Cena za cestovní ruch: p*ínosy versus ztráty

download report

Transcript Cena za cestovní ruch: p*ínosy versus ztráty

CENA ZA CESTOVNÍ RUCH:
PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY
Vytvořeno za podpory grantu: CZ.2.17/3.1.00/32121
Dana Fialová
Cestovní ruch = turismus
• Z ekonomického hlediska – hospodářské
odvětví patřící do služeb
• Z geografického – pobyt a pohyb osob mimo
jejich obvyklé prostředí (kratší než 1 rok)
• Ze společenského – uspokojování lidských
potřeb (odpočinek, poznání, …)
• Z ekologického – jev, který má dopady na
území, jeho přírodní a celé životní prostředí
Typy cestovního ruchu
• Formy – podle motivace účastníků (co v rámci
cestovního ruchu uskutečňují za činnosti):
rekreační, poznávací…..
• Druhy – podle různých kritérií: délku, období,
místa pobytu, počtu účastníků….
Mezinárodní cestovní ruch, zimní, sportovní…
Geografie cestovního ruchu
Geografie – zkoumá strukturu a interakci přírodních,
společenských a ekonomických jevů v prostoru a čase
• Zákonitosti prostorových aspektů interakce mezi cestovním
ruchem (rekreací) na straně jedné a krajinou na straně druhé
• Zákonitosti a faktické rozmístění cestovního ruchu v oblastech
různé hierarchie (světadíly, oblasti, státy , region, destinace…)
• Studuje činitele rozvoje cestovního ruchu obecně a v
konkrétních regionech a lokalitách
• Analyzuje vliv cestovního ruchu na změny ve struktuře a
rozmístění hospodářství v oblastech jeho realizace
• Vyhodnocuje oblasti a lokality z hlediska možných a vhodných
forem CR s ohledem na přírodní, kulturní a společenské
podmínky, ochranu životního prostředí a hospodářský rozvoj
Tři základní pilíře
Cestovní
ruch
sociokulturní
ekonomický
environmentální
Co převáží?
Zisky
1
Ztráty
2
3
Ekonomický pilíř
• Cestovní ruch patří mezi nejvýznamnější
ekonomická odvětví (řadí se za průmysl ropný,
automobilový, farmaceutický a za bankovní
sektor)
• Existují státy (např. některé ostrovní) a regiony
(pobřeží teplých moří), které jsou na
cestovním ruchu ekonomicky naprosto závislé
• Cestovní ruch má tzv. multiplikační efekt
Multiplikační efekt
Cestovní ruch generuje ekonomické zisky (mohou nastat i ztráty) nejen ve
vlastním odvětví, které představují např:
ubytovací zařízení
stravovací zařízení
cestovní kanceláře
dopravci
atraktivity (památky, zábavní parky…).
Ale díky jeho existenci mají zisky i odvětví, která poskytují výrobky a služby,
které účastníci cestovního ruchu prostřednictvím výše uvedených zařízení
a služeb spotřebovávají.
Také díky turistům mohou v destinacích existovat i služby, jimž by pouhý počet
rezidentů neumožňoval vznik a ziskový pozor.
Multiplikační efekt ubytovacího
zařízení
Doprava
Stavebnictví
Těžba
surovin
atd.
Těžba dřeva
Ubytovací zařízení
Výroba
nábytku
Textilní
výroba
Školství
atd.
Chemický
průmysl
atd.
Pětihvězdičkový hotel na portugalském pobřeží situovaný na okraji rybářského městečka
Multiplikační efekt stravovacího
zařízení
Doprava
Sklářský a
keramický
průmysl
Těžba surovin
atd.
Stravovací zařízení
Těžba dřeva
Zemědělství
Výroba
nábytku
Textilní výroba
Chemický
průmysl
Školství
atd.
strojírenství
Potravinářský
průmysl
zemědělství
Výroba hnojiv
atd.
Salonek připravený pro snídani v typickém japonském ubytovacím zařízení tzv. ryokanu
Multiplikační efekt cestovních
kanceláří
Doprava
Papírenský
průmysl
Těžba dřeva
Fotografové
Keramický
průmysl
Výroba
upomínkových
předmětů
Cestovní kancelář
Textilní
výroba
atd.
Školství
Automobilový
průmysl
Hutnický
průmysl
Dopravci
Těžba, zpracování a doprava ropy
atd.
