Radošums izglītības sistēmā /K.Āboliņa

Download Report

Transcript Radošums izglītības sistēmā /K.Āboliņa

Radošums izglītības sistēmā
Kristīne Āboliņa
Latvijas Universitāte
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte
Docente
[email protected]
Seminārs Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Development
of joint strategy and cooperation network for promotion of creative industries” ,LLIII-194”
ietvaros.
Lūdzu, uzrakstiet uz lapiņām
Dzeltenā:
Rozā:
Kāpēc Jūs dzīvojat šeit
un kas dod ikdienā
spēku?
Kam cilvēkam dzīvē
noder/nepieciešams
radošums?
No kurienes nāk radošums?
• Kā nepazaudēt dabīgo radošumu skolas
gaitās?
– citāts
• Mācīties darot?
– Mācīšanās piramīda
radošums
• Radošums ir iedzimta un izkopta indivīda
īpašība un spēja radīt oriģinālas un jaunas
nozīmes un tēlus.
• Radošā darbība palīdz atklāt jaunas iespējas
un formas labākiem kopā dzīvošanas un
darbības modeļiem, piemēroties jauniem
apstākļiem un pārveidot esamību ar radošās
iztēles un iniciatīvas palīdzību.
• Radošums attiecināms ne tikai uz jaunu
mākslas priekšmetu vai stilu radīšanu, bet arī
uz problēmu risināšanu jebkurā iespējamā
jomā.
IKEA, APPLE, Yahoo, Disney,
Madara Cosmetics
Saturs, forma
saturs
• Pirmkārt, mēs mēdzam uzdot nepareizo
jautājumu. «Kā likvidēt krīzi» vietā būtu
varbūt jāpajautā «Ko mums vajag, lai
dzīvotu laimīgi?»
• Vismaz vides jomā pasaulē atbildes
meklējumi ir pievērsti problēmas
simptomiem, ne cēlonim.
Kā mācīties?
Saturs, forma
skolā
Problēmas nevar
tikt atrisinātas ar
metodēm, ar
kurām tās
radītas
Ieskats šodienas tēmās
• Izkāpsim no kastes
• Globālo un Latvijas vietējo aktualitāšu
salīdzinājums jeb skola un sabiedrība
• Daudzveidība, subsidiaritāte, līdzdalība un
sadarbība kā ilgtspējas dimensijas
• Pasaules piemēru analīze, radošuma
identifikācija
• Skolu radošuma piemēri, ko ņemt līdz uz mājām
Aug 21, 2010
Sep 10,
2005
Dec
11,
1980
Mēs ejam ārā no “spēles laukuma”
sabiedrības ekoloģiskā pēda
Zemes nestspēja
1
planēta
2010 patērējām 150%
Sabiedrības ekoloģiskās pēdas nospiedums
http://vimeo.com/36549221
• http://www.youtube.co
m/watch?v=UPoV7Zl
2xyU
I=NxPxV
I – pasaules iedzīvotāju kopējā ietekme uz
vidi
N – pasaules iedzīvotāju skaits
P – viena cilvēka patēriņš
V – lietotā resursa izraisītā vides
degradācija
Kurš teksts attiecas uz Latvijas iedzīvotāju?
Iedzīvotāju vidējais ekoloģiskās pēdas nospiedums, 2005
AAE
A SV
K an āda
Z v iedr ija
I gaun ija
Vācija
K r iev ija
Šv eice
L at v ija
L iet uv a
Ķ īn a
P er u
Bur un di
0
2
4
6
8
10
12
ha
Kādēļ Latvijā nejūtam ilgtspējīgas
attīstības aktualitāti?
• Pasaules “pārapdzīvotība” un iedzīvotāju
skaita dinamika Latvijā
• Pārtēriņš un Latvija pēdējā vietā ES
• Baudām preces, ne to ražošanas ietekmi
uz vidi
