Hugger i sten Men jag tror att jag sakta börjar se en - Adhd

Download Report

Transcript Hugger i sten Men jag tror att jag sakta börjar se en - Adhd

Hugger i sten
Men jag tror att jag sakta börjar se en kontur
Några armar och ben
Jag jobbar mig inåt tills jag ser en figur
(Lars Winnerbäck – Hugger i sten)‫‏‬
 … att förstå att det är olika…
• Svårighet att förstå sociala
umgängesregler.
• Svårighet att få kontakt
med jämnåriga
• Likgiltighet inför att få kontakt med
jämnåriga
• Socialt och emotionellt opassande beteende
 Rigiditet
 Ritualer
 Ältande
 Fastnar i vissa
beteenden
 vid starka känslor
 vid oförberedda
förändringar
 vid för stora krav i
förhållande till vad personen
just då klarar av
 då det uppstår tomrum,
ostrukturerad paus
Allt detta kan skapa
stressreaktioner!
•
•
•
•
•
•
•
Översvämmad av information/intryck
Att inte förstå sammanhanget/det som sägs
Sakna översikt/förmåga att planera sin tid
Tidspress
Förändringar
Valsituationer
Att inte kunna påverka
•
•
•
•
•
•
Trigger
Oro
Ökning av oro/stress
Ökning av tvång/ritualer
Ökning av aggressivitet eller avskärmat beteende
Depression, ev. psykisk störning
•
•
•
•
Diskutera hur stress kan förebyggas
Vad är en lagom kravnivå?
Vad ska man absolut undvika?
Hur vill personen bli bemött vid
oro/stressreaktion?
•
•
•
•
•
ER-hörselskydd (www.bellman.se)
Öronproppar
Hörselkåpor
mp-3,Ipod, freestyle
Ljudisolering (bostadsanpassning)
•
•
•
•
•
Svårt att uppfatta instruktioner
Inre rastlöshet
Man blir lätt uttråkad
Svårt att klara f lera arbetsuppgifter på en gång
Lätt för att agera snabbt utan att tänka sig för
•
•
•
•
•
•
•
Ofta lättdistraherad av yttre stimuli
Svårt att bibehålla uppmärksamhet
Verkar ofta inte lyssna på vad som sägs
Tendens att tappa bort nödvändiga saker
Svårt att organisera målinriktade aktiviteter
Växlar ofta från en oavslutad aktivitet till en annan
Lite mer åt dagdrömmarhållet,
 Impulsivitet
 Överaktivitet
 Koncentrationssvårigheter

1.
2.
3.
Tre grundläggande svårighetsområden
Bristande impulshämning
Svårigheter att anpassa aktivitetsnivån till
situationen
Svagt belöningssystem








Avleds av nya intryck och tankar.
Uppfylld av egna tankar och idéer.
Intensiv, djärv och kreativ.
Svänger i humöret.
Svårt att ta besvikelser eller ett nej.
Snabba reflexmässiga reaktioner.
Motorisk oro, brister i motorisk precision.
Oöverlagda handlingar.
 Uthållighetsproblem.
 Svårt att hålla lagom energi till uppgiften.
 Varvar dagdrömmande med uppvarvad.
 Kraftig varierad funktionsnivå över dagen, från dag till
dag.
 Dygnsrytmrubbningar och sömnstörningar.
 Söker omväxling och spänning.
 Undviker det monotona och har svårt med
motivationen för det som de själva inte valt eller som
är lustfyllt.
 Kort uthållighet och svårt med långsiktiga mål.
1.
2.
3.
Fokusering
Uthållighet
Delad uppmärksamhet
 Att kunna begränsa mängden av intryck och
tankeprocesser
 Problem att vänta på sin tur.
 Hinner inte analysera situationen.
 Är ett centralt problem.
 Ger misslyckanden.
 Påverkar självbilden.
 Låg på grund av misslyckanden.
 Söker sig till fel kretsar.
 Överkänsliga för kritik.
 Hämmar hela utvecklingen.
•
•
•
•
•
Missar saker
Svårt att hålla uppmärksamhet på det som ej är
intressant
Verkar inte lyssna på tilltal
Svårt att uppfatta instruktioner och genomföra dem.
Organisera och skapa struktur i vardagen
•
•
•
•
Undviker det som kräver koncentration,
uppmärksamhet och uthållighet
Tappar bort saker
Lättdistraherad
Glömska
•
•
•
•
•
•
Svårt att vara stilla
Känsla av rastlöshet
Svårt att ha stillsamma och lugna fritidsaktiviteter
Verkar på språng och högvarv
Pratar överdrivet mycket
Avbryter och inkräktar på andra
•
•
•
•
•
•
•
Förhalande av saker
Låg tolerans för frustration
Stämningslabil
Lågt självförtroende
Svårt med relationer
Stresskänslighet
Ständigt sökande av stimuli
•
•
•
•
•
•
•
Sviktande arbetsprestationer
Vardagssysslor blir inte utförda
Svårt att göra f lera saker samtidigt
Bristande tidsuppfattning
Svårt att planera och organisera
Gränslöshet
Perceptionssvårigheter
•
•
•
•
Olika grader
Personens resurser i övrigt
Omgivningens krav
Vilka hjälpmedel personen har tillgång
till