RIS_MSK_2014_06

Download Report

Transcript RIS_MSK_2014_06

Regionální inovační strategie
MSK 2014-2020
(RIS3 MSK)
Červen 2014
OBSAH
• Úvod do problematiky národní a krajské RIS/RIS3,
implementační struktura
• Realizované aktivity RIS MSK od roku 2009
• Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje
• Akční plán
• Marketing RIS3 MSK
• Další postup
2
Úvod do problematiky národní/krajské
RIS/RIS3
RIS3 ? S3? RIS?
Co je to RIS3?
• Strategie inteligentní výzkumné specializace
(smart specialisation strategy)
• Zaměření na VaV oblasti se silným inovačním potenciálem
(dosažení kritické velikosti), a to v tradičních i nových
výzkumných oborech
Proč RIS3?
• Ex-ante kondicionalita EK k čerpání prostředků na VaVaI
z nových OP 2014-2020 (OP PIK, OP VVV, OPZ)
4
RIS3 v ČR
Národní RIS3
• MŠMT, Národní koordinační rada, Facilitátor
Krajské RIS3
• annexy (přílohy národní RIS3), práce koordinují S3
manažeři
RIS3 MSK
• již od roku 2009, zpracovatel ARR (v partnerství
s dalšími subjekty)
5
RIS3 - Implementace
Národní RIS3
Koordinační rada
(MŠMT)
RIS3 národní facilitátor
Regionální RIS3
Rada pro Inovace
Agentura pro regionální rozvoj
Platformy
Vertikální / Horizontální
6
Jak je na tom RIS3 našeho kraje?
Zodpovědná za přípravu RIS3 MSK je
Agentura pro regionální rozvoj, a.s., RIS3 manažer
RIS3 MSK (doplnění stávající RIS MSK 2010-2020):
a) annex (zkrácená verze - příloha národní RIS3)
b) kompletní dokument RIS3 MSK
Vzniká a realizuje se v partnerství s firmami, univerzitami
a dalšími (krajská Rada pro inovace)
Bude hotova do června 2014
7
Regionální RIS3
RIS3 MSK - Implementace
Odbor RRC
KÚ
Administrace
dotačních
titulů
8
Krajský annex RIS3 vs. RIS3 MSK
Annex
Součást národní RIS3 (ex-ante
kondicionalita; „půjde do Bruselu“)
RIS3 MSK
„klasická“ RIS upravená dle
požadavků na RIS3 – řeší potřeby
inovačního systému kraje v širším
kontextu, detailnější informace
Intervence (dotační tituly a projekty) Intervence (projekty) financované
financované výhradně z OPPIK a
kromě OP i z jiných zdrojů (TAČR,
OPVVV
Horizont 2020, ….)
Nutno do dvou let dopracovat na
„plnohodnotnou“ RIS3
V případě MSK splněno
Shodná struktura (s výjimkou SC A5)
9
Finanční podpora VaVaI z rozpočtu MSK
Rok
Vyhlášená
dotace
(v tis. Kč)
Schválená
dotace
(v tis. Kč)
Proplacená
dotace
(v tis. Kč)
Počet
žadatelů
Počet
schválených
žádostí
2009
20 000
19 749
13 107
43
9
2010
20 000
15 579
10 628
57
45
2011
20 000
19 244
11 291
56
53
2012
20 000
19 177
21 587
85
41
2013
39 000
36 208
26 450
64
41
CELKEM
119 000
109 957
83 063
305
189
10
Realizované aktivity RIS MSK
od roku 2009 do současnosti
Vybrané aktivity dosud realizované
Krajské dotační programy (20 mil. Kč/rok od roku 2009):
• Inovační vouchery
• Podpora vytváření pracovních míst ve VaV ve firmách
• Podpora start-ups v podnikatelských inkubátorech
• Podpora studentů – začínajících podnikatelů
• Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních
start-ups (Kraj + Ostrava)
• Podpora zřizování mezinárodních výzkumných týmů
(akvizice zahraničních výzkumných pracovníků do MSK)
• Stipendia pro doktorandy a absolventy doktorského studia
12
Vybrané aktivity dosud realizované
Výzkumná centra OP VaVpI (VŠB-TUO)
• IT4Innovations – národní centrum excelentního výzkumu v oblasti
informačních technologií (1,83 mld. Kč)
• IET - centrum pro transfer technologií v oblasti energetického využití
odpadů a hodnocení dopadů těchto technologií na ŽP (257 mil. Kč)
• ENET – VaV technologií pro přeměnu paliv, zejména odpadů
a alternativních paliv, na tepelnou a elektrickou energii a její efektivní
využívání (385 mil. Kč)
• INEF - VaV činnosti v oblasti energetického využití odpadů, vývoje
technologií pro sledování prašných nanočástic, výrobu tepla
a kogeneraci (171 mil. Kč)
• ICT - výzkum problematiky těžby a užití energetických surovin
i dalšího využití horninového prostředí při zajištění udržitelného rozvoje
(339 mil. Kč)
13
Vybrané aktivity dosud realizované
Mezinárodní akce - Brokerage Events
• Biomedicína a biotechnologie (2011)
• Elektromobilita a další alternativy ekologické dopravy v městských
aglomeracích (2012)
• Moderní materiály v průmyslu a lékařství (2013)
• Integrované bezpečnostní systémy (2014)
Kulaté stoly na aktuální témata, například k problematice
financování inovačního podnikání, vždy se zapojením
odborníků/expertů z praxe
14
Vybrané aktivity dosud realizované
Poradenské služby pro začínající podnikatele – studenty,
ale nejen ty
Vzdělávání v inovacích – kurzy, semináře – na témata jak
řídit vývojové aktivity ve firmě, jak předvídat technologický
vývoj v daném odvětví – vždy se zapojením odborníků z praxe
Podpora technického vzdělávání – již od mateřských
a základních škol
15
Představení RIS3 MSK
Globální cíl, prioritní oblasti
Globální cíl:
Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky
Moravskoslezského kraje na globálních trzích
Prioritní oblasti:
• Vertikální
 znalostní = technologické domény
• Horizontální
 průřezové aktivity
17
Schéma annexu / RIS3 MSK
Globální cíl
Prioritní oblast A
Strategický cíl A
Prioritní oblast B
Strategický cíl B
Prioritní oblast C
Strategický cíl C
Prioritní oblast D
Strategický cíl D
Specifický
cíl A1
Specifický
cíl B1
Specifický
cíl C1
Specifický
cíl D1
Specifický
cíl A2
Specifický
cíl B2
Specifický
cíl C2
Specifický
cíl D2
Specifický
cíl A3
Specifický
cíl B3
Specifický
cíl C3
Specifický
cíl D3
Specifický
cíl A4
Specifický
cíl B4
Specifický
cíl A5
18
Horizontální prioritní oblasti
A – Transfer technologií
Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti A:
Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních kapacit
a současně výsledků VaV výzkumných organizací
Specifické cíle (SC):
SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné
a vývojové činnosti
SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a kolaborativního výzkumu ve
výzkumných organizacích
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a inovativních start-ups
SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního rozměru
SC A5 – Podpora přílivu investic v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
(jen v RIS3 MSK)
19
Horizontální prioritní oblasti
B – Lidské zdroje
Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti B:
Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných pracovníků
znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje
Specifické cíle (SC):
SC B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů
o znalostní ekonomice
SC B2 - Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů
ve výzkumu a vývoji
SC B3 - Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních
institucí a firem do MSK
SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických oborů a identifikace
technických talentů
20
Horizontální prioritní oblasti
C - Internacionalizace
Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti C:
Posílení postavení MSK v mezinárodní tvorbě a výměně technologického
know-how
Specifické cíle (SC):
SC C1 – Zvýšení intenzity navazování mezinárodních kontaktů a účasti
v mezinárodních iniciativách a projektech VaV
SC C2 – Zvyšování informovanosti malých a středních firem
o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů
SC C3 – Zvýšení exportních aktivit malých a středních inovačních firem
21
Horizontální prioritní oblasti
D – Koordinace a implementace RIS
Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti D:
Zvýšení efektivity koordinace subjektů inovačního systému MSK
Specifické cíle (SC):
SC D1 – Zajištění strategického řízení realizace RIS MSK
SC D2 – Zajištění výkonné realizace RIS MSK
SC D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu a vývoje
a RIS MSK
22
Nově v RIS3 MSK : technologické domény
1. Pokročilé materiály a materiály s nízkou energetickou
náročností, jejich vývoj, výroba a technologie zpracování
(vč. využití nanotechnologií) a vzájemného spojování (slitiny,
ušlechtilé oceli, kompozity, hliník, plasty, přírodní materiály)
2. Speciální stroje, zařízení a technologické postupy
průmyslové automatizace pro výrobu a zkušebnictví
3. Mechatronické systémy a zařízení
(vč. souvisejícího modelování a simulací)
4. Regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze
dat
23
Nově v RIS3 MSK : technologické domény
5. Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů v podmínkách
ostravské aglomerace (s využitím infrastruktury původních těžebních
zařízení, bývalých průmyslových objektů – brownfields, aj.), vývoj
bezodpadových výrobních technologií
6. Smart grids a smart cities s využitím specifik MSK v procesu změn
jeho technologického profilu - geotermální energie, metan, kogenerace
a akumulace, podzemní infrastruktura
7. Integrované bezpečnostní systémy (vývoj komplexních
bezpečnostních systémů pro soukromý i veřejný sektor) se zahrnutím
prvků environmentální prevence a ochrany (škodliviny,
epidemiologické jevy)
8. Superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh, aplikace
v přírodních a technických vědách, modelování a simulace jevů
a situací s dopadem na lidskou činnost
24
Akční plán RIS3 MSK
Akční plán RIS MSK
• Jedná se o konkrétní aktivity / projekty
• Akční plán = zásobník projektů vzniklých
v interakci s partnery
• Financování:
 operační programy (OP PIK a OP VVV)
 krajský rozpočet
 další zdroje (Horizont, Cosme…)
 (MŠMT na project development, do budoucna tzv. „Smart
Accelerator“)
26
Způsob řešení AP v MSK
• Akční plány RIS3 MSK a annexu RIS3 – 2 typy:
 Rámcové = na období 2015 – 2020
 Dílčí dvouleté (první 2015 – 2016)
• Rozdíl mezi AP k RIS3 MSK a AP k annexu RIS3?