• Analoģiski – klimata katastrofas un Latvija
Pasaules un vietējās
aktualitātes
• Saknes
• Vietējā kopiena
• Brīvība un
atbildība
Ilgtspējīgas attīstības
dimensijas
KO?
ekonomika
sabiedrība
pārvaldība
vide
KĀPĒC?
•Indivīdu līdztiesība
•Reģionu līdztiesība
•Paaudžu līdztiesība
KĀ?
•DAUDZVEIDĪBA
•SUBSIDIARITĀTE jeb
PAŠPĀRVALDE
•PIEDALĪŠANĀS
•SADARBĪBA
• Ir priekšstats, ka materiālā labklājība
palielinās subjektīvo laimi (Latouche, 2010)
• Bet – tā drīzāk nāk ar kopienas sabrukšanu,
noslāņošanos, bezdarbu. Tā drīzāk ir
aizsargreakcija, nevis alkatība (Schor, 1999)
• Bet
• Atstājot izvēles brīvību indivīdiem, cerība ir
maza, ka tie rīkosies ilgtspējīgā veidā
(Jackson, 2009)
Radošuma cita puse
KĀPĒC???
• Radošums kā
pašmērķis
• Radošums kā
līdzeklis
Radošuma ietekme uz resursu
patēriņu
Radošums kā formāls vai
neformāls process
• Ko sabiedrība gaida no izglītības?
- Sabiedrības problēmu risinājumus
• Vai sabiedrības problēmas var tikt
atrisinātas izglītības sistēmā?
- Nepieciešamība pēc plašāka
skatījuma jeb kopskata
• 1. IESPĒJA skolai: iet sabiedrībā un
atbalstīt būtiskos procesus
- Vietējās vērtības, skola kā vieta pret
internetu, skolas radītais tīklojums
• Mājas darbs:
filma «We educate the world»
• http://www.ted.com/talks/lang/lv/john_hard
y_my_green_school_dream.html
atbildība
• Cietumnieka dilemma
Negaidiet, kamēr no jums prasa,
prasiet paši sev – izmaiņas jāsāk ar sevi
• Kopienas un draugu
loma
C1
C2
Nesadarbojas ar polic.
Sadarbojas ar policiju
5
Sadarbojas ar policiju
5
10
0
0
Nesadarbojas ar policiju 10
1
1
Kopienas loma
forma:
2. iespēja skolai – mācīties darot
Lielais kopskats:
3. iespēja - vērtības
• Rietumu tradīcija– intelektuālā izglītība.
• Kur ētika un morāle?
• Mums jāmācās no briesmīgiem pagātnes
piemēriem, kad pasaules gudrākie prāti izmanto
savu labāko intelektuālo izglītību, lai radītu lielas
traģēdijas – tikai tādēļ, ka viņiem pietrūka morālā un
ētiskā attīstība
• Mums ir vajadzīga izglītība, kas atbrīvosies no skolas
telpu rāmjiem un ies pie cilvēkiem, kur tie dzīvo un
strādā.
• (Hernandez and Nevin 1999)
Atziņa (?)
• Radošums izglītībā jābalsta uz stingru
vērtību kopu, citādi tas var tikt vērsts
pretēji sabiedrības kopējām ilgtermiņa
interesēm
• 10 domas par laiku
Viegli pamanīt, ka sabiedrība meklēs tās
lietas, ko tā mēra. Ja mēs pievēršam lielu
uzmanību produktivitātes mērīšanai, tad
cilvēki arvien vairāk tai koncentrēs savus
spēkus.
Nacionālais laimības indekss Butānā
http://www.grossnationalhappiness.com/
Cik cilvēku zin savu vecvecāku vecāku
vārdus?
Cik dzīvei nepieciešamās prasmes cilvēki
prot?
TV skatīšanās un izglītība
Vai bērni ciena vecākus, vecākus cilvēkus,
praktizē godīgumu?
Vai bērni zina tradīcijas?
Vai bērni zina Butānas tautas dziesmas?
Tā nav ierastā taciņa!
paldies!