Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

Download Report

Transcript Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

Jaderné havárie
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-domaci/123382/atomovy-vybuch-ve-zline.html
Dana Šídlová, Simona Gabrielová,
Lenka Drncová, Nikola Kojanová
http://www.ekobydleni.eu/obrazky/zivotni-prostredi/obnovitelne-zdroje-energie-5.jpg
Obnovitelné a
neobnovitelné zdroje
Obnovitelné zdroje
•
•
•
•
•
•
Sluneční záření
Větrná energie
Vodní energie
Energie přílivu
Geotermální energie
Biomasy
http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a354-Energie-zadarmo.aspx
http://www.ekobydleni.eu/obrazky/vetrne-elektrarny.jpg
http://www.green4v4.eu/userfiles/biomasa.jpg
Sluneční záření
•
•
•
•
Základní zdroj energie, předpoklad pro život
Přímé (téměř rovnoběžné paprsky, jdoucí do oka)
Rozptýlené (dufůzní) rozptýlením slun. paprsků
Díky němu probíhá fotosyntéza:
6 CO2 + 12 H2O →
C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/solarni/f2.htm
Větrná energie
• Vítr vzniká díky
tlakovým rozdílům
mezi různě zahřátými
vrstvami vzduchu
• Nejčastěji elektrárny s využitím větrné turbíny
• Výhodou je nízká cena a ochrana živ. prostředí
• Nevýhodou je hluk a nižší účinnost oproti jiným
http://www.ekobydleni.eu/obrazky/new-low-cost.jpg
http://what-if.xkcd.com/imgs/a/3/01.png
Vodní energie
• Vzniká při
koloběhu vody na
Zemi působením
sluneční energie a
gravitační síly
• Hlavně v Norsku
• V současnosti dominantním zdrojem energie
• Vltavské kaskády – Orlík, Slapy a Lipno
• Nevýhodné jsou problémy spojené se stavbou –
změna a narušení životního prostředí
http://www.oc-silesia.cz/cz/detsky-svet/nova-rubrika/41.php
• Gravitační síla Měsíce působí na vodní masu, tím
způsobuje příliv a odliv
• Přílivové elektrárny nejsou příliš používané
• Místa pro vznik elektráren jsou často vzdálena od
místa spotřeby
• Využití v zálivech, ty se uzavírají hrází s vraty,
která jsou při přílivu otevřená. Při odlivu se
otevřou propusti k turbínám (vytvořený rozdíl
výšek je pak roztáčí)
http://www.ekostrazce.cz/texty/obnovitelne-zdroje
Energie přílivu
• Tepelná energie zemského jádra
• Jejími projevy jsou erupce sopek,
gejzíry a horké prameny
• Využití na Islandu (vytápění domů, bazénů,
skleníků…
http://www.semily.cz/cz/obcan/rozvoj-mesta/geotermalni-elektrarna/
http://www.celysvet.cz/krasne-fotky/staty-zeme/strokkur-geyser--iceland
Geotermální energie
Biomasy
• Biologicky rozložitelná
část odpadu a zbytků
• Výhodou je relativně
nízká cena, využití
odpadu a dokončení
cyklu CO2
• Nevýhodou je nízká
výhřevnost a nutnost
skladování
http://www.ekostrazce.cz/texty/obnovitelne-zdroje
Neobnovitelné zdroje
•
•
•
•
Uhlí
Ropa
Zemní plyn
Jaderná energie
(uran)
http://i.idnes.cz/12/011/cl6/SPI403cb3_Ropa.jpg
• Černé – starší (z prvohor), nejkvalitnější obsahuje
až 95% uhlíku, nazývá se antracit
• Hnědé – z třetihor, nejméně kvalitní je lignit
• Použití v tepelných elektrárnách
→ poškození životního prostředí
• Spalováním vznik CO2, ale i
SO2 (příčina kyselých dešťů)
• Zpracovává se karbonizací (zahřátí na vysokou