– Do AP k annexu RIS3 zařazeny pouze projekty financované z OP
• Kritéria pro zařazení projektu do AP:
– Projekt časově zapadá do období 2015-2016
– Projekt je v souladu s cíli a výzkumnými směry
– Projekt je připraven k realizaci (vyplněná fiše)
• Akční plány projednává RpI, pak jde do Zastupitelstva kraje ke schválen
• Mapování = sběr fiší – probíhá nově on-line formou (jednoduchý přístup
pro editaci, nutné pouze připojení na internet)
27
Typy intervencí (1)
1. Národní projekty
 Individuální projekty podávané do národních výzev
 Role S3 manažera/kraje: obvykle žádná, ale možnost
využít financí na project development, pokud je projekt
zařazen do AP
2. Krajské projekty (dotační tituly)
 Žadatelem kraj, který dotační titul buď implementuje přes
přímo řízený subjekt nebo sám
 Role S3 manažera/kraje: aktivní role při přípravě
dotačních titulů, zajištění koordinace, dohled nad přípravou
28
Typy intervencí (2)
3. Národní projekty s krajským vlivem
 Individuální systémové projekty podávané do národních
výzev
 Role S3 manažera/kraje: aktivní role při přípravě
projektu, zajištění koordinace mezi regionálními partnery,
dohled nad přípravou
 Zpravidla budou vybrány 2-3 projekty pro kraj, které budou
doporučeny
29
Akční plán - plán přípravy
• 20.5. – spuštěna online evidence projektů do AP
• 2. a 3.6. – 2x „konzultační odpoledne“ – možnost
konzultovat své záměry na ARR (zařazení projektu do AP
2015-2016, vyplnění fiše)
• 16. 6. – termín pro registraci projektů do AP 2015-2016
(upřesnění/konkretizace projektových záměrů – vyplnění
projektových fiší (vzor MŠMT) – pouze u projektů do AP
2015-2016)
• Do konce července – finalizace Akčního plánu (rámcového
i dvouletého)
30
Akční plán – projektová fiše
Položky k vyplnění ze strany nositele projektu:
• Název projektu, zdůvodnění a popis projektu, Cíl projektu
• Výstupy projektu
• Výsledek - jak projekt přispěje k naplnění cíle?
• Rozpočet
• Partneři
• Odpovědnost za realizaci/financování
• Plán aktivit a jejich harmonogram
ARR doplní tyto položky:
• Oblast změny (horizontální priorita), strategický a specifický cíl,
vertikální priorita (technologická doména)
31
Akční plán - stávající stav zásobníku
Obsahuje záměry:
• z mapování projektů (terénní šetření v 1. pololetí 2013)
• sesbírané přes on-line formulář (leden-duben 2014)
• emailem, na jednáních…
Aktuální stav k 30.4.2014:
• Celkem v „zásobníku“ cca 150 - 200 záměrů
• V současnosti cca 6 krajských dotačních titulů (viz další
PPT), které vycházejí z diskusí na kulatých stolech k AP
konaných v únoru 2014
32
Příklady navržených projektů
• Mieloma - biobankovnictví, bionformatické a genomické centrum
• Seed fond MSK
• Výzkumné programy (válcování, přesné strojní díly, hladinoměry)
• Pyro-Tec, technologie pro zpracování odpadních plastů
• Nové technologie RFID (monitorování dopadů na ŽP,
distribuční/logistické procesy ve firmách)
• Vzdělávací kursy s účastí zahraničních výzkumných pracovníků
• Podpora polytechnického vzdělávání a práce s talenty
• Regionální program podpory studia technických a přírodovědných oborů
na SŠ a VŠ
• Brokerage Events
• Senzorické systémy a moderní diagnostika pro HomeCare
33
Marketing/propagace RIS3 MSK
Propagace inovací
Cíl:
 podpora zájmu o výzkumné a inovační aktivity
 prezentace inovačního potenciálu kraje uvnitř i vně
regionu
A také…
 přispívat ke zlepšování image kraje
35
Propagace inovací
• Společné používání loga RIS
• Zveřejňování informací o akcích na partnerských webech
a webu www.rismsk.cz
• Tipy na inovační podniky či „inovační“ osobnosti –
zveřejnění na webu, případné tipy novinářům
• Inovační presstripy
• Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje
36
Co se už povedlo ?
