(ppt). - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

Download Report

Transcript (ppt). - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

NVA pakalpojumi jauniešiem
ar īpašām vajadzībām
Jeļena Šaitere
NVA Pakalpojumu departamenta
Karjeras attīstības atbalsta nodaļas vecākā speciāliste
Rīga, 29.01.2015.
Galvenie jautājumi
Reģistrēto jauniešu-bezdarbnieku statistiskais portrets
Jauniešu ar īpašām vajadzībām darbā iekārtošanās problēmas
Karjeras konsultācijas –atbalsts turpmākās karjeras izvēlē
Informatīvais atbalsts :
• izglītības izvēlē
• darba meklēšanā
Apmācību pasākumi (bezdarbniekiem un darba meklētājiem)
Nodarbinātības pasākumi (bezdarbniekiem)
2
Reģistrēto jauniešu-bezdarbnieku
statistiskais portrets
3
Reģistrēto jauniešu-bezdarbnieku statistiskais
portrets pēc vecuma grupām un bezdarba ilguma
(01.01.2015.)
Vecuma grupas
Bezdarba ilgums
671 108
806
6716
15 - 19
gadi
20-24
gadi
līdz 6 mēn.
6 - 12 mēn.
1318
5425
1-3 gadi
3 gadi un
vairāk
Vidējais bezdarba ilgums ≈ 3 mēneši
(bezdarbniekam ar invaliditāti ≈ 1,2 gadi)
4
Reģistrēto jauniešu-bezdarbnieku statistiskais
portrets pēc mērķa grupām (01.01.2015.)
3,9%
297
779
777
10,4%
10,3%
Jaunieši ar invaliditāti
Jaunieši pēc bērna
kopšanas atvaļinājuma
Jaunieši - ilgstošie
bezdarbnieki
Bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā – 82 027 (8,5% )
Jauniešu bezdarbnieku skaits no bezdarbnieku kopskaita – 7 522 (9,2 %)
5
Reģistrēto jauniešu-bezdarbnieku statistiskais
portrets pēc izglītības līmeņa (01.01.2015.)
Izglītība
2500
2310
2056
2039
2000
1500
1000
721
395
500
0
Augstākā
Profesionālā
Visp.vidējā
Pamatizglītība
Zemāka par
pamatizglītību
Lielākais jauniešu bezdarbnieku skaits - ar vispārējo izglītību
6
Jauniešu bezdarbnieku skaits pēc pēdējās
nodarbošanās
Pēdējās nodarbošanās profesija
Sieviete
Vīrietis
Kopā
PALĪGSTRĀDNIEKS
MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA
PĀRDEVĒJS
68
265
333
251
25
276
PĀRDEVĒJS KONSULTANTS
198
56
254
VIESMĪLIS
103
29
132
BŪVSTRĀDNIEKS
0
107
107
PAVĀRS
43
43
86
CEĻA BŪVES PALĪGSTRĀDNIEKS
0
75
75
KASIERIS
62
7
69
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS
42
25
67
BĀRMENIS
56
9
65
7
Jauniešu ar īpašām vajadzībām
(garīgās attīstības traucējumiem)
darbā iekārtošanās problēmas
8
Kāpēc grūti atrast darbu?
(objektīvi un subjektīvi iemesli)
Profesionālās izglītības trūkums: iekārtoties
darbā vieglāk jauniešiem ar iegūto profesionālo
kvalifikāciju
Ierobežots mērķa grupai piemēroto profesiju
skaits (pārsvarā – vienkārša satura profesijas,
nekvalificēts vai daļēji kvalificēts darbs)
Salīdzinoši neliels izglītības iestāžu piedāvājums
Prasmju un iepriekšējās darba pieredzes trūkums
Mērķtiecības trūkums (grūtības noteikt un sasniegt mērķus), patstāvīgi
pieņemt lēmumu
Tuvinieku noraidoša attieksme pret vēlmi turpināt izglītību/uzsākt darba
meklējumus
Ierobežots darba vietu piedāvājums
Darba devēju psiholoģiskā gatavība pieņemt darbā cilvēkus ar
garīgas attīstības traucējumiem (stereotipu ietekme)
9
P Pozitīvas īpašības, kas palīdz atrast darbu
un noturēties darbā
Atbildības sajūta (tāpēc piemēroti dažādi
apkalpošanas sfēras darbi - sanitāri, aprūpētāji,
garderobisti, ēkas dežuranti u.c.)
