Latvijas lauksaimniec*ba

Download Report

Transcript Latvijas lauksaimniec*ba

Sezonas laukstrādnieki
Samazinātā akcīzes nodokļa
piemērošana dīzeļdegvielai
Sezonas laukstrādnieku programmas rezultatīvie
rādītāji 2014. gadā un sasniedzamie mērķi
Programmas rādītāji
2014.gadā
Mērķis uz 2017.gada
31.decembri
Nodarbinātie sezonas laukstrādnieki 1854
7700
Programmā iesaistītās saimniecības
89
Iesaistīto saimniecību
pieaugums
Kopumā aprēķinātais sezonas
laukstrādnieku ienākums, EUR
258 277
Ienākumu pieaugums
Aprēķinātais nodoklis (15%), EUR
40 528
370 000
36 070
Novirzītā nodokļa
pieaugums
minimālā nodokļa summa 0,70 EUR dienā
Uz VSAI novirzītais nodoklis
Sezonas laukstrādnieks Likuma Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli 11.12 panta izpratnē:
•No 1.aprīļa līdz 30.novembrim gūst ienākumu augļkoku, ogulāju, dārzeņu
sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu
un dārzeņu šķirošanā (traktortehnikas vadīšana neklasificējas)
•Nodarbināts sezonas darbos ne vairāk kā 65 kalendāra dienas pie viena vai
vairākiem saimniekiem kopā
•Ienākums, kas gūts pie viena vai vairākiem saimniekiem kopā nepārsniedz
3000 euro
•Nav bijis darba tiesiskās attiecībās ar saimnieku 4 mēnešu periodā pirms
lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas
•Ja mēneša atlīdzība ir zem 70 EUR – nodoklis tiek novirzīts iedzīvotāju
ienākuma nodokļa kontā, ja virs – tad 90% VSAI un 10% IIN
Sezonas laukstrādnieka reģistrēšanas kārtība
MK 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.166 “Noteikumi par LAD
informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa
piemērošanas nodrošināšanai”. Lai nodarbinātu sezonas laukstrādnieku:
•jābūt reģistrētam LAD kā elektronisko pakalpojumu lietotājam
•apsaimniekotai platībai kārtējā gadā jābūt pieteiktai VPM
•jāpārliecinās, ka ar strādnieku nav bijušas darba tiesiskās attiecības 4
mēnešu periodā pirms darbu uzsākšanas un tajā dienā strādnieks nav
piereģistrēts pie cita saimnieka
•LAD informācijas sistēmā jānorāda strādnieka vārdu, uzvārdu,
personas kodu, ienākuma gūšanas dienu un noslēgtā līguma formu,
katru dienu līdz pulksten 24.00 reģistrē aprēķināto atlīdzību
•nākamajā mēnesī iesniedz VID darba devēja ziņojumu par
nodarbinātajām personām, to ienākumu un aprēķināto nodokli
No akcīzes nodokļa atbrīvota
dīzeļdegviela
Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumi Nr.344 «Kārtība,
kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes
apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes
vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem»
Sākot ar 2015.gada 1.jūliju:
 dīzeļdegvielai ir minimālā likme 50 eiro/1000 l;
 tā ir iezīmēta (marķēta) un to lieto traktortehnikā un
pašgājējmašīnās;
diferencēta pa nozarēm – par 1 ha LIZ piešķir no 60 līdz 130 l;
Ir svītrots kopējais maksimālais dīzeļdegvielas daudzums
saimnieciskajam gadam
Dīzeļdegvielas sadalījums pa nozarēm
n.p.k.
1.
2.
3.
Lauksaimniecības augu kultūras un
zeme zem zivju dīķiem
Augkopība
Komercdārzi – augļu koki un ogulāji, dzērvenes un
mellenes, kartupeļi, dārzeņi.
Patstāvīgās pļavas un ganības vai aramzemē sētie
ilggadīgie zālāji, nodrošinot minimālo lauksaimniecības
dzīvnieku blīvumu 0,5 liellopu vienības/ha (bioloģiskajās
saimniecībās – 0,4 llv/ha)
Patstāvīgās pļavas un ganības vai aramzemē sētie
ilggadīgie zālāji dzīvnieku barības ražošanai.
Zeme zem zivju dīķiem
Daudzums,
l/ha
100
130
60
No akcīzes nodokļa atbrīvota
dīzeļdegviela
Lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei,
lauksaimniecības produkcijas ražotājs kārtējā gadā no 10.aprīļa
līdz 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu.
Lauku atbalsta dienests:
līdz kārtējā gada 30.jūnijam pieņem lēmumu piešķirt dīzeļdegvielu
50 % apmērā par atbalsttiesīgo platības hektāru.
līdz kārtējā gada 30.oktobrim pieņem lēmumu par atlikušā
dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu
Paldies par uzmanību