VY_52_INOVACE_PV18.25

Download Report

Transcript VY_52_INOVACE_PV18.25

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115
Autor: Mgr. Ilona Sadílková
Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.25
Téma: Paliva – zdroj energie
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1826
Klíčová slova: ropa, uhlí, zemní plyn
Anotace: Tato prezentace žáky devátých ročníků upoutá na téma paliva v chemii.
Žáci si ujasní druhy paliv, druhy obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie,
zpracování ropy, informace o zemním plynu a v neposlední řadě uhlí. Na závěr
malá křížovka s tajenkou, která prozradí, odkud se bere většina energie na Zemi s
řešením.
VY_52_INOVACE_PV18.25
PALIVA-ZDROJ ENERGIE
DĚLENÍ PALIV DLE SKUPENSTVÍ
o TUHÁ - DŘEVO, UHLÍ, KOKS
o KAPALNÁ - TOPNÉ OLEJE
o PLYNNÁ PALIVA - ZEMNÍ PLYN
DĚLENÍ PALIV DLE PŮVODU
přírodní (např. hnědé uhlí, zemní plyn,
ropa)
 vyrobená (propan-butan,svítiplyn, benzín)
DĚLENÍ PALIV DLE OBDOBÍ VZNIKU

Fosilní (pravěká)- vznik geochemickými procesy v průběhu milionů let
Současná( recentní)- stále se tvoří a mají stále větší váhu s úbytkem fosilních
paliv
UHLÍ „HOŘLAVÝ KÁMEN“
patří mezi tzv. fosilní, tuhá paliva
 směs látek (hlavně uhlík, a další prvky: vodík,
kyslík, síra, dusík,aj.)
 získává se dolováním z povrchových nebo
hlubinných dolů
Typy dle obsahu uhlíku: rašelina (55-60%)
hnědé uhlí (75-60%)
černé uhlí (75-95%)
antracit (92-98%)

KARBONIZACE UHLÍ
= děj, při kterém se zahřívá černé uhlí na teplotu
kolem 900°C (tzv. zuhelnatění)
Karbonizace se provádí v koksovnách a
plynárnách pro výrobu:
o svítiplynu (obsahuje vodík a jedovatý CO)
o dehet (obsahuje spousta různých látek
př. benzen,naftalen)
o koks (obsahuje téměř čistý uhlík) použití výroba
železa
ROPA „KAPALNÉ A PLYNNÉ ZLATO ZEMĚ“
je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina
 je to směs uhlovodíků, především alkanů
 vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a
živočichů
 při těžbě vyvěrá pod tlakem nebo je čerpána
 vyskytuje se společně se zemním plynem
 je základní surovinou petrochemického
průmyslu

ZPRACOVÁNÍ ROPY
Surová ropa se po zbavení hrubých příměsí a vody
zpracovává metodou frakční destilace
= metoda založená na oddělení frakcí na základě
rozdílných teplot varu.
Frakční destilací ropy se získávají:
-plynné produkty (propan-butan)
-benzín (palivo do aut)
- petrolej (palivo letadel, rozpouštědlo, dříve
ke svícení
-plynový olej (s petrolejem motorová nafta)
-mazut (k topení, nebo dále vakuová
destilace- asfalt)
ZEMNÍ PLYN




přírodní hořlavý plyn
jeho hlavní složkou je methan CH4
má při spalování nejmenší podíl CO2 než ostatní
fosilní paliva – je považován za ekologické palivo
použití jako palivo (nahrazuje v domácnostech
jedovatý svítiplyn)
Označené ropovody a
plynovody v Evropě
JADERNÁ ENERGIE-HROZBA ČI NADĚJE?
M.C.Sklodowská,P.Curie (Jáchymov,ze smolince nové
radioaktivní prvky radium a polonium)
jaderná energie= energie, uvolněná štěpením jader atomů
radioaktivních prvků

Jaderná elektrárna využívá energii uvolňovanou
z atomového jádra na výrobu elektrické energie.
Výhody: nevypouští do
ovzduší škodlivé látky
jako oxid siřičitý, popílek,
těžké kovy nebo oxid
uhličitý
Nevýhody: velká finanční
nákladovost a doba
likvidace jaderného
odpadu,obava z nehody
OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ ZDROJE



Vodní toky
sluneční záření
rostlinné, živočišné produkty
(biopaliva, binafta, bioethanol)
Obnovitelné zdroje se v přírodě
samovolně regenerují ze zdrojů
s velkým horizontem vyčerpání.
o uhlí
o ropa
o zemní plyn
o jaderná energie
Neobnovitelné zdroje jsou v přírodě
omezené množství, regenerují
dlouhodobě a hrozí úplné vyčerpání.
NA ZÁVĚR OTÁZKA……
ODKUD POCHÁZÍ VĚTŠINA ENERGIE NA ZEMI?
1.Jaký projev přírodní elektřiny
můžeme pozorovat při
bouřce?
2. Jaké zařízení slouží k výrobě
mouky a dříve se pro jeho
pohon využívala voda a vítr?
3. Je to černé a topí se s tím v
kamnech.
4.Co musíme natankovat do
auta, aby mohlo jet?
5. Je to sladké, prodává se to v
obchodě jako kostky nebo
krystal a rostliny to vyrábí při
fotosyntéze z vody a CO2?
6. Jakou surovinu získáme
pokácením stromu?
1.
X
2.
X X
3.
X
X
4.
5.
X X
6.
X
NA ZÁVĚR OTÁZKA……
ODKUD POCHÁZÍ VĚTŠINA ENERGIE NA ZEMI?
1.
B L E S K X
2.
M L
3.
X
4.
B E N Z
5.
C U K R X X
6.
D Ř E V O X
Tajenka zní:
SLUNCE
Ý N X X
U H L
Í X
Í
N
Použité zdroje:

Vacík: Přehled středoškolské chemie, SPN

Beneš, Pumpr, Banýr: Základy chemie II,Fortuna

Zbirovský: Chemická technologie I,SNTL

Beneš, Pumpr: Minimum chemie, Kvarta

Obrázky:
http://www.google.cz/imgres?q=vtipy+tuh%C3%A9+palivo&um=1&hl=cs&sa=N&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=cJ0r8YRJHT6ZM:&imgrefurl=http://moreamorea.blog.cz/rubrika/s-duvtipem-aneb-odlehcete-si-prosim/9&docid=eTmryHHyhl0kXM&w=604&h=537&ei=rqGTtqXLOP74QSIosi7Dw&zoom=1&iact=rc&dur=109&page=1&tbnh=145&tbnw=163&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:19,s:0&tx=89&ty=62
http://www.google.cz/imgres?q=hn%C4%9Bd%C3%A9+uhl%C3%AD&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=4KSnxbzgk4hpCM:&imgref
url=http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/hn%25C4%259Bd%25C3%25A9%2520uhl%25C3%25AD.html&docid=JWIhPg07bXxlGM&w=600&h=450
&ei=L-iGTsmDFKqP4gSTpozCDw&zoom=1&iact=rc&dur=104&page=1&tbnh=136&tbnw=181&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=120&ty=105
http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Dern%C3%A9+uhl%C3%AD&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=y2dNJt5fx16eQM:&imgrefu
rl=http://www.cerneuhli.cz/&docid=7YR8jl_Utpx5QM&w=1168&h=876&ei=SuiGTuCOKZD54QS57uGYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=207&vpy=182&dur=496&
hovh=194&hovw=259&tx=135&ty=100&page=1&tbnh=132&tbnw=237&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.cz/imgres?q=ropa&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=Cf6EdLvKIpMV0M:&imgrefurl=http://geologie.vsb.cz/lozi
ska/loziska/energsur/ropa.html&docid=zdYu3vSPHDsKvM&w=300&h=400&ei=rOiGTvr2AuqF4gTohOGMDw&zoom=1&iact=rc&dur=539&page=1&tbnh=137
&tbnw=98&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=79&ty=100
http://www.google.cz/imgres?q=destilace+ropy&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=DsjwMTaW0I0Z4M:&imgrefurl=http://www.ko
menskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE9/paliva.html&docid=qVu9jVXCJjdmIM&w=400&h=650&ei=ziGTvKcBOH44QShsrioDw&zoom=1&iact=rc&dur=313&page=1&tbnh=142&tbnw=87&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:5,s:0&tx=20&ty=78
http://www.google.cz/imgres?q=zemn%C3%AD+plyn&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=Qm6loRd6MQ7AuM:&imgrefurl=http://ica
tlarvebuluslar.blogspot.com/2010/11/dogalgazntarihcesi.html&docid=cicDRBJ0PGZecM&w=230&h=230&ei=8eiGTpmPMJDN4QT8sLjODw&zoom=1&iact=rc&dur=137&page=2&tbnh=139&tbnw=156&start
=20&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:20&tx=50&ty=68
http://www.google.cz/imgres?q=zemn%C3%AD+plyn&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=BRV6mD3PXGwfLM:&imgrefurl=http://ww
w.cpu.cz/zemni-plyn/dodavky-docr&docid=SCFnsLu2_QdoIM&w=450&h=357&ei=8eiGTpmPMJDN4QT8sLjODw&zoom=1&iact=rc&dur=185&page=5&tbnh=137&tbnw=173&start=83&ndsp
=20&ved=1t:429,r:16,s:83&tx=103&ty=61
http://www.google.cz/imgres?q=%C5%A1t%C4%9Bpen%C3%AD+uranu&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=9mkmRRpil4pcxM:&im
grefurl=http://fyzika.jreichl.com/index.php%3Fsekce%3Dbrowse%26page%3D818&docid=xSqwLscRpJMXhM&w=252&h=236&ei=ZmGTqyHFYjc4QSskuXFDw&zoom=1&iact=rc&dur=404&page=1&tbnh=152&tbnw=162&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=130&ty=88
Klipart:
http://www.google.cz/imgres?q=slunce+zdroj+energie&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=kjutwsHb8IUPpM:&imgre
furl=http://www.ekostrazce.cz/texty/obnovitelne-zdroje&docid=_TUFlEzDJNRvM&w=97&h=200&ei=mOuGTu6NDqnS4QTst7WuDw&zoom=1&iact=rc&dur=164&page=1&tbnh=138&tbnw=67&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:9,s:0&t
DIDAKTICKÉ POZNÁMKY:
Tato prezentace žáky devátých ročníků upoutá na téma paliva v chemii.
Žáci si ujasní druhy paliv, druhy obnovitelných a neobnovitelných zdrojů
energie, zpracování ropy, informace o zemním plynu a v neposlední řadě
uhlí. Na závěr malá křížovka s tajenkou, která prozradí odkud se bere
většina energie na Zemi s řešením.
Člověk a příroda, chemie, paliva