Evropská regulace chemického pr*myslu

Download Report

Transcript Evropská regulace chemického pr*myslu

Svaz chemického průmyslu ČR

Jan Kvarda workshop CHEMIE KOLEM NÁS Brno 15.1.2014

SCHP ČR

• •

Svaz chemického průmyslu ČR je nejvýznamnějším reprezentantem chemického sektoru v České republice Od roku 1992 působí jako samostatné, dobrovolné profesní sdružení subjektů z oblasti výroby, obchodu, vědy a výzkumu se zaměřením na chemický průmysl, petrochemii, rafinérský průmysl, farmaceutický průmysl, výrobu pryže a plastů.

SCHP ČR

• • • •

129 členů 85 individuálních členů

50 výrobců14 z oblasti vědy, výzkumu a školství21 ostatní (služby, poradenství, logistika)

3 kolektivní členové

AVNH ČR (14 členů)CACS (12 členů)SCHOD ČR (15 členů)

70 % výroby z oblasti rafinérského, petrochemického, chemického, farmaceutického průmyslu, průmyslu plastů a pryže

Chemický průmysl EU

Klíčový pro stabilitu společnosti – bez chemie nelze zajistit základní životní potřeby obyvatelstva, jako jsou jídlo a paliva (table, trough, tank)

Zaměstnává přímo 1,5 mil. obyvatel a vytváří další 3 mil. pracovních míst

Přispívá k HDP 19/17/14% v SRN/ČR/SR ve srovnání s průměrem 9,3% v EU

Chemický průmysl EU je nejregulovanějším odvětvím. Regulace evropské chemie ve srovnání se zbytkem světa je hlubší

Regulace výroby – IPPC, Směrnice o průmyslových emisíchRegulace zacházení s chemickými látkami - REACH a CLPCeny energií, EU ETS i podpora OZE – obrovské náklady

Chemický průmysl v ČR

Chemický průmysl patří v ČR mezi tři nejvýznamnější průmyslové sektory – 17% hrubé přidané hodnoty, tržby 557 mld. Kč, 105.000 zaměstnaných přímo, minimálně 300.000 nepřímo (2012).

• •

Chemický průmysl patří mezi sektory s nejvyšším inovačním potenciálem, nabízí a přináší řešení pro další, ve všech směrech udržitelný rozvoj

Chemický průmysl ČR je zatížen nejen regulacemi EU, je navíc znevýhodněn proti okolním členským státům minimální národní podporou/subvencemi k minimalizaci negativních dopadů evropských regulací Zatížení proti ostatním je enormní: REACH (10 mld.), CLP (stovky milionů), IED (25 mld.), EU ETS (25 mld.)

Chemický průmysl v roce 2012

Výsledky českého chemického průmyslu v roce 2012 byly pozitivně ovlivněny globálním a evropským ekonomickým vývojem (s výjimkou farmaceutického průmyslu).

Nejlepší výsledky byly ve výrobě chemických látek a přípravků (CZ Nace 20) a v rafinérském zpracování ropy (CZ Nace 19.2) : dvojciferné zvýšení tržeb.

Tržby ve výrobě pryžových a plastových výrobků (CZ Nace 22) stagnovaly v důsledku deprese v některých výrobních sektorech (zejména v automobilovém průmyslu).

Tržby ve farmaceutickém průmyslu (CZ Nace 21) poklesly o 5 %, a to v důsledku zdravotnických reforem a zvýšených cen léků.

Chemický průmysl v roce 2012

• • • •

Významné zvýšení klíčového průmyslového ukazatele – tržeb ve srovnání s rokem 2011: ve výrobě chemických látek a přípravků o 15,3 %, v rafinérském zpracování ropy o 13,8 %, ale stagnace ve výrobě pryžových a plastových výrobků (zvýšení tržeb pouze o 0,1 %) , snížení tržeb ve farmaceutickém průmyslu (-4,9 %). Snížení účetní přidané hodnoty v chemickém průmyslu o téměř 1%, snížení zaměstnanosti o 2,2 %, především kvůli odvětví výroby pryžových a plastových výrobků (-3,1 %).

Meziroční zvýšení exportu o 7,7 % bylo vyšší než dynamika dovozu (+3,1 %). Negativní bilance chemického průmyslu se meziročně snížila o 12 mld. Kč. Podíl exportu dosáhl 64,9 % celkových tržeb (v roce 2011 to bylo cca 64,7 %). Stagnace ekonomického vývoje způsobila, že se objem účetní přidané hodnoty meziročně snížil o 1 %. Zvýšení bylo dosaženo pouze v rafinérském zpracování ropy (+28,9 %), ale ve výrobě chemických látek a přípravků a farmaceutickém průmyslu klesl o 2,4 % a ve výrobě pryžových a plastových výrobků klesl o 0,7 %.