• Články jak v novinách, reportáže v televizi
• Inovační soutěž MSK 2013 - články v novinách (HN)
a vysílání v ČT, pozitivní reakce zúčastněných firem
• Rozjíždí se spolupráce s novináři – zasílání tipů na články
38
Inovační presstripy
•
Navštívili
jsme:
Inovační firma
Moravskoslezského
kraje s.r.o., Elcom a.s.,
Hella Autotechnik
Lanex Záštita
a.s., náměstka
VÚHŽ a.s.,
hejtmana kraje
Harmonogram
soutěže spol. s r.o
Dodávky
automatizace,
•
Ceny
Marketing soutěže
Žádost
BORCAD
czo součinnost
s.r.o., PRIMUS
CE,
Roper Engineering s.r.o.,
Ingeteam a.s.
• BIC Ostrava, ING Corporation, Elvac
Ekotechnika, Sky Paragliders, OCHIINŽENÝRING
zdroj / zpracoval(a):
39
Inovační presstripy
Články v tisku:
Inovační
firma Moravskoslezského
• VTP Ostrava
kraje
Záštita náměstka hejtmana kraje
• Lanex Harmonogram
– ihned.czsoutěže
• Hella
Ceny
Marketing soutěže
Autotechnik
s.r.o.,
Žádost o součinnost
- ihned.cz
• Hella Autotechnik s.r.o. II - ihned.cz
• Články v HN
zdroj / zpracoval(a):
40
Díky tipům pro novináře…
Inovační firma Moravskoslezského
kraje
Záštita náměstka hejtmana kraje
Harmonogram soutěže
Ceny
Marketing soutěže
Žádost o součinnost
zdroj / zpracoval(a):
Zajistili jsme ČTK, MF Dnes,
Právo, bude i v ČT
Petr Uličný z Ostravy– sestrojil
inteligentní myš na ovládání
různých el. zařízení (PC, světla,
mobil) pro handicapované.
41
….. se Mouthmouse objevil v tisku
• Novinky cz
Inovační firma Moravskoslezského
kraje
Právo, 4.5.2013
• Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj, 4.5.2013
•
• iDnes
• Česká
Záštita náměstka hejtmana kraje
Harmonogram soutěže
Ceny
Marketing soutěže
televize
ze dne 30. 5. 2013
Žádost o součinnost
• Česká televize - události ze dne 15. 3. 2014
• Česká televize - Dobré ráno ze dne 3. 4. 2014
• Deník ze dne 13.5.2014
• ČR 1, Radiožurnál, Leonardo
zdroj / zpracoval(a):
42
Soutěž Inovační firma MSK 2013
• Inovační soutěž 2013 - 2.2.2014 v ČT - reportáž
o podpoře inovací v MSK (Události v regionech – víkend)
– Reportáž najdete na stránkách ČT v čase 13:35.
43
Soutěž Inovační firma MSK 2013
• Inovační soutěž 2013 - inovační firmy v Hospodářských
novinách
44
45
Další postup…
Již hotovo…
Projednání v komisích, výborech, na workshopech
a kulatých stolech: únor – květen 2014
Projednání v Radě pro inovace: květen 2014
Projednání v radě kraje: květen 2014
Projednání v zastupitelstvu kraje: červen 2014
48
Annex/RIS3 MSK
Annex RIS3 MSK
 hotov, zapracovány připomínky, připraven ke schválení
 souhlasné stanovisko RpI v květnu
 schválení zastupitelstvem kraje v červnu
Akční plán bude dopracován do konce července
RIS3 MSK
 obsahově širší než annex, vlastní struktura, cíle
 zadána SEA
 dokončení v červenci
 schválení zastupitelstvem v září
Akční plán bude dopracován do konce července
49
Platformy (pracovní skupiny)
Nové platformy:
 Návrh členů
 Návrh konkrétních aktivit a činností
 Návrh způsobu fungování
zapojení členů Rady pro inovace
Červenec 2014
50
Sledujte…
www.rismsk.cz




Inovační firma MSK 2014 – podmínky/přihlášení
Infoservis o VaVaI aktivitách v MSK
Možnost odebírání novinek
Možnost umístění novinek z Vašich domovských
organizací
51
www.rismsk.cz
52