RAČUNOVODSTVO, pojam, I godina

download report

Transcript RAČUNOVODSTVO, pojam, I godina

RAČUNOVODSTVO
I GODINA
Knjiga: Računovodstvo za I razred
ekonomske škole (izdanje 2010. god)
 Autor: Vera Poznanić Leko
 Zbirka zadataka iz Računovodstva za
I razred ekonomske škole
 Autori: Vera Poznanić Leko, Jasmina
Mugoša, Katica Stanisavljević-Dulijan

PREDUZEĆE –
NJEGOV CILJ I
ZADACI

Preduzeće je samostalna,
ekonomsko-pravna celina osnovana
radi obavljanja određene privredne
delatnosti i sa osnovnim zadatkom da
ostvari pozitivan rezultat (dobitak) u
obavljanju te delatnosti
Postoje
1) prema delatnosti: proizvodna,
trgovinska, industrijska…
2) Prema veličini: mala , srednja , velika
3) Prema svojini: privatna, državna,
mešovita
…..

RAČUNOVODSTVO – POJAM
, DELOVI I ZADACI

Definicija:
- RAČUNOVODSTVO PREDSTAVLJA
NAUČNI METOD KOJIM SE
OBUHVATAJU I KVANTITATIVNO
IZRAŽAVAJU SVE POSLOVNE
(EKONOMSKE) PROMENE U
PREDUZEĆU



-
Predmet računovodstva: imovina preduzeća i
poslovni rezultat preduzeća
Računovodstvo daje informacije korisnicima
unutar preduzeća i izvan preduzeća (država,
druga preduzeća..)
Računovodstvena logika ( istinita, objektivna
slika o imovini, obavezama, rezultatu)
opreznost
Istinitost
Ispravnost
blagovremenost

Računovodstvo se može podeliti prema
različitim kriterijumima: obračun troškova,
računovodstveno planiranje, analiza,
kontrola…
KNJIGOVODSTVO KAO
OSNOVNI DEO
RAČUNOVODSTVA
Knjigovodstvo predstavlja osnovni deo
računovodstva ili njegovu računsku
osnovu
 Osnovni cilj knjigovodstva: Utvrđivanje
imovine i rezultata
 Zadatak knjigovodstva: Sakupljanje,
klasifikacija, registracija , izveštavanje o
promenama u imovini


Postoje dva metoda knjigovodstva
1) PROSTO
2) DVOJNO
Prosto knjigovodstvo vodi evidenciju o
pojedinim delovima imovine: gotovina,
roba, dužnici…
 Dvojno knjigovodstvo vodi evidenciju
celokupne imovine, obaveze , kapitala i
promene na njima i omogućava da se
utvrdi ukupna vrednost imovine, obaveza i
rezultat poslovanja preduzeća







Tragovi knjigovodstva se nalaze još kod antičkih
naroda i u starom Egiptu
Za knjiženje su služile stare glinene pločice
Najstarije pisano delo o dvojnom knjigovodstvu
objavio je Italijan Luka Pačioli 1494. god
Pre pisanih dela znanja o knjigovodstvu
(vođenju knjiga) sticala su se usmenim putem
od poslovnih ljudi (trgovaca, bankara)
Od XI do XIX veka razvojem industrije , osim
trgovačkog javlja se i industrijsko knjigovodstvo
Kod nas preduzeća, banke, ustanovi pretežno
vode evidenciju po metodu dvojnog
knjigovodstva, a samostalne radnje uglavnom po
metodi prostog knjigovodstva