Centīgs (pietiekami neatlaidīgi saņemtā uzdevuma
izpildē)
Uzticīgums un lojalitāte savai darbavietai un
kolēģiem
Labi pilda vienveidīgu darbu, neizjūtot garlaicību
vai citas negatīvas emocijas
Var būt īpašas spējas radošās jomās: mūzikā,
mākslā, rokdarbu darināšanā vai sportā
10
Karjeras konsultācijas – atbalsts
turpmākās karjeras izvēlē
11
Karjeras konsultācijas
28 NVA reģionālajās filiālēs strādā 34 karjeras
konsultanti
Karjeras pakalpojumi tiek sniegti NVA
reģionālajās filiālēs visā Latvijā
Kā pieteikties karjeras konsultācijai?
Karjeras konsultācijai var pieteikties pa tālruni dzīves
vietai tuvākajā NVA filiālē – www.nva.gov.lv :
Konsultācijās tiek izmantoti informatīvie materiāli par izglītības, karjeras,
nodarbinātības, personības izaugsmes un attīstības iespējām, testi profesionālo
interešu izpētei, savu prasmju un zināšanu apkopošanai
Karjeras konsultācijas ir valsts apmaksātas
12
Karjeras konsultāciju veidi
Konsultācijas mērķis:
palīdzēt jaunietim karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības
noteikšanā, kā arī darba meklēšanas un saglabāšanas prasmju apguvē
Konsultāciju veidi:
• individuālā karjeras konsultācija - profesionālās piemērotības,
personības iezīmju un profesijas iezīmju izpēte, profesiju alternatīvu
meklēšana, individuālā karjeras plāna sastādīšana, sagatavošanās darba
intervijai, palīdzība CV un motivācijas vēstules sastādīšanā
• individuālā diagnosticējošā konsultācija - profesionālo slieksmju
noteikšana, domāšanas īpatnību, darbaspēju izpēte un to atbilstība
profesionālajām iecerēm
• grupas karjeras konsultācija – karjeras veidošanas problēmu risināšana,
informācija par izglītības iegūšanas un karjeras veidošanas iespējām,
profesionālo kompetenču atbilstības izpēte darba tirgus prasībām
• grupas informatīvā karjeras konsultācija - informācija par aktualitātēm
darba tirgū, izvēlētās profesijas standarta prasībām un izglītības iespējām
Latvijā
13
Karjeras metodikas darbam ar klientiem
ar īpašām vajadzībām
Karjeras metodikas
Riska grupu noteikšana
Mērķis: noteikt klienta riska grupu,
noskaidrot aktuālās vajadzības un
to apmierināšanas iespējas
Darbs ar cilvēkiem,
kuriem ir viegli
garīgās attīstības
traucējumi
Mērķis: noskaidrot klienta
profesionālo interešu virzību,
palīdzēt atbilstošās izglītības
vai darba izvēlē
Darbs ar redzes invalīdiem
Mērķis: noteikt klientam piemērotas
profesionālās darbības jomas,
motivāciju meklēt darbu vai mācīties,
sniegt palīdzību izvēlētās profesijas
apguvē vai darba meklēšanā
14
Karjeras konsultācijas mērķa auditorijai
klientiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem
Konsultanta uzdevums:
sniegt atbalstu jaunietim turpmākās dzīves un karjeras plānošanā:
- noteikt interesēm atbilstošās profesionālās darbības jomas
- iegūt informāciju par klienta aktuālajām vajadzībām
- palīdzēt izveidot turpmākās profesijas apguves vai darba
meklēšanas plānu, kas atbilst klientam piemērotajai
profesionālās darbības jomai un dzīves situācijai
Konsultēšanas principi:
uz klientu orientēta pieeja (svarīgākās ir klienta vajadzības)
klienta personības pieņemšana un atbalstīšana
konfidencialitāte
15
Karjeras konsultācijas mērķa auditorijai
Kā notiek individuālā karjeras konsultācija?
1. Kontakta dibināšana ar
klientu (saruna, anketa
“Kas Tevi interesē?”)
