EKONOMIKA PREDUZEĆA

download report

Transcript EKONOMIKA PREDUZEĆA

EKONOMIKA PREDUZEĆA
peto predavanje
Osnovne funkcije u organizaciji
preduzeća
Nastavnik: doc. dr. Jasmin Halebić
E-mail: [email protected]
Kabinet: 103,
Konsultacije ponedjeljak: 11:00-12:00
Asistentica: dipl. oec. Saliha Čabro-Arnautović
E-mail: [email protected]
Uslovljenost i klasifikacija funkcija
• Funkcija: skup povezanih poslova i postupaka koji se
najsvrsishodnije obavljaju zadaci preduzeća.
• Osnov za kalsifikaciju i organizovanje funkcija u
preduzeću je tehnička podjela rada, kao i proces
rada i poslovanja.
• Osnovna podjela funkcija je na
a) Vertikalne
b) Horizontalne
Ekonomika preduzeća
2
Uslovljenost i klasifikacija funkcija
• Vertikalne funkcije:
- Upravljačka- postavljanje ciljeva, određivanje
strategije.
- Rukovodna- razrada ciljeva u zadatke i naloge
- Izvršenje poslova- obavljanje faza i operacija,
realizacije konkretnih poslova i zadataka, u obliku
proizvoda ili usluge.
Ekonomika preduzeća
3
Uslovljenost i klasifikacija funkcija
• Horizontalne funkcije slijede logičan tok odvijanja
radnih procesa i obavljanja poslova u preduzeću.
- Istraživanje i razvoj
- Plan i analiza
- Tehničke funkcije
- Finansije i računovodstvo
- Komercijalne funkc.
- Kadrovska
- Administrativna
- Kontrolna
Ekonomika preduzeća
4
Uslovljenost i klasifikacija funkcija
• Sve funkcije u preduzeću moraju biti uvijek
koordinirane i povezane.
• Uspješnost djelovanja jedne funkcije uslov je za
ostvarivanje drugih funkcija (primjeri)
Ekonomika preduzeća
5
•
•
•
•
•
•
Vertikalna podjela funkcija - upravljanje
Određivanje ciljeva strategija i politika preduzeća.
Projekcija povezanosti preduzeća sa okruženjem,
formiranje sistema međuodnosa i okvirna
raspodjela ostvarenih rezultata poslovanja.
Upravljačka funkcija je u biti vlasnička.
Reguliše sve druge funkcije u preduzeću
(ustanovljava nove, uvodi reorganizaciju...)
Sadržaj funkcije: predviđanje, planiranje,
usmjeravanje i konrola.
Struktura funkcije zavisi od veličine preduzeća i
djelatnosti.
Ekonomika preduzeća
6
•
•
•
•
Vlasnička komponenta upravljanja
Svako preduzeće ima titulara svojine – vlasnika.
Kapital je prvi uslov za rad i funkcionisanje
preduzeća. Upravljanje kapitalom je proces
donošenja odluka o njegovom plasmanu i upotrebi.
Vlasnik kapitala ulaže kapital ili ga povlači iz
preduzeća shodno svome interesu maksimalizacije
profita.
Svojim upravljačkim odlukama preduzeće ima
obavezu poštovati interese društva, kroz poštivanje
zakonskih propisa, materijalnih obaveza prema
državi, moralnih normi i kodeksa ponašanja.
Ekonomika preduzeća
7
Sadržaj upravljanja
Ekonomika preduzeća
8
Nosioci funkcije upravljanja
• Nosioci su pojedinci ili kolektivni organi, delegirani do
vlasnika
Organi upravljanja:
- Skupština vlasnika (dioničara)
- Upravni odbor ili odbor direktora
- Nadzorni odbor
Ekonomika preduzeća
9
Nosioci funkcije upravljanja
skupština vlasnika
Ekonomika preduzeća
10
Nosioci funkcije upravljanja – upravni odbor
Ekonomika preduzeća
11
Nosioci funkcije upravljanja – nadzorni odbor
• Obavlja nadzor nad zakonitošću rada svih organa i
nosilaca funkcija
• Kontroliše periodične i godišnje obračune rada i
poslovanja
• Daje mišljenje o prijedlzima raspodjele rezultata
preduzeća
Ekonomika preduzeća
12
Rukovođenje
• To je funkcija operativnog upravljanja i vođenja poslova
preduzeća sa zadatkom pretvaranja upravljačkih odluka u
konkretne radne zadatke kao i kordinacija pojedinačnih
poslova i zadataka u jedinstven sistem rada i poslovanja.
• Sadržaj rukovođenja jesu poslovi planiranja, koordinacije i
kontrolisanja.
• Metode rukovođenja:
- Autokratsko
- Birokratsko
- Demokratsko
- Konsultantsko
Ekonomika preduzeća
13
Izvršavanje poslova i zadataka
• Izvršenje je realizacija poslovne politike, zadataka,
naloga rukovodilaca. Njiime se ostvaruju rezultati
djelatnosti i poslovanja preduzeća
• Izvršavanje kao funkciju karakterišu
- Zadatak
- Izvršilac
- Radno mjesto
- Rezultat
Ekonomika preduzeća
14
Hvala.
Ekonomika preduzeća
15