pagalbą mokiniui

Mokytojų informacijos apie suteiktą pagalbą mokiniui fiksavimas dokumentuose (mokytojų atsakymai).

Nemažai mokytojų mano, jog mokyklos personalas netinkamai pasidalija pareigomis dėl pagalbos mokiniui teikimo.

Mokyklos personalas tinkamai pasidalija pareigomis dėl pagalbos mokiniui teikimo (mokytojų atsakymai).

PASIŪLYMAI, REKOMENDACIJOS • Mokyklos administracijai didinti švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo sklaidą mokytojų kolektyve (paskelbimas mokyklos internetinėje svetainėje ir pan.), akcentuojant mokyklos personalo pasidalijimą pareigomis dėl pagalbos mokiniui teikimo.

• Mokyklos administracijai didinti prevencinio darbo su mokiniais tvarkos aprašo sklaidą mokytojų kolektyve (paskelbimas mokyklos internetinėje svetainėje ir pan.).

• Mokytojams nuolat fiksuoti informaciją apie suteiktą pagalbą mokiniui.

4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida

MOKYKLOS STIPRESNĖS PUSĖS

Mokytojai skatina mokinių bendradarbiavimą, savarankiškumą, saviraišką, pasitikėjimą savimi

Mokytojai pamokų (klasės valandėlių, popamokinės veiklos) metu skatina mokinių bendradarbiavimą tarpusavyje (mokytojų atsakymai).

Būdai, kuriais mokytojai pamokų (klasės valandėlių, popamokinės veiklos) metu skatina mokinių bendradarbiavimą tarpusavyje

Būdai, kuriais mokytojai pamokų (klasės valandėlių, popamokinės veiklos) metu skatina mokinių pasitikėjimą savimi.

Mokiniai drąsiai ir noriai bendrauja su mokytojais

5-12 klasių mokiniai noriai bendrauja su mokytojais (5-12 klasių mokinių atsakymai)

2-4 klasių mokiniai drąsiai bendrauja su mokytojais (2-4 klasių mokinių atsakymai)

Mokiniams patinka jų klasė

5-12 klasių mokiniams patinka jų klasė (5-12 klasių mokinių atsakymai)

2- 4 klasių mokiniams patinka jų klasė (2-4 klasių mokinių atsakymai)

MOKYKLOS SILPNESNĖS PUSĖS

Mokiniai vengia kreiptis pagalbos į klasės auklėtoją ar socialinį pedagogą dėl savo sunkumų

Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi pagalbos į klasės auklėtoją (5-12 kl. mokinių atsakymai)

Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi pagalbos į socialinį pedagogą (5-12 kl. mokinių atsakymai)

Atlikus tam tikrų dokumentų analizę (elektroninis dienynas, budinčiojo mokytojo registracijos žurnalas) pastebėtas nepakankamas mokinių drausmės pažeidimų (įskaitant ir patyčių atvejus) fiksavimas pertraukų ir pamokų metu.

PASIŪLYMAI, REKOMENDACIJOS • Skatinti auklėtojus ir socialinį pedagogą didinti mokinių pasitikėjimą jais, skiriant mokiniams daugiau dėmesio, paskatinant, primenant jiems apie pagalbos teikimo galimybes.

• Olweus koordinaciniam komitetui skatinti mokyklos darbuotojus (mokytojus, techninį personalą) visada užfiksuoti drausmės pažeidimus (įskaitant ir patyčių atvejus) pertraukų ir pamokų metu. Techniniam personalui skirti atskirą sąsiuvinį drausmės pažeidimų fiksavimui.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