2. Konsultācijas mērķu
precizēšana
(klienta resursu un ierobežojumu
apzināšana)
3. Klienta turpmāko rīcību plāna
sastādīšana
“Mans darba plāns”
Lai veicinātu rīcības plāna īstenošanu, konsultants:
• pārliecinās, vai ir kāds cilvēks/organizācija (ģimenes loceklis, asistents,
invalīdu biedrība), kas var palīdzēt klientam
• vienojas ar klientu par atkārtotu tikšanos (pārrunāt paveikto, sniegt nepieciešamu
palīdzību un noteikt darba uzdevumus turpmākai darbībai)
16
Informatīvais atbalsts
17
Informatīvais atbalsts:
izglītības turpināšanas izvēle
Informācija par profesijām:
Profesiju aprakstu katalogi
E-versija: www.nva.gov.lv → Karjera
Prasmju noteikšanas lapas – profesionāli
nozīmīgas intereses, rakstura īpašības, prasmes
katrai profesijai
Profesijas, kurās var strādāt mērķa grupas jaunieši, ņemot vērā savas veselības
ierobežojumus
Darbs ar cilvēkiem:
sanitārs, aprūpētājs, garderobists, ēkas dežurants; pārdevēja, pavāra, pirtnieka palīgs
Darbs ar tehniku:
automehāniķa palīgs, automobiļu mazgātājs, krāsotājs, būvstrādnieks; galdnieka palīgs
Darbs ar informāciju:
pasta šķirotājs, komplektētais iesaiņotājs, izstrādājumu marķētājs, preču izvietotājs
Darbs ar dabas objektiem:
lauksaimniecības strādnieks, mežsaimniecības, zivsaimniecības, dārzniecības strādnieks
Darbs ar mākslas tēliem:
apgleznotājs, šuvējs, kokgriezējs, tautas tērpu darinātājs, mīksto rotaļlietu izgatavotājs
18
Informatīvais atbalsts:
izglītības turpināšanas izvēle
Izglītības iespējas mērķa grupas jauniešiem:
www.nva.gov.lv → Karjera → Karjeras izvēle → Karjeras informācija → Interešu
jomas → Profesionālās izglītības programmas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
vai
e-katalogā “Izglītības iespējas ar pamatizglītību”:
Par mums → Mūsu izdevumi (19. lpp.)
Profesionālajās apmācībās klientiem ar garīgās attīstības
traucējumiem ir specializējušās:
- Alsviķu arodskola (īsteno izglītības programmas klientiem ar viegliem garīgās attīstības
traucējumiem un piešķirto invaliditāti)
- Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola ((īsteno izglītības
programmas klientiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem un piešķirto invaliditāti)
- Speciālās izglītības iestādes: www.visc.gov.lv → Speciālā izglītība
19
Informatīvais atbalsts:
darba meklēšana
Darba meklētāja rokasgrāmata “Ceļā uz darbu: soli pa solim”:
• vieglā valodā par sarežģītām sevis izzināšanas lietām
• saturā – ieteikumi, paraugi, uzdevumi paškontrolei, 16 darba
lapas
Rokasgrāmatā aplūkotās tēmas sakārtotas kā 4 soļi:
1.
Izziniet sevi!
Personiskās pieredzes izvērtējums
2.
Es eju uz jaunu darbu
Darba meklēšanas ceļi, CV, motivācijas vēstule
3.
Pastāstiet par sevi
Sagatavošana darba intervijai
4.
Pēc darba intervijas
Ko darīt, ja veicās vai neveicās
http://www.nva.gov.lv/karjera/testi/handbook/book/index/
20
Informatīvais atbalsts:
CV/Vakanču portāls
CV/Vakanču portāls - visplašākā vakanču datu bāze Latvijā, kurā aptvertas visās 28
Aģentūras filiālēs un CV/vakanču portālā reģistrētās brīvās darba vietas
Meklējiet vakances
vai
Reģistrējieties!
http://cvvp.nva.gov.lv/vakances
21
CV/Vakanču portāls: Kā meklēt vakances?
