Ekonomika preduzeća 10

download report

Transcript Ekonomika preduzeća 10

EKONOMIKA PREDUZEĆA
deseto predavanje
Investicije (ulaganja)
Nastavnik: doc. dr. Jasmin Halebić
E-mail: [email protected]
Kabinet: 103,
Konsultacije ponedjeljak: 11:00-12:00
Asistentica: dipl. oec. Saliha Čabro-Arnautović
E-mail: [email protected]
Pojam investicija
• Investicija je svako ulaganje u preduzeću koje
donosi korist u budućnosti, a ne odmah
• Investicija nije samo ulaganje u stalna sredstva,
nego i u NIR, istraživanje tržišta, dionice,
poboljšavanje životnog standarda zaposlenih
• Za investicije su karakteristične dvije pojave:
-vrijeme investiranja i postizanja koristi se ne
podudaraju.
-sadašnje investiranje opterećuje preduz za cijelo
vrijeme trajanja investiranja
Ekonomika preduzeća
2
Pojam investicija
Prema sredstvima iz kojih se invest finansiraju:
-Bruto investicije: iz sredstava ostvarene
akumulacije i obračunate amortizacije
-Neto investicije: iz sredstava ostvarene
akumulacije, dakle bez sredstava obračunate
amortizacije
Ekonomika preduzeća
3
Pojam investicija
• Prema namjeni invest se dijele na:
-privredne (kapitalna izgradnja)
-neprivredne (ulaganja u standard zaposlenih)
• Po tehničkoj strukturi invest se dijele na ulaganja:
-građevinske objekte
-opremu
-ostale investicije
Ekonomika preduzeća
4
Pojam investicija
• Prema stepenu dovršenosti:
-aktivirane
-neaktivirane
Ekonomika preduzeća
5
Investitor i izvođač radova
• Investitor: preduzeće, privredni ili pravni subjekt,
po čijem nalogu i za čiji račun se izvode
investicioni radovi i ulaganja. Obezbjeđuje
finansijska sredstva, brine o gradnji, izvođačima i
rokovima.
• Izvođač radova: subjekt kojem je povjereno
izvođenje investicionih radova. Može biti jedan ili
više njih. Obično su građevinska, zanatska pred.
Investitor bira izvođača pogodbom ili tenderom,
javnim pozivom sa ciljem izbora najkvalitetnijeg
izvođača i smanjenja troškova.
Ekonomika preduzeća
6
Motivi investiranja
Ekonomika preduzeća
7
Investicioni program
• Za početak investicije neophodna je procjena
moguće izvedbe investicija u pojedinoj godini,
vremena između ulaganja i rezultata, obimu
pdnje kad investicija bude realizovana.
• Razvoj preduzeća počiva na projekcijama tražnje
za pdima koje preduz pdi, naučno-tehnol
progresu, rastu investicija, stanju zaposlenosti
Ekonomika preduzeća
8
Investicioni program
Ekonomika preduzeća
9
Priprema investicionog projekta
• Odraz je dosadašnjeg razvoja, uslova koji postoje
u preduzeću i razvojnih ciljeva u budućnosti.
• Osnovni cilj priprema investicionog programa je
prikupljanje i obrada podataka za procjenu
isplatljivosti investiranja.
• Komponente pripreme investicionog projekta su:
-interne
-eksterne
Ekonomika preduzeća
10
Interne komponente priprema investicionog projekta
Ulaganja mogu biti velika i mala po angažovanim sredstvima.
Ako je riječ o velikim ulaganjima često se ostale investicione
aktivnosti obustavljaju i pravi se prioritetna lista.
Bitni elementi interne pripreme investic projekta su:
-broj zaposlenih
-cijene pda (konkurentski pdi na tržištu)
-lokacija (bliža i šira okolina)
-buduće promjene uzrokovane investicijom
-raspoložive tehnologije (sa referencama)
-potrebna proizvodna i druga sredstva
-organizacija poslovanja
Ekonomika preduzeća
11
Eksterne komponente priprema investicionog projekta
• To su uglavnom makroekonomske informacije
kao što su:
-institucionalni uslovi (društveni, ekonomski i
pravni okviri za ulaganja), odnosno pravni propisi
o vlasništvu, ulaganjima, principima privređivanja
-tehničko-tehnol. napredak
Ekonomika preduzeća
12
Priprema investicionog projekta
Dijeli se u tri faze:
-priprema (prikupljanje informacija)
-ocjena invest projekta (doprinos ciljevima razvoja
preduzeća, redoslijed izvedbe, izrada projektne
dokumentacije, donošenje investicione odluke)
-izvedba investic projekta (priprema građ radova,
priprema pdnje)
Ekonomika preduzeća
13
Elementi investic projekta (priprema)
•
•
•
•
•
•
•
•
Zaštita čovjekove okoline
Analiza razvojnih mogućnosti
Analiza tržišta
Analiza lokacije
Tehničko-tehnol analiza
Ekonomsko-finans analiza
Analiza potrebnih kadrova
Osiguravanje sredstava za investiciju
Ekonomika preduzeća
14
Ocjena investicionog projekta
• Treba imati u vidu da je investicija projekat za
budućnost pa se ne može donositi sasvim
pouzdana ocjena
• Struktura ocjene:
- analiza tržišne efikasnosti (likvidnost projekta,
analiza investitora, analiza preduzeća). Zahtjev za
što kraćom i ekonomičnijom investicijom, jer
invest stvara izdatke a kašnjenje
- analiza društvene efikasnosti
- analiza rizika i neizvjesnosti (razlika)
Ekonomika preduzeća
15
Razlozi kašnjenja završetka investicija
Ekonomika preduzeća
16
Odluka o prihvatanju investic projekta
• U suštini to je procjena koristi i troškova investic
projekta
• Ako se investic projekat ne prihvati, može se
povjeriti drugom investitoru, odbaciti jedan dio,
doraditi i dodatno analizirati
• Stopa rentabilnosti investicija, kao pokazatelj
efikasnosti investiranja:
Ri = D /I * 100
Stopa rentabilnosti je očekivani prinos od uloženih
sredstava. Uslov za odluku je viša stopa
rentabilnosti od tekućih kamatnih stopa.
Ekonomika preduzeća
17
Aktivacioni period investiciije
•
•
•
•
Izrada idejnog projekta
Projektovanje
Izgradnja
Opremanje i probni rad
Ekonomika preduzeća
18
Uloga i odgovornost investitora
• Najveća odgovornost investitora se postiže
preciznim ugovorima o finansiranju (tuđa
sredstva + kamate i penali)
• Odgovornost pri zastoju investicije (neriješena
pitanja, izbor investicionog materijala i opreme,
devizni kurs, odabir izvođača)
Ekonomika preduzeća
19
Hvala.
Ekonomika preduzeća
20