Pojištovnictví
Těžba a
zpracování
surovin
Multiplikační efekt atraktivit
cestovního ruchu
Doprava
Výroba
elektrické
energie
Těžba surovin
atd.
Strojírenství
Atraktivity cestovního
ruchu
Výroba
technických
zařízení
Výpočetní
technika
atd.
Śkolství
Restaurátorství
atd.
Zpívající fontána v Mariánských Lázních
Ekonomické přínosy
•
•
•
•
Zvýšení zaměstnanosti
Tržby od turistů a návštěvníků
Daň z nemovitosti
Daň z příjmu právnických a fyzických osob a
jejich lokace do lokality, kde se cestovní ruch
uskutečňuje
Ekonomické ztráty
• Sezónní zaměstnanost/nezaměstnanost
• Nevyužitá kapacita zařízení
• Turisté realizují cestovní ruch mimo sledované
území
• S cestovním ruchem je často spojena tzv.
„šedá ekonomika“ (např. zaměstnanci ani
zaměstnavatelé neplatí daně, pojištění…)
Environmentální pilíř
• Zachování případně zkvalitnění životního
prostředí
• Rizika přeplnění turistických cílů návštěvníky
• Vliv na ekosystém:
zavlečení cizorodých rostlin při budování
turistických resortů
významné navýšení spotřeby energií, vody a
tvorby odpadů
ohrožení fauny a flóry v jejím přírodním prostředí
Přínosy cestovního ruchu životnímu
prostředí
• Rekultivace nevyužitých ploch (např. výstavba
golfových hřišť na výsypkách, v zátopovém
pásu…)
• Finanční prostředky získané cestovním ruchem
bývají využity na obnovu památek, ochranu
přírody
• Výchova místních obyvatel k ochraně
prostředí, které láká návštěvníky
Příklady ztrát způsobených cestovním
ruchem životnímu prostředí
• Nadměrná spotřeba vody na golfových hřištích,
při zavlažování a využívání bazénů v turistických
resortech
• Rušení fauny v době hnízdění a páření
• Zvyšování eroze – horolezectví na pískovcích,
cyklistika a pohyb mimo vyznačené trasy
• Lov a sběr ohrožených druhů
• Znečištění dopravními prostředky (především
leteckou dopravou), ale i drobnými odpadky
kolem turistických stezek
Turistická past
Vhodné
podmínky
pro cestovní
ruch
Cestovní ruch
ničí
předpoklady
pro svou vlastní
existenci
Neřízený
rozvoj a
nadměrný
cestovní ruch
Turistifikace
• Původní funkce - obytná, obslužná, produkční
je nahrazována funkcí turistickou např.
zemědělská plocha je zastavěna či přeměněna
na turistické atraktivity, provozovny služeb pro
rezidenty jsou nahrazeny službami pro turisty,
prodejny místo zboží denní potřeby prodávají
upomínkové předměty
Sociokulturní pilíř
• Jedná se o vzájemné ovlivňování rezidentů a
turistů
• Turisté přijíždí za poznáním nového, za
odpočinkem, vzděláním, ale přivážejí si sebou své
kulturní návyky a mají jisté představy, které se
nemusí shodovat se zvyky domácího obyvatelstva
• Mezi turisty a rezidenty často bývají velké rozdíly
jak ekonomické, tak kulturní a navzájem se obě
skupin ovlivňují jak pozitivně tak negativně
Vztah rezidentů a turistů
(Doxeyho iritační index)
euforie
apatie
znechucení
antagonismus
Turistická inflace
• V lokalitách, kde se koncentrují turisté a
návštěvníci stoupají ceny nejzákladnějšího
zboží i několikanásobně.
• Obdobně i v turistické sezóně jsou ceny vyšší
Předvádění (Inscenizace)
• Tradiční zvyky a obyčeje jsou turistům
předváděny např. v jiném místě a v jinou dobu
než je obvyklé, vytrácí se tak autenticita.