Chemický průmysl v roce 2013

• • • • • • •

Chemický průmysl byl v 1. polovině roku 2013 ovlivněn recesí české ekonomiky, která ovlivnila chemický průmysl prostřednictvím nižší domácí a zahraniční poptávky.

Současný vývoj v EU má negativní vliv na český chemický průmysl.

Snížení tržeb v období leden- červen 2013 ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 ve všech subsektorech s výjimkou farmaceutického průmyslu o 1 - 7 % Snížení počtu zaměstnanců o 1 - 4 %, (kromě farmaceutického průmyslu) Počet firem s 20+ zaměstnanci na konci června 2013: 865 (cca 105 261 zaměstnanců) Negativní trend se nejvíce projevil v rafinérském zpracování ropy a výrobě pryžových a plastových výrobků.

Kladná obchodní bilance v 1. pololetí r. 2013

NE konkurenceschopnost díky podpoře OZE

• • • •

ČR je nejprůmyslovější zemí v EU z hlediska podílu průmyslu na HDP v EU; ČR si nemůže dovolit dále znevýhodňovat svůj průmysl platbami nepřiměřeně vysoké podpory OZE, pokud chce zachovat alespoň minimální konkurenceschopnost nejen ve světě, ale i v rámci EU a tedy nezvyšovat nezaměstnanost ; proto je potřeba minimalizovat dopady složky OZE v ceně elektrické energie na celkovou cenu ELE například stanovením nižších plateb za podporu OZE pro velké spotřebitele a zároveň stropů platby za OZE energeticky intenzivní průmysl; pro výnosy z aukcí povolenek a energetických daní směřovat zpět do průmyslu v maximálním množství , například formou financování podpory OZE, či podporou projektů zvyšování energetické efektivnosti;

Dopady OZE a EU ETS na konkurenceschopnost chemického průmyslu aneb několik čísel

• • •

Platby za podporu obnovitelných zdrojů a od r. 2013 i nákupy povolenek na emise skleníkových plynů mají zásadní dopad na konkurenceschopnost chemického průmyslu: vývoj plateb celého chemického průmyslu za OZE: 2010 … 0,5 mld. Kč 2011 … > 1,2 mld. Kč 2012 … > 1,5 mld. Kč v r.

2013 více než 2 mld. Kč na podporu OZE (4x více než v r. 2010) ; od roku 2013 naše společnosti spadající do EU ETS nakupují více než 50% povolenek (EUA) v předpokládané souhrnné výši (2013-2020) cca 4,5 – 18 mld. Kč (při ceně 5 – 20 EUR/1 tunu CO2).

Celostátní soutěž k podpoře zájmu o chemii na ZŠ

www.mladychemikcr.cz

2013

účast: regionální kola 5 000 žáků finále: Pardubice 30.5.2013

26 finalistů z deseti krajů vítěz: Marie Nevyhoštěná ZŠ Letovice

2014

účast: regionální kola 7 796 žáků finále: Pardubice 4.6.2014

40 finalistů z jedenácti krajů a Prahy www.mladychemikcr.cz

Národní soustava kvalifikací

Hlavním cílem projektu NSK je umožnit občanům, uznávání skutečných znalostí a dovedností, bez ohledu na to, jakou cestou je získali (ve škole, v kurzu, praxí, sebevzdělá váním apod.) Co je NSK a NSP?

Národní soustava kvalifikací (NSK) slouží pro uznávání a certifikaci dalšího vzdělávání – tvoří základní stavební kamen Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Národní soustava povolání (NSP) je otevřená a všem dostupná databáze povolání, monitorující požadavky trhu práce zastoupeným zaměstnavateli sdruženými v sektorových radách.

NSP a NSK jsou tedy spojené nádoby, jedno bez druhého by těžko existovalo. Měly by být jakousi „rychlou injekcí“ pro akutní nedostatek pracovních sil v určitém oboru.

K tomu jsou důležitá odborná vzdělávací zařízení, která budou zájemce připravovat ke zkoušce u tzv. Autorizovaných osob.

Jakou to má logiku? Souvislosti Národní soustava povolání Typové pozice Typové pozice Typové pozice Povolání NSK ÚPLNÉ KVALIFIKACE PROFESNÍ

(DŘÍVE DÍLČÍ )

KVALIFIKACE POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Kurzy, programy Praxe,… Zkoušky

Kvalifikace v NSK jsou zařazeny do Evropského rámce kvalifikací (EQF).

