prezentācija - Valsts kase

Download Report

Transcript prezentācija - Valsts kase

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS PĀRSKATI
PAŠVALDĪBĀM
IEVA PĒTERSONE
IZM NODROŠINĀJUMA UN
FINANŠU DEPARTAMENTA
GRĀMATVEDE
2014.GADA 13. UN 14. NOVEMBRĪ
Izglītības un zinātnes ministrijas
pārskati
– 2009.gada 22.decembra MK noteikumi Nr. 1616 – Pārskats par
mērķdotācijas novadu un republikas pilsētu pašvaldībām pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām izlietojums (Pielikums_ Nr.1.)
– 2013.gada 17.septembra MK noteikumi Nr. 893 – Pārskats par mācību
līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu iepriekšējā
kalendārā gadā (Pielikums_ Nr.2.)
– 2010.gada 28.decembra MK noteikumi Nr. 1206 – Pārskats par
izglītojamo ēdināšanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem
– 2012.gada 9.oktobra MK noteikumi Nr. 695 – Pārskats par valsts
budžeta līdzekļu izlietojumu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
(Pielikums_ Nr.5.1.)
MK noteikumi Nr.1616
• „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību izglītības iestādēm bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un
pašvaldību vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai”
Iesniegšanas termiņi un subjekti
• Pārskatu sagatavo- Pašvaldības
• Iesniegšanas termiņš- 20.janvāris
Pārskata paraugs, aktuālās
problēmas
62.resora
programma
Programmas nosaukums
Atlikums uz
pārskata perioda
sākumu
A
B
1
01.00.00
Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
05.00.00
10.00.00
Mērķdotācija pašvaldībām pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
Mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēs bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināsanas obligātajām
iemaksām
Saņemts pārskata periodā
IZM
2
Cita
pašvaldība*
3
X
X
Pārskata paraugs, aktuālās problēmas
Izpilde pēc uzkrāšanas principa
62.resora
programma
Programmas nosaukums
A
B
01.00.00
Pedagogi
4
1000 Atlīdzība
tajā skaitā piemaksa par
Pārējie
3.kvalitātes 4.kvalitāte 5.kvalitāte darbinieki
pakāpi
s pakāpi s pakāpi
5
6
7
8
2000 Preces
un
pakalpojumi
9
Mērķdotācijas izglītības
pasākumiem
Mērķdotācija pašvaldībām pašvaldību izglītības iestāžu
05.00.00 pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām
X
X
Mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēs
bērnu no piecu gadu vecuma
10.00.00 izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināsanas
obligātajām iemaksām
X
X
Pārskata paraugs, aktuālās problēmas
62.resora
programm
a
Programmas nosaukums
A
B
01.00.00
Naudas
7200
Atlikums uz
līdzekļu
5000
Transferts Izpilde kopā pārskata
atlikums
Pamatkapitāl
citai
(4.+8.+9.+10. perioda
(saskaņā ar
a veidošana pašvaldībai*
+11.)
beigām
IZM vēstuli
*
(1.+2.-12.)
Nr.)
10
11
12
13
14
Mērķdotācijas izglītības
pasākumiem
Mērķdotācija pašvaldībām pašvaldību izglītības iestāžu
05.00.00 pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām
Mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēs
bērnu no piecu gadu vecuma
10.00.00 izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināsanas
obligātajām iemaksām
X
X
MK noteikumi Nr.893
„Kārtība, kādā valsts un pašvaldības
organizē un finansē mācību līdzekļu
izdošanu un iegādi izglītības
iestādēm”
Iesniegšanas termiņi
un subjekti
• Pārskatu sagatavo- Pašvaldības
• Iesniegšanas termiņš- līdz kārtējā gada
15.janvārim
Pārskata paraugs, aktuālās
problēmas
Izdevumi
Saņemtais
Atlikums uz
pēc
finansējums
pārskata perioda
naudas
pārskata
sākumu
plūsmas
periodā
principa
Atlikums uz
pārskata
perioda
beigām
MK noteikumi Nr.1206
• „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un
izlieto valsts budžetā paredzētos
līdzekļus pašvaldībām
pamatizglītības iestādes skolēnu
ēdināšanai”
Iesniegšanas termiņi un
subjekti
• Pārskatu sagatavo- Pašvaldības
• Iesniegšanas termiņš- līdz kārtējā
gada 20.janvārim
Pārskata paraugs, aktuālās
problēmas
Klase
1
Finanšu
līdzekļu Pārskata Finanšu
Finanšu
līdzekļu
atlikums periodā
līdzekļu
no
saņemtie izlietojum
atlikums
iepriekšēj finanšu s pārskata
(2+3-4)
periodā
ā pārskata līdzekļi
perioda
2
3
4
5
MK noteikumi Nr.695
• «Kārtība, kādā piešķir un finansē
asistenta pakalpojumu izglītības
iestāde»
Iesniegšanas termiņi un
subjekti
• Pārskatu sagatavo- Pašvaldības
• Iesniegšanas termiņš- līdz 10.janvārim
par iepriekšējā gada periodu no
1.septembra līdz 31.decembrim
Pārskata paraugs, aktuālās
problēmas
Persona, kura
Finansējuma
Faktiski Pārskata
atbildīga par
Izglītojamo
atlikums (+) /
nostrādāto periodā
informāciju:
skaits, kuriem
pārtēriņš (-) uz
Asistentu stundu saņemta
Vārds,
apmaksāts
pārskata
skaits
skaits
is
Uzvārds,
asistenta
perioda
pārskata finansēj
telefons, epakalpojums
sākumu
periodā
ums
pasts
A
1
2
3
4
5
Finans
Pārskata periodā
ējuma
izlietotais finansējums,
atliku
euro
ms (+)
/
1210
pārtēri
Darba
ņš(-)
devēja
uz
valsts
pārska
1100
sociālās
ta
Atalgoj
Kopā
apdroši
ums
(6+7) period
nāšanas
a
obligātā
beigā
s
m
iemaksa
(1.+5.s
8.)
6
7
8
9
Paldies par uzmanību
Ieva Pētersone
IZM nodrošinājuma un
finanšu departamenta
grāmatvede
[email protected]
67047829
2014.gada 13. un 14. novembrī