teplotu – kolem 1000°C, bez přístupu kyslíku
• Rozkládá se na koksárenský plyn, koks a dehet
http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/multimedia/fotografie/tepelne-elektrarne-novaky-in/
Uhlí
Měří se v barelech (1 barel = 159 l)
Hořlavá kapalina černé barvy
Vznikla přeměnou živočichů a rostlin
Ropa se zpracovává frakční destilací
(rozdělení na jednotlivé složky podle
teploty varu)
• Zpracování v koloně:
http://s.to-fakt.sk/k/kolko-galonov-ma-jeden-barel.jpg
•
•
•
•
http://autaveskole.jaknahmyz.cz/paliva
Ropa
http://what-if.xkcd.com/imgs/a/1/05.png
Jaderná energie
• Využívá se štěpná reakce uranu 235
92 U
• Řadí se mezi neobnovitelné zdroje, ačkoli uran je
možné recyklovat
235
• Ke štěpení dochází v reaktoru, kdy do uranu 92U
narazí neutron, atom začne kmitat a rozdělí se,
dojde k uvolnění 2 až 3 dalších neutronů, které
jsou schopné po zpomalení štěpit další jádra
• Teplo pak proudí do parogenerátoru, vzniklá pára
roztáčí turbínu, která pohání generátor. V něm
dochází k přeměně na elektřinu.
• ČR: Temelín, Dukovany
http://toscali-veda-technika.blogspot.cz/2010/01/temelin-jaderna-elektrarna.html
Jaderné havárie
• Posouzení závažnosti podle INES (The International
Nuclear Event Scale) z roku 1990:
→ možnost akutních i zpožděných zdravotních účinků v
rozsáhlé oblasti, např. i více států; dlouhodobé důsledky na životní prostředí
→ nutné plné uplatnění opatření pro snížení pravděpodobnosti
zdravotních následků na obyvatelstvu zahrnutého do havarijních plánů
→ obyvatelstvo-částečná opatření (ukrytí,
evakuace); těžké poškození velké části reaktoru
→ ozáření zaměstnanců (smrt);
obyvatelstvo-bez vážnějších následků, kontrola potravin
→ ozáření zaměstnanců (akutní zdravot.následky);
žádná opatření pro obyvatelstvo
→ ozáření zaměstnanců překračující povolený roční limit
← lidská chyba, nedostatek bezpečnost.postupů
← např. při cvičení, zkouškách
-nemá bezpečnostní
význam
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:INES_cs.svg
Havárie nejen jaderných elektráren
Stupeň 7: 26.4.1986-4.blok-Černobyl-SSSR(nyní Ukrajina)
12.4.2011-1.,2.,3.blok-Fukušima I, Prefektura
Fukušima-Japonsko ←viz obr.
http://img.mf.cz/417/563/1-japonsko_evakuace.png
Stupeň 6: 29.9.1957-přepracovatelský závod Majak-SSSR(teď Rusko)
Stupeň 5: 10.10.1957-komplex Windscale Pile-Spojené království
28.3.1979-2.blok-Three Mile Island-Pensylvánie(USA)
Stupeň 4: 17.10.1969-el. Saint Laurent-Francie
1973-přepracovatelský závod Sellafield-Spojené království
22.2.1977-1.blok-Jaslovské Bohunice-Trnava,ČSR(teď SR)
←viz obr.
13.3.1980-el. Saint Laurent-Francie
1983-kritický soubor v Buenos Aires-Argentina
http://www.greenpeace.org/czech/ReSizes/OriginalWatermarked/Global/czech/P3/fotky/Jadro/Bohunice1.jpg
http://www.cernobyl-1986.eu/pictures/obeti/cernobyl-osetreni-popalenin.gif
Následky ozáření
http://www.dashofer.cz/download/e-noviny/enbp/ObrII3.jpg
http://www.pozary.cz/storage/obrazek/uzel/2009/06/4a336db7ba84f/4c815e425db55.jpg ↓
• Úroveň ozáření, tedy dávka ionizujícího záření, se udává v jednotkách zvaných
sieverty (Sv). Sievert je v jednotkách SI m2/s2.
