predmet marketing istraživanja

download report

Transcript predmet marketing istraživanja




Predmet MI su varijable internog i ekternog
karaktera koje utiču na poslovanje privrednih
subjekata.
Svako preduzeće u cilju minimizacije rizika
poslovanja nastoji da sagleda svoju poziciju
na tržištu i u skladu sa tim predmet
istraživanja suzi na varijable koje imaju
najveći uticaj na poslovanje.
Predmet MI mogu biti:
◦ Prodaja i kupovina (najstariji prilaz)
◦ Instrumenti marketing miksa (prilagođavanje
promenama u okruženju i upravljanje
tražnjom);4P+2P
PREDMET MARKETING
ISTRAŽIVANJA


Istraživanje tržišta
◦ Tržišni potencijal
◦ Učešće na tržištu
◦ Analiza prodaje
◦ Predviđanje prodaje
Istraživanje
proizvoda
◦ Niz proizvoda
◦ Pojedinačni
proizvodi



Istraživanje cena
Istraživanje
promocije
◦ Ekonomska
propaganda
◦ Lična prodaja
Istraživanje
distribucije
◦ Kanali distribucije
◦ Lokacija
PREDMET MARKETING
ISTRAŽIVANJA

Potrebe korisnika informacija koje nastaju
kao rezultat MI javljaju se na dva nivoa:
◦ Makro nivo-informacije koje se odnose na globalnu
tražnju, ponudu, konjukturna kretanja.
◦ Mikro nivo-nivo preduzeća; istraživanje relizuje
samo preduzeće, specijalizovana institucija ili
kombinovano.

Kategorije specijalizovanih institucija
koje se bave marketing istraživanjima:
◦ Dobavljači marketing informacija (o potrošačima,
marketing kanalima)
◦ Institucije koje rade MI po narudžbi
◦ Specijalizovane institucije za MI posebne vrste
NIVOI MARKETING
ISTRAŽIVANJA
Uloga MI kao funkcije u preduzeću je da svim
korisnicima pruži adekvatne informacije koje su
neophodne za donošenje taktičkih i strateških odluka.
 Informacije MI u preduzeću koriste druge funkcije,
tj.aktivnosti marketinga:
◦ Planiranje novog proizvoda (pronalaženje ideja
procena ideja, poslovna analiza, tržišno testiranje,
komercijalizacija)
◦ Razvoj postojećih proizvoda (daje odgovor na
pitanje kako upravljati fazama ŽCP-uvođenje, rast,
zrelost, zasićenost i opadanje)
◦ Distribucija (izbor marketing kanala i fizička
distribucija)
◦ Promocija (ko je ciljni auditorijum, na koje elemente
staviti akcenat prilikom kreiranja promotivne poruke,
izbor medija, učestalost i vremenski interval
emitovanja poruke)

ZADACI MARKETING
ISTRAŽIVANJA-funkcija


Na osnovu prethodno navedenih aktivnosti predlog o kombinaciji
instrumenata marketing miksa daje MI, ali konačna odluka zavisi od
samog preduzeća (personal, finansijska sredstva, proizvodne
mogućnosti preduzeća)
◦ Planiranje i razvoj proizvoda (nakon lansiranja na tržište MI
“prati”proizvod i pruža informacije na osnovu kojih se vrši
inoviranje i adaptacija proizvoda u skladu sa potrebama potrošača)
◦ Politika cena (MI pruža informacije o tražnji, konkurenciji i
merama države na području cena; informacije o troškovima
dobijaju se iz drugih odelenja)
◦ Distribucija (MI pruža informacije o izboru kanala-potencijalna
tražnja, navike i običaji u kupovini i fizičkoj distribuciji-oblici i
troškovi transporta, skladištenje, zalihe, pakovanje)
◦ Promocija (delovanje na potrošače primenom IMK-ekonomska
propaganda, lična prodaja, unapređenje prodaje, direktni
marketing, publicitet, PR.)
Koncept 7P
◦ Ljudi
◦ Fizička sredina
◦ Proces
ZADACI MARKETING
ISTRAŽIVANJA-instrumenti

Tipični ciljevi MI:

Parcijalni ciljevi MI:
◦
◦
◦
◦
Eksploratorno
Kvantitativno
Kvalitativno (determinističko)
Prognostičko
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Istraživanje
Istraživanje
Istraživanje
Istraživanje
Istraživanje
Istraživanje
Istraživanje
Istraživanje
Istraživanje
Istraživanje
potrošača
tražnje
proizvoda i/ili usluga
ponude
cena
konkurencije
uvoza
izvoza
marketing kanala
promocije
CILJEVI MARKETING
ISTRAŽIVANJA

Na osnovu razultata MI moguće je
prognoziranje:
◦ Potencijalne tažnje na tržištu ili
segmentu tržišta i mogućnost uklapanja
prodaje proizvoda preduzeća u
projektovanu tražnju
◦ Adekvatne kombinacije instrumenata
marketing miksa kojima se obezbeđuju
optimalni efekti (profit+imidž
preduzeća)
CILJEVI MARKETING
ISTRAŽIVANJA
HVALA NA PAŽNJI!