Transcript Obr. 2

0
Asijská nej…II.část
Autor : J.Čáp
VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.2
I.Vyhledej název
řeky.
1
II.Vyhledej název
jezera
a této zátoky.
III.Vyhledej název pohoří.
Obr.1
2
Největší recentní ryba světa,
ulovená v Kaspickém jezeru.
I.Jak se jmenuje?
Vyza velká,dorůstá až 10metrů délky.
Obr.2
I.Která z jezer na obrázku leží v Asii ? Uveď jejich názvy a čísla, kterými jsou označena.
Obr.3
3
I.Popiš polohu nejvyšší činné sopky Asie,najdi její souřadnice
a uveď název této sopky.
4
Obr.4
Vrchol 4750 m.n.m.
K první zaznamenané erupci došlo v
roce 1697, a od té doby je sopka
víceméně stále činná, stejně jako
mnohé další sopky v oblasti.
Obr.5
Zahrnuje více než 700 km2 . Je to nejdelší ledovec na světě
mimo polární oblasti . Maximální tloušťka ledovce je 1000 m
, objem Fedčenkova ledovce a jeho deseti přítoků se
odhaduje na 144 kubických kilometrů , asi třetina objemu
Erijského jezera.
Fedčenkův
ledovec
Název
Oblast
Délka
(km)
Šířka
(km)
Fedčenkův
ledovec
Pamír
Tádžikistán
77
2-5
Hispar - Biafo
Karákoram,
Pákistán
120
3,2
5
Obr.7
Obr.6
6
Obr.8
•
•
•
•
•
•
•
Délka:
6300 km
Pramen: Tangala 6621 m. n. m.
Povodí: 1 800 000 km2
Průměrný průtok vody: 31 900 m 3/s
nejvodnatější řeka Asie
Roční odtok: 960 km³
I.Název řeky ?
Nejhlubší proláklina Země
I.Doplň její název a hodnotu nadmořské výšky.
II.Doplň název hlavního přítoku vody.
Břehy na západě a východě jsou srázné a
skalnaté. Na severu a jihu navazuje na pobřeží
táhlá rovina. Pobřeží je převážně pusté, s
výjimkou několika oáz a turistických objektů s
plážemi pro koupání. U jižního břehu probíhá
těžba soli a dalších minerálů, nachází se zde i
rozsáhlý chemický komplex pro úpravu
vytěžených surovin.
Rozloha
1050 km²
Délka
67 km
Šířka
18 km
Max. hloubka
380 m
Přítok vody
Státy
Imagery from w.NASA World Wind.
Obr.9
doplň názvy
7
Podle studie zveřejněné v roce 2009 za posledních 30
let ubylo v Mrtvém moři asi 14 km3 vody a jeho
hladina klesá ročně asi o 70 cm.Pokud by proces
pokračoval stejným tempem mohlo by Mrtvé moře
do roku 2050 zcela vyschnout, a proto se připravuje
plán na vybudování 180 kilometrů dlouhého kanálu,
který by z Rudého moře,přes vádí Al-araba přiváděl
do jezera mořskou vodu. Záměr je kritizován ekology.
8
Obr.1O
Obr.11
Důsledkem vysokého podílu solí je vyšší hustota vody Mrtvého moře, a tedy vyšší vztlaková síla působící na
plovoucí předměty. Pro udržení se nad hladinou proto není potřeba plavat– stačí do vody usednout a nechat
se nadnášet.
Džungarská brána je dopravně významný průsmyk s
kontinentálním klimatem v nadmořské výšce 400-500 m n. m.
9
Tvoří hraniční přechod mezi Kazachstánem a
Čínou, prochází jím frekventovaná
železniční trať z Evropy do průmyslové
východní Číny. Zároveň je nejvzdálenějším
místem na světě od moře. Od nejbližšího
mořského pobřeží je vzdálen vzdušnou čarou
2 650 kilometrů.
Obr.12
Vizualizace Džungarské brány
Obr.13
Džungarská brána na široká 10 až 40 km a dlouhá 100 km.
10
Obr.14
Obr.15
11
Balchaš též Balchašské jezero, někdy též Balkaš je velké bezodtoké
jezero na východě Kazachstánu ve střední Asii. Rozlohou
18 200 km² je srovnatelné například s jezery Ontário či Ladožským.
Balchaš je celosvětovým unikátem, neboť obě jeho části, spojené
jen mělkým a úzkým (3,5 km) průlivem Uzynaral, se výrazně liší
měrou slaností své vody. Jezero je tedy z poloviny sladkovodní
a z poloviny slané jezero.
