Ekonomika preduzeća 6a

download report

Transcript Ekonomika preduzeća 6a

EKONOMIKA PREDUZEĆA
peto predavanje
Horizontalne funkcije u organizaciji
preduzeća
Nastavnik: doc. dr. Jasmin Halebić
E-mail: [email protected]
Kabinet: 103,
Konsultacije ponedjeljak: 11:00-12:00
Asistentica: dipl. oec. Saliha Čabro-Arnautović
E-mail: [email protected]
Horizontalna klasifikacija funkcija
• Osnovna podjela funkcija je na
a) Vertikalne
b) Horizontalne
Horizontalne funk su uslovljene tehnološkim zatjevima,
radnim procesima, vrstom i veličinom, kao i tržišnom
pozicijom konkretnog preduzeća.
Posebni zadaci se raščlanjuju na veći broj pojedinačnih
zadataka putem horizontalne podjele rada. Ishod je da se
posebne grupe zadataka objedinjuju u odgovarajuće
funkcije, a pojedinačni zadaci u odgovarajući broj radnih
mjesta
Ekonomika preduzeća
2
Funkcija – istraživanje i razvoj
Njome se prate promjene u poslovnom okruženju i
sagledavaju mogućnosti primjene novih tehnologija
i naučnih saznanja u poslovanju preduzeća.
Rezultati istraživanja su osnov za razmatranje
postojećih i postavljanje novih ciljeva, primjenu
savremenih dostignuća. Ova funkcija zapošljava
najkvalitetniju RS i najsavremeniju opremu.
Primjenjena istraživanja ispituju mogućnosti primjene
naučnih dostignuća u poslovanju preduzeća.
Ekonomika preduzeća
3
tehnička funkcija
Zadatak organizovanje radnog procesa preduzeća na
najefikasniji način. U proizvodnim preduzećima
tehn funk ‘nosi’ ostale funkcije.
Organizacija ove funkcije slijedi podjelu rada u
preduzeću i tok tehnološkog procesa.
U okviru ove funkcije značajna je mogućnost
provedbe poboljšanja kvaliteta ekonomije
preduzeća kao cjeline.
U velikoj mjeri je uslovljena standardnim rješenjima
i postupcima obavljanja poslova i procesa.
Ekonomika preduzeća
4
Finansijsko-računovodstvena funkcija
Obezbjeđivanja i korištenje finans sredstava u
skladu sa tokom reprodukcije.
Reguliše finansijske tokove u preduzeću.
Finansijska funkc: isplata i naplata, ulaganje fin
sredst, obezbjeđivanje izvora finansiranja,
vođenje operativnih evidencija
Računovodstvena funkc: unošenje, praćenje i
ažurnost knjigovodstvenih i bilansnih podataka
preduzeća, vođenje poslovnih knjiga,
evidentiranje poslovnih promjena, izrada
godišnjih i periodiičnih obračuna.
Ekonomika preduzeća
5
Komercijalna funkcija
Poslovi nabavke, prodaje, marketinga
Nabavka – obezbjeđuje stalno snabdijevanje potrebnim inputima za rad
i poslovanje preduzeća, čime se obezbjeđuje nesmetan proces rada,
potrebne zalihe sirovina, repromaterijala na onim tačkama u
preduzeću gdje se troše. Često je povezana sa funkcijom pdnje.
Prodaja – plasman gotovih pda i usluga na tržištu. Za njenu uspješnost
neophodni su: razvijena prodajna mreža, kanali prodaje, servisiranje
Marketing – obezbjeđuju sliku i imidž uspješnog preduzeća te
unaprjeđuju prodaju pda i usluga. Rezultati istraživanja u marketingu
služe za promjenu dizajna, kvaliteta ili izgleda, ambalaže itd.
Ekonomika preduzeća
6
Plansko-analitička funkcija
Projekcija i predviđanje ciljeva u preduzeću na određeni vremenski rok
(godina, mjesec)
Planovi mogu biti: kratkoročni, srednje-, dugo-, i putem njih se planira
razvoj ili kretanje preduzeća.
Predmet planiranja su: a) pokazatelji pdnje, b) materijalni i ljudski
resursi, c) finansijski pokazatelji, d) rezultati poslovanja i njihova
raspodjela, e) razvojni pravci preduzeća.
U okviru ove funkcije se anlaziraju odnos ulaganje/ostvareni rezult.
Planovi služe za kontrolu, kao usporedbu planiranog i ostvarenog.
Ako postoje odstupanja onda se utvrđuju razlozi i odgovornost.
Analizom se ispituje djelovanje tržišta i poslovnog okruženja
(konkurencija, ekonomska politika države, ...)
Ekonomika preduzeća
7
Kadrovska funkcija
Obezbjeđivanje, praćenje razvoja i usavršavanje
zaposlenika. Prati se rad zaposlenih, njihova
edukacija, napredovanje na poslu.
Briga o zaposlenima stvara u preduzeću pozitivnu
klimu i povećava motivaciju za rad te privrženost
preduzeću.
Zavisi od veličine preduzeća. U VP postoji posebna
funkcija dok se u MP ona obavlja u sklopu drugih
funkcija.
Ekonomika preduzeća
8
Administrativna funkcija (opšti poslovi)
Pravna zaštita preduzeća – ugovorne obaveze, sporovi
Pravna zaštita zaposlenih, zdravstveno i PIO
(penzionisanje).
Ekonomika preduzeća
9
Kontrolna funkcija
Kontrola omogućava nesmetano obavljanje svih poslova, sprječava zloupotrebu, loš
rad, nepoštivanje internih propisa.
Tehnička kontrola – ispitivanje kvalitet pda i tehnološkog rada preduzeća.
Ekonomska k.- analiza ostvarenih rezultata, uporedba dinamike troškova i
profitabilnosti. Djeluje preventivno (sa ciljem izbjegavanja gubitaka) i naknadno
(sa ciljem otrkivanja uzroka)
Oblici kontrole:
- Preventivna
- Usmjeravajuća
- Zaštitna
- korektivna
Ekonomika preduzeća
10
Kontrolna funkcija i njene aktivnosti
Ekonomika preduzeća
11
Hvala.
Ekonomika preduzeća
12