Apskatiet
vakances
Visas vakances
Pēc darbības
jomas
Pēc reģiona
22
Apmācību pasākumi
mērķa grupas jauniešiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem
23
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi
Nodrošina NVA klientiem:
• darba meklēšanas metožu apgūšanu
• darba tirgum nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas
(t. sk. darba tiesisko attiecību veidošanā)
• kompetences darba aizsardzībā
• psiholoģisko atbalstu
• motivāciju darba meklēšanai
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi ietver:
• kursus (16 vai 24 vai 36 akad. stundas)
• seminārus (8 akadēmiskās stundas)lekcijas (5 akad. stundas)
Ieteicamie pasākumi jauniešiem ar īpašām vajadzībām
Kursi:
Mācīties kā jāmācās
Datorprasmju un interneta
pamati
Semināri
Jauniešu iespējas darba tirgū
Cilvēku ar invaliditāti tiesības un
iespējas Latvijas darba tirgū
Lekcijas
Drošība darba vietā
Sociālās tiesības
24
Neformālās izglītības programmas
Nodrošina iespēju paaugstināt konkurētspēju, spēju pielāgoties
mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un iespēju integrēties darba
tirgū
Pasākuma mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz
24 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas
Augstskolu likuma izpratnē
Programmu īstenošana:
• no 60 līdz 217 apmācību stundām
• apmācības īstenošana notiek ar kuponu metodi
• ne vairāk kā divas programmas gadā
Ieteicamās programmas jauniešiem ar īpašām vajadzībām:
• valodu apmācības
• datorzinības
• traktortehnikas vadīšana
www.nva.gov.lv → “Klientiem” →”Jauniešiem” → “Jauniešu garantijas pasākumi”
25
Nodarbinātības pasākumi
mērķa grupas jauniešiem bezdarbniekiem
26
Darbnīcas jauniešiem (15-24)
Dod iespēju jauniešiem bezdarbniekiem izglītības iestādē iepazīt trīs
profesionālās izglītības programmas un katrā izglītības programmā
iesaistīties trīs nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo
pieredzi, kas jaunietim bezdarbniekam ļautu izvēlēties izglītības un
profesionālās darbības jomu
Pasākumā var iesaistīties jaunieši, kuri nav ieguvuši profesionālo
izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti
Jaunieši saņem ikmēneša stipendiju EUR 56,91 apmērā mēnesī
proporcionāli iesaistes Pasākumā dienām (jaunietim bezdarbniekam
ar invaliditāti – EUR 85,37 apmērā)
Dalībnieku iesaistes ilgums 9 nedēļas jeb 45 darba dienas
www.nva.gov.lv → “Klientiem” →”Jauniešiem” →
“Jauniešu garantijas pasākumi”
27
Subsidētā darba vieta jauniešiem (pasākumi
noteiktām personu grupām) (18-29)
Pasākums palīdz jaunietim iekļauties sabiedrībā, veicina
konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot darba
prasmes un iemaņas
Pasākumā var iesaistīties ja:
• iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāta darba
• nav iegūta vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā kvalifikācija
• kā vientuļajam pieaugušajam ir viens vai vairāki apgādājamie
• piederi etniskajai minoritātei un ir jānostiprina valodas zināšanas,
• profesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze, lai palielinātu
• savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu
• 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba
• piešķirta invaliditāte
Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša darba alga,
ne mazāk kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā, proporcionāli
nostrādātajām dienām
Iesaistes ilgums pasākumā: 12 mēneši vai 24 mēneši
www.nva.gov.lv → “Klientiem” →”Jauniešiem” → “Jauniešu garantijas pasākumi”
28
Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei (15-29)
Iespēja saņemt atbalstu reģionālajai mobilitātei:
• pirmajos četros mēnešos, ja jaunietis piedalās atbalsta pasākumā
„Pirmā darba pieredze jaunietim” un „Subsidētā darba vieta jauniešiem
bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”
• apmācību laikā, ja jaunietis piedalās neformālajās izglītības
programmās un profesionālajās tālākizglītības un profesionālajās
pilnveides programmās
Finanšu atbalsts - transporta izdevumu segšanai braucieniem no
deklarētās dzīves vietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un
dzīvojamās telpu īres vai dienesta viesnīcas izdevumu kompensācijai ne
vairāk kā EUR 100 apmērā
www.nva.gov.lv → “Klientiem” →”Jauniešiem” →
“Jauniešu garantijas pasākumi”
29
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi
Darba iemaņu iegūšana un uzturēšana, veicot sociāla labuma darbus
Pasākumā var iesaistīties
Ieguvums no dalības pasākumā:
•
ja jaunietis nesaņem bezdarbnieka
pabalstu
•
attīstītas darba prasmes un
sociālās iemaņas
•
ja bezdarbnieka statusā atrodas
vismaz 6 mēnešus, vai mazāk, bet
vismaz 12 mēnešus nav strādājis
•
atlīdzība EUR 142,29 mēnesī
•
veiktas valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas pensiju
apdrošināšanai un nelaimes
gadījumu apdrošināšana
Iesaistes ilgums
•
secīgi vai ar pārtraukumiem ne ilgāk
kā 4 mēnešus 12 mēnešu periodā
www.nva.gov.lv → “Klientiem” →”Bezdarbniekiem” →
“Nodarbinātības pasākumi”
30
PALDIES PAR UZMANĪBU!
Informācija par pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā www.nva.gov.lv
Jaunākās ziņas: Twitter kontā http://twitter.com/NVA_gov_lv
Labās prakses video piemēri: Youtube kanālā http://www.youtube.com/TheNVA
Jaunākās ziņas: Draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/nva/
Jaunākās ziņas: Facebook.com lapā http://www.facebook.com/Nodarbinatiba
29.01.2015
Rīga
31