• Limit dávky je pro veřejnost stanoven na 1 mSv za rok a pro zaměstnance jaderných
elektráren je povoleno až 50 mSv za rok, pokud ale za 5 let nebudou vystaveny
dávce o vyšší hodnotě, než je 100 mSv(=0,1Sv).
Expozice (příklad)
Stupeň vážnosti
Příznaky
milisieverty (0,001 Sv)
Přírodní záření
–
stovky milisievertů (0,1 Sv)
Žádný okamžitý
účinek
Možná přechodná nevolnost, lehká
horečka
mezi 1 000 a 2 000 millisieverty
(1 až 2 Sv)
Významné
zdravotní příznaky
Zvracení, únava, horečka, riziko infekce
mezi 2 000 a 4 000 millisieverty
(2 až 4 Sv)
Vážné zdravotní
příznaky
Dávení, horečka, trávicí problémy,
krvácení, padání vlasů
mezi 4 000 a 10 000
millisieverty (4 až 10 Sv)
Velká
pravděpodobnost
úmrtí
stejné, navíc závrať a dezorientace
Úmrtí
–
nad 10 000 millisievertů
• Akutní radiační syndrom=otrava radiací=nemoc z ozáření=poškození tkání v
lidském těle následkem vysoké dávky ionizujícího záření
• Dlouhodobé účinky:
Sv (za život)
Účinky
0,05-0,2 (běžné)
Potencionálně: rakovina, změny v genetickém kódu
0,2-0,5
Snížený počet červených krvinek
0,5-1 (mírná nemoc z ozáření)
Narušená imunita, možná dočasná sterilita mužů
1-2 (lehká otrava ozářením)
10% úmrtnost po 30 dnech od ozáření; spontánní potrat nebo narození mrtvého plodu;
dočasná sterilita mužů
2-3 (vážná otrava radiací)
35% úmrtnost po 30 dnech od ozáření; vypadání vlasů, chlupů; výrazný pokles počtu
bílých krvinek; možná trvalá ženská neplodnost
3-4 (vážná otrava radiací)
50% úmrtnost po 30 dnech od ozáření; krvácení zpod kůže, z úst a ledvin
4-6 (vážná otrava radiací)
60% úmrtnost po 30 dnech od ozáření; obvyklá ženská sterilita; vnitřní krvácení
6-10 (akutní otrava ozářením)
Téměř 100% úmrtnost po 14 dnech; zcela zničena kostní dřeň; vážně poškozena trávicí
soustava
10-50 (akutní otrava ozářením)
100% úmrtnost po 7 dnech; buněčná smrt v tkáních trávicí soustavy; střevní krvácení
50-80 (akutní otrava ozářením)
100% úmrtnost po několika hodinách, v kómatu, zhroucení nervové soustavy
>80 (akutní otrava ozářením)
Předpokládá se okamžitá smrt
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=694114
http://cernobyl-25.webnode.cz/news/a26-vyroci-ucteni-pamatky-vsem-obetem-jaderne-katastrofy-v-cernobylu-a-japonsku/
Následky ozáření-akutní radiační syndrom
Značení radioaktivity
Častý základ znaku:
Ionizující záření:
Méně častý základ znaku:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Logo_iso_radiation.svg
Radioaktivní materiál:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Radioactive.svg
Děkujeme za shlédnutí celé prezentace!
Zdroje:
http://www.kof.zcu.cz/st/dp/hosnedl/html/slunecni.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_elektr%C3%A1rna
http://www.nazeleno.cz/vodni-energie.dic
http://www.ekostrazce.cz/texty/obnovitelne-zdroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_stupnice_ja
dern%C3%BDch_ud%C3%A1lost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odvozen%C3%A1_jednotka_SI
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sievert
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_hav%C3%A1rie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akutn%C3%AD_radia%C4%8Dn%C3%A
D_syndrom
Muzika:
http://www.miseplus.cz/info/vznik Emotional / Dark Music - Lua Eterna
Těšíme se na Vás na našem stanovišti