Rezeknes_pilsetas_budzets_2015.gadam

Download Report

Transcript Rezeknes_pilsetas_budzets_2015.gadam

Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2011. - 2015.g., euro
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
Ieņēmumi
Izdevumi
2011
34,166,547
41,761,172
2012
34,236,880
43,722,820
2013
36,769,969
51,496,510
2014
32,259,353
33,271,657
2015
30,560,094
31,940,907
Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2015.gadam

Pamatbudžeta ieņēmumi

Speciālā budžeta ieņēmumi –

Ziedojumi un dāvinājumi –
- 29 594 225 euro
KOPĀ –

Pamatbudžeta izdevumi

Speciālā budžeta izdevumi –
959 869 euro
6000 euro
30 560 094 euro
- 30 814 971 euro
1 125 936 euro
KOPĀ – 31 940 907 euro
Finansēšanas daļa – 1 380 813 euro

no līdzekļu atlikuma gada sākumā – 3 085 635 euro

no aizņēmumiem – (- 1 660 822 ) euro

līdzdalība komersantu pašu kapitālā – (- 44 000 ) euro
Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi 2015.g. - 29 594 225 euro
Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis,
12,781,154, 43%
Valsts budžeta
transferti, 8,683,083,
29%
Ieņēmumi Eiropas
Savienības
līdzfinansēto
projektu īstenošanai,
4,148,581, 14%
Budžeta iestāžu
ieņēmumi;
2 872 753; 10%
Pārējie
ieņēmumi,
316,834, 1%
Nekustamā īpašuma
nodoklis, 791,820,
3%
Rēzeknes pilsētas budžeta ieņēmumu tendences 2011. – 2015.g., tūkst.
euro
14000.0
12781.2
13000.0
12000.0
11000.0
10000.0
8633.0
9000.0
8000.0
2011
7000.0
2012
6000.0
2013
5000.0
2014
4198.7
2015
4000.0
3000.0
2000.0
791.8
1000.0
623.7
0.0
Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
Nekustamā
īpašuma nodoklis
Dotācijas un
mērķdotācijas
Ieņēmumi ES
struktūrfondu
finansēto projektu
īstenošanai
Valsts autoceļu
fonda
mērķdotācija
Rēzeknes pilsētas budžeta prioritātes 2015.gadā
•
•
•
•
•
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Kultūras un sporta iestāžu attīstība
Pilsētas infrastruktūras attīstība
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana jauniem projektiem
Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta izdevumi 2015.g. pēc valdības
funkcijām – 30 814 971 euro
Procentu maksājumi,
346,233, 1%
Sociālā aizsardzība,
4,105,880, 13%
Vispārējie valdības
dienesti; 2 044 322;
7%
Ekonomiskā
darbība, 4,370,118,
14%
Vides aizsardzība;
1 298 430; 4%
Pašvaldības
teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana;
1 218 860; 4%
Izglītība; 11 145 264;
36%
Atpūta, sports,
kultūra un reliģija;
6 285 864; 21%
Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumi sociālajiem pabalstiem, euro
1,600,000
1,372,087
1,400,000
1,379,286
1,366,123
1,368,453
1275487
1,200,000
1,072,263
1,042,907
1,000,000
800,000
711,513
590,424
600,000
551,995
427,845
400,000
257,436
301,728
256,449
200000
200,000
27860
0
0
2014
2015
0
2010
2011
2012
Sociālie pabalsti no pašvaldības budžeta
Darba praktizēšanas pasākumi (NVA projekts)
2013
Sociālie pabalsti no valsts budžeta mērķdotācijas
Rēzeknes pilsētas autoceļu fonda līdzekļi , euro
1200000
1131931
1000000
800000
593880
623739
600000
467357
400495
400000
399935
429092
440549
200000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Rēzeknes pilsētas prognozējamais saistību apjoms % no 2015.gada
pamatbudžeta ieņēmumiem
16.0
13.7
14.0
14.2
14.8
13.9
13.5
13.4
2020
2021
12.0
10.0
9.7
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2015
2016
2017
2018
2019
Rēzeknes pilsētas pašvaldības plānotie projekti 2015.gadā
Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti:

Atbrīvošanas alejas posmā no Kosmonautu ielas līdz Maskavas ielai rekonstrukcija Rēzeknē,
nodrošinot Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai –
681 tūkst. euro;

Zaļās Sinagogas restaurācija – 594 tūkst. euro.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansētie projekti:

Olimpiskā centra Rēzekne būvniecība - 2 milj. euro.

Zemnieku ielas rekonstrukcija posmā no 18.novembra ielas līdz Stacijas ielai –
euro;

Rūpnīcas ielas rekonstrukcija – 560 tūkst. euro;

Metālistu ielas rekonstrukcija – 915 tūkst. euro;

Dzīvojamās mājas Maskavas ielā 20, Rēzeknē rekonstrukcija – 379 tūkst. euro;

Sporta pārvaldes stadiona rekonstrukcija – 399 tūkst. euro;

Tehniskās dokumentācijas sagatavošana plānojamiem projektiem – 212 tūkst. euro.
897 tūkst.
PALDIES PAR UZMANĪBU!