Do tvorby soustav je nyní zapojeno více než 1600 zaměstnavatelů z celé České republiky Cílové skupiny NSK

Co přináší Národní soustava kvalifikací do praxe?

Zkoušky již nyní složilo přes 83 tis. Lidí (pro srovnání v roce 2011 bylo cca 98 tis. absolventů středních škol)

• • • • Určování

aktuálně požadovaných kvalifikací

kompetencí ve svém oboru podnikání a

Řešení nedostatkových kvalifikací

počátečním vzdělávání nezávisle na

Ovlivňování obsahu

počátečního odborného vzdělávání

Kvalitnější

státem financované

rekvalifikace

• •

Efektivnější komunikace

s Úřadem práce ČR

Aktivní zapojení

do procesů ověřování kvalifikací prostřednictvím získání autorizace od příslušného resortu • Zcela

nový nástroj

pro každodenní práci personalisty: získaný certifikát je jasným dokladem o kompetencích, kterými budoucí zaměstnanec disponuje

Výstupy činnosti Sektorové rady pro chemii

• • • • • • • • • •

PK již publikované na www.narodnikvalifikace.cz

:

Inženýr chemie produktmanažer Chemický technik analytik Chemický technik manažer provozu Chemický technik mistr Chemický technik operátor Chemický technik plánovač Chemický technik technolog Chemik – laborant (v SR revidováno v roce 2013) Chemik pro obsluhu zařízení (v SR revidováno v roce 2013) Pracovník pro recyklaci

Výstupy činnosti Sektorové rady pro chemii

• • • •

PK zpracované v SR pro chemii v roce 2012, nyní posuzovány na MPSV/MPO:

Chemický technik produktmanažer Chemický technik pro environment Technik pro recyklaci Dělník pro recyklaci

Výstupy činnosti Sektorové rady pro chemii

• • • • • • •

PK zpracované v SR pro chemii v roce 2013, nyní v přípravě k posouzení MPSV/MPO:

Technolog zpracování plastů Seřizovač gumárenských zařízení Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů Obsluha recyklačních zařízení Obsluha gumárenských zařízení Obsluha plastikářských zařízení Dělník v chemické výrobě

Výstupy činnosti Sektorové rady pro chemii

• • • • • • • • • • • • •

Plán SR pro chemii pro rok 2014:

Chemik pro vzorkování Vizuální kontrolor gumárenské výroby Lisovač gumárenské výroby Konfekcionér gumárenské výroby Chemický technik pro kompozitní materiály Chemický technik - environmentální geochemik Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů Chemický technik v klinické chemii a biologii Chemický technik pro farmacii Technolog gumárenské výroby Technolog recyklace stavebních a demoličních odpadů Technolog recyklace odpadů z energetických zařízení Technolog recyklace pneumatik a pryže

Responsible Care

Responsible Care

Celosvětová dobrovolná iniciativa chemického průmyslu v oblasti HSE od roku 1985, která se rozšířila v roce 2006 na příspěvek chemického průmyslu k udržitelnému rozvoji

Nejstarší dobrovolná aktivita v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a udržitelnosti

V ČR je od roku 1994

Responsible Care – 55 zemí Příspěvek k udržitelnému rozvoji

Základní principy RC

• soustavně zlepšovat znalosti v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a výkon našich technologií, procesů a výrobků po dobu jejich životního cyklu, a tak zabránit poškozování lidí a životního prostředí • efektivně využívat zdroje a minimalizovat vznik odpadů • otevřeně informovat o výkonech, úspěších a nedostatcích • naslouchat lidem, angažovat je a pracovat s nimi; porozumět jejich obavám a očekávání a zohledňovat je • spolupracovat s vládami a organizacemi na vývoji a implementaci účinných předpisů a standardů a plnit je, nebo je překonávat • poskytovat pomoc a poradenství při zavádění odpovědného zacházení s chemikáliemi všem, kteří s nimi zacházejí a užívají je

Responsible Care v ČR

• Zapojeno 76 organizací, členů SCHP ČR a jeho kolektivních členů – AVNH, CACS a SCHOD ČR • 49 organizací smí používat log RC • • 44 výrobních a distribučních 5 nevýrobních je zapsáno v Seznamu partnerů RC – TECHEM CZ, SPŠCH Pardubice, MSŠCH Praha, SPŠCH Brno a CACS • pravidelné roční vyhodnocování • obhajoby 1 x za 2 - 4 roky • Nejstarší dobrovolná aktivita v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a udržitelnosti

Svaz chemického průmyslu České republiky

Dělnická 12, 170 00 Praha 7 tel.: +420 266 793 580 fax: +420 266 793 578 email: [email protected]

http://www.schp.cz