7. Reuf Kapić

Download Report

Transcript 7. Reuf Kapić

KLJUČNI FINANSIJSKORAČUNOVODSTVENI UZROCI
NEUSPJEHA PREDUZEĆA
UVOD
 U Evropskoj uniji je od 2009-2011. prosječno
godišnje 200.000 preduzeća otišlo u stečaj.
 Oko 50% novih preduzeća ne preživi u prvih pet
godina poslovanja.
 U SAD se svake godine osnuje između 150.000 i
190.000 novih preduzeća, dok oko 50.000 do 100.000
ide u bankrot.
UVOD
 U BiH je taj proces izražen s obzirom da je zemlja
ne tako davno izašla iz ratnih uslova, zbog loše
privatizacije i tranzicije, zbog zastarjele opreme,
tehnologije i znanja i drugih makro i mikro
ekonomskih faktora.
 Ima dosta studija koje istražuju uzroke neuspjeha
preduzeća i najčešće se koncentrišu oko problema
profitabilnosti, zaduženosti, tokova novca, veličine
preduzeća, industrijskog sektora i ekonomskih
ciklusa.
OSNOVNI TEORIJSKI ASPEKTI
 Neuspjeh nastaje kada preduzeće ne ostvaruje
ciljeve i njegove funkcije ne rade adekvatno duže
vrijeme u skladu s očekivanjima.
 Neuspjeh ne vodi obavezno stečajnom postupku,
jer se neprilike i kriza mogu na vrijeme prepoznati,
te preduzeti mjere finansijske konsolidacije i
restrukturiranja.
 Stečajni postupak proizilazi iz nesolventnosti
preduzeća, jer su obaveze veće od imovine
preduzeća i ne mogu se izmiriti ni kad-tad, tj. i
kad bi se sva imovina prodala.
NASTAVAK
 Neuspjeh preduzeća i stečajni postupak je predmet
istraživanja finansijskog menadžmenta i
upravljačkog računovodstva preko 50 godina.
 Predviđanje uspješnosti, odnosno neuspješnosti
može se vršiti pomoću više razvijenih modela.
 Modeli koji koriste računovodstvene podatke su
prikaz prošlih transakcija i događaja i ne mogu biti
jedina osnova za predviđanje budućnosti
poslovanja i statusa preduzeća.
 Treba uzimati u obzir i nefinansijske varijable
Uzroci neuspjeha preduzeća
 Osnovna četiri uzroka su
1) menadžment nema znanja, iskustva i poznavanje
grane,
2) prevelike investicije nisu odgovarale stvarnom razvoju posla i promjenama okoline,
3) zbunjujući i pretjeran rast preduzeća zbog nerealnih vizija menadžmenta bez pravog uvida u finansije,
4) menadžment nema veze sa okolinom i ne osjeća
promjene u okolini.
Nastavak
 Kod novoosnovanih preduzeća najčešći uzroci su: problemi u
grani, manjak kupaca, nedovoljno znanje i kompetencije
menadžmenta i vlasnika, nedostatak autoriteta, nedostatak
strategije napredovanja i finansijskog planiranja,
neodgovarajući kapitalni troškovi, greške u izvođenju osnovnih
operacija iz djelatnosti preduzeća, nepovjerenje banaka i drugih
institucija.
 U preduzećima sa ambicioznim planovima rasta i razvoja,
neuspjeh je povezan često sa rastom cijena sirovina i
materijala, nedostatka kupaca, nepovjerenja okoline, slabe
procjene, prevelikog preuzimanja rizika, prevelikog optimizma,
manjka stručnjaka, precjenjene prognoze prodaje i pretjerivanja
u kapitalnim izdacima.
Nastavak
 U preduzećima koja sporo i postepeno idu u neuspjeh, jer
ih vodi loš menadžment, uzroci neprilika mogu biti
promjena zakona i propisa, ekonomske promjene u
okolnim zemljama, konkurencija koja ima strateške
prednosti, nedostatak motivacija i inercija,
neprilagođenost promjenama okoline, kapitalni rashodi i
operativna neefikasnost.
 Ovim uzrocima treba dodati i lošu politiku preduzeća,