Obr.16
Má rozlohu 18 200 km2. Jezero je 605 km dlouhé a 9 až 19 km široké ve
východní části a až 74 km v západní části. Jezero není hluboké – střední hloubka
činí 6 m a největší (ve východní části) dosahuje 26 m.
12
Obr.17
Družicový snímek z 18. dubna 2000 při levém dolním okraji je dobře patrný tok
řeky Ili, voda v západní části jezera je v době jarního tání silně zakalená.
13
Tyto rozlehlé pastviny leží v nadmořské
výšce přes 4 000 metrů.
I.Jak se tato oblast jmenuje?
Obr.18
II.Pojmenuj objekty(horstva,plošiny,pánve),označené na satelitním snímku.
3
1
8
4
7
2
5
6
Obr.19
Satelitní snímek
Tibetské náhorní plošina
14
Tibetská plošina nebo též Čchingchajsko-tibetská plošina, je celosvětově
největší( asi 2 milióny km2), vysoce položená rovina ve střední Asii. Zasahuje do
Tibetské autonomní oblasti a provincie Čching-chaj. Na severu ji pohoří Kchun-lun
odděluje od Tarimské pánve s pouští Taklamakan, na východě přechází ve
Východotibetská pohoří. Jižní okraj plošiny tvoří pohoří společně označovaná
jakoTranshimaláj, která směrem k jihu spadají do kotliny Brahmaputry(zde leží i
Lhasa; na protější straně kotliny už se zvedá Himaláj). Na západě pak pohoří
Karákoram odděluje Tibetskou plošinu od indického Ladákhu.
Průměrná nadmořská výška Tibetské plošiny činí 4 500 m n. m, na řadě míst však
překračuje 6 000 m. V okrajových oblastech pramení několik asijských veletoků,
velká část plošiny je ale bez odtoku.
Jak divoký (Bos mutus) je jeden ze zástupců pravých turů. Ze smyslových orgánů se spoléhá
především na velmi dobře vyvinutý čich, naopak zrak je jeho slabou stránkou.
Domestikovanou formou divokého jaka je jak domácí(Bos grunniens).
Obr.20
I.Pojmenuj zvíře a vyhledej,jaký
význam má pro Tibeťany.
Obr.21
Jedná se o mohutné zvíře žijící ve skupině, samec dorůstá přes 2 metry a dosahuje hmotnosti kolem jedné
tuny. Samice je sotva poloviční. Jak se vyznačuje mimořádně dlouhým trupem. Hrudník je tvořen čtrnácti
páry žeber (namísto obvyklých třinácti). Hlava je ozdobena mohutnými rohy, které jsou až metr dlouhé a u
kořene mohou mít obvod až 50 cm. Srst je hnědočerná až černá, hustá, vlnitá a ve spodní části a
končetinách prodloužená, splývající do výrazné hřívy.
Výskyt
Jakové jsou velice plachá zvířata, která žijí v Asii obvykle ve skupině o počtu 10 až 30 zvířat. Obývají
bezlesé oblasti v nadmořské výšce 3000 m až 5400 m.
15
Jak domácí) je domestikovaná forma
jaka divokého. Domestikován byl ve
východním Pamíru patrně již v
1.stol.p.n.l.
Obr.22
Jak domácí je pro svoji nenáročnost a otužilost v horských oblastech Asie naprosto nepostradatelným pomocníkem. Jeho
využití je široké. Slouží jako jezdecké zvíře, jako soumar je schopen nést v obtížném horském terénu až 150 kg zátěže,
používá se i v zápřahu k obdělávání polí.
Jak je pro obyvatele Tibetu mnohostranně využitelný, nejen že nahrazuje lidskou sílu, ale také nosí zavazadla turistům, chová
se nejen pro vlnu , maso, mléko, ale také pro jeho trus. Trus jaka je pro obyvatelé Tibetu hodně důležitý, slouží k zateplování
domů (jačí trus se usuší a plátky se pokládají na dům) a jako topivo do kamen.
16
Úkoly:
1 – Vyhledej a napiš názvy 5 nejvyšších vrcholů/hor/ světa
včetně jejich nadmořské výšky.
2 - Vysvětli,co je omul . Kde omul žije ?
3 - Co je kryptodeprese? Pojmenuj přírodní útvar,který je nejhlubší
kryptodepresí na Zemi.
4 - Kterým velkým jezerem prochází smluvní hranice mezi Evropou a Asií?