• Jsou komerčně předváděny rituály, které
mohou být pro původní obyvatelstvo posvátné
a dochází tak k jejich zneuctění
• Nahrazení tradičních výrobků hromadně
vyráběnými suvenýry nevalné kvality
dováženými odjinud
Příklady z Prahy a okolí
•
•
•
•
Královská cesta v Praze
Cyklostezka v Praze podél Vltavy
Golfové hřiště na Karlštejně
Druhé bydlení v údolí Sázavy
Královská cesta v Praze
Přínosy
• Ekonomické zisky
• Oprava památek
• Nová pracovní místa
Ztráty
• Turistifikace
• Turistická inflace
• Inscenizace
• Turistická past
http://www.kralovskacesta.cz/cs/texty/praha.html
Turistifikace na Královské cestě
Cyklostezka v Praze podél Vltavy
Přínosy
• Zpřístupnění
environmentálně
hodnotných míst
• Podpora aktivního
rekreačního sportování
Ztráty
• Konflikt různého typu
uživatelů (chodci, cyklisté
in-line bruslaři)
• Turistická inflace
http://www.prazskecyklostezky.cz/Default.aspx
http://maps.google.cz/maps?hl=cs&rlz=1T4ADSA_csCZ404CZ404&tab=wl
Golfové hřiště Karlštejn
Přínosy
• Rekultivace ladem ležícího
území
• Nová pracovní místa
Ztráty
• Nadměrné použití hnojiv
• Energeticky náročné
zavlažování
• Prostupné jen pro určitou
skupinu osob
http://www.karlstejn-golf.cz/
http://www.golfova-hriste.cz/
Druhé bydlení v údolí Sázavy
Přínosy
• Rekreační vyžití městské
populace
• Zavedení inovací v
odpadovém hospodářství
• Postupný vznik jedné
společné komunity
Ztráty
• Přelidnění v letní sezóně a o
víkendech
• Zavlečení nepůvodní flóry
• Možné konflikty mezi
rezidenty a rekreanty
http://www.turistika.cz/fotogalerie/43853/podzimni-posazavskou-stezkou
Český Krumlov
Přínosy
• Ekonomické zisky
• Oprava památek
• Nová pracovní místa
Ztráty
• Turistifikace
• Turistická inflace
• Inscenizace
• Turistická past
http://www.unesco-czech.cz/cesky-krumlov/virtualni-prohlidka/
Podblanicko
• Pomalý a šetrný rozvoj cestovního ruchu
• Ideální místo pro cykloturistiku, pěší turistiku,
pohyb ve volné přírodě
• Minimálně navštěvovaná místa srovnatelná
svou kvalitou s mnohem známějšími ale
ohroženějšími
http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?article_id=2035&streamtype=WH
Krkonoše
• Co je hlavním cílem turistů?
• Prohlédněte si Pec pod Sněžkou a Špindlerův
Mlýn
• Co se vám líbí a co ne? Z jakého důvodu?
• Jak byste to udělali jinak?
Ještě jednou Krkonoše – Harrachov
Lipensko
•
•
•
•
Destinace letního i zimního cestovního ruchu
Pravý břeh versus levý
Rizikové povětrnostní podmínky
Plavky, loď, kolo, pohorky, lyže, brusle a to
není všechno…
http://www.lipensko.org/lipno-virtualni-prohlidky/index.php
Ohrožené Machu Picchu
•
•
•
•
Nejvýznamnější památka Latinské Ameriky
Turistifikace
Nutnost řízení návštěvnosti
Ohrožení autentičnosti
http://www.youtube.com/watch?v=yJX7qVvWNe0&feature=related
http://www.mp360.com/index_eng.php
Kololoď
• Poznávací a rekreační cestovní ruch na
Jadranu
• Aktivní sportovní cestovní ruch na kole
• Využití místních produktů
http://www.geotour.cz/seakl.html
Přímořská letoviska nejen v Řecku
• Fáze vývoje letoviska tzv. životní cyklus
destinace: objevení, vtažení, rozvoj,
konsolidace, stagnace, poststagnace
• Typy návštěvníků podle potřeb (způsob
dopravy, typ ubytování, organizace času) a
chování (přizpůsobení se místním podmínkám,
požadování standartů z místa původu
návštěvníka…): alocentrik, midcentrik,
psychocentrik
Palácový a chrámový komplex Angkor
• Hledání kompromisu mezi zachováním
finančního zisku z cestovního ruchu pro jednu
z nejchudších zemí a záchranou světového
unikátu
• Neúnosný nárůst počtu turistů
• Nárůst spotřeby vody ohrožuje památku
http://www.youtube.com/watch?v=WbKJKL4EJOo
http://www.youtube.com/watch?v=2dBwMsfse1I&feature=related
Stolová hora Roraima
• Posvátná indiánská hora v jihovýchodní
Venezuele
• Zapojení místních obyvatel do cestovního
ruchu
• Regulace počtu návštěvníků
• Minimalizace environmántálních a sociokulturních dopadů
http://www.pbase.com/mr2c280/sa_venezuela9&page=all