velike troškove, nedostatak kontrole i slabu finansijsku
disciplinu, izbjegavanje plaćanja obaveza, male plate,
gubljenje kupaca, previše zaposlenih, te slabo
računovodstvo.
KLJUČNI UZROCI NEUSPJEHA
 1. UPRAVLJANJE FINANSIJAMA
Upravljanje finansijama je širok pojam i može se odnositi na
razne finansijske aspekte poslovanja preduzeća, a u materijalu
je dat veoma pojednostavljen primjer nabavke i prodaje robe.
Primjer
Obrazac ponašanja iz primjera je tipičan za mnoga preduzeća
bez obzira na veličinu i finansijski položaj.
Uglavnom, dolazi do zaduživanja kod više povjerilaca,
izbjegavaju se redovno plaćati obaveze, a kad još loše krene sa
prodajom robe, onda se roba nudi u kompenzaciju za
namirenje dugova uz, po pravilu, veću cijenu. Ovo sve prati
priča o nelikvidnosti.
Nastavak
 Zanimljiva je inertnost u rješavanju nastalih neprilika,
problema i uopšte krize. Menadžment slabo
procjenjuje rizike u poslovanju, ne analizira racio
brojeve i druge modele za rano identifikovanje i
upozoravanje na krizu.
 Primjer: stečaj za dug od 800.000 KM, a imovina
(knjigovodstvena vrijednost) 20.000.000 KM.
 Neuspjeh i njegovi simptomi se moraju ranije uočiti,
jer je stečajni postupak izuzetno skup proces koji
traje. Izuzimamo one koji namjerno planiraju stečaj
kako bi se rješili dugova i drugih obaveza.
Nastavak
 TROŠKOVI I ANALIZA KAPACITETA
- Preduzeća treba da odrede nivo denominacije, normalan
obim proizvodnje sukladan potražnji.
- Normalni fiksni troškovi, stopa opštih fiksnih troš-kova
(planirani fiksni opšti troškovi kroz planirani obim
jedinica proizvodnje).
- Ako su fiksni troškovi 12.000 KM, a nivo denominacije
800 komada, opšti (indirektni) fiksni troškovi po jedinici
su 15 KM.
- Ovo treba da bude osnova za kalkulaciju cijene koštanja.
Međutim, jedinične troškove treba oprezno koristiti radi
promjene stepena iskorištenosti kapaciteta.
Nastavak
 Preduzeća trebaju stalno upoređivati cijenu koštanja i
prodajnu cijenu sa tržišnom, jer se dešava da neke
proizvode ne treba proizvoditi jer stvaraju gubitak, a to
vodi neuspjehu preduzeća.
 Primjer javnog preduzeća i problema ukupnih fiksnih
troškova.
 Primjer neusklađenosti obima proizvodnje i veličine
kapaciteta.
 Pri određivanju kapaciteta i usklađenosti sa potražnjom i obimom proizvodnje i prodaje može se koristiti
formula za izračunavanje tačke pokriča troškova.
Nastavak
 Formula za izračunavanje tačke pokriča troškova:
 Q= P  AVC
TFC
Gdje je: TFC- ukupni fiksni troškovi; P-cijena;
AVC- prosječni varijabilni troškovi
Izračunata količina pomoću ove formule ne daje
precizne podatke, ali je pokazaatelj gdje se
preduzeće nalazi. Ako je izračunata količina 1.000
komada, a preduzeće proizvodi 600 komada
jedinica, onda je preduzeće u zoni gubitka.
Zaključak
 Računovođe zajedno sa menadžmentom moraju više
koristiti modele za rano upozoravanje i
identifikovanje simptoma krize i neuspjeha, jer svaki
sistem teži ka entropiji, pa je pravovremeno
preduzimanje akcija u rješavanju krize put ka uspjehu.
Za postizanje tog cilja računovodstvo i računovođe
daju potrebne podatke i pravi podaci u pravo vrijeme
su, uz adekvatne akcije menadžmenta, osnova
preživljavanja i uspješnog poslovanja.

Hvala na pažnji