5 - Která největší řeka ústí do Kaspického jezera?
6 - Který největší stát leží na Arabském poloostrově?
7 - Kdo jako první stanul na vrcholu nejvyšší hory světa?
8 – Na kterém poloostrově najdeme nejvyšší činnou sopku Asie?
9 – Které státy leží na pobřeží Aralského jezera?
10 – V které zemi leží celosvětově nejvzdálenější místo od moře?
Použité zdroje:
Wikimedia Commons
Wikipedie
17
K.Kašparovský – Zeměpis II,v kostce
Holeček,Janský a kol. – Zeměpis světa 2
Školní atlas světa,Kartografie PRAHA,a.s.,2008
Citace obrázků:
Obr.1 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 23.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Caspian_Sea_from_orbit.j
pg/200px-Caspian_Sea_from_orbit.jpg
Obr. 2 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 23.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.mrk.cz/Data/Pics/2008/200/133446.jpg
Obr.3 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&
docid=UmuTrBCPMBrgUM&tbnid=JZKKkdjjz025rM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2F
www.abicko.cz%2Fclanek%2Fsystem-nezarazeno%2F2362%2Fostrovy-vody-v-morisouse.html&ei=aqRqU7PsHIaY1AXsrIHQCQ&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNG_3agnsU0q5S0GlpZ7KubQcskFw&ust=1399584219077742
Obr. 4 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 23.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.libenas.cz/fotosvet/kamcatka/kljucevskaja/img00016.jpg
st=1390687067801505
Citace obrázků:
18
Obr. 5 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 23.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=F4X
p9cIiNJIJwM&tbnid=YwKMqt8poEaRxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.trekin
g.cz%2Fcestovani%2Fkamcatka4.htm&ei=5eHiUvH3M8Kl0AXL4IHQBg&bvm=bv.59930103,d.
bGE&psig=AFQjCNHk8_J2M4IGVyxWcfcbx5TEHmh-UA&ust=1390687067801505
Obr. 6 –NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CG8QFjAL&u
rl=http%3A%2F%2Fhydro.natur.cuni.cz%2Fjenicek%2Fdownload.php%3Fakce%3Ddokument
y%26cislo%3D51&ei=vJdqU96cL5SO7AaH94HwDQ&usg=AFQjCNFW0QqXTTCjtnHBmvwMIa
UtVBbFNw&bvm=bv.66111022,d.ZGU
Obr. 7 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.kronikar.estranky.cz/img/original/246/6.jpg
Obr. 8 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Yangtze_River_Map.png/30
0px-Yangtze_River_Map.png
Obr. 9 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Dead_Sea_1920px.jpg/260
px-Dead_Sea_1920px.jpg
Citace obrázků:
19
Obr. 10 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Israel_location_map.svg/24
0px-Israel_location_map.svg.png
Obr. 11 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Dead_sea_newspaper.jpg/8
00px-Dead_sea_newspaper.jpg
Obr. 12 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
https://maps.google.cz/maps?q=D%C5%BEungarsk%C3%A1+br%C3%A1na+satelitn%C3%A
D+sn%C3%ADmek&client=firefox-a&channel=np&ie=UTF-8&ei=QyprUCnMMim0AWkrICgCA&ved=0CAkQ_AUoAg
Obr. 13 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.material-montessori.cz/fotky8465/fotos/gen320/gen__vyr_229ATG0067.jpg
Obr. 14 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Relief_Map_of_Kazakhstan.
png/270px-Relief_Map_of_Kazakhstan.png
Obr. 15 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/20060426051109.jpg/220px
-20060426051109.jpg
Obr. 16 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://puczok.xf.cz/kiteXC/clanky/2005-02_Sobetov-Balkash_soubory/image002.jpg
-Himalaya_composite.jpg
Citace obrázků:
20
Obr. 17 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/LakeBalkhashEO.jpg/200px-LakeBalkhash-EO.jpg
Obr. 18 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Tibet_landscape.jpg/800
px-Tibet_landscape.jpg
Obr. 19 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Himalaya_composite.jpg
/1024px
Obr. 20 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Historic_Tibet_Mapcs.svg/800px-Historic_Tibet_Map-cs.svg.png
Obr. 21 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTX139YIrBEj18FHr0mo7AhsY-NLhmkwPNdlQcnOj3rxXvUV_y
Obr. 22 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Yaks_still_provide_the_
best_way_to_plow_fields_in_Tibet.jpg/300pxYaks_still_provide_the_best_way_to_plow_fields_in_Tibet.jpg